ရာစုသစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ာ:

Aug 30, 2015


အရင္း႐ွင္ႏွင္႔ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ အားၿပိဳင္စအခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔အေနျဖင္႔ ၎တို႔လမ္းစဥ္ကို ေက်ာက္႐ုပ္ေခါင္းညိတ္ေအာင္ ေျပာျပႏိုင္စြမ္း႐ွိခဲ႔ၾကသည္ဟု ေက်ာ္ၾကားခဲ႔သည္။ ထိုေခတ္ထိုအခါက ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္တစ္ခု၊ ဝါဒတစ္ခုကို လူထုေခါင္းညိတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စည္း႐ံုးႏိုင္လွ်င္ ကိစၥၿပီးသေလာက္ ျဖစ္သည္၊ ထိုအခ်ိန္တြင္လည္း ကမၻာႀကီးမွာ အေျခခံလူတန္းစားထုက အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္မို႔ အေျပာေကာင္းသည္႔ဘက္ ယိမ္းၾကသည္႔သေဘာ ႐ွိသည္၊ အထူးသျဖင္႔ ခ်မ္းသာသူလည္း ေပါင္မုန္႔တစ္ခ်ပ္၊ ဆင္းရဲသူလည္း ေပါင္မုန္႔ တစ္ခ်ပ္ဟူေသာမက္လံုးက အေျခခံလူတန္းစားထုကို တစ္ခါတည္း ဆြဲယူသိမ္းႀကံဳး ယူငင္ႏိုင္ခဲ႔သည္႔ ဖမ္းစားႏိုင္ စြမ္း႐ွိစကားမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။


အတိတ္ကေခါင္းေဆာင္မ်ား
***************************

အတိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးကမၼဝါ ႐ြတ္ႏိုင္ၾကလွ်င္ အေတာ္ ခရီးေရာက္သည္႔သေဘာ ေတြ႔ရသည္၊ အျခားေသာက႑မ်ားကို ႏွံ႔စပ္ရန္ မ်ားစြာမလို၊ အရင္း႐ွင္က ကြန္ျမဴနစ္ထက္သာေအာင္ ေျပာႏိုင္ လွ်င္ အရင္း႐ွင္ ျဖစ္လာခဲ႔ၾကၿပီး၊ ကြန္ျမဴနစ္က အရင္း႐ွင္ထက္သာေအာင္ ေျပာႏိုင္လွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္ ျဖစ္သြား တတ္ၾကသည္၊

တေ႐ြ႔ေ႐ြ႔ေျပာင္းလဲလာေသာျဖစ္စဥ္အရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ ႏိုင္ငံေရးပညာ တစ္ခုတည္းျဖင္႔ မလံုေလာက္ေတာ႔၊ အျခားေသာက႑မ်ားကိုပါ အနည္းႏွင္႔အမ်ား ေစ႔ငုမိၾကရန္ လိုလာသည္။ ေနာက္ပိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဘာသာရပ္ ေနရာရလာေသာအခါ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အရည္အ
aသြးကို မ်ားစြာ ျဖည္႔ဆည္းရန္ လိုအပ္လာေၾကာင္း ေထာက္ျပလာခဲ႔ၾကသည္၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က႑အသီးသီးတြင္ သုေတသန စာတမ္းမ်ားကို အမ်ားအျပား ေရးသားခဲ႔ၾကေသာ္လည္း၊
ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းမ်ားက အေရအတြက္အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာသည္။ ေခါင္း
aဆာင္တို႔၏ အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာကို ေ႐ွးေ႐ွးကထက္ ပို၍ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္႔
လကၡဏာ ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အရ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးဝါဒတစ္ခုအေပၚ မ်ားစြာ အာ႐ံု စူးစိုက္မႈ မ႐ွိၾကေတာ႔၊ စီးပြားေရး မည္မွ်ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္မလဲဟူေသာအခ်က္ေပၚတြင္သာ အေလးပို၍ ထားလာခဲ႔ၾကသည္၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ရန္ အေထာက္အပံ႔ ေကာင္း
စြာေပးႏိုင္မည္႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရသည္႔သေဘာမွ်သာ ျဖစ္လာပါေတာ႔သည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္
ထက္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားအေပၚသာ ပို၍စူးစိုက္လာခဲ႔ၾကသည္၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို အေထာက္အပံ႔တစ္ခုအျဖစ္သာ သေဘာထား ၾကေတာ႔သည္၊ အလံုးစံု အျပစ္မကင္းေသာ္လည္း အရင္း႐ွင္ဝါဒႏွင္႔ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံ မ်ားစြာ အသံုးျပဳလာခဲ႔ေသာ အတြဲအစပ္ ျဖစ္လာသည္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးစသည္မ်ားကိုလည္း ေ႐ွးကထက္ ပို၍အေလးေပးလာခဲ႔ၾကသည္။

သုေတသနမ်ားအရ
*******************

အမႈေဆာင္ (Executive) အဆင္႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ပထမ-တစ္ႏွစ္ခြဲကာလ၌ (၄ဝ%) မွ် မေအာင္မျမင္ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္၊ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွမဟုတ္ဘဲ ျပင္ပမွေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လည္း ေခၚယူအသံုးျပဳၾကရသည္မ်ားလည္း ႐ွိတတ္သည္၊ ျပင္ပမွေခၚယူေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ က်ဆံုးမႈ မွာ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွ ျဖစ္လာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ က်ဆံုးမႈထက္ ႏွစ္ဆမွ်ပိုသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရ သည္၊ Leadership Talent ဟူေသာ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ပါရမီပါ အရည္အေသြးဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ (၂%) မွ် ကသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင္႔ ႀကီးက်ယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ႏိုင္စြမ္းသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္၊ Team Work ဟူေသာ အစုအဖြဲ႔ျဖင္႔ ေဆာင္႐ြက္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (၇၅%) မွာ အေပးအယူ မမွ်တၾက ဘဲ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ၾကေလ႔႐ွိသည္ဟု သုေတသနမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ထားသည္၊

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင္႔ ေနာက္လုိက္တို႔ကို အျမင္ဖြင္႔ေပးျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း၊ စိတ္တက္ႂကြေစျခင္းမ်ားကို အဓိက ေဆာင္႐ြက္ေပးရေလ႔ ႐ွိသည္။ အတတ္ပညာကိုမူ ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းျဖင္႔ ရယူေစတတ္ၾကသည္။

တေ႐ြ႔ေ႐ြ႔ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္
***************************

ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းတြင္ ]စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ} သည္ မ်ားစြာ အေရးပါလွသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ Scientific Management Theory သည္ (၁၈၉ဝ-၁၉၄၅) အတြင္း ေခတ္စားလာၿပီး၊ Administrative Management Theory သည္ ပထမသီအိုရီႏွင္႔ ေခတ္ၿပိဳင္အသံုးျပဳလာၿပီး ၁၉၈ဝ-ခန္႔အထိ အားေကာင္းခဲ႔ သည္။ လူတို႔၏ အမူႏွင္႔အေလ႔အက်င္႔ကို ေလ႔လာၿပီး အသံုးျပဳခဲ႔ေသာ Behavioral Management Theory မွာ (၁၉၃ဝ-၁၉၉ဝ) ကာလအတြင္းလည္းေကာင္း၊ Management Science Theory မွာ (၁၉၄ဝ-၁၉၉၅) ၊ Organizational Environment Theory မွာ (၁၉၅ဝ-၂ဝဝဝ) ခန္႔ဟူေသာ ကာလအသီးသီးတြင္ က်ယ္ျပန္႔ စြာ အသံုးျပဳခဲ႔ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊

Theory "X" သည္ မိမိတို႔၏ တက္ႂကြစိတ္ျဖင္႔ မလုပ္လိုမကိုင္လိုၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုသူတို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပး၍ အလုပ္လုပ္ေစၿပီး၊ Theory "Y" လူစားမ်ားမွာမူ ပင္ကိုယ္အလုပ္ လုပ္လိုေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ပါေမာကၡ Douglas McGregor က ထုတ္ေဖာ္ေပးခဲ႔သည္၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး William Ouchi က Theory "Z" ဟူ၍ ထုတ္ေဖာ္လိုက္သည္။ ဂ်ပန္တို႔၏ စုေပါင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ေလ႔႐ွိၾက ေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ အေမရိကန္တို႔၏ တစ္ဦးေကာင္း လုပ္ကိုင္တတ္ေသာဓေလ႔ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျပေလ်ာ႔ျခင္း
*********************************************

အရာရာကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားရာမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ႔ခ်ေရးကို ေျပာင္းလဲက်င္႔သံုးျခင္းျဖင္႔ ပို၍အလုပ္ျဖစ္လာခဲ႔ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို လံုးဝေလ်ာ႔ခ်လိုက္ျခင္းအားျဖင္႔ အခ်ိဳ႔ေသာ မရင္႔က်က္ေသးသည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစား လာရေၾကာင္း ေတြ႔ရျပန္သည္။ မိမိတို႔၏ အေျခအေနအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို သင္႔ေလ်ာ္သလို ေလ်ာ႔ခ်ေပးျခင္း က အေကာင္းဆံုးျဖစ္
သည္ကို ေတြ႔လာရပါသည္။ ဗုဒၶ၏ မဇၩိမပဋိပဒါသေဘာကို လိုက္နာျခင္းမည္သည္႔သေဘာ ျဖစ္၏။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ငါးမ်ိဳး ခြဲျခားထားသည္၊ သင္႔ေလ်ာ္သလို အသံုးျပဳ သြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

(၁) ေထာင္လိုက္၊ အလ်ားလိုက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
(Vertical & Horizontal Centralization)
(၂) ေထာင္လိုက္၊ အလ်ားလိုက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ႔ခ်ျခင္း
(Vertical & Horizontal Decentralization)
(၃) အလ်ားလိုက္အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ႔ခ်ျခင္း
(Limited Horizontal Decentralization)
(၄) ေထာင္လိုက္အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ႔ခ်ျခင္း
(Limited Vertical Decentralization)
(၅) သီးသန္႔ေ႐ြးခ်ယ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ႔ခ်ျခင္း
(Selective Decentralization)

ဟူ၍ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က Adam Smith ၏ သေဘာတရားမွာ ေဈးကြက္ကို အစိုးရမ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ သည္ကို လက္မခံခဲ႔၊ ေဈးကြက္ကို သူ႔သေဘာအတိုင္း လႊတ္ထားရန္ႏွင္႔ ေဈးကြက္႐ွိ မျမင္ရေသာလက္က ျပန္
လည္ ထိန္းည§ိသြားမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ John Maynard Keynes ကမူ ေဈးကြက္ကို လြတ္လပ္စြာ လႊတ္ထားရန္မသင္႔၊ အစိုးရမ်ား၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ႐ွိသင္႔သည္ဟု ယူဆသည္။ ၂ဝဝ၈-ကမၻာ႔စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းတြင္ အေမရိကန္အစိုးရက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ခဲ႔ရသည္၊

အရင္း႐ွင္စနစ္စစ္စစ္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား႐ွိသလို ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း အမ်ားအျပားပင္၊ ကြန္ျမဴနစ္တြင္လည္း ထိုနည္း၎ပင္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးသည္လည္း လံုးဝမ႐ွိခဲ႔လွ်င္ မေကာင္း သလို၊ အတိုင္းအတာမဲ႔ လြတ္လပ္လြန္းလွ်င္လည္း ေကာင္းသည္မဟုတ္ေခ်။

ေနာက္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အယူအဆမွာ ဝါဒႏွင္႔စနစ္ကို မူရင္းစစ္စစ္ သံုးစြဲျခင္းမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ လာခဲ႔ၾကၿပီး၊ ကိုယ္႔လူမ်ိဳး၊ ကိုယ္႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပထဝီအေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါႏွင္႔ည§ိ၍ သင္႔ေလ်ာ္သလို အသံုးျပဳ ျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို ေတြ႔လာခဲ႔ၾကသည္၊ Hybrid ဟုေခၚသည္။ စနစ္တစ္ခုႏွင္႔ Factors အားလံုးကို ခ်ိန္ည§ိၿပီး မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲရမည္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္
တို႔၏အရည္အခ်င္း ျဖစ္ၿပီး Talent ႐ွိေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင္႔ မွန္ကန္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္၊ ေ႐ွးက ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တစ္ခုေကာင္းေပၚတြင္ အေျခခံေလ႔႐ွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာအေပၚ အေျခခံလာခဲ႔ၾကသည္ျဖစ္ရာ Knowledge Leader မ်ားျဖစ္ရာ ႀကိဳးစားလာခဲ႔ၾကသည္၊ ၂၁-ရာစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အရည္အခ်င္းမွာ ထို႔ထက္ပိုလြန္ပါမွ ေအာင္ျမင္မႈကို ရႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ရာ Talented Leader မ်ားျဖစ္ရန္ မ်ားစြာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လာခဲ႔ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ပါရမီပါေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ သီအိုရီကို မ်ားစြာ ဖက္တြယ္ျခင္းမ႐ွိၾကေတာ႔ဘဲ သေဘာတရားေရးရာႏွင္႔ အျမင္အာ႐ံု သန္စြမ္းၾကသူမ်ား ျဖစ္လာေလ႔ ႐ွိၾကၿပီး အေျခအေနအခ်ိန္အခါကို ေကာင္းစြာသိႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေလ႔႐ွိၾကသည္၊ ဤဖက္တာမ်ားေပၚ မူတည္၍ အဆိုးထဲမွအေကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ႐ွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၾကၿပီး၊ မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေ႐ွ႔ေရးကို ေကာင္းစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကသူမ်ား
ျဖစ္သည္၊ ေခါင္းေဆာင္သည္ ေနာက္ပါတို႔ကို သာမန္ဦးေဆာင္႐ံုျဖင္႔မၿပီး၊ အနာဂတ္ ေခါင္း
aဆာင္သစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ ရန္ တာဝန္႐ွိၿပီး၊ ေနာက္လိုက္မ်ား၏ အနာဂတ္အျမင္ကို ဖြင္႔ေပးရန္ႏွင္႔ ႐ွိဆဲအရည္အေသြး၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ စြမ္းရည္ျမ§င္႔တင္ေပးႏိုင္ရန္အထိ တာဝန္႐ွိေနၾကပါသည္။ တစ္ခုေကာင္းျဖင္႔ ရပ္တည္ ရသည္႔အရည္အခ်င္းမ်ိဳးမွာ အတိတ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ႔ၿပီး၊ က႑စံုကို ကြ်မ္းက်င္ႏွံ႔စပ္၍ ထက္ျမက္မႈ႐ွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

