သတင္းတစ္ပုဒ္၏ ႐ိုက္ခတ္မႈဂယက္ႏွင့္ သတင္းဂ်ာနယ္တို႔၏ အခန္းက႑

Oct 23, 2014


လူအမ်ားက သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို သိရွိလိုၾကသည့္အတြက္ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားႏွင့္အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ မ်ားကို ဖတ္ì႐ႈၾကသည္။ သတင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈၾကျခင္းသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔ ေလာက
ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်ကို အခ်ိန္ကိုက္သိရွိလိုစိတ္အား အရင္းခံၿပီး ဖတ္႐ႈၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ေပၚ ထြက္လာေသာ သတင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုက ေလာကဝန္းက်င္အေပၚ မည္မွ်အထိ သက္ေရာက္မႈရွိလာမည္ကို သိရွိစမ္းလိုစိတ္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း တစ္က႑အျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုံႏွိပ္မီဒီယာႏွင့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာတို႔မွေန၍ ထိေတြ႕သိျမင္ေနၾကသည္။ အြန္လိုင္းမီဒီယာမွေန၍ သတင္းဦး သတင္းထူးမ်ားကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ၾကေသာ္လည္း သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္ကဲ့သုိ႔ ေသာ ပုံႏွိပ္မီဒီယာတို႔မွေန၍ သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖတ္႐ႈေနၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈရာ၌ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားအေပၚ ပိုမိုအားထားေနရဆဲ ရွိသည္ကိုလည္းေတြ႕ရပါသည္။

သတင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုက မိမိတုိ႔ေလာကဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္တည္ေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို တစ္ မ်ဳိးတစ္ဖုံ ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ လြန္အံ့မထင္ပါ။ ဆိုရလွ်င္မၾကာေသးမီက မေလးရွားေလ ေၾကာင္းလိုင္း ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္တစ္စင္းပစ္ခ်ခံရမႈသည္ လူတိုင္းအတြက္ သတင္းဦး သတင္းထူး တစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့ရသကဲ့သုိ႔ ထိုသတင္းျဖစ္ရပ္မွ ေပၚေပါက္လာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္သိလိုစိတ္ ျပင္းျပေစခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ မေလးရွားေလယာဥ္ပစ္ခ်ခံရမႈေၾကာင့္ ယူကရိန္းပဋိပကၡႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္ဆံေရး တင္းမာမႈရွိေနေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္႐ုွရွားႏိုင္ငံတို႔ အၾကားတြင္ ပိုမိုတင္းမာလာဖြယ္ရွိသည့္ အေနအထား၊ အေနာက္က ႐ုရွားကိုစီးပြားေရးႏွင့္စစ္ေရးအရ တင္းက်ပ္ေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ထပ္မံျပဳလာခဲ့ပါက ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္ႏွင့္ ထိုရလဒ္မွေန၍ တစ္ကမၻာလုံးကို ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈျပဳလာမည့္ အေနအထားတို႔မွာ အားလုံးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာအေျခအေနမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ သတင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုသည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲေစေလာက္ ေအာင္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ကမၻာတစ္လႊားႏွင့္ ေဒသတြင္းမွ ပဋိပကၡျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ေရနံေစ်းႏႈန္း၊ ေငြေၾကးေစ်းႏႈန္း၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းစသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြေသာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရပ္မ်ား ကလည္း သာမန္ထက္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းသတင္း မီဒီယာတစ္ခု၌ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ပဋိပကၡမီး တစ္စ ေတာက္ေလာင္ေစမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရာ တာဝန္ရွိသူတို႔ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖတို႔၏ ဝိုင္းဝန္းေဖးမ ထိန္းသိမ္းမႈေၾကာင့္သာ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုိရလွ်င္သတင္းျဖစ္ရပ္ မ်ား၏ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာအေျပာင္းအလဲျဖစ္ရပ္မ်ားကို ယခင္၊ ယခုႏွင့္ ေနာင္တြင္ လည္း ေတြ႕ၾကၾကံဳၾကရဦးသာ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ သတင္းသမားတို႔အေနႏွင့္ သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ ခိုင္လုံေသာ သတင္းျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္သာ ေရးသားေဖာ္ျပသင့္လွသည္။ မိမိတို႔ ေရးသားေဖာ္ျပေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အမ်ဳိးသားထု တစ္ရပ္လုံးဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာမည့္အေရးကို ခ်င့္ခ်ိန္သင့္သကဲ့သို႔ ေရး သင့္ ေရးအပ္ေသာ သတင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း အေျခခိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံတည္ ေဆာက္ကာ မပ်က္မကြက္ေဖာ္ျပရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သတင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုသည္ စာဖတ္ပရိသတ္အေပၚ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျပဳႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျပဳႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္တို႔၏ တာဝန္မွာ အမ်ားျပည္သူစာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ သိသင့္သိထုိက္ေသာ သတင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ အေဟာသိကံျဖစ္ေစေသာ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ သတင္းမ်ားကိုလည္း သတိျပဳ ဆင္ျခင္သင့္လွသည္။

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပၾက သနည္း။ ရွင္းပါသည္။ ကမၻာတစ္လႊားႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ သတင္းမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သိရွိလိုေသာ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔၏ အလိုဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္သတင္းစာတို႔က လတ္တေလာျဖစ္ရပ္မ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္ျဖည့္ဆည္းေပး၍ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္တို႔က ထို သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သုံးသပ္ကာ ေဖာ္ျပေပးၾကသည္။ ဆိုရလွ်င္ သတင္းဆိုသည္မွာ စာဖတ္ပရိသတ္သတ္တို႔အတြက္ ရည္စူးေရးသားျခင္းျဖစ္ၿပီး စာဖတ္ပရိသတ္ဆိုသည္မွာ သာမန္ အရပ္သူ အရပ္သား တို႔မွ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ လူခ်မ္းသာမ်ားအထိ အလႊာစုံကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ အလႊာစုံစာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ စီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးစသည့္သတင္းမ်ဳိးစုံ ကို ထည့္ေသာ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ သီးသန္႔စာဖတ္ပရိသတ္သက္အတြက္ ရည္စူးေသာ သတင္း ဂ်ာနယ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္၊ ႏူးေယာ့ခ္တိုင္းမ္၊ စထရိတ္တိုင္းမ္၊ ဘန္ေကာက္ ပို႔စ္စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာသတင္းစုံေဖာ္ျပသည့္ သတင္းစာမ်ား၊ ေဝါစထရိဂ်ာနယ္၊ စင္ထရယ္အာရွဘိစနက္ ဂ်ာနယ္မ်ားတို႔ကဲ့သိုေသာ စီးပြားေရး၊ သတင္းမ်ားကိုသာဦးစားေပးေဖာ္ျပေသာ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ The Voices၊ 7 Day Daily၊ Daily Eleven တို႔ကဲ့သို႔ေသာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ သတင္းမ်ဳိးစုံ ေဖာ္ျပၾက ၿပီး The Trade Times ႏွင့္ Myanmar Business Today စသည့္ သတင္းဂ်ာနယ္ တုိ႔က စီးပြားေရးသတင္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေဖာ္ျပၾကပါသည္။

ႏူးေယာ့ခ္္တိုင္းမ္၊ စထရိတ္တိုင္းမ္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာမ်ားမွာ ကမၻာတစ္လႊားႏွင့္ ေဒသ တြင္းရွိ သတင္းဦး သတင္းထူးမ်ားကိုေဖာ္ျပၾကသည့္အတြက္ အလႊာစုံစာဖတ္ပရိသတ္မ်ား အႀကိဳက္သတင္းစာ မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိသတင္းစာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာသတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း စာဖတ္ပရိသတ္တို႔က ယုံၾကည္အားထားၾကသည္။ အလားတူပင္ စီးပြားေရးသတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုသာ အေလးေပး
ေဖာ္ျပေသာ္လည္း အစိုးရထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျပင္ အလႊာစုံစာဖတ္ ပရိသတ္တို႔က ႏွစ္သက္သေဘာ က်ကာ အားကိုးအားထားျပဳေနေသာသတင္းဂ်ာနယ္မွာ ေဝါစထရိဂ်ာနယ္ (The Wall Street Journal, Asia Edition) ျဖစ္သည္။ ေဝါစထရိဂ်ာနယ္သည္ အာရွအတြက္ ကမၻာ့စီးပြားေရးသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဆာင္ေနသည့္ သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္လည္းျဖစ္သည္။

ေဝါစထရိတြင္ အာရွႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားအျပင္ မပါမရွိ ပါရမည့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ဆိုရလွ်င္ ေဝါစထရိဂ်ာနယ္ပါ သတင္းမ်ား၊ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္မ်ားက အလႊာစုံစာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသကဲ့သို႔ ရွိေလရာ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔အတြက္ ႏွစ္သက္အားထားရာ သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းမ်ဳိးစုံေဖာ္ျပေသာ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ား အားေကာင္းလွေသာ္လည္း စီးပြားေရးသတင္းကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပသည့္ အားထားေလာက္ေသာသတင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွာမူ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိေသးပါ။ မည္သို႔ဆိုေစ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အလႊာမ်ဳိးစုံ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔၏ အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈေသာ သတင္းမ်ဳိးစုံေဖာ္ျပသည့္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားအားေကာင္း
လာသကဲ့သို႔ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔ ယုံၾကည္အားထားရေသာ စီးပြားေရးသတင္းဂ်ာနယ္မ်ား ေပၚထြက္လာ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါေၾကာင္း။

မိုးလြင္ေအာင္
အျပည့္အစံုသို႕ >>

႐ိုဟင္ဂ်ာမရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သက္ေသျပရန္ ေတာင္းဆိုခံရ


Written by ေကဇူး၊ မင္းေအာင္ခိုင္

ရန္ကုန္ (မဇၥၽိမ) ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားအခိုင္အလံုျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သက္ေသျပရန္ ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ေတာင္းဆိုၾကသည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ေျပာသည္။
(ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ)

အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေရွ႕ဥေရာပ အစည္းအေဝး ခရီးစဥ္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယင္းသို႔ အသိေပးျခင္းျဖစ္သည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စာအုပ္တစ္အုပ္ ထုတ္ေဝသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳပါတယ္၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ရွိတယ္ဆိုတာက
ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ထုတ္တာရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆိုတာ ထုတ္တာမရွိေသးတဲ့ အတြက္ သက္ေသအခိုင္အလံုနဲ႔ ထုတ္သင့္တယ္လို႔ဆိုတယ္ ”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း
ကေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္း အႀကံျပဳခ်က္သည္ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အစီရင္ခံသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ “႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ဘဂၤါလီ ဆိုတဲ့ နာမည္ထက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက လက္ခံႏိုင္တဲ့ အမည္နာမတစ္ခုကိုလည္း စဥ္းစားဖို႔ တိုက္တြန္းၾကတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ေျပာသည္။

ရခိုင္သဟာရ အသင္းဥကၠ႒ ဦးလွေမာင္သိန္းက “အစိုးရ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာသာ
မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာေရွ႕မွာ သတိၱရွိရွိနဲ႔ အေထာက္အထားနဲ႔
တကြ သက္ေသျပေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ျပည္လံုးကြ်တ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံခ်ိန္ကလည္း ဘဂၤါလီ ၁.၀၉ သန္း ရိွၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု စာရင္းမသြင္းျခင္းကို လက္သင့္ခံထားသည္ဟု ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ စာရင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ရခိုင္သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ထုတ္ျပန္မႈ မရိွေသာ္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Kanda University ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရး တကၠသိုလ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက Influx Virus-The Illegal Muslims in Arakan အမည္ရွိ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ထုတ္ေဝဖူးသည့္ မွတ္တမ္းရိွသည္။
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ေကအင္န္ယူတပ္သား ေသဆံုးမႈ ေျပလည္ၿပီ

Written by ၾကယ္ျပာ


ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အဖြဲ႔ဝင္ အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) တပ္သားကိစၥ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု KNU ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာေဖာဒိုက မဇၩိမကို ေျပာသည္။


ေတြ႔ဆုံပြဲကို ေသဆံုးသူတပ္သား၏ ဌာနျဖစ္ေသာ KNU လက္ေအာက္ခံ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) တပ္မဟာ ၆ ရိွရာ သကၤန္းညီေနာင္ ရိွ ကြင္းကေလးစခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

BGF ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာခ်စ္သူ၊ KNLA တပ္မဟာ (၆) ၏ အထူးစစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗိုလ္လွမင္းႏွင့္ KNU စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာေဖာဒိုတို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျဖစ္ခဲ့ၿပီးဆိုေတာ့ အားလုံးကလည္း နားလည္ပါတယ္။ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းျဖစ္ဖို႔ကိုလည္း ထပ္ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကတာပါ” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာေဖာဒိုက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္က KNLA တပ္သား ေစာတာႏိုးသည္ လက္နက္အျပည့္အစံုျဖင့္ တပ္မဟာ (၆) သို႔ ျပန္လာစဥ္ BGF ဂိတ္စခန္းတစ္ခုႏွင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ရာမွ ေသဆံုးခဲ့သည္။

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ထိုင္းေရွ႕ေနေကာင္စီက ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးဘက္မွ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္


Byၿငိမ္းခ်မ္း

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ဝင္းေဇာ္ထြန္း၏ ဖခင္ကို ထိုင္းဘုရင္ဓာတ္ပံုကိုင္ေဆာင္လ်က္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ႐ိုက္တာ)


ထိုင္းႏိုင္ငံေရွ႕ေန မ်ားေကာင္စီက ျမန္မာလုပ္သား ႏွစ္ဦး၏ အမႈကို ၎တို႔အဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးမႈအထူးကြၽမ္းက်င္ ၁၂ ဦး ျဖင့္စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အဆိုပါေကာင္စီက ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ထိုင္းႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျမန္ မာလုပ္သားႏွစ္ဦး၏ အမႈကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ လူဦးေရ ၁၇ ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေကာင္စီ၏ စရိတ္ျဖင့္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးသြားမည္ဟု ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦး၀င္းေမာင္ထံ လာေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ေန႔ ကတည္းက အမႈကို မသကၤာျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ကူညီေပးရမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားေနတာပါ။ သံအမတ္ ႀကီးက ကူညီခြင့္ေပးလို႔လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အဖြဲ႕က ဒီအမႈကို စစ္ေဆးဖို႔ လူဦးေရ ၁၇ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါ တယ္။ အဲဒီထဲကမွ ဒီအမႈကို စစ္ ေဆးဖို႔အတြက္ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ေရွ႕ ေန ၁၂ ဦးနဲ႔ စစ္ေဆးသြားမွာပါ။ ကုန္က်စရိတ္ေတြလည္း ေပးစရာ မလိုပါဘူး’’ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံေရွ႕ေန မ်ားေကာင္စီ ဥကၠ႒က သံအမတ္ ႀကီး ဦး၀င္းေမာင္အား ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ရက္က ဖမ္းဆီးခံျမန္မာလုပ္သား ႏွစ္ဦးႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာလုပ္သား ႏွစ္ဦးအား စစ္ ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း အဆိုပါေကာင္စီဥကၠ႒ က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕အစည္း က အစိုးရနဲ႔လည္း အမွီအခိုကင္း သလို ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔လည္း အမီွအခို ကင္းပါတယ္’’ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံေရွ႕ ေနမ်ားေကာင္စီ ဥကၠ႒က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးခံ ျမန္မာလုပ္သား ႏွစ္ဦးအား အာမခံရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အာမခံရရွိရန္ တစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၀ သန္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သူေဌးေလးဦးက အာမခံေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံး အထူးအဖြဲ႕မွ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရွ႕မ်ားေကာင္ စီႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္ေရးရာ ေကာင္စီတို႔သည္ ဖမ္းဆီးခံျမန္မာ လုပ္သားႏွစ္ဦးတို႔၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆံုးကူညီ မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ဟု ကတိေပးသြားခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီး ခံ ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦး၏ မိဘ မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခ စိုက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္ပမီဒီယာ မ်ားမွ သတင္းေထာက္ ၁၀၀ ၀န္း က်င္လာေရာက္ သတင္းယူခဲ့ၾက သည္။ အဆိုပါ သတင္းေထာက္ မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံုးေရွ႕ သတင္းယူရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။
7 days
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွ မႈခင္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘဝလံုၿခံဳေရး စီမံခ်က္အား အရွိန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိစဥ္ လုယက္မႈမွျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား အား ဖမ္းဆီးရမိစစ္ေဆးရာမွ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုယက္ခဲ့ မႈ(၁၄)မႈ ထပ္မံေပၚေပါက္ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၂

၂၃.၉.၂၀၁၄ရက္ေန႔ ၂၀၅၀ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ ဦးေရႊဘင္လမ္းသြယ္၌ ေအာင္ကိုခ်စ္ႏွင့္မမိုးသႏၱာတို႔(၂)ဦးအား လိႈင္သာယာ
ၿမိဳ႕နယ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ ၀င္းထြဋ္ဦး၊ ဇြဲ(ခ) စိုးဇင္ဇင္ႏွင့္ စာေပါက္(ခ)
ေအာင္စစ္မ်ိဳးတို႔(၃)ဦးမွ ထုိးႀကိတ္ၾကၿပီးဓါးေထာက္ကာ မမိုးသႏၱာေအာင္ ၀တ္ဆင္ထားေသာ ေရႊဆြဲႀကိဳးအား လုယက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ေအာင္ကိုခ်စ္ႏွင့္
ျပန္လည္လံုးေထြး သတ္ပုတ္စဥ္ ၀င္းထြဋ္ဦးမွာဓါးဒဏ္ရာရေသဆံုးခဲ့မႈျဖစ္ပြား
ခဲ့ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္တိုင္ၾကားခဲ့ၾကသျဖင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕မ
ရဲစခန္းတြင္ ၀င္းထြဋ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရမႈအား (ပ)၁၃၈၆/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂/
၃၂၆/၁၁၄ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မမိုးသႏၱာေအာင္ႏွင့္ ေအာင္ကိုခ်စ္တို႔(၂)ဦး
လုယက္ခံရမႈအား (ပ)၁၃၈၇/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၉၄ ျဖင့္ လည္းေကာင္း အမႈမ်ားအသီးသီးေရးဖြင့္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွ လုယက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ေန ဇြဲ(ခ)စိုးဇင္ဇင္ (၂၁)ႏွစ္ႏွင့္ စာေပါက္ (ခ)ေအာင္စစ္မ်ိဳး၊(၂၁)ႏွစ္တို႔အား အျခားလုယက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ထားျခင္းရွိ/မရွိ အေသးစိတ္စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ၎တို႔သည္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ေန သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ အာကာ(ခ)အာကာစိုး၊ တုတ္တုတ္(ခ)လြင္ကိုကိုႏိုင္၊ ဖိုးခ်က္(ခ)ရာဇာထြန္း၊ ရဲႀကီး(ခ)ရဲသူရ၊ ေခြးဘီလူး (ခ)သိန္းသန္း၀င္း၊ ခၽြတ္နား(ခ)၀င္းမင္းထြန္းတို႔ႏွင့္အတူ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
အတြင္းရွိ လူအသြားအလာနည္းပါး၍ အေမွာင္က်ေသာေနရာမ်ားတြင္ ခ်ိန္းေတြ႕
ေလ့ရွိသည့္ သမီးရည္းစားစံုတြဲမ်ားထံမွ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္လုယက္ယူေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔ေပၚေပါက္ခ်က္အရ ၎တို႔အားဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ေျမာက္ပိုင္း
ခရိုင္မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးမွ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားမွ စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၅.၉.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ လိႈ္င္သာယာ
ၿမိဳ႕နယ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ ရဲႀကီး(ခ)ရဲသူရ၊(၂၆)ႏွစ္ ၊ ဖိုးခ်က္(ခ)ရာဇာထြန္း (၁၈)ႏွစ္တို႔(၂)ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ၆.၁၀.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေခြးဘီလူး(ခ)
သိန္းသန္း၀င္း၊ (၂၅)ႏွစ္ႏွင့္ ခၽြတ္နား(ခ)ဝင္းမင္းထြန္း၊ (၁၉)ႏွစ္တို႔(၂)ဦးအား
လည္းေကာင္းဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

က်န္ရွိသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ေသာ အာကာ(ခ)အာကာစိုးႏွင့္ တုတ္တုတ္(ခ)လြင္ကိုကိုႏိုင္ (၂)ဦးမွာ ဒလၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားရွိၿပီး အေရးယူခံထားရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထိုသို႔ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ဇဲြ(ခ)စိုးဇင္ဇင္၊ စာေပါက္(ခ)ေအာင္စစ္မ်ိဳး၊ ရဲႀကီး(ခ)
ရဲသူရ၊ ဖိုးခ်က္(ခ) ရာဇာထြန္း၊ ေခြးဘီးလူ(ခ)သိန္းသန္းဝင္း၊ ခၽြတ္နား(ခ)
ဝင္းမင္းထြန္း၊ အာကာ(ခ)အာကာစိုး၊ တုတ္တုတ္(ခ)လြင္ကိုကိုႏိုင္တို႔(၈)ဦး
အား လုယက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္းက စာေပါက္(ခ)ေအာင္စစ္မ်ဳိး၊ ရဲႀကီး(ခ)ရဲသူရ၊ ဖုိးခ်က္(ခ)ရာဇာထြန္းတုိ႔(၃)ဦးသည္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ မင္းသိဒၶိေက်ာ္စြာလမ္း၊ ေခတ္သစ္ပြဲရံုအနီးတြင္ သမီးရည္းစား
စံုတြဲထံမွ HUAWEI အမ်ဳိးအစား အနက္ေရာင္လက္ကုိင္ဖုန္း (၁)လံုးအား
လည္းေကာင္း၊ ဇြဲ(ခ)စုိးဇင္ဇင္၊ အာကာ(ခ)အာကာစုိးႏွင့္ ခ်စ္ကုိတုိ႔(၃)ဦးသည္ ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကြင္းအနီးတြင္ သမီးရည္းစားစံုတြဲထံမွ HUAWEI အမ်ဳိးအစား အနက္ေရာင္လက္ကုိင္ ဖုန္း(၁)လံုးအားလည္းေကာင္း၊ အာကာ(ခ)အာကာစုိး၊ ဇြဲ(ခ)စုိးဇင္ဇင္၊ ေခြးဘီလူး(ခ)သိန္းသန္း၀င္းႏွင့္ ခၽြတ္နား(ခ)၀င္းမင္းထြန္းတုိ႔
(၄)ဦးသည္ စက္မႈဇုန္(၅)အတြင္း သမီးရည္းစားစံုတြဲထံမွ အေလးခ်ိန္(၈)ပဲ ခန္႔ရွိ ေရႊဆြဲႀကိဳး(၁)ကံုးအားလည္းေကာင္း၊ ဇြဲ(ခ)စုိးဇင္ဇင္ႏွင့္ အာကာ(ခ)
အာကာစုိးတုိ႔(၂)ဦးသည္ စက္မႈဇုန္(၁)၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းတြင္ မိန္းမလ်ာစံုတြဲ
(၁)တြဲထံမွ HUAWEI အမ်ဳိးအစား အျဖဴေရာင္ လက္ကုိင္ဖုန္း(၁)လံုးတုိ႔အား
လည္းေကာင္း လုယူခဲ့ၾကၿပီး ေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