ေနဇင္လတ္ ၂၂-၇-၁၅ (၁၅၇၂)


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ေဒၚစုၾကည္ နဲ ့ NCAကြ်န္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးပါတယ္။ေဒၚစုၾကည္ဟာ လမ္းထြက္ဆႏၵျပမွဳ နဲ ့ကမ္ပိန္းအေပၚေမွ်ာ္လင့္အားကိုး ၄၃၆ဂါထာေတြတစ္ဖြရြတ္ေနခဲ့လို ့ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ Ethnic Conflict ကို စိတ္မဝင္
စားပါဘူး။

စိတ္မဝင္စားတဲ့သူကိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ နဲ ့သီးျခားေတြ ့ဆံုေတာ့ KNU ေတြ။ေဌးေမာင္ေတြ။KKO
ေတြသူမသိဘူး။

ဒါတင္မကဘူး လြန္ခဲ့တဲ့သႀကၤန္အၿပီးတရုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္မွာ ကိုးကန္ ့ MNDAAကိစၥ ကိုကူမင္းမွာ
ေဆြးေႏြးေတာ့ သူဘာမွမသိတာသြားေတြ ့ရတယ္။

အခုေနာက္တစ္ခါ NCAကိစၥေပါ့။ၾသဂုတ္လ ၆/၇ က NCA အတြက္လက္က်န္အခ်က္ေတြ MPC မွာျဖတ္ၾကေတာ့ေနာက္တစ္ဆင့္ NCAအလြန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္း ေကာ္
မတီ-UPWC-Union Peace-MakingCommittee အသစ္ ၁၀ဦးထဲမွာေဒၚစုၾကည္ကို လူထုကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။အျခားပါတီေတြကလည္းအခ်ိဳးက်ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္
ပါဝင္ပါတယ္။

အဲဒီမွာေဒၚစုၾကည္ နဲ ့ NCA ဇာတ္ထုတ္စတင္ပါေတာ့တယ္။MPCေဆြးေႏြးပြဲလည္းၿပီးေရာ ေဆြးေႏြးပြဲ လာတက္တဲ့SD-Senior Delegation တိုင္းရင္းသားကိုယ္းစားလွယ္၄ဦးဟာ ေဒၚစုၾကည္က
ဖိတ္လို ့သြားေတြ ့ၾကတယ္။

ေတြ ့ၾကေတာ့ ေဒၚစုၾကည္က NCAဟာ တရားဝင္လားတဲ့ စၿပီးေမးတာ။ေမးခံရတဲ့သူေတြ
ေၾကာင္သြားတယ္။(ကြ်န္ေတာ္တို ့လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ဆိုတာတရားဝင္မွမဟုတ္တာအစ္မရယ္လို ့ျပန္
ဘဲေျဖရေတာ့မလို ျဖစ္သြားတယ္)ေစ့စပ္ညွိႏိွဳင္းတယ္ဆိုတာ အလြတ္ေျပာဆိုညွိႏိွဳင္းရတာေလ
။Legally ေတာ့ဘယ္အက်ံဳးဝင္မွာလဲအစ္မရယ္လို ့KNUမန္းမန္းက ျပန္ရွင္းျပလိုက္တယ္။

အဲဒီအခါေဒၚစုၾကည္က ဒါဆိုရင္ NCAကိုေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးမွလုပ္ရင္ပိုမသင့္ေတာ္ဘူးလား။အဲဒီအခါမွ Legallyျဖစ္ေအာင္NCAကို လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပေပါ့တဲ့။

ဒါဟာ ဘာသေဘာကိုသြားျပသလဲဆိုေတာ့

၁။ NCAတစ္ခုျဖစ္ဖို ့လက္နက္ကိုင္ေတြေရာ။အစိုးရေရာ။ျပည္ပ အကူအညီအဖြဲ ့ေရာ ကာလၾကာရွည္ ခဲရာခဲဆစ္ေဆာက္တည္ခ်ိန္မွာ ၄၃၆ေနာက္တစ္ေကာက္ေကာက္လိုက္ၿပီး ဘာမွနားမလည္တာ။

၂။ေနာက္တစ္ခ်က္က NCAေအာင္ျမင္ရင္တိုင္းရင္းသား။အစိုးရ။တပ္မေတာ္ ပိုၿပီးနီးကပ္ လို ့ေပါင္းစည္းအင္အားျဖစ္သြားတာကို ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာမလိုလားတာ။မျဖစ္ေစခ်င္တာ။

၃။NCA ေအာင္ျမင္မွဳ ေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေပၚလူထု နဲ ့ တိုင္းရင္းသားကၾကည္ညိဳေလးစားၿပီး NLDအရိွန္အဝါက်သြားမွာစိုးရိမ္တာ။

၄။ေနာက္ဆံုးအခ်က္က ေနာက္သက္တမ္းမွာ ေဒၚစုၾကည္ဟာ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ရင္ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ လုပ္ၿပီးNCAကို စားပြဲေပၚတင္ကစားၿပီးသူ ့ေရႊထုတ္ဆိုၿပီးလုပ္ခ်င္တာ။

ဘာဘဲလုပ္လုပ္ NCAမွာ အစြန္းႏွစ္ဘက္ရိွေနတာေဒၚစုၾကည္မသိနားမလည္တာျဖစ္မွာပါ။တကယ္ေတာ့ NCA ပ်က္သြားရင္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္နဲ ့ Conflict Areaဟာ ေရာေထြးသြားၿပီး လူတိုင္းမဲေပးေရး
ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။က်န္တာေတာ့ေဒၚစုၾကည္ဆက္စဥ္းစားေပါ့လို ့လို ့ေျပာရမွာပါ။ —

New Idea

အျပည့္အစံုသို႕ >>

အေျပာင္းအလဲအတြက္ NLD ကို မဲေပးၾက

Aug 29, 2015
NLD ပါတီဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး အခုလို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ NLD ကို မဲေပးၾကဆိုၿပီး မဲဆြယ္ေနၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွ အင္အား အေကာင္းဆံုး အတိုက္အခံပါတီႀကီးရဲ႕ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သလဲဆိုတာကို ျပန္္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တကယ္လို႔မ်ား NLD က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရၿပီး အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ မဲေပးၾကဆိုတဲ့ NLD ပါတီက ဘာေတြ ေျပာင္းလဲေပးမွာလဲဆိုတာ သံုးသပ္တင္ျပ သြားပါမယ္ ။

NLD က ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိေပ မယ့္ အဆိုတင္သြင္းတာ၊ ေမးခြန္းထုတ္တာ မရွိသေလာက္နည္းပါးသလို တင္လိုက္တဲ့ အဆိုေတြကလည္း ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သမိုင္းမွာသာမက ကမာၻ႕လႊတ္ေတာ္သမိုင္းမွာ
ပါ ေမာ္ကြန္းထိုးထားရမယ့္အဆိုေတြပါ။ ပထမဆံုးအဆိုက ေဒၚစႏၵာမင္းတင္သြင္းတဲ့ "တရားဝင္ျပည့္တန္ဆာဥပေဒ” ျပဌာန္းေပးေရး အဆိုပါ။ ဒုတိယ ကေတာ့ ဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ "တပ္မေတာ ္ေန႔ အား ေတာ္လွန္ေရးေန႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရး” အဆိုျဖစ္တယ္္။ တတိယတစ္ခုကေတာ့ "ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အား လယ္သမားမ်ားမွ သတ္မွတ္ေပးရန္" အဆိုနဲ႔ စတုတၳအဆိုကေတာ့ "ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ဆိုသည့္ အမည္နာမအစား ပညာသင္ၾကား ပို႔ခ်သူဟု ေျပာင္းလဲေခၚဆိုေရး” အဆိုျဖစ္ပါတယ္။ ပဥၥမေျမာက္အဆိုကေတာ့ ဟစ္ေဟာ့ အဆိုေတာ္ကေန ေဆးမႈနဲ႔ ေထာင္က်ၿပီးတဲ့ေနာက္ ထီးကို္င္ ဖိနပ္ကိုင္အမတ္ျဖစ္လာတဲ့ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ရဲ႕ “သမဂၢအသံုးအႏႈံး မသံုးေရး”အဆိုပါ။ ဆ႒မေျမာက္အဆုိကေတာ့ NLD CEC ဦးဝင္းထိန္ရဲ႕"လႊတ္ေတာ္ထဲ ေခါင္းေပါင္းခြၽတ္ခြင့္ ျပဳေရး" အဆိုပဲျဖစ္ပါတယ္။ NLD အမတ္ေတြရဲ႕ေျပာင္ေျမာက္လွတဲ့ အဆုိေတြဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အနည္းစု ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေထာက္ခံမဲ နည္းၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာသာ NLD က အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျပည့္တန္ဆာေတြ တရားဝင္ လုပ္ခြင့္ရႏိုင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံက sex tourism လိုမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း sex tourism ႀကီး ထြန္းကားလာၿပီး အျမန္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာႏိုင္သလို လြႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေခါင္းေပါင္းခၽြတ္ခြင့္ သာမက ဝန္ထမ္းေတြ စြပ္က်ယ္အင္းက်ီ၊ အတြင္းခံ ေဘာင္းဘီ နဲ႔ ရံုးတက္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒ၊ ကိုယ္တံုးလံုးနဲ႔ လမ္းေပၚ ေနခြင့္ ဥပေဒ ေတြ ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မိမိသား/သမီး ေတြကို sex industry ထဲ ထည့္ ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ commercial sex worker ျဖစ္ခ်င္တဲ့ သူေတြ၊ လုိင္စင္ရ brothel ေထာင္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ကိုယ္တံုးလံုးနဲ႔ ေနခ်င္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ အေျပာင္းအလဲအတြက္ NLD ကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။

NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဖာခန္းေတြ တရားဝင္ဖြင့္ဖို႔၊ ေခါင္းေပါင္းခၽြတ္ဖို႔ စတဲ့ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွတဲ့ အဆိုေတြ တင္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္ႏိုင္မယ့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြလို႔ လူသိ မ်ားတဲ့ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၊ ဘာသာျခားမ်ားလက္ထပ္ထိန္းျမားေရးဥပေဒ၊ ဘာသာေျပာင္းလဲ ကိုးကြယ္ခြင့္ဥပေဒနဲ႔ တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒတို႔ကိုေတာ့ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ NLD သာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာ ၅၀ % ေက်ာ္ရရွိခဲ့ရင္ အဲဒီဥပေဒေတြကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘာသာကြဲနဲ႔ လက္ထပ္ရင္ အဲဒီဘာသာကို ေျပာင္းေစခ်င္တဲ့သူေတြ၊ မိန္းမတစ္ဦးထက္ ပိုၿပီး ယူခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ကိုယ့္ေယာက်ာ္း မိန္းမ ဘယ္ေလာက္ယူယူ ဂရုမစိုက္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ အေျပာင္း အလဲအတြက္ NLD ကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။
NLD စီအီးစီျဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ၁၉၈၂ ခု ႏုိင္ငံသားဥပေဒဟာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔မညီဘူး၊ ျပင္ရမယ္လို႔ ဆိုထားသလို NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလဲ လူနည္းစု ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ေလးစား ရမယ္လို႔ ဆိုထားသလို NLD အာဏာရရင္ ဘဂၤါလီအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ ဝါကာအူဒင္ဆီ စာေရးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲၿပီးဘဂၤါလီေတြကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေပးခ်င္တဲ့အေျပာင္းအလဲကို လိုလားသူတိုင္းလည္း NLD ကို မဲေပးသင့္ ပါတယ္။