၎အျပင္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက စာေပါက္(ခ)ေအာင္စစ္မ်ဳိး၊ ရဲႀကီး(ခ)ရဲသူရ၊ ဖုိးခ်က္(ခ)ရာဇာထြန္း တုိ႔(၃)ဦးသည္ (၇)ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္ပန္းျခံလမ္းတြင္ သမီးရည္းစားစံုတြဲထံမွ Coolpad အမ်ဳိးအစား အျဖဴေရာင္လက္ကုိင္ဖုန္း
(၁)လံုးအားလည္းေကာင္း၊ အျပင္ပဒံေက်းရြာ၊ ေရႊသံလြင္၀င္း အတြင္းတြင္ သမီးရည္းစားစံုတြဲထံမွ အေလးခ်ိန္(၆)ပဲခန္႔ရွိ MC ေရႊဆြဲႀကိဳး(၁)ကံုးအား
လည္းေကာင္း၊ ဇြဲ(ခ)စုိးဇင္ဇင္၊ အာကာ(ခ)အာကာစုိး၊တုတ္တုတ္(ခ)လြင္ကုိကုိႏုိင္
ႏွင့္ ဖုိးခ်က္(ခ)ရာဇာထြန္းတုိ႔ (၄)ဦးသည္ စက္မႈဇုန္(၂)၊ ေအာင္သူလမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေထာင့္တြင္ သမီးရည္းစားစံုတြဲထံမွ HUAWEI အမ်ဳိးအစား အနက္ေရာင္လက္ကုိင္ဖုန္း(၁)လံုးအားလည္းေကာင္း၊ ၂၇.၈.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေညာင္ရြာ၊ (၅၅၅)သဲကြင္း၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေဘးရွိ သမီးရည္းစားစံုတြဲ
ထံမွ အေလးခ်ိန္(၇)ပဲ (၅)ေရြးခန္႔ရွိ ေရႊဆြဲႀကိဳး(၁)ကံုးအားလည္းေကာင္း၊ စာေပါက္(ခ)ေအာင္စစ္မ်ဳိး၊ ဇြဲ(ခ)စုိးဇင္ဇင္ႏွင့္ အာကာ(ခ)အာကာစုိးတုိ႔(၃)ဦး
သည္ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ အုန္းေတာတံတားအနီးတြင္ သမီးရည္းစားစံုတြဲထံမွ အေလးခ်ိန္(၅)မူးသားခန္႔ရွိ ေရႊဆြဲႀကိဳး(၁)ကံုးအားလည္းေကာင္း၊ အာကာ(ခ)
အာကာစုိးႏွင့္ တုတ္တုတ္(ခ)လြင္ကုိကုိႏုိင္တုိ႔(၂)ဦးသည္ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္
အတြင္း၌ သမီးရည္းစားစံုတြဲထံမွ အေလးခ်ိန္(၈)ပဲခန္႔ရွိ ေရႊဆြဲႀကိဳး(၁)ကံုးႏွင့္ လက္စြပ္အေသး(၂)ကြင္းတုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ ဇြဲ(ခ) စုိးဇင္ဇင္၊ အာကာ(ခ)
အာကာစုိး၊ တုတ္တုတ္(ခ) လြင္ကုိကုိႏုိင္တုိ႔(၃)ဦးသည္ စက္မႈဇုန္(၂)၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းတြင္ သမီးရည္းစားစံုတြဲထံမွ HUAWEI အမ်ဳိးအစား အျဖဴေရာင္လက္ကုိင္ဖုန္း (၁)လံုးအားလည္းေကာင္း၊ ဇြဲ(ခ)စုိးဇင္ဇင္၊ အာကာ
(ခ)အာကာစုိးတုိ႔(၂)ဦးသည္ စက္မႈဇုန္(၂)၊ ဦးေရႊအုိးလမ္းသြယ္တြင္ သမီးရည္းစားစံုတြဲထံမွ အေလးခ်ိန္(၅)ပဲ(၁)ျခမ္းရွိ ေရႊဟန္းခ်ိန္(၁)ခုအား လည္းေကာင္းလုယူခဲ့ၾကၿပီး ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းကလည္း စာေပါက္(ခ)ေအာင္စစ္မ်ဳိး၊ ရဲႀကီး(ခ)ရဲသူရ၊ ဖုိးခ်က္(ခ)ရာဇာထြန္း တုိ႔(၃)ဦးသည္ စက္မႈဇုန္(၂)၊ အဆင့္ျမင့္ကားမွတ္တုိင္
အနီးတြင္ သမီးရည္းစားစံုတြဲထံမွ အေလးခ်ိန္ (၂)ပဲ(၃)ေရြးရွိ ေမာင္းကြင္းလက္စြပ္
(၁)ကြင္းအားလည္းေကာင္း၊ ၂၂.၉.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၁၉၃၀ အခ်ိန္ခန္႔က စာေပါက္
(ခ)ေအာင္စစ္မ်ဳိးႏွင့္ ဇြဲ(ခ)စုိးဇင္ဇင္တုိ႔(၂)ဦးသည္ စက္မႈဇုန္(၁)အတြင္း၌ အမ်ဳိးသား
တစ္ဦး၏ စက္ဘီးျခင္းအတြင္းမွ SAMSUNG အမ်ဳိးအစား လက္ကုိင္ဖုန္း(၁)လံုး
အားလည္းေကာင္း လုယူခဲ့ၿပီး ေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔ေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားအရ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္သိမ္းဆည္း ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔(၈)ဦးကုိ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ ေသာင္ႀကီးနယ္ေျမရဲစခန္း တုိ႔တြင္ အမႈမ်ားအသီးသီးေရးဖြင့္ကာ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ားေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး၊ ခုိး၊ဆိုး၊လု၊ ႏိႈက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး ေရး အထူးစီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


အျပည့္အစံုသို႕ >>

မေနာပြဲႏွင့္ လြဲရေတာ့မွာလား


ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၄

သုံးႏွစ္ၾကာရပ္နားထားခဲ့ရသည့္ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔မေနာင္ပြဲ(မေနာပြဲ)ေတာ္ႀကီး ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕က နိုင္ငံေတာ္အဆင့္သတ္ မွတ္ခ်က္ရွိေသာ ပြဲေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ျပန္လည္က်င္း ပရန္ စီစဥ္ေနေသာ္ လည္း “ကခ်င္ရိုးရာယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ စာေပအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ၿပီး ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ မ်ိဳးႏြယ္စု ေျခာက္ခု၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားနဲ႔ ကခ်င္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပအဖြဲ႕မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျမစ္ ႀကီးနား မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီး မေနာပြဲထည့္သြင္း မျပဳလုပ္ဖို႕ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကသည္ဟု ကခ်င္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ စာေပအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (JHC)မွ သိရပါတယ္။

အဓိကအခ်က္ထဲမွာ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္ စုတစ္ခုလုံးရဲ့ ပြဲေတာ္ျဖစ္တဲ့ မေနာင္ပြဲ မလုပ္တာဟာ ျပည္နယ္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးတာ၊ KIA ရဲ႕တားျမစ္ထားမႈေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကိုယ့္ေနရပ္ ျပန္မေရာက္ၾကေသးတာေတြေၾကာင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲျဖစ္တဲ့ မေနာင္ပြဲ ထည့္သြင္း တာဟာ မသင့္ေလ်ာ္ဘူးဆိုၿပီး တက္ေရာက္သူ ၃ဝခန႔္က သေဘာတူၾကပါတယ္” လို႕အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ရဲ့ ကခ်င္လူထုအေပၚ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ မိုင္းေထာင္ျပီး ဒုကၡိတ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာက တစ္မ်ဳိး၊ အိမ္မဲ့ရာမဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသခံ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြကို ေသတြင္းထဲ ဆြဲထည့္တာက တစ္မ်ဳိး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ့ ေျမေပၚေျမေအာက္ သဘာ၀သယံဇာတ မ်ားကို သူတို႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ခိုးထုတ္ေရာင္းစားေနတယ္ ဆိုတာလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္က ေဒသခံအားလံုးက သိေနပါေသာ္လည္း မိမိအသက္အႏၱာရာယ္ကို ျခိမ္းေျခာက္မွာ စိုးတဲ့အတြက္ မသိသလို ေနခဲ့ရတာေတြ မ်ားလွပါျပီ၊ ဒါေပမယ့္ အခု တစ္ေခါက္ မေနာပြဲ မက်င္းပႏိုင္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ကခ်င္တစ္မ်ဳိးသားလံုးအေနနဲ႕ ဘယ္လိုမွ လက္မခံႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အရင္က အစိုးရနဲ႕ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနလို႕ မေနာပြဲ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့တာ ၃ ႏွစ္ေလာက္ရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရက ခမ္းခမ္းနားနား လုပ္ေပးပါမယ္လို႕ ေျပာခဲ့ တာေတာင္ KIA ဆိုတဲ့ အသားထဲက ေလာက္ထြက္တဲ့ ေကာင္ေတြေၾကာင့္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စုေတြဟာ ကို္ယ့္အိမ္ ကိုယ္ေတာင္ မျပန္ႏိုင္ေသးတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ကခ်င္လူမ်ဳိးစုေတြရွိေနေသး တဲ့အတြက္ ရိုးရာပြဲေတာ္ႀကီးကို ထည့္သြင္း မက်င္းပဖို႕ ျပန္ျပီးေတာင္းဆို လိုက္ရတဲ့ အေျခအေနေတာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါျပီ။ ဒါေတြအားလံုးရဲ့ အဓိက တရားခံဟာ KIA ဆိုတာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုခ်စ္တဲ့ ကခ်င္လူမ်ဳိးတိုင္းရဲ့စိတ္ထဲမွာ အခဲမေၾက ျဖစ္ေနရပါတယ္။

ကခ်င္တစ္မ်ဳိးသားလံုး တန္ဖိုးထားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႕မွာ မေနာပြဲေတာ္ႀကီး ကိုက်င္းပ ႏိုင္ရန္၊ KIA အေနနဲ႕ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြကို အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္၊ ကခ်င္လူမ်ုဳိးေတြကို ႏွိပ္စက္ မိုင္းေထာင္ သတ္ျဖတ္ေနတာေတြကို ရပ္ေပးပါ၊ ကခ်င္လူမ်ဳိးစု စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြကို ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ္ျပန္ႏိုင္ေအာင္ စစ္ပြဲေတြကို အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ေပးပါရန္ ကခ်င္တစ္မ်ဳိးသားလံုးကိုယ္စား ေတာင္းဆို ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါတယ္။

ငြန္ဆိုင္း

Kachin Daily Newsအျပည့္အစံုသို႕ >>

တစ္မ်ိဳးသားလံုး ေက်ာလံုေအာင္ ျမန္ျမန္ မဂၤလာေဆာင္


ကၽြန္ေတာ္ ေဖ့ဘြတ္ခ္ သံုးတာ တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးေလာက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ စာအုပ္တစ္ အုပ္ ထြက္လာတာဟာ ေဖ့ဘြတ္ခ္ မိတ္ေဆြေတြ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပါ။

ကၽြန္ေတာ့္အေကာင့္ထဲမွာ ရွိတဲ့မိတ္ေဆြအမ်ားစုဟာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္သား အရာရွိ/ အျခားအဆင့္ စစ္ သည္ေတြ၊ နယ္ဘက္အမႈထမ္း/ အရာ ထမ္းေတြ၊ လူလတ္ပိုင္းစီးပြားေရးသမားေတြ၊ လူငယ္ေတြျဖစ္ၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္အနည္း ငယ္ နဲ႔ NLD ပါတီဝင္တခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးသမားအနည္းအက်ဥ္းလည္းပါပါတယ္။