အခုေနာက္ဆုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ထိုးတာ အလ်င္စလို မလုပ္ဖို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့ ပါတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး ဆိုျပီး RFA မွာ လက္မွတ္အျမန္ထိုးဖို႔ ျပင္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ျဖစ္ေန ေတာ့ ရွင္းေအာင္ ဆိုျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒဲ့ေမးတဲ့အခါ ေ၀့လည္ ေၾကာင္ပတ္ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိုးေစခ်င္တဲ့ သေဘာထားေတာ့ မရွိဘူး ဆိုတာ သူေျပာတဲ့စကားေတြက ေဖာ္ျပေနခဲ့ပါတယ္။ RFA သတင္းဌာနအေနနဲ႔ အေျပာခံ အဆိုခံ ျဖစ္ေနေတာ့ မူလတရားခံျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းထိန္ကို ထပ္ေမးပါတယ္။ ဦး၀င္းထိန္က ပထမဆုံး ေျပာခဲ့တဲ့ အလ်င္စလို မထိုးဖို႕ ဆိုတဲ့သေဘာ ထပ္ေျပာျပန္ပါတယ္။ NCA အေပၚ ထားရွိတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားကိုေတာင္ ဒီေလာက္ရႈတ္ရွက္ခတ္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဘယ္ပုံ စခန္းသြားမလဲ စဥ္းစားခ်င္စရာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ႏုိင္ငံမ်ဳိး ျဖစ္ခ်င္ရင္လည္း NLD ကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာတဲ့အခါ NLD ပါတီထဲမွာ မညီမွ်မႈေတြ၊ မတရားမႈေတြ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျပီး ပါတီ၀င္ေတြက ဗဟိုရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ဆန္႔က်င္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဗဟိုက ဒီလိုဆန္႔က်င္သူေတြ ကို အမႈိက္ေတြရွင္းတာ ဆိုျပီး ပါတီက ထုတ္ပယ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က NLD ပါတီ၀င္ေတြဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ဖို႔အတြက္ NLD ထဲ ၀င္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ NLD ပါတီ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္တာေတြ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ေအာက္က အျဖစ္မွန္ကို လုံး၀ ထည့္တြက္ျခင္းမရွိဘဲ အထက္က ေျပာသလိုလုပ္၊ ျပန္မေျပာနဲ႕၊ ျပန္ေျပာရင္ ထုတ္ပစ္လိုက္ ဆိုတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မယ္ ဆိုတဲ့ ပါးစပ္က ေျပာေနတာေတြနဲ႔ တျခားစီ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပါတီအတြင္း ျပႆနာေတြ ၾကီးထြားလာျပီး ကေမာက္ကမေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ပါတီဟာ ပါတီတြင္း ကိစၥေတြကိုေတာင္ ႏုိင္နင္းေအာင္ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ အလဲလဲအကြဲကြဲ ျဖစ္ေနတာကို အထင္အရွားေတြ႔႕ႏိိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ပါတီတစ္ခုကိုေတာင္ ႏုိင္ႏိုင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ပါတီသာ အစိုးရျဖစ္လာရင္ တိုင္းျပည္ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ စဥ္းစား ၾကဖို႕ ေကာင္းပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲေတြ၊ ဘဂၤါလီကိစၥေတြ၊ တရုတ္နယ္စပ္ အေျခအေနေတြ၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြ စတဲ့ မ်ဳိးစုံ ပြက္ေလာရိုက္ေနတဲ့ ဒီႏိုင္ငံကို တည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းႏိုင္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ဖရိုဖရဲ ျပဳိကြဲခ်င္ရင္ NLD ကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဘယ္သူကမွ အျပစ္မေျပာလိုတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ပါ။ သူကိုယ္တိုင္ ကလည္း ဘယ္သူေျပာတာမွ လက္မခံပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဦးတင္ဦးကို နာယကေနရာ ပို႔ျပီး သူကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌ လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ေနရာကို ယွဥ္လာႏိုင္မယ့္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ လက္မခံပါဘူး။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြ ဒါနဲ႔ပဲ ကန္ထုတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၈၈ ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ လူထုေထာက္ခံမႈ ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာေထာက္ခံမႈ ရွိပါတယ္။ ႏုိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚကလည္း NLD ထက္ ပိုျပီး ေကာင္းပါတယ္။ သူတို႕ကို လက္ခံလိုက္ရင္ NLD မွာ ထင္တိုင္းၾကဲဖို႔ ခက္ပါတယ္။. ဒါေၾကာင့္ အ၀င္ကို မခံဘဲ ကန္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နား၀င္ေအာင္ ေျပာႏုိင္တာ ဘယ္သူမွ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ပါတီထဲမွာလည္း ဟုတ္ကဲ့သမားေတြကိုပဲ ေနရာေပးထားပါတယ္။ ဦး၀င္းတင္လို မွန္တဲ့အတိုင္း ထင္တဲ့အတိုင္း ေျပာတတ္တဲ့သူမ်ဳိးကို ေဘးဖယ္ျပီး က်ဥ္ထားခဲ့တာ ဦး၀င္းတင္လည္း အဲဒီစိတ္နဲ႔ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါျပီ။ လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္ေတြကို ၾကည့္ရင္ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္မ်ဳိး အာဏာ ရလာရင္ ဒီမိုကေရစီ အမည္ခံထားတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အမည္ခံ အာဏာရွင္စနစ္ ျမင္ခ်င္ရင္ NLD ကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။

ရပ္ကြက္ထဲမွာ၊ ရြာေတြမွာ ေဆာင့္ၾကြားၾကြား ထင္ရာစိုင္းေနတဲ့ NLD ပါတီ၀င္ေတြ၊ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုတဲ့သူေတြကို ေတြ႕ဘူးၾကပါလိမ့္မယ္။ အကုန္လုံးကိုေတာ့ မဆိုလိုပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေထာက္က်၊ တန္းက်နဲ႕ လူေတြမ်ားပါတယ္။ အဲဒီလူေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ျပီ ဆိုတာနဲ႔ ဥပေဒေတြကို သိသိနဲ႔ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္။ ထင္ရာလုပ္တယ္။ ပါတီအမည္သုံးျပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တာ ကို အာဏာပိုင္ေတြကလည္း သိသိနဲ႔ လႊတ္ေပးထားတယ္။ ဒီေခတ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကအစ ျပည္သူေတြကို လုပ္ခ်င္ရာ မလုပ္ရဲေတာ့ဘူး။ အကယ္၍ NLD သာ အစိုးရ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ လူပါး၀ေနတဲ့ NLD ပါတီ၀င္ေတြဟယာ အခုထက္ပိုျပီး ဆိုးလာလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ကေလကေခ်ေတြ လူတြင္က်ယ္လုပ္မယ့္ ေခတ္ကို ျမင္ခ်င္ရင္ NLD ကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဆာဗာ အေဖာက္ခံရျပီး အီးေမးလ္ေတြ ဖြင့္ခ်တဲ့အထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေန ဘဂၤါလီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ထြန္းခင္ႏွင့္ ၀ါကာအူဒင္တို႔ဆီကို ရိုဟင္ဂ်ာအက်ဳိး စြမ္းစြမ္းတမံ ၾကဳိးပမ္း ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ကတိေပးတဲ့ စာေတြ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဆာဗာအေဖာက္ခံရတာ ညာေနတာပါ ဆိုသူမ်ား အတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ေယာက္က ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္လိုက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဆာဗာအေဖာက္ခံရတယ္ ဆိုတာ၊ အီးေမးလ္ေတြ ေပါက္ၾကားခဲ့တယ္ ဆိုတာ ေကာလဟာလ၊ လုပ္ၾကံတာ မဟုတ္ဘဲ အမွန္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရးသားတယ္ ဆိုတဲ့ စာေတြဟာ ႏုိင္ငံအတြက္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာအတြက္ အႏၱရာယ္ ၾကီးလွပါတယ္။ ေဒၚစု ေထာက္ခံသူေတြ တဖြဖြ ေျပာေန ကာကြယ္ေနတဲ့ ဘာမွျဖစ္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲသြားေစခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥ မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျဖစ္ျဖစ္၊ NLD ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ထြက္ျပီး ရွင္းတာ လင္းတာ လုပ္ရမွာပါ။ ဒီလို မရွင္းဘဲ မျငင္းဘဲ ျငိမ္ေနတာကို ၾကည့္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့တယ္ ဆိုတာ မွန္ေနတယ္ လို႔ မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ပ်က္စီးေစခ်င္ရင္ NLD ကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။

ဘယ္သူေျပာတာမွ နားမေထာင္ဘဲ တေဇာက္ကန္း တဇြတ္ထိုးစိတ္ဓါတ္မ်ဳိးနဲ႕ ထင္ရာစိုင္းတတ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ပါတီ အႏိုင္ရရွိလာခဲ့ရင္ စစ္တပ္နဲ႔ ဘယ္လို ဆက္ဆံမလဲ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာင္ စစ္တပ္ကို ရိသလိုလိုေထ့သလိုလို ေစာင္းခ်ိတ္ျပီး အျမဲေျပာ၊ ျပီးရင္ စစ္တပ္ကို အျပစ္တင္၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႕ လႊတ္ေတာ္ထဲမဲခြဲေတာ့ေတာင္ မတ္တပ္ရပ္မဲခြဲသင့္တယ္ လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ အေနအထားေတြအရ ေသခ်ာေပါက္ ေျပလည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ လုံျခဳံေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ နကန္းတစ္လုံးမွ နားမလည္ဘဲ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လာမွာပါပဲ။ နားမလည္လဲ အဂၤလန္တစ္ႏုိင္ငံ လုံးရွိတာပဲ ဆိုတဲ့ မိုက္ကယ္အဲရစ္အမ်ဳိးေတြကို အားကိုးျပီး စစ္တပ္ကို ကိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မၾကာခင္မွာပဲ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာ ျပန္ျပီး ခံရမွာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ေပွ်ာ္ေပွ်ာ္ၾကီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ၾကရေအာင္ NLD ကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ေတာ့ မိမိသား/သမီး ေတြကို sex industry ထဲ ထည့္ ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ commercial sex worker ျဖစ္ခ်င္တဲ့ သူေတြ၊ လုိင္စင္ရ brothel ေထာင္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ကိုယ္တံုးလံုးနဲ႔ ေနခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘာသာကြဲနဲ႔ လက္ထပ္ရင္ အဲဒီဘာသာကို ေျပာင္းေစခ်င္တဲ့သူေတြ၊ မိန္းမတစ္ဦးထက္ ပိုၿပီး ယူခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ကိုယ့္ေယာက်ာ္း မိန္းမ ဘယ္ေလာက္ယူယူ ဂရုမစိုက္တဲ့သူေတြ၊ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲၿပီးဘဂၤါလီေတြကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေပးခ်င္တဲ့သူေတြ၊ တိုင္းျပည္ ဖရိုဖရဲ ျပဳိကြဲခ်င္တဲ့သူေတြ ၊ ကေလကေခ်ေတြ လူတြင္က်ယ္လုပ္မယ့္ ေခတ္ကို ျမင္ခ်င္တဲ့သူေတြ ဟာ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ NLD ကုိ မဲေပးသင့္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသာ ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ ဆိုရင္ ဒီလို အေျပာင္းအလဲေတြ တစ္သက္လံုးျဖစ္လာစရာမရွိလို႔ပါ။

NLD ေျပာတဲ့ အေျပာင္းအလဲအတြက္၊ ေျပာင္းလဲဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီ ဆိုတာ တိုင္းျပည္ကို ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေအာင္၊ တိုင္းျပည္ ျပိဳကြဲေအာင္ ေျပာင္းလဲမယ့္ အေျပာင္းအလဲလား၊ ဒီမိုကေရစီအမည္ခံ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ အေျပာင္းအလဲလား စဥ္းစားၾကဖို႕ လိုပါတယ္။
ကြယ္လြန္သူ စကၤာပူႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီး လီကြမ္ယုက “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ အာဏာ ရလာခဲ့ရင္ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ယူဂိုဆလားဗီးယားလို တစ္စစီ ျပဳိကြဲသြားလိမ့္မယ္” ဆိုျပီး ေဟာကိန္းထုတ္ ထားခဲ့ပါတယ္။ လီကြမ္ယုဟာ အလကား ေျပာခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိုင္ငံ ဖရိုဖရဲ ျပိဳကြဲျပီး တစ္စစီပ်က္သုဥ္းေစ ခ်င္ရင္ NLD ကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ NLD ပါတီက ယူေဆာင္လာမယ့္ အေျပာင္းအလဲပါပဲ။


PP


အျပည့္အစံုသို႕ >>

တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း မဆိုထားႏွင့္ တေယာက္တည္းကပင္ တိုင္တန္းခြင့္ ရွိပါသည္


ေနမင္း

စာေရးသူသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို လိုလားေထာက္ခံသူမဟုတ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မေထာက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ၂၆.၄.၂၀၁၂ ေန႔က ဗဟိုစာတိုက္ႀကီးမွ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္၍ စာေပးပို႔ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းစာေရးသားေပးပို႔ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ NLD ပါတီက လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့မႈႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ သတ္ကြင္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္း ဂဃနဏ သိထားရန္လိုပါသည္။

NLD သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အမတ္ ၄၀ ေက်ာ္ အေရြးခံၿပီးမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို က်ဴရွင္သင္တန္းတက္ေနေၾကာင္း ထိုကာလ သတင္းဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို စာေရးသူျမင္ရေသာအခါ ယုိသူမရွက္၊ ျမင္သူရွက္ရသကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းမသိဘဲ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ မ်က္မျမင္ပုဏၰား ၆ ေယာက္အလား NLD တို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မမွားေစရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို စာေရးသူသည္ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ဉာဏ္ရွိသူကေတာ့ ျမင္ႏိုင္ေပမည္။ ဉာဏ္မြဲသူမ်ားအတြက္မူ ေက်ာက္စရစ္ခဲႏွင့္ ပတၱျမားခဲသည္ ထူးမျခားနားသာ ျဖစ္ခ်ိမ့္မည္။ NLD အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရာက္ရွိခ်ိန္ ၂၇.၈.၂၀၁၂ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္
သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံ လိပ္မူေပးပို႔၍ လႊတ္ေတာ္မွ တရား၀င္ျပ႒ာန္းေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားစာကို စတင္ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကိစၥေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနသျဖင့္ ၂၈.၈.၂၀၁၃ ႏွင့္ ၃.၇.၂၀၁၅ တို႔တြင္ ထပ္မံ၍ ေကာ္မရွင္မွ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေဆာလွ်င္စြာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးပါရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ စာေရးသူ သိရွိခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၃၈(ခ) တြင္ ေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ကို သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၉(ခ) တြင္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္မွျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို အေလးထားျပ႒ာန္းကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၉၆(က) တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးကို တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည့္ အေၾကာင္း ၅ ခ်က္အား အတိအက်ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးသည္

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊

(၂) ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊

(၃) အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊

(၄) ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း၊

(၅) ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာတာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာမေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အခန္း ဥပေဒပုဒ္မ ၃၉၆(ခ) တြင္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလုိေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္ဟု ဥပေဒက ျပဆိုထားပါသည္။

ပုဒ္မ ၃၉၆(ဂ) တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဥပေဒႏွင့္အညီ စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊

ပုဒ္မ ၃၉၆(ဃ) တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုယ္တိုင္ (သို႔) ၄င္း၏ကိုယ္စားလွယ္အား ေခ်ပခြင့္ေပးရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊

ပုဒ္မ ၃၉၆(င) တြင္ စြပ္စြဲခ်က္သည္ မွန္ကန္ၿပီး စြပ္စြဲခံရသူသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းရြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း သေဘာရရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္
ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ လြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အား တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ရုပ္သိမ္းရန္ နည္းလမ္းအစီအစဥ္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ တြင္ အတိအက် လမ္းညြန္ထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ က လမ္းညြန္ခ်က္ကို အတိအက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးရမည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၇ တြင္ ၫႊန္ျပထားပါသည္။

ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအတြင္း ျပႆနာျဖစ္ေနသည္မွာ မူလမဲဆႏၵရွင္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား ပုဒ္မ ၃၉၆(က) ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲမႈကို လက္ခံေျဖရွင္းလိုစိတ္ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

အလြန္နည္းေသာ အရည္အတြက္ရွိသူက ေကာ္မရွင္ကို တိုင္တန္းတိုင္း မိမိတို႔ ခုခံေျဖရွင္းေနရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တာ၀န္ အခ်ိန္ျပည့္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပဲ လႊတ္ေတာ္ပ်က္သြားႏိုင္ပါသည္၊ ထိုမွတဆင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါ ပ်က္သြားႏိုင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပပါသည္။

ယင္းကိစၥကို အခ်ိန္ယူၿပီး အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ရန္လိုသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၂၀.၈.၂၀၁၅ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္
သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆိုင္းငံ့ရန္ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္သည့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၅၂၄ ဦးအနက္ ၅၁၁ ဦးက မဲေပးခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၂၆၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၃၅ မဲႏွင့္ ၾကားေနမဲ ၁၂ ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈(ခ)၊ ၃၆၉(ဂ)၊ ၃၉၆(င) တို႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရမည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၇ အရ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ယင္းတာ၀န္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားခဲ့သည္မွာ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီအတြင္း ဦးေရႊမန္း ျပႆနာမေပၚခင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္၊ ၂၇.၈.၂၀၁၂ ကပင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မေန႔တေန႔က စတင္ခဲ့သည့္ျပႆနာ မဟုတ္ပါ။ ယခုမူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္မွ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးမႈမျပဳေတာ့ပဲ ဆိုင္းငံ့ထားလိုက္ၿပီဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အထက္ပါဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆(က) (၂) ႏွင့္ (က) (၅) အရ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာတာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာမေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယခု လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ မညီ အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးသို႔ တင္သြင္းခဲ့ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ရပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးက အေရးယူခံရႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္ပါသည္။

အကယ္၍သာ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆိုင္းငံ့ရန္ ေထာက္ခံမဲေပးသူ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးက စစ္ေဆးအေရးယူမႈျပဳခဲ့လွ်င္ ၄င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မႈကိုပင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာကိုင္စြဲထားေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနျခင္းမွာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အျမင္ဗဟုသုတမ်ား အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေလေရာ့သလားဟု စာေရးသူ ထင္ျမင္မိပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူလမဲဆႏၵရွင္ထဲမွ မေက်နပ္၍ တိုင္ၾကားလာသူ အေရအတြက္ နည္းျခင္း မ်ားျခင္းသည္ အေရးမႀကီးပါ။ တိုင္ၾကားသည့္အေၾကာင္းအရာ တိုင္ၾကားသူ၏ စိတ္ေစတနာ မွန္ မမွန္ ဆန္းစစ္သည့္ကိစၥသာ အေရးႀကီးပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးအား တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ ၅ ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေဖာက္ဖ်က္မႈသည္ ထိပ္ဆုံးမွ ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုအမႈမ်ားသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၂ ႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ အမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈကို တဦးတေယာက္ေသာသူက –

-ျပဳရန္ႀကံရြယ္ေၾကာင္း သိုိ႔တည္းမဟုတ္

-ျပင္ဆင္ေၾကာင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္

-ျပဳဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္

ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို

သိလ်က္ႏွင့္ မည္သူမဆို မိမိသိသမွ်ကုိ ခရိုင္တရားသူႀကီး (သို႔) ရဲအရာရွိ (သို႔) ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားရန္ တာ၀န္၀တၱရား ေဆာင္ရြက္ေနသူထံ ခ်က္ခ်င္းဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္း မျပဳလွ်င္ ထိုသူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္
သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈႀကီး၊ ထိန္ခ်န္မႈကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္။

ထိုသူအား ခုႏွစ္ႏွစ္ထိ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

Whoever knowing that any act, the commission of which would be High Treason, is intended or proposed to be, or is being, or has been committed, does not forthwith disclose the same, together with all particulars therof known to him, to a Magistate, or to any police-officer, or some other person lawfully engaged on duties srelating to the preservation of peace and order shall be guilty of the offence of misprision of High Treason and shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to seven years, and shall also be liable of fine.
ဟု ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏သစၥာကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိျမင္ေတြ႕သူတဦးသည္ မူလမဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းစရာမလို ခ်က္ခ်င္းပင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ သတင္းေပးတုိင္ၾကားရန္ ဥပေဒအရ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦး၏ ႏိုင္ငံေတာ္
သစၥာေဖာက္မႈအား တိုင္ၾကားသူ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္မီေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းစရာမလို ခ်က္ခ်င္း သက္ဆိုင္ရာသို႔ ထပ္ဆင့္သတင္းေပး တိုင္ၾကား အေရးယူရန္ ဥပေဒအရ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ခ်က္ခ်င္းမေဆာင္ရြက္သူသည္ ထိန္ခ်န္မႈျဖင့္ အေရးယူခံရမွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ ယခင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယခု NLD နာယက သူရဦးတင္ဦးသည္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္၏ ႏိုင္ငံေတာ္
သစၥာေဖာက္မႈ၌ ထိန္ခ်န္မႈျဖင့္ ေထာင္က်ခဲ့သည့္သာဓက အထင္အရွား ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆(က) ပါ မႈျပစ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးအား အေရးယူရာတြင္ တိုင္ၾကားသူ အေရအတြက္ နည္းျခင္း မ်ားျခင္းကို အဓိကျပႆနာတရပ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရႈျမင္သုံးသပ္ေနျခင္းသည္ လြဲမွားေနသည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ ရိုးရွင္းစြာ ရႈျမင္သုံးသပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈႏွင့္ ၿငိစြန္းပါက သိရွိျမင္ေတြ႕သူ တဦးတည္းကပင္ ခ်က္ခ်င္းတိုင္ၾကား
ရန္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄ က ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမွ အေရးယူခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္သည္ပင္ တည္ဆဲဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္၍ ပိုပိုသာသာ အခြင့္အေရးယူသလို ျဖစ္ေနပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားသူ မဲဆႏၵရွင္ အနည္း အမ်ားအေပၚ
ေစာဒကတက္ေနမည့္အစား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားသူကိုသာ မွန္ကန္ခိုင္မာမႈ ရွိ မရွိ ပဏာမ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ေစၿပီး ထုေခ်ရန္ တာ၀န္ထင္ရွား ေပၚေပါက္မွသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ခုခံေျဖရွင္းခြင့္ေပးျခင္း၊ ျပစ္မႈထင္ရွား၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား အေရးယူရန္ အေျခအေန အခိုင္အမာေပၚထြန္းလာပါက မည္သုိ႔မည္ပုံ အေရးယူသင့္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား မိမိတို႔စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ကိုသာ အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ျပဳက်င့္ျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းေသာတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္မည္ဟု အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တေယာက္သည္ မိမိ၏ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး ဘ၀ခရီးလမ္း ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ အႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္ကို ဆီလိုအေပါက္ရွာမရေအာင္ မိမိအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒကိုလည္း ေရးဆြဲတတ္ရပါမည္။ အလားတူ မိမိလိုခ်င္ေသာ အခြင့္အေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ ဆင္အုပ္ႀကီး ျဖတ္ေမာင္းလို႔ရေလာက္သည့္ အက်ယ္အ၀န္းမ်ဳိးရေစမည့္ ဥပေဒကိုလည္း ေရးဆြဲတတ္ရပါမည္။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္သည္ မိမိအား အက်ဳိးယုတ္ေစမည္ဟု ယူဆရေသာ ဥပေဒအား မိမိအက်ဳိး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္သည့္ ဥပေဒမ်ဳိး ေရးဆြဲတတ္ရပါမည္။ ဥပေဒကိုမျပဳတတ္၊ မျပဳရဲသျဖင့္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ဆြဲခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆိုင္းငံ့ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်၍ ဥပေဒေရးဆြဲရမည့္တာ၀န္ကို ေရွာင္တိမ္းျခင္းသည္ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းပါသည္။

ထို႔ျပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဥပေဒေရးဆြဲမႈ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္လစာေပး၍ ခန္႔ထားမႈ အားနည္းေနသလား စဥ္းစားစရာရွိသည္။

ဥပေဒမျပဳတတ္ပဲ ဥပဒေျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္လုပ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သလို၊ ဥပေဒေရးဆြဲသူ ပညာရွင္ မလုံအေလာက္မရွိပဲ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ တည္ေဆာက္မႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္
ကို ျဖဳန္းတီးရားေရာက္ေနပါသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို တလ ဆယ္သိန္း ထုတ္ယူၿပီး လႊတ္ေတာ္ႀကီးကို ရပ္နားထားမည္
ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္လည္း မညီမညြတ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးသည္ ျပည္သူ႔အသံကို ေလးစားသင့္ပါသည္။

ယေန႔ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေျဖရွင္းနည္းထက္ ပို၍ေကာင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပၾကပါရန္ စာေရးသူက ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးျဖင့္ ေျဖရွင္းေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ အက်အဆုံးမရွိ
ဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ ပန္းတိုင္သို႔ စနစ္တက် သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကို
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ေ၀ေလေလ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးႏွင့္ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ပါ။ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းရျခင္းမွာ ယေန႔ လူထု၏ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ အတက္အက်ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေရြး အမွန္အမွားသည္ အဓိကက်သည္ဟု စာေရးသူက ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

irrawaddy
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းမႈ လုပ္လိုက္တာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေက်ာေပးလိုက္သလိုပါပဲ


စတန္းဖို႔ဒ္ (Stanford) တကၠသိုလ္မွ ဒီမိုကေရစီေရးရာ ပညာရွင္ လယ္ရီ ဒိုင္းမြန္း (Larry Diamond) ႏွင့္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနတို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မေရရာလွေသာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ရီ ဒိုင္းမြန္းက ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧရာ၀တီက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပါေမာကၡ လယ္ရီ ဒိုင္းမြန္း တေခါက္ျပန္
ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ဧရာ၀တီ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဇာ္က ထပ္မံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ) ဥကၠ႒ေနရာမွ ဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင့္ က်င္းပရန္ရွိေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ဂယက္႐ိုက္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးထားပါသည္။

ေမး ။ ။ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ရာထူးက ဖယ္ရွားခံခဲ့ရပါတယ္။ သူက ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သူဟာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဆက္ၿပီး ရွိေနေပမယ့္ လာမယ့္ ရက္သတၱပတ္ေတြ အတြင္းမွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ မသိပါဘူး။ အေနာက္တိုင္း သတင္းစာေတြ
နဲ႔ ျပည္တြင္း သတင္းဌာနေတြကေတာ့ ဦးေရႊမန္းကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အဖြဲ႔ရဲ႕ ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းမႈလို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကို ဘယ္လို သေဘာရပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ အဆင့္ျမင့္ အစိုးရ အရာရွိတဦးရဲ႕ အိမ္ပတ္၀န္းက်င္ကို စစ္ကားေတြ ေရာက္လာတဲ့အခါ၊ အဲဒီ အရာရွိက ပိုင္ဆိုင္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္လို႔ ယူဆလို႔ရတဲ့ သတင္းစာက ႐ုတ္တရက္ႀကီး ရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့အခါ၊ လူေတြ ႐ုတ္တရက္ ဖယ္ရွားခံရတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ျဖဳတ္ထုတ္ခံရတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ ထြက္လိုက္ရတယ္လို႔ သိလိုက္ရတဲ့အခါ အာဏာသိမ္းမႈလိ္ု႔ ခံစားရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဟိုအရင္က ကာလေတြကို ျပန္သတိရစရာေပါ့။

ေျဖ ။ ။ အသြင္သ႑န္သာမက လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ပါ အမွတ္ရစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ပံုစံ တမ်ိဳးပါ။ ျပင္းထန္တယ္၊ စစ္၀ါဒ ဆန္တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ကာလနဲ႔ မကိုက္ညီပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားနဲ႔လည္း မကိုက္ညီပါဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါဘူး။ အဲဒါက အခု ဒီမွာျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းမႈလို႔ ယူဆလို႔ ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တကယ္ အာဏာရေနတဲ့ ပါတီက စစ္တပ္ ျဖစ္ေနေပမယ့္ အဲဒီ (ႀကံ့ခိုင္ေရး) ပါတီကို အာဏာရပါတီလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ေခၚႏိုင္မယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ က်ေနာ္ ေလးစားတဲ့ လူေတြက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္သြားေစတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ အျမင္ကလည္း ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစံုက ၾကည့္လိုက္ရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကေန ေနာက္ကို တလွမ္းျပန္ ဆုတ္တာပါပဲ။
ပထမ အခ်က္က လုပ္ပံုလုပ္နည္းပါ။ ဒီကိစၥရဲ႕ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ ပံုစံ၊ အတိုင္းအတာနဲ႔ စစ္ဆင္ေရးလို အိမ္ကို၀ိုင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ သမိုင္းက အရမ္းေမွာင္မိုက္တဲ့ အခ်ိန္ကို ျပန္ေရာက္ သြားေစပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္က ဆိုရင္ေတာင္ ဒါမ်ိဳးက ထူးျခားမႈတခု မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။

ဒုတိယအေနနဲ႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေလ့လာတဲ့ေနရာမွာ ဦးေရႊမန္းကို သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူ တေယာက္၊ အလယ္အလတ္က်သူ တေယာက္၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္သူ တေယာက္၊ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္ခံေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းဖို႔ ပိုၿပီး ဆႏၵရွိတဲ့သူ တေယာက္လို႔ ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရး ရွိသူ တေယာက္လို႔ သူ႔ကိုျမင္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ အလုပ္အတူ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔လည္း ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါက အမွန္ တကယ္လည္း အနာဂါတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အရိပ္အေယာင္ တခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဦးေရႊမန္းကို ပါတီေခါင္းေဆာင္ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားခံရတာ ျဖစ္ပါ
လိမ့္မယ္။ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြအရ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အဖြဲ႔ကို အလံုးစံု ဖယ္ရွားမႈတခု မၾကာခင္ ေပၚေပါက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီကိစၥက မၿပီးေသးပါဘူး။ တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေရြ႕လ်ားၾကပါလိမ့္မယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႕ သေဘာထား တင္းမာတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြက သူတို႔ရဲ႕ အေနအထားကို ခိုင္မာေအာင္၊ အလယ္အလတ္သမားေတြ ေျပာင္း
လြယ္ျပင္လြယ္ ရွိသူေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကတဲ့ တျခား ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြမွာ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ခဲ့ဖူးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕ အေျခအေနမ်ိဳးပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥက လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အရေရာ အေၾကာင္းအရာအရေရာ စိုးရိမ္စရာလို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တျခားဘာေတြ ျဖစ္လာဦးမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ မသိဘူးေလ။