ေဖ့ဘြတ္ခ္ သံုးစြဲတဲ့သူဆိုေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အေကာင့္မွာ အမည္ရင္းကို မၾကာ ခဏေဖၚျပထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္အေျခခံ ၿပီး ေဆာင္းပါးေတြ ေရး တင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုတင္တဲ့အခါ စာဖတ္သူနဲ႔ အၿမဲတေစ စိတ္တိုင္းက်တဲ့ ေဆာင္း ပါးေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ခ်င္ မွ ျဖစ္မွာပါ။ တပ္မေတာ္ဘက္က ကာကြယ္ေျပာဆို ေရးသားေပမဲ့ တပ္မေတာ္ထဲက လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တခ်ိဳ႕ရဲ႕ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ ပါတဲ့အခါ ပါလာတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ တစ္ဘက္ အတိုက္အခံဘက္က ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေၾကာင္းကိုလည္း လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေဖၚထုတ္ေရးသားပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံ ေစတနာေဇာနဲ႔ ေရးခ်လိုက္မိတဲ့အခါ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ထိခိုက္ နစ္နာေစတာမ်ိဳးလည္း ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါ တယ္။ တေလာက ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေျပာလိုက္တဲ့ စကားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အႀကံဳ တခ်ိဳ႕ကို ေရးတင္လိုက္ေတာ့ ကိုသတိုးေဇယ်က ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုလာပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ကိုသတိုးကို ေဖ့ဘြတ္ခ္ကေန ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။ တေလာက ကၽြန္ေတာ္ status တစ္ခုတင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ကလိန္ေအာင္ဘက္မွာ ခရီးသည္တင္ ကားကို ဓားျပတိုက္ခံရေတာ့ စစ္သား ၃ ေယာက္က ေတာထဲဝင္ေျပးသြားၿပီး အတူပါလာတဲ့ ရဲတပ္သားေလးတစ္ေယာက္ကသာ ကားဘီးေဘးကေန ခံပစ္ ေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပါ။ ဒီေတာ့ ထားဝယ္ဘက္ကလို႔ ယူဆရတဲ့ အရာရွိ တစ္ေယာက္က ျဖစ္စဥ္လြဲေနတယ္ဆိုၿပီး ေျပာ လာပါတယ္။ ထြက္ေျပးသြားတာ စစ္သားမဟုတ္ဘူး၊ ဒုရဲအုပ္တစ္ေယာက္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သူေျပာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြပါတဲ့ကားကို ပစ္ခတ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာ တဲ့ ျဖစ္စဥ္က အဲဒီျဖစ္စဥ္ ထက္ ေစာပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ ဒီေတာ့ သူလည္းသေဘာေပါက္သြားတယ္ထင္ပါတယ္။ စစ္သားျဖစ္ျဖစ္ ရဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူမဆို ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းထိရင္ ခံခ်င္မွာ မဟုတ္တာ သဘာဝက်ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ျဖစ္စဥ္ေတြကို အဓိကထားေျပာခ်င္တာပါ။ ရဲရင့္တဲ့ ရဲတပ္ သားေလး ရွိသလို ေသြးေၾကာင္တဲ့ စစ္သား လည္းရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တင္ဖူး တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာပါ။ ကိုသတိုး မဖတ္မိလို႔ ျဖစ္မွာပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္တင္ ျပပံု ညံ့ဖ်င္းလို႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ထိခိုက္နစ္နာတယ္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။

အခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းက မိန္းမယူဖို႔ပါ။

အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ေက်ာ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားေပမဲ့ ေနာက္ဆံုး သန္းေကာင္စာရင္းအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံလူဦးေရဟာ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ပဲရွိေသးတာ အားလံုးသိမွာပါ။ အဲဒီအထဲမွာ တရုတ္/ ကုလား ပါပါေသးတယ္။

ဒီေတာ့ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ ဆင္းရဲတာ ခ်မ္းသာတာေတြ တြက္မေန ပါနဲ႔။ ျပဳျဖစ္ေအာင္သာျပဳပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္က အၿမဲသတိနဲ႔ဆက္ဆံေနရတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ လူဦးေရ သန္း ၈၀ နီးပါး ရွိသလို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာလည္း သန္း ၁၆၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ တရုတ္ သန္း ၁၅၀၀ ဝန္းက်င္နဲ႔ အိႏၵိယ သန္း ၁၂၀၀ ဝန္းက်င္ျဖစ္ ေနတာ လူတိုင္းသတိထားမိမွာပါ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနဟာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပထဝီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရမွာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔အေရးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ၂၀၁၅ ေမလ ေလာက္မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔လ်ာ ထားပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အဲဒီအစီအစဥ္ ျဖစ္မလာခဲ့ဖူးဆိုရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ တျခားအမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ အိမ္ေထာင္ျပဳ မွာပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ့္ႏွလံုးသားေရး ရာ တစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္လို႔ပါ။

ဒီလိုပဲ အေကာင့္ထဲမွာရွိတဲ့ ကိုရဲမိုးတို႔၊ ကိုဂ်ဴလိုင္ေမာင္တို႔၊ ကိုေဇာ္ေဇာ္ႏိုင္တို႔လည္း တိုင္းျပည္တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္း ေဆာင္တဲ့ အေနနဲ႔ မျဖစ္မေန အိမ္ေထာင္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ အဲ… ဦးေယာင္တို႔ ကိုသန္႔တို႔ ကိုေအာင္ထြန္းတို႔ေတာ့ မပါဘူးေပါ့ ေနာ္…။ သူတို႔ကေတာ့ တာဝန္ေက်ၿပီးသားဆိုေတာ့ ထပ္ေက်ခ်င္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ကိုနႏၵာထြဋ္တင္ကေတာ့ လူပ်ိဳလိုလို လူအို လိုလိုဆိုေတာ့ ဘာေျပာရမွန္းမသိပါဘူး။

ေကာ့ေသာင္းမွာတုန္းက ေလတပ္ထြက္ မိတ္ေဆြ ၿမိတ္သားတစ္ေယာက္ေျပာတာ သတိရေနမိပါတယ္။ သူ႔ကို ကိုဘိတ္ႀကီး လို႔ပဲ ေခၚၾကတယ္။ ကိုဘိတ္ႀကီးက တစ္ေန႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ေခၚၿပီး “ကိုေက်ာ္ … မိန္းမယူဖို႔ ႀကိဳးစားဗ်ာ။ ပိုက္ဆံ ရွိ တာေတြ မရွိတာေတြ လုပ္မေနနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံကို ၾကည့္ပါဦး။ ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ ထိုး ေစ်းသည္ေတြ၊ ေရလုပ္သားေတြ၊ ပညာ နည္းတဲ့ အသိုင္းအဝုိင္းက လူေတြ က ေစာေစာစီးစီး အိမ္ေထာင္ျပဳက်တယ္။ သူတို႔ကေမြးလာတဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြက လည္း ေက်ာင္း မထားႏိုင္လို႔ Formal Education မရသလို မိဘေတြက စာေပ ဗဟုသုတ မရွိေတာ့ သားသမီးပါ စာဖတ္ရေကာင္းမွန္း မသိတဲ့ အတြက္ Informal Education လည္း မရျပန္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးဆက္ေတြခ်ည္းပဲ ျပန္႔ပြားလာ ရင္ ေရရွည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ မေကာင္းဘူးဗ်။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိန္းမ ယူကိုယူရမယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲ… သူကိုယ္တိုင္ကေတာ့ လူူပ်ိဳႀကီးပါပဲ။

ဆိုေတာ့ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိန္းမယူရပါမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ အဆင္မေျပ ရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ရွာၿပီး ယူရပါမယ္။ တစ္ ေယာက္ေယာက္နဲ႔ အဆင္မေျပလို႔ အသည္းကြဲခ်င္လည္း ကြဲေပါ့။ အလြမ္းသီခ်င္းေလးနားေထာင္၊ ဂစ္တာေလးတီးၿပီး ယစ္ေရႊ ရည္ေလးနဲ႔ ကုစားရင္း ခဏတျဖဳတ္ အသည္းကြဲေပါ့။ ဒဏ္ရာေလး နည္းနည္းက်က္ရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ရွာပါ။ ဒါမွသာ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ တစ္ေယာက္ဆိုတစ္ေယာက္ ပိေတာက္ဆိုပိေတာက္ လုပ္ေနရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်စ္တဲ့ တိုင္းျပည္အတြက္ တာဝန္ေက်မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္အတြက္ တာဝန္ေက်ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဒို႔တာဝန္အေရး သံုးပါးကို မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖၚရပါမယ္။ အဲဒီအေရးသံုးပါးကေတာ့ -

- မျဖစ္မေန မိန္းမယူေရး ဒို႔အေရး
- ရရွိလာေသာ မိန္းမႏွင့္ ရႏိုင္သေလာက္ ကေလးမ်ားမ်ားယူေရး ဒို႔အေရး
- ရရွိလာေသာကေလးမ်ားအတြက္ အဟာရျပည့္ဝစြာေကၽြးေမြးႏိုင္ေရး၊ ပညာေရးပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေရး ဒို႔အေရး
တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ကၽြန္ေတာ္တို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အနည္းဆံုး ရည္းစား တစ္ေယာက္ေတာ့ ရွိရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံ အတြက္ရည္မွန္းၿပီး အဲဒီရည္းစားဟာလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ငယ္ဖို႔၊ က်န္းမာသန္စြမ္းဖို႔လိုပါတယ္။ မိန္းကေလးမ်ား ၃၅ ႏွစ္
ေက်ာ္သြားရင္ ေမြးလို႔ ဖြားလို႔ သိပ္အဆင္မေျပခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ၄၀ ေက်ာ္ဆို ရင္ေတာ့ ေျပာစရာကိုမလိုေတာ့ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ အတြက္ သားေကာင္းရတနာ/ သမီးေကာင္းအလိမၼာေတြ ေမြးဖြားမွာကို မနာလိုတဲ့သူေတြကေတာ့ မိတ္ေဆြတို႔ ကို ႏြားအိုျမက္ႏု ႀကိဳက္လို႔ ရင့္ရင့္သီးသီး စြပ္စြဲပါလိမ့္မယ္။ သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္း မဆံုးပါေစနဲ႔လို႔ ဆရာသမားတစ္ေယာက္က ဆံုးမဖူးပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္စီမံခ်က္ အတြက္ ရဲရဲတက္…အဲေလ ရဲရဲသာ ဆက္ေလွ်ာက္ပါ။ ၂၅ ႏွစ္နဲ႔ ၃၀ ေအာက္ဟာ အေကာင္းဆံုးအရြယ္ပါ ပဲ။

အဲဒီလိုေျပာတဲ့အတြက္ INGO က အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က “ငါက ကိုေက်ာ္ႀကီး target မဝင္ဘူးဟဲ့” လို႔ ေင့ါတာ ႀကံဳဖူးပါ တယ္။ ဟုတ္ကဲ့ တကယ္လည္း မဝင္ပါဘူး။ သူက ၃၆ ေက်ာ္ေနလို႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ့္လက္ရွိခ်စ္သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ၁၅ ႏွစ္ကြာပါတယ္။ အဲဒီေရွ႕မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရည္းစားေတြက ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္၊ ၁၇ ႏွစ္၊ ၂၀ ႏွစ္ နဲ႔ ၂၄ ႏွစ္ကြာတဲ့ ၅ ေယာက္ပါ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔ ဖူးစာမဆံုရေပမဲ့ သူတို႔ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်စ္ၾကသလို ကၽြန္ ေတာ္လည္း သူတို႔ကိုခ်စ္ပါတယ္။ အခုခ်စ္သူကေတာ့ ကိုႀကီးကိုပဲခ်စ္တယ္၊ ကိုႀကီးကိုပဲယူမွာလို႔ေျပာပါတယ္။ အရင့္အရင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား အရ ေဆာက္ျဖစ္ မွသာ ေက်ာင္းဒကာလို႔ ေခၚတာက ပိုေသခ်ာတာမို႔ စကားေတာ့ အကုန္မေျပာရဲပါ။

တခ်ိဳ႕က အစၥေရးကို လက္ညွိဳးထိုးျပၿပီး လူဦးေရက အဓိကမဟုတ္ဘူး၊ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈက အဓိကလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့ အစၥေရးဆိုတာ ခၽြင္းခ်က္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ခဏခဏေျပာသလို ခၽြင္းခ်က္ေတြကို ေယဘုယ်အမွန္တရားအျဖစ္ သြားၿပီး သတ္မွတ္ လို႔ မရပါဘူး။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ျဖစ္ဖို႔ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ေလးခ်က္လိုပါတယ္။