ေမး ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚမွာ ဘယ္လိုသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသလဲ။ သူတို႔ ဘာေတြလုပ္မွာလဲ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တမႈရွိသင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကလို ေနာက္
တႀကိမ္ ျပန္ျဖစ္မွာကိုလည္း ေၾကာက္ရြံ႔မႈေတြ ရွိေနတယ္။

ေျဖ ။ ။ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလမွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေစဖို႔ စိုးရိမ္သင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလေတြက စလို႔ ဦးေရႊမန္းကို ဖယ္ရွားခဲ့တဲ့ အေသးစား အာဏာသိမ္းပြဲ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ဒီေန႔ အခ်ိန္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တမယ္လို႔ ဘယ္လို အာမခံခ်က္မွ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုျဖစ္ေန တာေတြက ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ေျဖာင့္မွန္မႈအေပၚ ထိခိုက္ေစလိ္မ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာ က်ေနာ္ ရွင္းျပပါရေစ။

ဦးေရႊမန္းက ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အတြင္းမွာ ပိုမို သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့သူ၊ အလယ္အလတ္ က်တဲ့သူတဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD ပါတီနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြနဲ႔ အတူ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ပိုၿပီး ဆႏၵရွိသူတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက လူတေယာက္ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုရွိသလဲ၊ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားဖို႔ သူ႔ဘက္က ဘယ္ေလာက္အထိ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ခံယူထားသလဲ ဆိုတာကို ဒီအတိုင္း ဘယ္လို သိႏိုင္မွာလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုကို ၾကည့္ၿပီး လူေတြက အကဲျဖတ္ရမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ အျပဳအမူေတြက ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တခ်ိဳ႕ေပးတယ္။ သူဟာ အလုပ္တူတူလုပ္လို႔ ရႏိုင္မယ့္သူ တေယာက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးတယ္။ တကယ္လို႔ ဒီလို ပူးေပါင္းမႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို မရယူဘူး ဆိုရင္လည္း သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္သြားႏိုင္ဖို႔ အလုပ္တူတူ လုပ္မယ့္သူ တေယာက္ကို ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ျမန္မာျပည္သူေတြ လိုခ်င္တာကို ထင္ထင္ရွားရွား ျပေနတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ပိုၿပီး သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့၊ ပိုၿပီးေခတ္မီတဲ့၊ ဒီမိုကရက္တစ္
ဆန္တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့၊ ေနာက္ၿပီး NLD နဲ႔ လက္တြဲၿပီးလုပ္ႏိုင္မယ့္ သူတေယာက္နဲ႔ တျခား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေတာ့ သူ႔ေနရာမွာ အယူအဆ ျပင္းတဲ့၊ စစ္ဘက္ ပံုရိပ္ရွိတဲ့ သေဘာထား ပိုမိုတင္းမာတဲ့ အသြင္ရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ အစားထိုးေနတယ္။ အခု စစ္တပ္ကေန ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ သူတို႔ ေနရာ၀င္ယူလိုက္တဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ေတြေလာက္ သူတို႔ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ လူထုရဲ႕ ႏွစ္သက္မႈကို ရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာရင္ ရႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအေနနဲ႔ ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းမႈ လုပ္လိုက္တာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေက်ာေပးလိုက္သလိုပါပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ ပိုမို ခက္ခဲသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “သူတို႔က ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလို ခက္ခဲသြားေအာင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေနၾကတာလဲ” လို႔ ခင္ဗ်ား ေမးႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြ ေပးလာႏိုင္တဲ့ အေျဖကေတာ့ သူတို႔မွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ေကာင္းမြန္စြာ ဘယ္လို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မလဲ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မရွိတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ ျပည္သူေတြက အမွန္တကယ္ေပးလာမယ့္ မဲေတြအစား အႏိုင္ရေစမယ့္ တျခားေသာ နည္းလမ္းေတြ ရွိထားတယ္လို႔ ထင္ေနၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ သူ႔အဖြဲ႔က ဒုတိယသက္တမ္း အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီး လုပ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ အဖြဲ႔ကို ဖယ္ရွားဖို႔ကလြဲၿပီးေတာ့ တျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိဘူးလို႔ သူတို႔ ထင္ၾကႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက ဦးေရႊမန္းနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မလဲ။

ေျဖ ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေျခအေနက ႐ႈပ္ေထြးေနတာက ထင္ရွားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ စစ္အစိုးရအတြင္းက အလားအလာရွိတဲ့ မိတ္ဖက္တေယာက္ကို ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရၿပီ။ မာဂရက္ သက္ခ်ာ (Margaret Thatcher) က မစ္ေခးလ္ ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္ (Mikhail Gorbachev) နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာေလ့ရွိတဲ့ စကားလိုေပါ့။ “သူက က်မတို႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္လို႔ရတဲ့ သူတေယာက္ပါ” တဲ့။ မာဂရက္ သက္ခ်ာက သူ႔ရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားေတြကို မစြန္႔လႊတ္ခဲ့ဘူး။ အလယ္အလတ္က်တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို သေဘာက်တဲ့ အေၾကာင္းလဲ မေျပာဘူး။ “လက္ေတြ႔က်က် လုပ္တတ္တဲ့ လူတေယာက္ရွိတယ္။ သူက ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိတယ္။ သူလုပ္ခဲ့တာေတြ၊ လုပ္ေနတာေတြ အားလံုးကို က်မ သေဘာတူခ်င္မွလည္း တူလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ သူနဲ႔ အလုပ္လုပ္လို႔ ရႏိုင္တယ္။ တကယ္လို႔ က်မနဲ႔ သူနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရခဲ့ၿပီဆိုရင္ သူကလည္း အဲဒီ အတိုင္းလုပ္လိမ့္မယ္” လို႔ မာဂရက္ သက္ခ်ာက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကလည္း အဲဒီလိုပဲျဖစ္မယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒါက ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေလ့လာသူေတြက အခုဘာေတြ
ျဖစ္ေနသလဲဆိုတာနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္မွာလဲ ဆိုတာကို ျပန္ၾကည့္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလအတြင္းက ပိုၿပီးအေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္မႈေတြထဲက တခုအေနနဲ႔ပါ။ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ခက္ခက္ခဲခဲ မယွဥ္ၿပိဳင္ရဘဲနဲ႔ ျပည္သူကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရယ္စရာအေနနဲ႔ ေျပာစရာျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ သူတို႔ မဲမလိမ္ဘဲနဲ႔လား။

ေျဖ ။ ။ ဒါက တျခားလမ္းေၾကာင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မသမာမႈ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ဘူး ဆိုရင္ NLD က အရင္ကထက္ေတာင္သာတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ရသြားႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ မဲမသမာမႈေတြ အႀကီးအက်ယ္ ရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခု အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ ေရွ႕ကို သြားေနပါတယ္လို႔ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံေရးကို လိုခ်င္ေနတဲ့ အစိုးရနဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ကို ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ သူတို႔ အျမင့္ဆံုး စြန္႔စားမႈတခုကို လုပ္ေနတာပါ။

ေမး ။ ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအျခအေနက ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ။ အရမ္းရႈပ္ေထြးမွာ
ကေတာ့ ေသခ်ာတယ္။

ေျဖ ။ ။ ကေမာက္ကမနဲ႔ ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဇာတ္ညႊန္းတခုကို က်ေနာ္ေျပာျပပါမယ္။ ဦးေရႊမန္း အရာ က်သြားၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အတြင္းကေတာင္ ထုတ္ပယ္ခံရတယ္လို႔ ယူဆၾကည့္လိုက္ပါ။ သူတို႔က ဦးေရႊမန္းရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရာထူးကိုသာမက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ကုိပါ ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတခုကို ရွာေဖြၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆလိုက္ပါ။

ေမး ။ ။ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းနဲ႔ တရားစြဲတာမ်ိဳး အထိေတာင္မွ ျဖစ္ႏိုင္သလား။

ေျဖ ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ဒီလိုလုပ္လိုက္ရင္ သူ႔ကို အာဇာနည္တေယာက္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္သလို ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ သူ႔ကို ပိုၿပီး အင္အား ေကာင္းသြား
ေစပါလိမ့္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔က တရားစြဲဖို႔ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ေရြး
ေကာက္ခံ သမၼတတေယာက္ ျဖစ္မလာေအာင္ တားစရာနည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ လူတေယာက္ကို တရားစြဲဆို စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့နည္းနဲ႔ အာဏာကို ခ်ိန္ညွိႏိုင္ဖို႔ သူတို႔မွာ အခြင့္အေရး မ်ားမ်ားစားစား မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ႏိုင္လာၿပီးေတာ့ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား ပါတီတခ်ိဳ႕နဲ႔လည္း မဟာမိတ္ ျပဳ ႏိုင္ခဲ့ရင္ တေယာက္ေယာက္ကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ပါၿပီ။ ဦးေရႊမန္း မဟုတ္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဦးေရႊမန္းလုပ္သလို လုပ္ႏိုင္မယ့္ တျခားသူ တေယာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလူဟာ စစ္အစိုးရမွာ ပါဖူးေကာင္းပါဖူးမယ္။ ၀န္ႀကီးလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ဖူးမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ထဲက မည္သူ႔ကိုမဆို သမၼတ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လို႔ ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ သူတို႔ (NLD) ဘက္က အင္အားမ်ားေနမယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ား သိပါတယ္၊ အေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္တဲ့ေနရာမွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က လက္မွတ္ထိုး အတည္ျပဳေပးဖို႔ မလိုပါဘူး။
(ဒုတိယပိုင္းကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမယ္။)

#ေအာင္ေဇာ္

ပါေမာကၡ လယ္ရီ ဒိုင္းမြန္း (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ျပည္သူနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ အစိုးရ

.


29-8-2015

ျပည္သူေတြအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ အစိုးရကိုသာ ရေလ့ရွိသည္ဟူေသာ ဆိုစကားတစ္ခုရွိသည္။ ဤစကားကို လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သာယာဝတီၿမိဳ႕တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာစဥ္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ေရႊခေမာက္စာေစာင္တြင္လည္း မည္သည့္တုိင္းျပည္
တြင္မဆို ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္အစိုးရကို ရၾကစၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ေရးသားထားသည္။ အမွန္တကယ္လည္း ဟုတ္သည္။ လူထုသာလွ်င္မိမိတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ အစိုးရကို ဖန္တီးယူႏိုင္သည္။

စည္းကမ္း တင္းၾကပ္သည့္ အစိုးရလား၊ ျပည္သူ႔လုပ္ရပ္ကို နားလည္ေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရလား၊ ျပည္သူ
လည္း လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ အစိုးရလည္း လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ဆိုသည့္ အစိုးရလား၊ ျပည္သူ လည္း စည္းကမ္းရွိ အစိုးရလည္း စည္းကမ္းရွိသည့္ အစိုးရလား။ ျပည္သူတို႔ႀကိဳက္ရာေရြးႏိုင္သည္။ ေရြးခ်ယ္ ဖန္တီးႏိုင္သည့္
အစြမ္းမွာလည္း လူထုလက္ထဲတြင္ရွိၿပီး လူထု လုပ္ေဆာင္မႈအရ အစိုးရလည္းေျပာင္းလဲရသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရတစ္ခုလိုလားလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္သူျဖစ္ဖို႔ ပထမဆံုး လုပ္ရမည္မွာ ျပည္သူ႔ တာဝန္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရကို အလိုရွိလွ်င္ ျပည္သူမွလည္း ဥပေဒ လိုက္နာကာ စည္းကမ္းတက် ျပဳမူေနထိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့လုပ္ျခင္းမ်ားကိုေတာ့ ျပည္သူတို႔ဘက္မွ ဆင္ျခင္ရန္ လိုသည္။ မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကမွ စည္းကမ္းပ်က္ေနသည့္ျပည္သူကို လက္ပိုက္ၾကည့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၀ London Riots ႏွင့္ ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လအတြင္း အေမရိကန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ Michael Brown ဆႏၵျပ မႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာအစိုးရမ်ား၏ ကိုင္တြယ္သြားပံုအား ေလ့လာႏိုင္သည္။

ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ထိုက္တန္ေအာင္ေနမွသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို စားပြဲဝိုင္းထိုင္ကာ ညင္သာစြာေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။ မိမိတို႔ လိုလားခ်က္အား လႊတ္ေတာ္မွျဖစ္ေစ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ မိမိလိုလားခ်က္အား စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ျပဳမူ ေတာင္းဆိုျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီကို အလြဲသံုးစားလုပ္ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မထိုက္တန္ေသာ ျပည္သူတို႔၏ အျပဳအမူ ျဖစ္သြားမည္။ ျပည္သူက စည္းကမ္းေဖာက္ကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မေလ်ာ္မညီျပဳျခင္းက ျပႆနာမဟုတ္ ေသာ္လည္း အစိုးရက ဒီမိုကေရစီကို ဆန္႔က်င္သြားလွ်င္(သို႔မဟုတ္) ျပည္သူကိုလိုက္၍ အစိုးရ အေရာင္ေျပာင္းသြားလွ်င္
ေတာင္းဆိုခ်က္ လည္းမရသည့္အျပင္ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္ ျပန္ေရာက္သြားႏိုင္ သည္။

ယေန႔ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေနသည့္ (Check and Balance) အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေရး က်င့္စဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္၌သာ တာဝန္ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ား
တြင္ လည္းတာဝန္ရွိ သည္။ ျပည္သူအေနျဖင့္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ျပဳမူျခင္းကို ေရွာင္ရွား၍ မိမိတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အစိုးရကို ရရွိေအာင္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ အျပန္အလွန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္းမွ စည္းကမ္းရွိရွိ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ သင့္ေပသည္။