- လူဦးေရ (population)
- နယ္ေျမ (territory)
- အစိုးရ (government)
- အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (sovereignty)

ဒီေလးခ်က္ထဲမွာ လူဦးေရ (population) က ထိပ္ဆံုးကပါတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ လူဦးေရ (population) မရွိဘဲ တိုင္းျပည္ဆိုတာ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူဦးေရမ်ားမ်ား တိုးပြား ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ မျဖစ္မေန အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ “ျပည္ခ်စ္သားမ်ား တိုးပြားဖို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကစို႔” ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ထားေစခ်င္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ၃၀ မေက်ာ္ခင္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကပါ။ အမ်ိဳးသမီးက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ေယာက္က်ားက မ်ိဳးေစ့ မိန္းမက ေျမယာဆိုတဲ့ စကားရွိ ပါတယ္။ ေယာက္က်ားေတြ မိန္းမငယ္ငယ္ယူတာကို တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီး မုဒိတာ ပြားေစခ်င္ပါတယ္။ မ်ိဳးေစ့ဆိုတဲ့အမ်ိဳးက စနစ္တက်သိမ္းဆည္းထားရင္ ဘယ္ေလာက္ႏွစ္ၾကာၾကာ စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရပါတယ္။ အဲ.. ေျမယာကေတာ့ မ်ိဳးေစ့နဲ႔စာရင္ ကာလအကန္႔အသတ္ရွိေနပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ျပႆနာအႀကီးႀကီးမရွိေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ မ်ိဳးေစာင့္တရား လက္ ကိုင္ထားဖို႔လည္း အေရးႀကီးျပန္ပါတယ္။ သူတို႔က်ေတာ့ ယူခ်င္တဲ့သူယူ ငါတို႔က်ေတာ့ ခ်ဳပ္ျခယ္တာေပါ့ေလလို႔ မမွတ္ပါနဲ႔။ ဆိုခဲ့ သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေယာက္က်ားေလးေတြဟာ မ်ိဳးေစ့ျဖစ္ပါတယ္။ လိေမၼာ္သီးဆိုတာ ဘယ္ေနရာမွာစိုက္စိုက္ လိေမၼာ္သီးပဲ ထြက္ပါတယ္၊ လိေမၼာ္သီးပင္က ပန္းသီးမသီးပါ။ စပါးစိုက္ရင္ စပါးပဲထြက္မွာပါ၊ ႏွမ္းထြက္မလာပါဘူး။ ဒီသေဘာေလးကို နား လည္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ မ်ိဳးေစာင့္တရားေစာင့္ထိန္းဖို႔ ပိုအေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္မွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ ႏိုင္ငံျခားေသြးပါတဲ့ တရုတ္၊ ကုလားကို ေရွာင္ဖို႔ေျပာတာပါ။ က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြထဲက ႀကိဳက္တဲ့သူကို ယူႏိုင္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းယူတာကေတာ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း ကရင္/ဗမာကျပားႀကီး သန္းေက်ာ္ေဇာက ေျပာဖူးပါတယ္။

ကရင္/ ဗမာ ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘယ္ဘက္ကမွ မပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က ကရင္လည္း ဟုတ္သလို ဗမာ လည္း ဟုတ္တယ္ေလ။ တစ္ဖက္ဖက္ က ပါရေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္ခႏၶာကိုယ္ကို လႊနဲ႔ပိုင္းေပးရမွာလားတဲ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း မ်ားမ်ားယူၾကပါ။ မ်ားမ်ားယူေလ ျမန္ျမန္ရန္ၿငိမ္းေလပါပဲ။

“ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး တိုင္းရင္းသားခ်င္းလက္ ထပ္ေပး” ဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ေဆာင္ပုဒ္ေလးကို လက္ကိုင္ထားၾကပါ။

လူငယ္မ်ားကို အႀကံျပဳခ်င္တာက အသက္ အစိတ္နဲ႔သံုးဆယ္ၾကားမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳ ၾကပါ။ ေမြးႏိုင္သေလာက္ေမြးပါ။ Family Planning ရွိတာ မွန္ေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ကိစၥက ကံတရားနဲ႔လည္းဆိုင္ပါတယ္။ လူပ်ိဳႀကီးမ်ားလည္း အခ်ိန္သိပ္မဆြဲပါနဲ႔။ ပထဝီႏိုင္ငံေရး အရ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ လူရိုေသ ရွင္ရိုေသျဖစ္ဖို႔ အနည္းဆံုး လူဦးေရ သန္း ၅၀ အထက္မွာ ရွိဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ လတ္တေလာ သန္းေကာင္စာရင္းအရ လူရိုေသ ရွင္ရိုေသ မ်ဥ္းနားကို ကပ္ရံုေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ လူရိုေသ ရွင္ရိုေသ အဆင့္ကေန ဩဇာတိကၠမႀကီးမားတဲ့ အဆင့္ကိုတက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံနားမွာ ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံႀကီးကလည္း ရွိေနျပန္ ပါေသးတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ လူေပါလြန္း လို႔ မၾကာခဏ ရိကၡာစားေလွ်ာ့ခ် တတ္ပါ တယ္။ ကိုးရီးယားစစ္ပြဲမွာ ေတာင္ကိုးရီးယားနဲ႔ အေမရိကန္စစ္သည္ေတြ စုစုေပါင္း ၂ သိန္းဝန္းက်င္ေလာက္သာ က်ဆံုးခဲ့ေပမဲ့ ေျမာက္ကိုးရီးယားအတြက္ စစ္ကူလႊတ္ လိုက္တဲ့ တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ မေတာ္က စစ္သည္ေပါင္း ၁၀ သိန္းဝန္းက်င္ က်ဆံုးတယ္လို႔ မွတ္သားဖူးပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကေတာင္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ျပည့္အင္အားတိုးပြားေရး စီမံခ်က္ အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ မဂၤလာပြဲ ေတြအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊ တာဝန္ေက်အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ရာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ကေလး ငါးေယာက္ အထက္ယူႏိုင္ေသာ မိသားစုမ်ားအား “ပထဝီႏိုင္ငံေရး ဆု” မ်ား တီထြင္ခ်ီးျမင့္ေပးျခင္း စတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးျမွင့္တင္ မႈေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

ငယ္စဥ္က ကၽြန္ေတာ့္အေဖက ေျပာဖူးပါတယ္။ “ငါ့သား.. ေက်ာလံုတယ္ဆိုတဲ့စကားကို မင္းသိလား” တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္က မသိ ေၾကာင္းေျပာေတာ့ “ေအး… မင္းရယ္၊ မင္းညီေလး ရယ္၊ အေဖရယ္ အိမ္မွာ ေယာက္က်ား ၃ ေယာက္ရွိရင္ ရန္သူနဲ႔ရင္ဆိုင္တဲ့အ ခါ ၃ ေယာက္ေပါင္း ေက်ာခ်င္းကပ္ထား လိုက္ရင္ ေက်ာလံုတာေပါ့ကြာ။ တကယ္လို႔ မင္းတို႔မရွိဘဲ အေဖတစ္ေယာက္တည္း ရင္ဆိုင္မယ္ဆိုရင္ ေရွ႕က ရန္သူကိုပဲ အာရံုစိုက္ေနရေတာ့ ဘယ္မွာလာၿပီး ေက်ာလံုပါ့မလဲ” လို႔ ေျပာဖူးပါတယ္။

အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး ဩဇာတိကၠမႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူပ်ိဳ/ အပ်ိဳဘဝေတြကို အျမန္ ဆံုး စြန္႔လႊတ္ၾကပါစို႔………။ ။

ရဲေက်ာ္သူရအျပည့္အစံုသို႕ >>

“(၆၇)နွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ)ေန႔နွင့္အတူ တပ္ေတာ္ဝင္လာဖြယ္ရိွသည့္ က်န္စစ္သား”


တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္လ်က္ရိွေသာ F-12 Frigate စစ္ေရယာဥ္ကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရခ်ခဲ့သည္။ ေရယာဥ္ Design မွာ မူလစမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ ပထမအစီး(F-11) အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း မတူနိုင္သည့္အခ်က္မွာ Stealth နည္းပညာကို ဆန္းသစ္တီထြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ပထမဆံုး Stealth နည္းပညာ အစပ်ိဳးျခင္းျဖစ္၍ သိသာထင္ရွားေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခု စိုက္ထူနိုင္မည္ဟု ယံုႀကည္ပါသည္။


ေဖာ္ျပပါစစ္ေရယာဥ္တြင္ Multirole ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေရေပၚ၊ေရေအာက္၊ေလေႀကာင္းရန္ နွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရး Capability ရွိသည့္ လက္နက္ပစၥည္းနွင့္ စနစ္မ်ား ပါရိွဖြယ္ရိွသည္။ (၁၂၀/၁၈၀)ကီလိုမီတာ အထိပစ္ခတ္နိုင္ေသာ ဒံုးမ်ား၊ ျမန္နူန္းျမင့္ အေျမာက္မ်ား၊ CIWS မ်ား၊ ေရငုပ္သေဘၤာပစ္ဒံုးနွင့္ Torpedo မ်ား၊ Active/Passive EW စနစ္မ်ား၊ OTH Target (မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းလြန္ပစ္မွတ္) မ်ားအပါအဝင္ ေရျပင္၊ေရေအာက္ နွင့္ ေဝဟင္ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းနိုင္မည့္ အဆင့္ျမင့္ အာရုံခံစနစ္မ်ား ပါဝင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။သာမန္ Combat System ထက္ အဖက္ဖက္က အေလးသာေသာ Integrated Combat System တပ္ဆင္နိုင္ဖြယ္ရွိျပီး F-11 မွ စမ္းသပ္ရရိွထားေသာ အားသာခ်က္ / အားနည္းခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံမည္ျဖစ္၍ လက္နက္မ်ား၊ လက္နက္စနစ္မ်ား၊ အာရံုခံစနစ္မ်ားနွင့္ Integrated Combat System သည္ F-11 ထက္ ပို၍ အဆင့္ျမင့္မားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ထူးျခားခ်က္မွာ ေရယာဥ္၏ အေနာက္ပိုင္းတြင္ Heli Deck နွင့္ Hanger ပါရိွသျဖင့္ ASW / SAR / OTHT အေထာက္အကူျပဳ ရဟတ္ယာဥ္ တင္ေဆာင္နိုင္မည့္ အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။ယင္းသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ Naval Aviation အတြက္ အဖိုးတန္ေသာ ေရွ႕ထြက္ေျခလွမ္းဦးျဖစ္သလို 3D အနက္မွ Above Surface စြမ္းရည္အတြက္လည္း အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ရပ္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

ေရယာဥ္အျမန္နူန္းမွာ (၂၈ )မိုင္ခန္႔ ျဖစ္နိုင္ျပီး Standardisation အရ Engine အမ်ိဳးအစားမွာ F-11 နွင့္ ဆင္တူနိုင္သည္။ F-12 Stealth Frigate တည္ေဆာက္ေရးအား သတ္မွတ္ထားရိွေသာ Schedule အတိုင္း စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွျပီး လက္နက္စနစ္မ်ားအပါအဝင္ ေရယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ေမာင္းနွင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအား အခ်ိန္တစ္ခုယူ၍ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မူမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေႀကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္လ်က္ရိွေသာ Stealth Frigate ၏ တပ္ေတာ္ဝင္အခမ္းအနားအား (၆၇)နွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ)ေန႔နွင့္အတူ ေမွ်ာ္လင့္ပါေႀကာင္း။ ထို႔အတူ Sea Denial Role အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္လာေသာ Submarine သတင္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနပါေႀကာင္း။

ေမာင္ဝါဆို(Myanmar Navy)