#ေဒါက္တာမ်ိဳးခ်စ္
#ျပည္ျမန္မာအျပည့္အစံုသို႕ >>

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ NCA အေပၚ ထားရွိတဲ့ သေဘာထား “အရူးမ လင္လုပ္ရသလို” ျဖစ္ေန ဟုဆိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ NCA အေပၚ ထားရွိတဲ့ သေဘာထား တစ္မ်ဳိ္းျပီးတစ္မ်ဳိး အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာၾကားေနသျဖင့္ “အရူးမ လင္လုပ္ရသလို” ျဖစ္ေန ဟု ဆိုၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ေဒၚစုသေဘာထား(၁)- ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အလ်င္စလို မထိုးနဲ႕ - AP သတင္းဌာန
NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ KNU ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲနဲ႔ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သူ႔အိမ္မွာ ေတြ႔ဆံုစဥ္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အလ်င္စလို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းကို AP ကစတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ဧရာ၀တီသတင္းဌာနနဲ႔ တစ္ျခား ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီေျပာၾကားခ်က္အေပၚမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘဲဆုရွင္ၾကီးက ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ အေပၚ ေ၀ဖန္ တာေတြ၊ ျပစ္တင္တာေတြ ျပင္းထန္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္လာေတာ့ RFA သတင္းဌာနနဲ႔ ညွိႏႈိင္းျပီး ကမန္းကတမ္း ျပန္ျပင္ေျပာလိုက္ပါတယ္။
ေဒၚစုသေဘာထား (၂)- အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အျမန္ဆုံး ျဖစ္ေစလို - RFA သတင္းဌာန
အဲဒီေနာက္ RFA နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕ အပတ္စဥ္ေမးျမန္းမႈအစီအစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးကို အျမန္ဆံုးျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိ္င္ငံလံုး အားလံုးပါဝင္တဲ့ စာအခ်ုပ္မ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ ခရီးၾကမ္း အစီအစဥ္မွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီးေနာက္ RFA ကပဲ ျပန္ျပီး အဖတ္ဆယ္ေပးလိုက္ပုံ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း RFA ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတာအကုန္ မလႊင့္ဘဲ ျဖတ္ေတာက္ျပီး လႊင့္ခဲ့တယ္ လို႔ ေဒၚစုနားက အမာခံတစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့စကားေလးေတြကိုပဲ ကြက္ျပီး RFA က ေဖာ္ျပခဲ့လို႔ RFA နဲ႔ အေျခအတင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ RFA သတင္းဌာနဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအေပၚ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သတင္း ႏွစ္ပုဒ္လုံးကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္ရပါါေတာ့တယ္။
ေဒၚစုသေဘာထား (၃)- “ျမန္ျမန္ ထိုးေစခ်င္၍ ေျပာျခင္း မဟုတ္” ဟု ေျပာျပန္ - Eleven, ဒီမိုကေရစီတူေဒးႏွင့္ အျခားသတင္းဌာနမ်ား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားဟာ KNU ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ တစ္မ်ိဳး ၊ RFA ကို ေျပာေတာ့ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဘယ္ေျပာၾကားခ်က္ကို အတည္ယူရမွာလဲလို႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သူေတြ၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ ေဝဖန္မႈေတြျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီးမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႔ သေဘာထားအမွန္ကို သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ ျမန္ျမန္ထိုးေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္လို႔ ဆိုျပန္ပါတယ္။
“အန္တီက ျမန္ျမန္ထိုးေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစခ်င္တာပါ။ အျမန္ ကမန္း ကတမ္းနဲ႔ ထိုးၿပီး မေကာင္းရင္ မေကာင္းဘူးေလ၊ အဓိကေတာ့ ထိုးလို႔ရွိရင္ ၿမဲဖို႔ပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့သည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အျခားသူမ်ား နာမည္ရသြားမည္ကို ေဒၚစု ေတာ္ေတာ္ေလး စိုးရိမ္ေနဟန္ရွိ
“သူကေတာ့ဗ်ာ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ ဗေလာင္းဗလဲ အခုတမ်ဳိး ေတာ္ၾကာတမ်ဳိး ဗလြတ္တြပ္ ရႊတ္တပ္ ဂဂ်ဳိးဂေဂ်ာင္ မျပတ္မသား မရွင္းမလင္း အဆင့္မရွိ ခုစာကေလး ခုဆီထမင္း ကလိန္ကက်စ္ သေဘာမမွန္ ရိုးသားမႈမရွိ အရူးမ လင္လုပ္ရသလို ေျပာေနတာ။ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ ျငိမ္းခ်မ္း သြားမွာ သူ မလိုခ်င္ဘူး။ သူ အာဏာရမွ ဒါေတြ ျဖစ္လာေစခ်င္တာ။ သူ အာဏာရမွ ျပည္သူေတြ ေျပလည္ေစခ်င္တာ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ထားပါဦး အေကာင္းမျမင္ပါနဲ႔ဦး ေျပာေနတာ။ အခုလဲ NCA ရမွာကို ေတာ္ေတာ္ေလး ေၾကာက္ေနပုံပဲ။ အျပစ္တင္ လက္ညဳိးထိုးမွာလည္း ေၾကာက္ေတာ့ မထိုးဖို႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေျပာတယ္။ ေအပီသတင္းက တက္လာေတာ့ နာမည္ေကာင္း ျပန္ယူဖို႔ လုပ္တယ္။ တိတိက်က် ေျပာပါ ဆိုေတာ့ အဲဒီလို ေျပာတယ္။ အရူးမ လင္လုပ္ရသလိုပဲ။ ဟိုလိ္ု ေျပာလိုက္ ဒီလိုေျပာလိုက္။ ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာလိုက္ ကၽြန္မ အာဏာရမွ တိုက္ပြဲေတြ ရပ္ၾကပါ လို႔” ဟု အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသူ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကမူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးေရး သည္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ကမန္းကတမ္းထလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဆိုသည္။
“ႀကံႀကံဖန္ဖန္ဗ်ာ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ဆိုတာ ကမန္းကတမ္းထလုပ္လို႔ ရတာမဟုတ္ဘူးဗ်၊ စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းရေအာင္ကို ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရတာ။ မူႀကမ္းကို အတည္ျပဳႏုိင္ေအာင္လည္း လနဲ႔ခ်ီၿပီး သူ႔အဖြဲ႔၊ ကိုယ့္အဖြဲ႔ ျပန္ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး အခ်ိန္အမ်ားႀကီးယူထားရတာ။ တစ္ျခားလူက ေျပာတာမဟုတ္ပဲ ဒီမုိကေရစီ အိုက္ကြန္ လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုသူႀကီးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို နဲနဲမွ မေလ့လာပဲ ကမန္း ကတမ္း မထိုးၾကနဲ႔ ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၇-၈-၂၀၁၅ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ရွင္းလင္းတင္ျပရာ၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ႏိုင္ငံေရးကတိကဝတ္မ်ားထည့္သြင္းလို၍ ႀကန္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုအစိုးရလက္ထက္ တြင္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ေနာက္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အသစ္ကျပန္စရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

PP

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ E-Mail ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္းအား ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း28-8-2015

မၾကာေသးမီအခ်ိန္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တရား၀င္ E-Mail နဲ႔အတူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ E-Mail ေတြကို မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားဟက္ကာအဖြဲ႕ (New Generation Wave Group) လို႔အမည္ရတဲ့အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕က ေဖာက္ထြင္းရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဲဒီ E-Mail ေတြမွာ ပါ၀င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ဖြင့္ထုတ္ခ်ျပသြား မယ္လို႔ အဆိုပါ Hacker အဖြဲ႕ကေၾကညာခဲ့တာကို ျမင္ေတြ႕ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီသတင္းကိုလည္း တရား၀င္ မီဒီယာႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ RFA သတင္းဌာနမွာေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။


ယခုအခါမွာ အဆိုပါ Hacker အဖြဲ႕အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ E-Mail ထဲက အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ထုတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ တာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ E-Mail ေတြထဲက လ်ိွဳ႕၀ွက္ခ်က္ ေတြကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီလို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ ေနရာမွာ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဂယက္႐ိုက္စရာ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရတာကေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ E-Mail အတြင္းက အခ်က္အလက္ေတြကို လူမႈကြန္ယက္မွာ ဖြင့္ထုတ္ခဲ့့ျခင္းပါပဲ။

www.pyithuhluttaw.gov.mm/mail server ထဲမွရရွိထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ email ပါအခ်က္ အလက္မ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ROHINGYA SOLIDARITY ORGANIZATION (RSO) အဖြဲ႕အစည္းက Prof Dr.WAKHA UDDIN ကို အဆက္အသြယ္လုပ္ထားတဲ့ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ဟက္ကာအဖြဲ႕က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္အေနနဲ႔ ေဒါက္တာ WAKHA UDDIN ကို E-Mail ျဖင့္ဆက္သြယ္ထားခဲ့ၿပီး NLD ပါတီအား ေထာက္ခံမႈေပးေစလို ေၾကာင္းနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို သူမအေနနဲ႔ ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ေပးမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို ေဖာ္ထုတ္လိုက္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုေတြအေနနဲ႔ NLD ပါတီအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသလို ျပည္သူအမ်ား
စုကလည္း အစၥလာမ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ တစ္ဘက္မွာလည္း ဒါဟာ လုပ္ႀကံမႈတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ E-Mail ပါအခ်က္ အလက္မ်ား ဟာလည္း ဓာတ္ပံုပညာမ်ားျဖင့္လွည့္စားၿပီး ၀ါဒျဖန္႔တာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာ
ဆိုမႈမ်ားလည္းရွိ လာခဲ့ပါ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဆိုပါ ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈအခ်က္အလက္မ်ား
ကို ျပန္လည္သံုးသပ္လိုက္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၁) အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ E-Mail မွာ အမည္ကို Aung San Su Kyi လို႔ေပါင္းထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူမရဲ႕နာမည္ကို ဘယ္တုန္းကမွ အဲဒီလိုမေပါင္းခဲ့ဘူးလို႔ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ သူေတြကဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အဆိုပါအခ်က္
ကို ျပန္လည္ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ E-Mail ကို ကိုယ္တိုင္သံုးပါသလားဆိုတာ ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ရပါမယ္။ သူမရဲ႕ ကိုယ္ေရးအရာရွိေသာ္
လည္းေကာင္း၊ သူမရဲ႕ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးေသာ္ လည္းေကာင္းကို ကိုယ္စားအသံုးအသံုးျပဳခိုင္းၿပီး သူမကေတာ့ မူ၀ါဒေတြကိုသာ ခ်မွတ္ေပးတယ္လို႔လည္း ယူဆႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ အဆိုပါ E Mail ကလည္း လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို တစ္ေယာက္ျခင္းေပးထားတဲ့ E Mail သာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနနဲ႔ကေတာ့ အဲဒီ E-Mail ကို ကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳေနစရာအေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ E Mail ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မူ၀ါဒကို လက္ကိုင္ထားၿပီး သူမကိုယ္စားအသံုးျပဳေနရတဲ့ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သူမရဲ႕ ကိုယ္ေရး အရာရွိေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္စားအသံုးျပဳေနရတဲ့ အီးေမးလ္အေကာင့္လည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ တာျဖစ္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၂) အခ်က္ကေတာ့ E Mail ေပးပို႔ရာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ 12 hour ago လို႔ပါတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တျခား E-Mail ေတြမွာ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ E Mail မွ အခ်ိန္ကပ္ေနျခင္းကိုေဖာ္ျပ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အဆိုပါ E Mail ကို အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္နဲ႔သံုးရ သလိုျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ Main Sever အေဖာက္ခံရခ်ိန္ဟာ သူရဦးေရႊမန္းကို ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ဥကၠ႒အျဖစ္ျဖဳတ္ခ်ၿပီးခ်ိန္နဲ႔ တုိက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနနဲ႔ သူမရဲ႕ အဓိကမဟာမိတ္ တစ္ဦး ၿပိဳလဲသြားတဲ့အတြက္ အနီးကပ္ဆံုး မဟာမိတ္ကိုဆက္သြယ္ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ E Mail ဟက္ခံရျခင္း မတိုင္မီကတည္းက NLD ေရွ႕ေန အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဦးကိုနီက အစၥလာမ္ ေတြအေနနဲ႔ NLD ကိုသာ မဲေပးၾကဖို႔ဆိုတဲ့ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုထြက္ေပၚလာတာကလည္း သာမာန္တိုက္ဆိုင္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၃) အခ်က္ကေတာ့ Dr.WAKHA UDDIN ထံက ျပန္စာမလာဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေထာက္ျပထား တာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဆိုပါ E Mail ကိုမဟက္ခင္အခ်ိန္ကတည္းက လႊတ္ေတာ္ Sever က်သြား တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းက အရင္ထြက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေဒါက္တာ Dr.WAKHA UDDIN ဆီက ျပန္စာမလာရျခင္းရဲ႕ အဓိကအခ်က္ျဖစ္မယ္လို႔ သံုးသပ္ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခု သံုးသပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ဒီ E Mail ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ E Mail အစစ္အမွန္ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်သံုးသပ္မႈမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုလို ဂယက္လိႈင္းတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ သတင္း ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ လံုး၀ ေျဖရွင္းျခင္း
မျပဳသည့္ အတြက္ပါ။ အမွန္တကယ္ဆိုရင္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး လူထုေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးအေနနဲ႔ လူထုအထင္အျမင္လြဲမွားမွာကို စိုးရိမ္တဲ့ အေနနဲ႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ရ
မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဆိတ္ဆိတ္ ေနျခင္းဟာ သံသယ ျဖစ္စရာပါ။ ထို႔အတူ အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းမ်ားဆိုရင္ မဟုတ္မမွန္ ကအစ ကနဦးေဖာ္ျပတတ္တဲ့ မီဒီယာေတြ အေနနဲ႔လည္း ဒီသတင္းမွာႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကျခင္းပါ။ မီဒီယာေတြ အေနန႔ဲလည္း ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေမးျမန္းဖို႔အတြက္ မ၀ံ့မရဲျဖစ္ ေနတာက သံသယကို ပိုမိုႀကီးမားေစတာျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ဒီသတင္းဟာ မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံတဲ့ သတင္းလားဆိုတာကိုလည္း ျပန္လည္စဥ္းစားရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ Main Sever ကို အလြယ္တကူ၀င္ႏိုင္ထြက္ႏိုင္တာဟာ အဆိုပါ Main Sever ရဲ႕ Admin ေတြ သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကတစ္ခ်က္ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ Network ကိုတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကေတာ့ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ သားျဖစ္သူ ဦးတိုးႏိုင္မန္းပိုင္ဆိုင္တဲ့ Red Link ကုမၸဏီသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကစဥ္းစားစရာပါ။ စစ္အသြင္
ေျပာင္းအစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ေတြဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို လူတစ္ေယာက္ကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာခ်ဳပ္ထားႏိုင္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့တြက္
လို႔ေတာ့မရႏိုင္ပါဘူး။ လက္ရွိအေျခအေနအရ သူရဦးေရႊမန္းကို အစိုးရက တိုက္ထုတ္လိုက္တယ္လို႔ ဆိုလို႔ရႏိုင္သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုပူးသတ္ဖို႔အတြက္ ျပင္းထန္တဲ့စစ္ဆင္ေရးတစ္ခု
ေဆာင္ရြက္လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔လဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ လံုၿခံဳမႈတင္းၾကပ္ၿပီး အက္ဒမင္ေတြသာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိတဲ့ Red Link ကတာ၀န္ယူထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ Network ႀကီးကေန အခုလိုေဖာက္ထြင္းခံရတယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြထြက္ေပၚလာျခင္းက NLD နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္လာရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီသတင္းဟာ အမွန္ တကယ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ သားျဖစ္သူ တိုးႏိုင္မန္းတို႔ရဲ႕ အကြက္က်က် ပူးသတ္လိုက္တဲ့ လွည့္ကြက္တစ္ခု လည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆို
တာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္လိုက္ပါတယ္။