Photo: ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေရခ်ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေတြ႔ျမင္ရေသာ F-12 စစ္ေရယာဥ္ က်န္စစ္သား။

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ကေနဒါပါလီမန္ တြင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားရာ ISIS လက္ခ်က္ဟု သံသယရွိေန'Terrorist' murdered soldier 'in cold blood,' Canada's Prime Minister says


Cpl. Nathan Cirillo, shot dead in Ottawa, dreamed of becoming full-time soldier

ေအာ့တ၀ါ ၊ ၂၃-၁၀-၂၀၁၄

ယမန္ေန႔ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီ ၅၂ မိနစ္ တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ ေအာ့တာဝါၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာေနခ်ိန္ ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စတီဖင္ဟာပါ ႐ံုးတက္ ေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု ပရဝဏ္အတြင္း ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး ေသနတ္သမား ကိုလည္း အေသ ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေသနတ္သမား တစ္ဦးက ေအာ္တဝါ စစ္ပြဲ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေက်ာက္တိုင္ကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေျခလွမ္း အနည္းငယ္သာ ကြာေဝးေသာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု ဘက္သို႔ ေျပးသြားကာ ေသနတ္ျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္မံပစ္ခတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရာ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက တစ္ခန္းဝင္၊ တစ္ခန္းထြက္ ရွာေဖြပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ က အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ကို အလယ္အလတ္ အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ လိုက္ၿပီး ေသနတ္သမား ကိုလည္း နာရီပိုင္း အတြင္း အေသဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လည္း ေဘးမသီ ရန္မခ ထြက္ခြာ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ကို အဆင့္တုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ လိုက္ျခင္းကို ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕ႏွင့္ Al-Qaeda တို႔က အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ားက ကေနဒါႏိုင္ငံ တြင္းမွျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပ မွျဖစ္ေစ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ လံုၿခံဳေရး အဆင့္ကို တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံ တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ေပၚလာ ေနၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ ကလည္း ကြီဘက္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ဦးကုိ မိမိကားေပၚ တင္ေဆာင္ လာသူက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး တစ္ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ရာ ယင္း ေသနတ္သမား ကိုလည္း ကြီဘက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေသပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီး ခဲ့ရသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားကုိ ေခ်မႈန္းရန္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ဟု ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားကို စတင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar

Gunman Panics Canadian Capital, Killing Soldier in Rampage

အျပည့္အစံုသို႕ >>

အိုင္အက္စ္က ေရာင္ေတာ္ျပန္လား


Byေအးသူစံ


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္အတြင္း လုံျခံဳေရးယူေနသည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး/ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)


စူပါပါဝါအင္အားႀကီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အေသခံတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အယ္လ္ကိုင္ဒါအဖြဲ႕က ျမန္မာကို ဂ်ီဟတ္ပစ္မွတ္အျဖစ္ ေၾကညာၿပီး ႏွစ္လအတြင္း အၾကမ္းဖက္သမား ၃၁ ဦးႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ တစ္ကမၻာလံုး၏ ဘံုရန္သူျဖစ္လာေသာ အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံအဖြဲ႕ (IS)သို႔ ပူးေပါင္းသြားေသာ ႏုိင္ငံျခားသား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ေရးသမား ၇၈၁ ဦးအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၇၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာသတင္းအခ်ိဳ႕က ေဖာ္ျပလာသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္း အစြန္းေရာက္အယူရွိသည့္ ပညာတတ္၊ သူေဌးသူႂကြယ္မ်ားအပါအဝင္ လူထုလူတန္းစားမ်ိဳးစံုကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း၍ ကမၻာ့တပ္ေပါင္းစု အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ျဖစ္လာေနၿပီး
ေခတ္မီလက္နက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာပါ အစစအရာရာ သာလြန္ေနေသာ အုိင္အက္စ္၊ အယ္လ္ကိုင္ဒါတုိ႔၏ရန္ကို ၿဖိဳခြဲဖို႔ခက္ခဲလြန္းေၾကာင္း သမၼတအိုဘားမားပင္လွ်င္ ကမၻာသို႔ ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကေကာ အယ္လ္ကိုင္ဒါႏွင့္ အိုင္အက္စ္တုိ႔၏ရန္ကို ကာကြယ္ဖို႔ အသင့္ရွိေနပါၿပီလား။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေခါင္းေထာင္လာေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ျမန္မာသည္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္ဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားက ျပည္သူလူထုကို သံသယျဖင့္ ပူပန္ေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း နီးကပ္လာၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပကြက္မ်ား ေျပာင္းေနခ်ိန္တြင္ ထိုကိစၥကေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အယ္လ္ကိုင္ဒါ၏ရန္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာအရ တပ္ကဦးေဆာင္ၿပီး တုိက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏
ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္လည္းလူထုအတြက္ ေနာက္အာ႐ံုတစ္ခုလားဟု ေဝဖန္ေမးခြန္းထုတ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဖမ္းမိသည္ဟု အစိုးရက သတင္းထုတ္ေနေသာ္လည္း ျပည္ပအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိ၊ မရွိကိုမူ ယေန႔အထိ သက္ေသမျပႏိုင္ျခင္းကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

‘‘အယ္လ္ကိုင္ဒါတုိ႔၊ အုိင္အက္စ္တို႔က ေျပာၿပီးရင္ တကယ္လုပ္တဲ့ေကာင္ေတြပါ။ အစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ကပါ ဒါကိုလွည့္ကြက္အျဖစ္ သံုးလို႔ကိုမရဘူး။ လုိအပ္ရင္ တပ္အကူအညီလည္း ယူရမွာပဲ။ အဓိက,က ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မရွိတဲ့ေနာက္ပိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရယူဖို႔ အစိုးရက ကြန္ရက္ေတြ အခုထက္ ပိုၿပီးခ်ဲ႕ထြင္ထားဖို႔ေတာ့ လိုေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ၿပီးကတည္းက အစိုးရက ဘယ္လိုပဲ လံုၿခံဳေရးမစိုးရိမ္ဖို႔ ေျပာထားေျပာထား လံုၿခံဳတယ္လို႔ကို မခံစားရဘူး’’ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို တန္ျပန္ျခင္း (Counter Terrorism)မွာ အဓိကယႏၲရားက တပ္မေတာ္မဟုတ္ဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရးယႏၲရားျဖစ္တယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေတြကို အေျခခံၿပီးမွ တန္ျပန္တုံ႔ျပန္မႈကိုလုပ္ရတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ လက္နက္ကိုင္သူပုန္ထရင္ေတာ့ တပ္ကဟန္႔တားရမွာမို႔ တပ္နဲ႔ဆုိင္တယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈက်ေတာ့ စစ္တပ္ႀကီးတစ္တပ္လံုးခ်ထားၿပီး လုပ္ရတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ အၾကမ္းဖက္သမားမဝင္ခင္ ကာကြယ္ရ၊ လူမေမြးေအာင္ သတင္းေထာက္လွမ္းရတာ ျဖစ္တယ္’’ဟု အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားသည့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္အတန္ၾကာ
ေနထိုင္ခဲ့သည့္ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟိုဌာနမွ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တပ္၏အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္ အၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာကို ဆြဲထုတ္ထားျခင္းဆုိသည္မွာ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္သာျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္သံသယရွိသူမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရဘက္က ထုတ္မျပျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း အမႈမၿပီးဆံုးမီ မည္သူမွ်သတင္းထုတ္ျပန္ေလ့မရွိဟု ၎ကဆုိသည္။ေဘာလံုးကြင္းအတြင္းလံုၿခံဳေရးယူထားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား/ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္၊ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္အားလံုးတြင္ လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္ထားၿပီး ရာဇဝတ္ေကာင္အခ်က္အလက္မ်ားပါေသာ hard disk တစ္လံုးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအလုိရွိသူမ်ားစာရင္းႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏုိင္ေသာစက္ကို ႏုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လွဴဒါန္းထားသည္ဟု ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းဌာနမွ ရဲမွဴးခ်ဳပ္စိုးၿမိဳင္ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုစက္မွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္သာရွိၿပီး ျပည္တြင္းေလဆိပ္မ်ားတြင္ မတပ္ဆင္ႏုိင္ေသးေပ။ ပင္လယ္ေရျပင္နယ္နိမိတ္တြင္လည္း မၾကာခင္ကမွ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ အင္အားႏွင့္ လက္နက္ကိရိယာမျပည့္စံု၍ တပ္မေတာ္(ေရ)အကူအညီကို ယူထားရသည္။ အေျခခံအက်ဆံုး ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း ၁၉၉ မွာလည္း ယခုထိ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ေသး။

ျပည္သူတစ္သိန္းလွ်င္ ရဲ ၁၆၆ ဦးျဖင့္ ရဲအင္အားခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္သာရွိၿပီး ရဲအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကအစ ေခတ္မမီေသး။ အေရးႀကီးဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာေတာ့ ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ (MI)ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရ ဘယ္လိုရယူေနလဲဆုိတာပင္ ျဖစ္သည္။

‘‘ဂ်ီဟတ္စစ္ဆင္ေရးဆိုတာ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ ႀကံဳေနရတယ္။ ျမန္မာနဲ႔အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာလည္း ျဖစ္ေနတာေတြရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေထာက္လွမ္းေရးယႏၲရားက အေရးႀကီးလာတယ္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ေတြစြမ္းရည္က ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းသာ တုိက္ဖူးတာ။ အေသခံေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ဖူးတာ မဟုတ္ဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရးယႏၲရားကို ပိုၿပီးအရည္အေသြးျမင့္ေအာင္လုပ္ရမွာ’’ဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ(AAPP)မွ ဦးဘိုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္းသို႔ စိမ့္ဝင္စည္း႐ံုးသည့္စနစ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ အိုင္အက္စ္၊ အယ္လ္ကိုင္ဒါ၏ရန္ကို ကာကြယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူစုစည္းမႈက အသက္တမွ်အေရးႀကီးေနေၾကာင္း လတ္တေလာ မေလးရွားႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံျဖစ္စဥ္မ်ားက သက္ေသျပေနသည္။

ဩစေၾတးလ်တြင္ အုိင္အက္စ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည္ဟု သံသယရွိသူမ်ားေနအိမ္ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းသည့္အခါ အၾကမ္းဖက္သမားအေယာက္ ၂၀ ခန္႔ ဖမ္းမိခဲ့သည္။ မေလးရွားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္က အိုင္အက္စ္သို႔ သြားပူးေပါင္းမည့္ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၄ ဦးကို သတင္းေပးမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းမိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ FBI, CIA စသည့္ ကမၻာေက်ာ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားရွိသည့္ၾကားက ႏိုင္းအလဲဗင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အမိေျမလံုၿခံဳေရး (Motherland Security)ကို သမၼတဘုရွ္အစိုးရက ထပ္မံဖြဲ႕စည္းၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားေခ်မႈန္းေရး တုိက္စစ္အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး (Military Intelligent) ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ (SB)ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရး (စရဖ)တို႔က သတင္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားလုပ္ေနၿပီး နယ္ေျမတိုင္းတြင္ ေဒသခံသတင္းေပးမ်ားကို က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ စုစည္းထားေၾကာင္း ရဲသတင္းတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ဆယ္အိမ္စုစနစ္နဲ႔ ကြင္းဆင္းေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သတင္းစုေဆာင္းပါတယ္။ ဆယ္အိမ္စုဆိုတာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္က ရပ္ကြက္တစ္ခုရဲ႕ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားပါမက်န္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း သတင္းစုေဆာင္းတာပါ။ နယ္ေျမေတြထဲ၊ အိမ္ေတြထဲမွာကိုေနၿပီး လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခုအၾကမ္းဖက္သမားေတြကို ဖမ္းမိတာေပါ့’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ေထာက္လွမ္းေရးမရွိေတာ့ေသာ္လည္း ယခင္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ား၊ ရဲအရာရွိေဟာင္း၊ ေဒသခံသတင္းေပးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ရက္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဇာဂနာက ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ အရင္က ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းေတြကို ဆရာႀကီးေတြအျဖစ္ ျပန္သံုးထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေကာင္းေကာင္းေလ့က်င့္ထားတဲ့ Well Trained ျဖစ္တဲ့ ရဲေတြ၊ တပ္ကလူေတြပါ ပါတယ္။ ပင္စင္ယူသလိုလို၊ ခြင့္ယူသလိုလိုနဲ႔၊ ၿမိဳ႕ခံလိုလိုနဲ႔ သတင္းေထာက္လွမ္းေနတာ။ သူတို႔ေတြနဲ႔ လား႐ိႈးပဋိပကၡတုန္းက တစ္ခါႀကံဳဖူးတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဘယ္သူဘယ္ဝါ၊ အိမ္နံပါတ္ဘယ္ေလာက္က ဘယ္မွာရွိေနတယ္ဆုိတာကိုပါ သူတုိ႔ေျပာႏုိင္တယ္။ အဲဒီလူေတြကို သူတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ‘‘ခ႐ု’’လုိ႔ေခၚတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးမရိွေတာ့ေပမယ့္ အဲဒီကြန္ရက္ကို အစိုးရက တည္ေဆာက္ထားတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္’’ဟု ၎က ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။