ေငြမိုးသက္(၈၈)

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ေျပာင္းလဲဖို႔အခ်ိန္လြန္ေနျပီ..ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးနီးလာတာနဲ႔အမွ်  ပါတီေတြကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ
ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဓာတ္ရွင္ေတြဓာတ္ေသေတြရိုက္လို႔ ေျပာင္းလဲဖို႔အခ်ိန္တန္ျပီ
ရယ္လို႔ ေအာ္သံေတြညံလာသလို၊မီဒီယာစာနယ္ဇင္းေတြမွာလည္း ျပည္သူေတြက အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္ေနၾကပါတယ္။ဒီေတာ့ ဒါေၾကာင့္ ဒီပါတီကိုပဲ မဲေပးပါရယ္လို႔အေမးအေျဖေတြကိုလည္းေတြ႕ရပါရဲ႕။ဒီေတြကိုျမင္ရေတြ႕ရ ဖတ္ေနရေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မွာစိတ္အာသီသတစ္ခုျဖစ္လာတယ္။အျခားသူေတြနဲ႔အေတြးတူျခင္းမွလည္းတူမယ္၊ မတူျခင္းလည္းမတူႏိုင္ပါဘူး။

ပထမဦးဆံုးကြ်န္ေတာ္ကိုယ္ကြ်န္ေတာ္ေမးမိတယ္။အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္သလား။ဘာေၾကာင့္ေျပာင္းလဲခ်င္
တာလဲ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕အေျဖကလည္း အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္
ေနမိတယ္။ဘာေၾကာင့္ေျပာင္းလဲခ်င္တာလဲ ဆိုေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကလက္ရွိအေနအထား
ကိုမၾကိဳက္လို႔။ဒါကလည္း လူပီသတဲ့သေဘာပါပဲ။ဘယ္သူမွ လက္ရွိေနရာကိုေက်နပ္တယ္ရယ္လို႔
မရွိပါဘူး။ဆင္းရဲတဲ့သူကလည္း ခ်မ္းသာတဲ့ဘ၀ကိုရခ်င္တယ္။ခ်မ္းသာတဲ့သူကလည္း ပိုျပီး
ခ်မ္းသာတဲ့ဘ၀ကိုရခ်င္တယ္။ဒါေၾကာင့္လူတိုင္းဟာ ဆင္းရဲသားကအစ၊သူေဌးေတြ
အဆံုး အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္ၾကတာခ်ည္းပဲ။(စုိင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္သီခ်င္းလို) ဒီေတာ့ကြ်န္ေတာ္လည္း
လိုခ်င္တယ္ေပါ့ဗ်ာ

အေျပာင္းအလဲကို လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေျပာင္းအလဲကိုရဖို႔အတြက္ဘယ္ကစျပီးေျပာင္းလဲမလဲ။
တစ္ခ်ိဳ႕ကဆိုၾကတယ္ အစိုးရေျပာင္းလဲသြားရင္အကုန္ေကာင္းလာမယ္တဲ့။ေသခ်ာပါသလား။
ဦးသိန္းစိန္ဆင္းသြားလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္လာရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အလုပ္မလုပ္
ရပဲခ်မ္းသာမယ့္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကိုရမွာလား။အာမခံပါသလား။မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ဘယ္သူ
သမၼတျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုယ့္၀မ္းကိုယ္ေက်ာင္းရမွာပါပဲ။တစ္ခ်ိဳ႕ေျပာၾကတယ္ အက်င့္ပ်က္လဘ္
စားမႈေတြေလ်ာ့သြားမယ္ပိုေကာင္းလာမယ္တဲ့။ဒါေရာေသခ်ာပါ့မလား။အစိုးရကဘယ္ေလာက္ပဲ လဘ္ေပးလဘ္ယူလုပ္ရင္အေရးယူမယ္ဘာညာေျပာေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္လဘ္ေပလဘ္ယူ
ထဲမွာ ပါေနတတ္တယ္။လုပ္ငန္းကိစၥေလးနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔အစိုးရရံုးတစ္ခုခုကိုသြားတယ္။ေရွ႕မွာ ကိုယ္လိုလူေတြေစာင့္ေနတယ္။ကိုယ္ကမေစာင့္ခ်င္ဘူး။ဒီေတာ့ ကိုယ့္ဖုိင္ေလးထဲ၅၀၀၀တန္ေလး
ညွပ္ျပီးျဖစ္ေစ၊လက္ကေလးနဲ႔လွ်ဳိတိတ္ေလးျဖစ္ေစေပးျပီးလုပ္ပါကြ်န္ေတာ္ကိုျမန္ျမန္ေလးလုပ္ေပးပါလို႔
ေတာင္းဆိုတတ္ၾကတယ္။ကိုယ္တိုင္ကမေတာင္းပဲလဘ္ေပးသူလုပ္ၾကတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆုိေတာ့ သူမ်ားလို မQခ်င္ဘူး၊အျမန္ရခ်င္တယ္၊အျမန္ယူျပီး အိမ္ျပန္ခ်င္တယ္။ဒီေတာ့ဒီလို
လူေတြမ်ားလာရင္ လဘ္ေပးနဲ႔လဘ္ယူကေက်နပ္ညီမွ်ေနၾကရင္ ဘယ္သူမွ တိုင္မွာမဟုတ္
သလို၊ဘယ္ေတာ့မွလည္းပေပ်ာက္သြားမွာမဟုတ္ဘူး။အဲ့တာေတြက အစိုးရနဲ႔မဆိုင္ဘူး၊မိမိကိုယ္တိုင္
နဲ႔ပဲဆိုင္တယ္။ျငင္းခ်င္လည္းျငင္းပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕ကဆိုၾကတယ္။လမ္းေတြပိုေကာင္းလာမယ္ ၊လူအခြင့္အေရးေတြပိုရလာမယ္လို ေျပာၾကျပန္
တယ္။စကၤာပူလိုမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္။အဲ့လူေတြကိုၾကည့္လိုက္ရင္လမ္းေဘးအမႈိက္ခ်၊ေတြ႕ရာကြမ္းတံေတြး
ေထြးျပီးလူအုပ္အနားရွိတာေတာင္ေဆးလိပ္မီးညွိလိုညွိ၊ေျပာျပန္ေတာ့လည္း လူအခြင့္အ
ေရးရ ငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး။အေ၀းၾကီးမၾကည့္ပါနဲ႔။ဒီေန႕သတင္းမွာပါတဲ့ ပလက္ေဖာင္းေလးေတြမွာ ၀ါသနာအရ 3D တဲ့သူရဲ႕လက္ရာေလးေတြကို ဒီေန႔ဆြဲသြား
မနက္ျဖန္ၾကေတာ့သေဘာၤေဆးေတြလာပက္သြားတယ္။ကဲဘယ္လိုလဲ။လမ္းေဘးမွာညဘက္အဆင္ေျပ
ေအာင္လမ္းမီးေတြတပ္ထားတယ္။ေလးခြနဲ႔ပစ္ခြဲတယ္။အုတ္နံရံေတြ သန္႔ျပန္႔ေနတယ္။မႈတ္ေဆးေတြနဲ႔ ေတာင္စဥ္ေရမရေတြလာမႈတ္သြားတယ္။ 3D တို႔ဂရပ္ဖစ္တီတို႔မ်ိဳးဆိုလက္ခံပါေသးရဲ႕အခုက ဘာမွမဟုတ္တဲ့စာေတြ။ကဲဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။အဲ့တာေတြက အစိုးရနဲ႔ဆိုင္သလား။

အဲ့ေတာ့ အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ တကယ္ပဲအေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္သလား။လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆိုင္းဘုတ္ေလးကိုင္ျပီး" ေျပာင္းလဲဖုိ႔အခ်ိန္တန္ျပီ"လို ေျပာေနယံုနဲ႔ဘာမွျဖစ္မလာပါဘူး။ကိုယ္တိုင္
ကစျပီးေျပာင္းလဲလိုက္ပါ။။ေနခ်င္ေတာ့ စကၤာပူလိုသန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊ကိုယ္တိုင္က ေတြ႕ကရာအမိႈက္
ပစ္တယ္။ရခ်င္တဲ့ လစာၾကေတာ့ အာဆီယံလစာ_ပညာအရည္အခ်င္းကဆယ္တန္းမေအာင္ဘူး။ လိုခ်င္ေတာ့ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ဘ၀ေလး၊ကိုယ္တိုင္က ရပ္ကြပ္ထဲမူးရင္ေအာ္ဆဲ တယ္ဆိုတာမ်ိုးနဲ႔ေတာ့ဘယ္သူသမၼတျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။စဥ္းစားၾကည့္ေလ
ေခ်းပံုကို ပန္းနာမည္ေပးလို႔ ေခ်းပံုေလးေမႊးလာပါ့မလား။

ေျပာင္းလဲဖုိ႔အခုမွ အခ်ိန္တန္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ေျပာင္းလဲဖို႔ အခ်ိန္ေတာင္လြန္ေနပါျပီ။

ေတြ႕တဲ့ေနရာအမိႈက္မပစ္ျခင္းျဖင့္စတင္ေျပာင္းလဲၾကည့္လိုက္ပါ။

တစ္ဦးကေန-တစ္အိမ္
တစ္အိမ္ကေန-တစ္လမ္း
တစ္လမ္းကေန-တစ္ရပ္ကြက္
တစ္ရပ္ကြက္ကေန-တစ္ျမိဳ႕နယ္
တစ္ျမို႕နယ္ကေန-တစ္တိုင္း
တစ္တိုင္းကေန - တစ္ႏိုင္ငံလံုးေျပာင္းလဲရင္
သန္႔ရွင္းလာမွာေတာ့ေသခ်ာပါတယ္။

#တကယ္အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္ရင္ ကိုယ္တိုင္ကစျပီးေျပာင္းလဲမွရမွာပါ။
သူရဲေကာင္းေမွ်ာ္၀ါဒေတြ နိဂံုးခ်ဳပ္သင့္ေနျပီ။

USM
အျပည့္အစံုသို႕ >>

NLD ႏွင့္ NLD ကိုမဲေပးမည့္ သူမ်ား ေျဖရမည့္ ေမးခြန္း (၁ မွ ၁၀)


၂၀၁၅ မွာ NLD အၿပတ္အသတ္ႏိုင္ၿပီး အစိုးရဖြဲ ့ခြင္ ့ရၿပီဆိုပါစို ့

၁။ ႏိုင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ မွဳႏွင္ ့ပတ္သတ္ၿပီး မည္သည္ ့သေဘာထားမ်ိဳးရွိမည္နည္း? Free Market ဖက္ကိုအသားေပးၿပီး Local companies မ်ားႏွင္ ့မွ ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ၿခင္းကိုအားေပးမွာလား? Protectionism လို ့ေခၚတဲ ့ၿပည္တြင္း SMEs ေတြကိုအကာအကြယ္ေထာက္အပံ့ေပးတဲ ့
aပၚလစီဖက္ကိုသြားမွာလား? ဘာေၾကာင္ ့လဲ? ဘယ္လုိလဲ?

၂။ အစိုးရ ဘက္ဂ်က္မွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအသံုး လူမွဳဖူလံုေရး စတဲ ့အသံုးစရိတ္ကိုတိုးၿမွင္ ့မွာလား? ဒါဆိုဘယ္ ဘတ္ဂ်က္ကိုေလွ်ာ့ခ်င္လဲ ကာကြယ္ေရးလား? (ကာကြယ္ေရးဆုိရင္ဘယ္လိုပံုနဲ ့ေလွ်ာ ့မွာလဲ စစ္သားေတြကိုႏွဳတ္ထြက္ခိုင္းမွာလား?ခံစားခြင္ ့ေလွ ်ာ ့ေပးမွာလား?)

၃။ ႏိုင္ငံၿခားေရးေပၚလစီနဲ ့ပတ္သတ္ၿပီး (အထူးသၿဖင္ ့တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ့ဆက္ဆံေရး)ကို အေလွ်ာ ့ေပး
မွာလား? ဒါမွမဟုတ္ အၿပန္အလွန္ဆိုတဲ့ဘက္ကုိသြားမွာလား? အခု လက္ရွိတရုတ္ရဲ ့လႊမ္းမိုးမွဳကို
ဘယ္လိုေလွ်ာ့မလဲ? အေမရိကန္နဲ ့ဆက္ဆံေရးကို ကုတ္အားအၿဖစ္သံုးမွာလား? ဒါမွမဟုတ္ အေနာက္ေမွ်ာ္တဲ ့ဖက္ကိုယိမ္းမွာလား?