မၾကာေသးမီက မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ ပိုတက္စီယမ္ အပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲေရးဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေဒသခံသတင္းေပးမ်ားေၾကာင့္ ရမိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ေထာက္လွမ္းေရးၿပိဳကြဲၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္ေလာက္အထိ သတင္းရယူဖို႔ အခက္အခဲရွိေပမယ့္ အခုေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ထက္ပိုၿပီးသာတဲ့ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းရွိေနပါၿပီ။ နည္းပညာပိုင္းမွာ အိုင္အက္စ္တုိ႔၊ အယ္လ္ကိုင္ဒါတုိ႔ကို မမီေပမယ့္ ျဖစ္လာရင္ တပ္မေတာ္က အင္အားျပည့္ေခ်မႈန္းႏိုင္ပါတယ္။ အခုထိလည္း သတင္းေတြရေနတာပဲ။ မအုပ္မိတာမရွိဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံအားလံုး၏ ဘံုရန္သူျဖစ္သည့္အတြက္ အၾကမ္းဖက္သမားသတင္းဖလွယ္ေရးကို ႏုိင္ငံစံုတပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ သတင္းဖလွယ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕သို႔ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ခုိက္ေရးသမားမ်ား ပူးေပါင္းမသြားေစရန္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီက အာဆီယံေဒသ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိ အုိင္အက္စ္ဆန္႔က်င္ေရးတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၀ ခန္႔ ထိုးစစ္ဆင္ေနသည္။

အာဆီယံအတြင္း အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားမွာ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည့္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခုျမန္မာႏုိင္ငံသား ၇၀ ခန္႔ကပါ အုိင္အက္စ္သို႔ ပူးေပါင္းသြားသည္ဆိုေသာေၾကာင့္ လာမည့္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အိုင္အက္စ္အေရးမွာထိပ္တန္းေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

‘‘အယ္လ္ကိုင္ဒါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ျပႆနာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔က အမ်ိဳးသားေသြးစည္း
ညီၫြတ္ေရးက အေရးႀကီးတယ္။ ညီၫြတ္မႈမရွိရင္ ဘာျပႆနာကိုမွ ရင္မဆိုင္ႏုိင္ဘူး’’ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

အမိေျမလံုၿခံဳေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံစံုရန္သူအေပၚ အထင္မေသးဘဲ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအေရးကို မွန္ကန္သည့္အျမင္ျဖင့္သာ ၾကည့္ေစလိုၿပီး ျပည္သူမ်ားကပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးက ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘တပ္မေတာ္အင္အားျပခ်င္လို႔ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းစဥ္ ဆြဲတင္တာလို႔ေျပာရင္ေတာ့ အဲဒါေျပာတဲ့ သူရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအဆင့္ကို ျပေနတာပဲ။ အယ္လ္ကိုင္ဒါ၊ အုိင္အက္စ္ဆိုတာ တစ္ကမၻာလုံးရဲ႕ဘံုရန္သူပါ’’


7 Days
အျပည့္အစံုသို႕ >>

အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္(PR)ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရး


လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည့္အရာမွာစည္းကမ္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ စည္းကမ္းအျပင္ စည္းမ်ဥ္းလည္းရွိေပေသးရာ စည္းမ်ဥ္းသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားဟု ဆုိရ ေပမည္။ စည္းကမ္းသည္ ထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ လုိက္နာက်င့္သုံးမႈအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီးလူ႔တန္ဖုိး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတန္ဖုိးကုိ သတ္မွတ္ၾကေပသည္။

စည္းကမ္းရွိေသာလူမ်ဳိး၊ စည္းကမ္းရွိေသာ တုိင္းျပည္ဟူေသာ အသုံးသည္ ဥပေဒအရျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ ခ်က္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းကို လုိက္နာတတ္ေသာ စ႐ုိက္အရသာလွ်င္ ျဖစ္ေပမည္။

ထုိေကာင္းမြန္ေသာ ဓေလ့စ႐ုိက္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးမွသာ လူမ်ဳိးဂုဏ္၊ ႏုိင္ငံဂုဏ္ တက္ေပလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္အခါသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္ေပသည္။ စနစ္တစ္ခု မွ စနစ္တစ္ခုသုိ႔ ကူးေျပာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲကာလမွာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ လုိက္နာမွသာလွ်င္ လုိခ်င္ေသာပန္းတုိင္သုိ႔ျမန္ဆန္ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိေပလိမ့္မည္။

ဥပေဒ၏အထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိေစရ (No man is above the law) ဆုိသည္မွာ စည္းမ်ဥ္းကုိ လုိက္နာေစရန္ ဆုိလုိျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ အာဏာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား
မႈအရ ေသာ္လည္းေကာင္း တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္၍ မရေပ။

တည္ဆဲ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေရွ႕ခရီးအတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေပ သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေနသည္ကုိလည္းျပစ္တင္စရာ လုိမည္မဟုတ္ေပ။ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားရွိျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးျခင္း၏ ကြာဟခ်က္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္သည့္အတြက္ တည္ဆဲအတုိင္း လုိက္နာက်င္သုံးမွသာ စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာ ေသာ စည္းကမ္းရွိေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးဟူ၍ တင့္တယ္ေပလိမ့္မည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံမျပင္ရဟူ၍ ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ေပ။

ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ‘ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီ ေထြမႈရွိမည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိပုိမုိေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (PR) ကုိ အေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေရး’အဆုိ အေပၚ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လ်က္ရွိေသာ စနစ္ထက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (PR) က ပုိမုိေကာင္းမြန္သည္ဟူ၍ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကသလုိ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးၾကသည္မ်ားလည္း
ေတြ႕ရေပသည္။ အမွန္တကယ္ေကာင္းသည္၊ မေကာင္းသည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုိက္ညီသည္၊ မကုိက္ညီသည္ကုိ အျငင္းပြား စရာလုိမည္ မဟုတ္ပါ။ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တာဝန္ရွိသည့္အတုိင္း ေဆြးေႏြးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္း သာ ျဖစ္ေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ စဥ္းစားစရာတစ္ခုေတာ့ ရွိေပသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ေတာ့ ခ်ိန္ဆရေပလိမ့္မည္။
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲရမည့္ကိစၥသည္ နားလွည့္ပါး႐ုိက္၍ရမည့္ကိစၥမဟုတ္သလုိ အလြယ္ဖန္တီး ၍လည္းျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ နည္းဥပေဒေရးဆြဲ႐ုံမွ်ျဖင့္လည္းမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခန္း (၄) ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အခန္း (၉)ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း
ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညိႇရေပလိမ့္မည္။ ထုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရေပလိမ့္မည္။ ျပင္ဆင္မည္ဆုိပါက အခန္း (၁၂) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရသာ ေဆာင္ရြက္ရေပလိမ့္မည္။ အခန္း (၉) ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကုိ ျပင္ဆင္လုိပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကေထာက္ခံလွ်င္ ျပင္ဆင္၍ ရႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခန္း (၄) ဥပေဒျပဳေရးကုိ ျပင္ဆင္လုိပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈအျပင္ ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ ထက္ဝက္ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈလုိေပ လိမ့္မည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲလုိေသာ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳ စနစ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ျပည္သူလူထု
သိရွိနားလည္ေစရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ရေပလိမ့္မည္။

ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းႏွင့္အညီ ျပည္သူ႕ဆႏၵႏွင့္လည္း ကုိက္ညီရန္လုိအပ္သလုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း …။ -

thetradetimesmedia
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ကၽြန္ေတာ္သိေသာ KIO/KIA အတြင္းေရးမ်ား အပိုင္း (၃)ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၄

KIO/KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိတဲ့ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ဟာ အမွန္အတိုင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ေနလို႔ထိုင္လို႔ မေကာင္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ပါ။ တိုက္တာ အေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ ေခတ္မီတယ္ ထင္ရေပ မယ့္ ေဒသခံေတြ အတြက္ကေတာ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အ တြက္ ေဆး ႐ံု၊ ေဆး ခန္းေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မရွိပါဘူး။ လိုင္ဇာ မွာရွိ တဲ့ ေဆး႐ံုဆိုတာလဲ အျဖစ္ သေဘာေလာက္ပဲ အဆင့္ရွိ တဲ့ ေဆး႐ံုျဖစ္ ပါ တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ က အမ်ားျမင္ေကာင္းေအာင္လုပ္ထားတဲ့ ေဆး႐ံု ဆုိရင္ လည္း မမွားပါဘူး။

လိုင္ဇာေဆး႐ံုမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြဟာ အရည္အခ်င္းမမီတဲ့ အမည္ခံေတြပါ။ အဲဒီ ဆရာ၀န္ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ (၁၀) တန္းေအာင္ဘြဲ႕ရေတြကိုစုၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ပညာသြားသင္ခုိင္းၿပီး ဆရာ၀န္ျဖစ္ လာတာပါ။ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕ မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္းေတြ ဆိုရင္လည္း မွန္ပါတယ္။ သူတို႔ တ႐ုတ္ကို သြားသင္ၿပီး တတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ ေဆးပညာဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာဆိုရင္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အဆင့္ပဲရွိပါတယ္။

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ MBBS ဆရာ၀န္ေတြလို ႏွစ္ရွည္ ေက်ာင္းတက္၊ အေတြ႕အႀကံဳယူၿပီးမွ ဆရာ၀န္ျဖစ္လာၾကတာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ တ႐ုတ္မွာ ၁ ႏွစ္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ သင္တန္းသြားတက္ၿပီးရင္ လိုင္ဇာေဆး႐ံုမွာ ဆရာ၀န္အမည္ခံလို႔ရပါၿပီ။ သူနာျပဳေတြ လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပါပဲ။ တခ်ဳိ႕သူနာျပဳေတြဆိုရင္ အတန္းပညာ ၄ တန္းေလာက္ပဲ တတ္တဲ့သူေတြ ပါတယ္။ လိုင္ဇာေဆး႐ံုက ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ သူနာျပဳေတြကုိ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ က အသိ အမွတ္ျပဳခန္႔အပ္ထား တာေၾကာင့္ ေဒသ ခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာ တကယ္ သနားစရာေကာင္း လွပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လိုင္ဇာေဆး႐ံုက ဆရာ၀န္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြဟာ MBBS ဘြဲ႕ရ ဆရာ၀န္ေတြ၊ သူနာျပဳ သိပၸံဘြဲ႕ရ သူနာျပဳ ေတြ မဟုတ္ေလေတာ့ ေရာဂါ ကို ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေအာင္ ကုသမေပးႏိုင္ၾကပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္လာရင္ က်ည္ဆံမွန္၊ ဗံုးစမွန္ျဖစ္လာတဲ့ KIA စစ္သည္ေတြ ကုိ ေျချဖတ္၊ လက္ျဖတ္ လုပ္႐ံုေလာက္အတြက္ ဖြင့္ထားတဲ့ ေဆး႐ံု ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အရမ္းခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ အသိမိတ္ေဆြေတြ လိုင္ဇာေဆး႐ံုတက္တာ တလြဲကုသမႈေတြေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ ၾကရပါတယ္။