၄။ Fiscal policy နဲ ့ပတ္သတ္ၿပီးေကာဘယ္လုိသြားမွာလဲ ? အခုလက္ရွိ Fiscal deficit နဲ ့ဆက္သြားမွာလား?အခြန္တိုးေကာက္မွာလား? ဒါမွမဟုတ္ တိုင္းၿပည္ဖြ ့ံၿဖိဳးေရးအတြက္ပိုသံုးမွာလား?

၅။ စနစ္ေၿပာင္းမယ္လို ့ေၿပာတယ္? ဒါဆိုအစိုးရဖြဲ ့ၿပီးတာနဲ ့ဖြဲ ့စည္းပံုၿပင္ေရးေတြဖက္
ကိုအာရံုစိုက္မွာလား? ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိစနစ္ထဲကေနဖြံ ့ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရင္းစနစ္ကိုတစ္ေၿဖးေၿဖးခ်င္းၿပင္
မွာလား?

၆။ Devolution of power လို ့ေခၚတဲ ့ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ ့ရဲ ့လုပ္ပိုင္ခြင္ ့အာဏာကိုRegional Government လို ့ေခၚတဲ ့တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရဖက္ကိုပိုေပးမွာလား? ဒါမွမဟုတ္ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ
အဖြဲ့ကခ်ဳပ္ကိုင္မွဳကိုပိုအားေကာင္းေအာင္လုပ္မွာလား? ဘာလို ့လဲ?

၇။ Cabinet လို ့ေခၚတဲ ့၀န္ၾကီးအဖြဲ ့ကိုပါတီထဲကလူေတြကိုပိုဦးစားေပးမွာလား? ပါတီ၀င္မဟုတ္တဲ ့အမွန္
တစ္ကယ္အရည္အခ်င္းရွိတဲ ့သူေတြကိုဖိတ္ေခၚမွာလား? တစ္ကယ္လို ့ပါတီ၀င္မဟုတ္တဲ့ၿပင္ပကအမွန္
တစ္ကယ္သင္ ့ေလ်ာ္တဲ ့သူေတြကိုေပးမယ္ဆိုရင္ ပါတီတြင္းထဲက အစိုးရအဖြဲ ့မွာပါခ်င္တဲ ့သူေတြကို
aက်နပ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ေပးမလဲ?

၈။ လက္ရွိတပ္မေတာ္နဲ ့ပတ္သတ္ၿပီးဘယ္လုိသေဘာထားမ်ိဳးထားမွာလဲ? ဖြဲ ့စည္းပံုအရကာကြယ္ေရး
အေပၚအစိုးရအဖြဲ ့က၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင္ ့မရွိေသးတဲ ့အေပၚမွာတပ္ကိုဘယ္လိုစည္းရံုးမွာလဲ?

၉။ တရားစီရင္ေရးနဲ ့ပတ္သတ္ၿပီး Child rapist လိုမ်ိဳးအမွဳေတြအတြက္ေသဒဏ္လိုၾကီး
ေလးတဲ ့ၿပစ္ဒဏ္ေပၚေပါက္ေရးကိုသြားမလား? လူ ့အခြင္ ့အေရးဖက္ကိုၾကည့္ၿပီး လက္ရွိၿပစ္ဒဏ္ အတိုင္းပဲ အၿပစ္ရွိသူကိုလဲသူ ့ရပိုင္ခြင္ ့အခြင္ ့အေရးေတြမဆံုးရွံဳးေစေရးဖက္ကိုသြားမလား?

၁၀။ ေနာက္ဆံုးကေတာ ့personal question ပါ။ ဒီႏိုင္ငံကိုေအာင္ေအာင္ၿမင္ၿမင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မယ္ၿမင္လား? ဘာေၾကာင္ ့လို ့ထင္လဲ???????????????

Credit-meg/Kyaw Thu

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ မျပဳႏိုင္

Aug 28, 2015


28-8-2015

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ အေနနဲ႔ ပါတီ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဥပေဒေၾကာင္း အရ တားျမစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒၾကမ္း အေပၚ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တို႔ သေဘာကြဲေနတာေၾကာင့္ အတည္မျပဳႏိုင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဥပေဒ အတည္ မျပဳႏုိင္တာေၾကာင့္ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ အတြင္း လက္ရွိ အစိုးရ အဖြဲ႔ဘက္က ပါတီ စည္းရံုးေရးကို ႏုိင္ငံဘ႑ာ သံုးၿပီး လႈပ္ရွားလာမယ့္ အေရး စိုးရိမ္မႈေတြလည္း ရွိေနတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ သေဘာထား ကြဲလြဲေန တာေၾကာင့္ ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏုိင္လဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မသိဂီ ၤထိုက္ စုစည္းတင္ျပေပးမွာပါ။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အစိုးရ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ပါတီစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္း ဆိုတဲ႔ ျပဌာန္းခ်က္ မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္း ဆိုၿပီး ျပင္ဆင္ၿပီး အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကို ေပးပို႔ခဲ႔တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ပါတီဆိုတဲ႔ စကားရပ္ ကို ျပန္ၿပီး ထည့္သြင္းလုိက္တာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ၾကား သေဘာမတူႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႔ကို ပါတီ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒ အရ ေပးအပ္ လိုက္ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကို ပါတီ အႏုိင္ရေရး အတြက္ တရား၀င္ အခြင့္အေရး ေပးသလို ျဖစ္မယ့္ အေရး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္က စိုးရိမ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေဖသန္းက အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ ဝိတ္နဲ႔ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို သံုးၿပီးေတာ့ ပါတီစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ မလုပ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔က တားႏုိင္ေအာင္ ပါတီဆိုတဲ့ စကားကို ေဖ်ာက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တေယာက္၊ ႏုိင္ငံသားတေယာက္ရဲ႕အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ဟာ စည္းရံုးေရးေတာ့ လုပ္ရမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပါတီဆိုတဲ့စကားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က ခြဲထုတ္လိုက္တာ။ အဲ့တာက်ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္တေယာက္က အဲ့လိုလုပ္ေနမယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ သူ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို သံုးၿပီးေတာ့ သူက အခုလက္ရွိ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ ေတြ ဝန္ႀကီးေတြက သူမ်ားထက္ ေက်ာၿပီးေတာ့ လုပ္ေနရင္ ျပည္သူေတြက ျမင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြကို အသံုးခ်ၿပီးေတာ့ လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏုိင္တယ္။"

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ သမၼတမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီတခုခုရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒု သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည့္ ေန႔မွ စၿပီး မိမိ သက္တမ္း ရာထူးအတြင္း ယင္းပါတီ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ ဆိုၿပီး အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဘက္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အေနနဲ႔ ပါတီ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္တို႔ က ေတာင္းဆိုခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ က ေျပာပါတယ္။

" တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္က ဒါေတြကို ျဖဳတ္ထားတယ္။ ဒါေတြဟာ ထည့္ဖို႔လိုပါတယ္ဆိုၿပီး တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက စၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတာပါ။ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္က ပါတီကိစၥေတြ အကုန္ျဖဳတ္ထားၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ပို႔တယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဘက္မွာ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးတာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ပဲ ရွိပါတယ္။ ရွိတဲ့အခါမွာ သူတို႔က ပါတီကိစၥ ရွိသင့္တဲ့သူေတြက ဒီလူ ဒီလူေတြ ရွိသင့္တယ္လို႔ ဥပမာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က သမၼတေတြ ရွိသင့္တယ္ဆိုၿပီး သူတို႔က ေဆြးေႏြးတယ္။ သူတိုိ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုလည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေထာက္ခံေတာ့။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာကဗ်ာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေထာက္ခံတယ္ဆိုရင္ က်န္တ့ဲသူ ကလည္း ေထာက္ခံတာမ်ား တာကိုး။ အဲ့ေတာ့ တပ္ကလည္း နဂိုက ေထာက္ခံမဲက ရွိၿပီးသား ဥပေဒၾကမး္ေကာ္မတီ ကလည္း ေထာက္ခံတဲ့ အတြက္ ဒီကိစၥေတြဟာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္ထည့္လိုက္တာပါ။"

အခု ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြ႔ဲ ဥပေဒၾကမ္း အေပၚ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တို႔ သေဘာကြဲလြဲမႈ ကို ညႇိႏိႈင္း ၾကတာမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ တြင္းမွာလည္း သေဘာထား ကြဲလြဲခဲ႔ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဖသန္းက အခုလိုေျပာပါတယ္။

"ခါတိုင္းဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲရင္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ သြားျပီးညိႇတ့ဲအခါမွာ ေျပလည္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာလည္း အဲ့တာ ႏွစ္ခု တခ်ိဳ႕ တမ်ိဳး တခ်ိဳ႕က တမ်ိဳး သေဘာထားကြဲလြဲေနေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကို ခ်ျပတာပဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာ ခ်ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးမယ့္သူေတြ စာရင္း ကိုေခၚထားတယ္။ ေနာက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာမွ Agenda မွာပါၿပီးေတာ့ တခုခုကေတာ့ အႏုိင္ရမွာေပ့ါ။"

အခုေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ သေဘာကြဲလြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တို႔ကို စာရင္းေကာက္ယူထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာ လႊတ္ေတာ္ ျပန္ေခၚၿပီး ဆံုးျဖတ္မယ့္ အေနအထား ရွိတယ္လို႔လည္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္တို႔က ေျပာပါတယ္။

သိဂႌထိုက္/voa


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ဒီခ်ဳပ္က တရားဝင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္28-8-2015

တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးျခင္း ကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျဖၾကားမႈ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚ
လာၿပီးေနာက္ ပါတီႏွင့္ပက္သက္၍ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ား စာရင္းကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္
လုိက္ျပီျဖစ္သည္။

ဒီခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကညာစာတမ္း၊ ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႕သာ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္ ဦးဥာဏ္၀င္းမွ၄င္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ စည္းရုံးေရး ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္မွ ၄င္း၊ ပါတီကုိယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး၀င္းျမင့္မွ
၄င္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ သတင္းျဖန္႕ခ်ိမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ ဒီလႈိင္း အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိန္းဦးမွ၄င္း ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ဘာလဲဟဲ့ ဟာဂ်ဴလီကသာ..ဦးလွေဆြနဲ႔ ဟာဂ်ဴလီကသာ ျပသနာျဖစ္ၾကရာမွာ ဘာမွ မေျပာခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခု လြန္က်ဴးလာၾကလို႔ ေျပာပါ့မယ္။ အမ်ားႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ ၃ခုပဲ။ သိပ္ၿပီး လံုလွၿပီ မထင္နဲ႔။

(၁) စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာေအး တိုင္းမႉးျဖစ္ခါစက ေလာင္းကစားဒိုင္ေတြ အကုန္ဖမ္းတယ္။ တကယ္လုပ္တာ။ ေလာင္းကစားေတြလည္း ေပ်ာက္သြားတယ္။ ကသာၿမိဳ႕ေပၚက ဒိုင္ေတြလည္း အကုန္ဖမ္းခံရတယ္။ တေယာက္ပဲ ထြက္ေျပးတမ္းေရွာင္လို႔ လြတ္သြားတယ္။ အဲဒီ တိမ္းေရွာင္ ေလာင္းကစားဒိုင္ဟာ အခုေတာ့ ျပန္ေပၚလာၿပီး ဟာက်ဴလီကသာ ျဖစ္လာတာေပါ့။

(၂) အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ေခတ္ထလာတာက တန္မလန္းသစ္။ အဲဒီသစ္ေတြကို ခိုးခုတ္၊ ခိုးသယ္၊ ခိုးေရာင္းစားၾကၿပီး စီးပြားျဖစ္ၾကသူေတြ မနည္းဘူး။ ျမန္မာ့ထံုးစံအတိုင္း ကသာတဝိုက္မွာ ဌာနဆိုင္ရာတခ်ိဳ႕ဟာ သစ္ေမွာင္ခိုေတြဆီက ဆက္ေၾကးရပါတယ္။ အဲဒီဌာနဆိုင္ရာတခ်ိဳ႕ဟာ ရတဲ့ဆက္ေၾကးထဲက တဝက္ကို အထက္ေဖာ္ျပပါ ေပၚေတာ္မူ ေလာင္းကစားဒိုင္ ဟာဂ်ဴလီကသာကို ေပးရပါတယ္။ ဘာလို႔ေပးရသလဲဆိုေတာ့ ဟာဂ်ဴလီကသာက မီဒီယာသမားႀကီး ျဖစ္ေနၿပီေလ။ သေဘာေပါက္ရဲ႕လား ပရိတ္သတ္။


(၃) ကသာၿမိဳ႕မွာ ဖုန္းေတြ ေပါက္ခြဲၿပီး MPTကို ဆႏၵျပၾကတာ မွတ္မိၾကမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီမတိုင္ခင္မွာလည္း MPTကို ဆႏၵျပဖို႔ လုပ္ၾကပါေသးတယ္။ ဦးေဆာင္သူက မီဒီယာသမား တျဖစ္လဲ ေလာင္းကစားဒိုင္ ဟာဂ်ဴလီကသာပါ။ ဆႏၵျပပြဲကေတာ့ အထမေျမာက္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဟာဂ်ဴလီကသာရဲ႕အိမ္မွာ ADSLအင္တာနက္လိုင္း
တခုကို ေခၽြးသိပ္လာတပ္ေပးသြားလို႔ပါပဲ။ ဟာဂ်ဴလီကသာလည္း ေက်နပ္သြားသေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒုတိယတခါ MPTကို တကယ္ႀကီး ဆႏၵျပၾကေတာ့လည္း သူက ထြက္လာၿပီး ေနရာဝင္ယူသြားေကာ။

အခုေရးထားတာေတြ ဟုတ္လားလို႔ ဟာဂ်ဴလီကသာကို သြားေမးလိုက္။ ေရးထားသမၽွကို တာဝန္ယူတယ္။

ဥကၠာေရႊ၀င္းအျပည့္အစံုသို႕ >>

Followers