တိုက္ပြဲကာလေတြတုန္းကလည္း မေသသင့္ဘဲ ေသသြားခဲ့တဲ့ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ လိုင္ဇာေဆး႐ံု က ေဆးကုသမႈ ေကာင္းလြန္းလို႔ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ၄ ေယာက္ မေသသင့္ဘဲ ေသခဲ့ရတာ တကယ့္လက္ေတြ႕ ႀကံဳခဲ့ရ တာပါ။

အသိမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ဗုိက္ေအာင့္လို႔ လိုင္ဇာေဆး႐ံုတက္လိုက္တာ ညဘက္ေဆး႐ံုတက္ မနက္ေသတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိး ႀကံဳခဲ့ပါတယ္။ လုိင္ဇာေဆး႐ံုရဲ႕ ကုသပုံကေတာ့ အ့ံမခန္းပါပဲ။ မေသပဲ ေနပါ့မလားဗ်ာ။ ဆရာ၀န္နဲ႔ သူနာျပဳေတြက လက္တစ္ဖက္မွာ ဖုန္းေျပာ၊အျခားလက္တစ္ဖက္ မွာ ေဆးထိုးအပ္ကုိင္ၿပီး ကုသမွေတာ့ မျဖစ္ဘဲေနပါ့မလား စဥ္းစားၾကည့္ ၾကပါဗ်ာ။

ဒါေပမယ့္ ထူးျခားတာတစ္ခုကေတာ့ အရည္အခ်င္းမမီတဲ့ ေဆး႐ံုကို တည္ေထာင္ထားေပးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မွန္သမွ် ဒီေဆး႐ံုမွာ ေဆးမကုပါ ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ေရာဂါျဖစ္ရင္ ျမန္မာျပည္ထဲက ျမစ္ႀကီးနား၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီး ေတြေပၚ တက္ကုတာ ။ တ႐ုတ္ျပည္မွာဆိုရင္ မန္ရွီ၊ ကူမင္း စတဲ့ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ သြားကုပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အာဏာနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ အခြင့္အေရးရပံုခ်င္း ကြာျခားပံုက လက္ဖ်ားခါေလာက္ပါတယ္။

KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ေယာက္ေလာက္ ေရာဂါျဖစ္လို႔ ေဆးသြားကုရင္ တ႐ုတ္ယြမ္ေျခာက္ေသာင္းေလာက္ အဖြဲ႕က အကုန္အက်ခံပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အသိ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ သူ႔မိန္းမကို အျပင္မွာ ေဆးကုဖို႔ စရိတ္ ယြမ္ (၂၀၀) ရဖို႔ ကင္းခ်ိန္ၿပီးမွ ေခ်ာင္းထဲမွာ ငါးသြားဖမ္းရပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္လုပ္ေန တာလား၊ သူတို႔ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားနဲ႔ အာဏာတည္ၿမဲဖို႔ ေဒသခံေတြကုိ စစ္မႈထမ္းခိုင္းၿပီး မေသထမင္း၊ မေသဟင္း ေကၽြးၿပီး အသံုးခ်ေနတာလား ဆိုတာ အေျဖက ရွင္းေနပါတယ္။ ညီေနာင္ရဲေဘာ္ေတြ အျမင္မွန္ရခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။


KIO/KIA အတြင္းေရးမ်ား အပိုင္း (၄) အား ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ဘရန္စန္ေအာင္
အပိုင္း (၁) အား ျပန္လည္ ဖတ္ရႈလိုပါလွ်င္
http://www.oppositeyes.info/2014/10/kiokia.html
အပိုင္း (၂) အား ျပန္လည္ ဖတ္ရႈလိုပါလွ်င္
http://www.oppositeyes.info/2014/10/kiokia_22.htmlအျပည့္အစံုသို႕ >>

စစ္သည္ေတာ္ ေဟာင္းတစ္ဦးရဲ႕စာ


တပ္မေတာ္မွ အရာရွိၾကီး အျငိမ္းစားတစ္ဦးရဲ႕ စာပါ။
အေလးထားဖတ္ၾကည္႔ရင္ အခုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ အေျခအေနကို ျမင္ေတြ႕နုိင္ပါတယ္။
ေက်ာင္းတံုးက စစ္ဘက္စာ ေရးသားနည္းမွာ သင္ခဲ့ရေပမဲ့ မေရးခ်င္ဆံုးစာဟာ စစ္သည္မ်ား က်ဆံုး/
ေသဆံုး ရင္ ဖတ္ရတဲ့ အမိန္႔စာပါ၊ ရုပ္ရွင္ထဲမွာေတာ့ စစ္ခရာ နဲ႔ အလံအုပ္လို႔၊တကယ့္စစ္ေျမျပင္ မွာ
တကယ့္ အေျခအေနက ေစာင္ႀကားနဲ႔ (၃၆)ေလာက္ပါဘဲ၊မေရးခ်င္တဲ့ အမိန္႔စာ ေရးရ ျပန္ရ တကယ္
ေႀကကြဲပါတယ္။

တိုက္ပြဲႀကီးေတြ ရွိရင္ ေနာက္တန္းမေနခ်င္ဘူး။တပ္ရင္းမႉးကေတာ္နဲ႔အရာရွိကေတာ္ေတြ ဌနခ ခြဲမႉး
တပ္ေရးတပ္ေထာက္ တို႔ အိမ္ေထာင္သည္လိုင္းထဲ ဝင္လာရင္ ေမွ်ာ္ေငးေနတဲ့ ရဲေမေတြ မိသားစုဝင္ေတြ
ရဲ႕ မ်က္လံုးေတြ ကိုယ့္လိုင္းခန္းေက်ာ္သြားမွ ႀကားမိတဲ့ သက္ျပင္းခ်သံေတြ မျမင္ခ်င္ မႀကားခ်င္ေတာ့
ဘူး အိမ္ေပါက္ဝ ရပ္လိုက္တာနဲ႔ ဆီးငိုတဲ့ အသံေတြရယ္ အားေပးႏွစ္သိမ့္သူေတြမွာလည္းမ်က္ရည္ေတြ
နဲ႕ မႀကားခ်င္ မျမင္ခ်င္တာ့ဘူး၊ ရင္ထဲမွာဆို႔ႀကပ္ေန တာမ်ိဳး မခံစားခ်င္ဘူး။

ဒါေပမဲ့ ရွိေနဦး မွာဘဲ ၊ FB ေပၚမွာ တင္တဲ့ Post ေတြ Comment ေတြ အမ်ားႀကီး ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္တိုင္ႀကံဳျပီးသားေတြမို႔ ျဖစ္စဥ္မွန္ကို ခ်က္ခ်င္းမွန္းနိဳင္ပါတယ္၊ ေျပာမရတဲ့ ေျပာခ်င္တာ အမ်ားႀကီး
လို႔ တင္ခဲ့ပါတယ္။ကိုယ့္ေႀကာင့္ ပိုျပီး မပြေစခ်င္လို႔ပါ။ ေျပာလို႔ ရနိဳင္
သေလာက္ေျပာပါ့မယ္။အားလံုးျခံဳႀကည့္ရင္ Group (၃) ခုေတြ႔ပါတယ္၊ တပ္မေတာ္ဘက္က ခံစားေႀကကြဲတဲ့ အုပ္စု။ ေျပေျပလည္လည္ ႀကားျပည္သူေတြ မထိခိုက္ေစလိုတဲ့ အုပ္စု၊တတိယ ဖြအုပ္စုပါ။

အုပ္စု(၁) မွာက်ြန္ေတာ္လည္းပါပါတယ္။သူတို႔ မွား သလို က်ြန္ေတာ္တို႔ လိုက္မွားလို႔မရပါဘူး၊က်ြန္ေတာ္တို႔ က Regular Army ပါ။အထူးသျဖင့္ ညီငယ္မ်ားကိုေျပာခ်င္တယ္။ ေျပာစရာ မ်ားေပမဲ့ လိုသေလာက္ျဖတ္ေျပာရင္၊ DSA ဟာ နိဳင္ငံတကာအဆင့္မီေက်ာင္းပါ၊ ဝက္စ္ပြိဳင့္ ဆန္းဒတ္ အကယ္ဒမီေတြကို ေလ့လာျပီးဆြဲထားတဲ့ ခ်ာတာေတြ ရွိတယ္၊အပတ္စဥ္(၁၀) ေလာက္အထိ တို႔ရဲ႕ BCမွာ Regularရဲ႕R ထည့္ထားတယ္၊နိဳင္ငံတကာဥပေဒ ကို တို႔ မသိဘူး၊ မလိုက္နာဘူးဆိုတာ မလုပ္ရဘူး၊ လက္နက္ကိုင္ႀကတာေတာ့ တူခ်င္တူမွာေပါ့၊တန္းမတူဘူး ညီေလးတို႔ ကိုယ့္အဆင့္ ကိုယ္သိပါ၊ေသြးမဆူႀကပါနဲ႕။ေသြးဆူရင္ေဘးလူ အျမတ္ထုတ္လိမ့္မယ္။

အုပ္စု(၂)က တကယ္ရွိသင့္တဲ့ အုပ္စုပါ၊ျပည္သူနဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကို အဓိကစဥ္းစားေပးတဲ့အတြက္
ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္၊တိုင္းရင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံဘူးပါတယ္၊ဒါေႀကာင့္
တိတိက်က်ေျပာနိဳင္တာက၊ KIA,KNU,SSA,SURA,လက္နက္ကိုင္ေတြဟာ၊သူတို႔လူမ်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့
ကခ်င္၊ကရင္၊ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳဘူး ဆိုတာပါ။(၁၉၉၃-၄မွ၁၉၉၉)ထိ အခု ျဖစ္ေနတဲ့
လိုင္ဇာ စံပိုင္ လမ္းထိပ္ ဂါးရယန္ ေရႊေညာင္ပင္ တပ္မွာ တပ္ရင္းမႉးလုပ္ခဲ့ပါဆယ္။KIA တပ္က ေခါင္း
ေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးဆက္ဆံျဖစ္ပါတယ္၊အခုျဖစ္စဥ္္မွာပါတဲ့ကိစၥမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္
ပိုင္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား လက္မခံပါဘူး၊ မိုင္းေထာင္ တံတားခ်ိဳးတာေတာင္ ကန္႔ကြက္ႀကပါတယ္၊
ဂြမ္ေမာ္ နဲ႔ လူငယ္ေတြကဒါကို စစ္တိုက္တာလို႔ ယူဆေႀကာင္း သူတို႔ဆီကႀကားရပါတယ္၊ ကခ်င္လူထုရဲ႕
သေဘာထား မဟုတ္တာကေသခ်ာပါတယ္၊အငယ္ေတြက ဆက္ေႀကး ဘိန္း သစ္ ေက်ာက္ ကိစၥ
ေတြေႀကာင့္၊ လက္နက္မစြန္႔ပါဘူး၊ဒါဆို ဘယ္လမ္းေႀကာင္း ဦးတည္ေနလဲ ဆိုတာ ျမင္နဳိင္မွာပါ။

အုပ္စု(၃)က က်ြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာအမ်ားဆံုးပါ။ ဘာမွတာဝန္မယူရဲတဲ့ လက္သီးပုန္းအုပ္စုပါ
KIA ဘက္ကလိုလို တပ္ဘက္ကလိုလိုနဲ႔ ကုလားလိုလို ဘုန္းႀကီးလိုလို Status, Post ,Comment ေတြ
ႀကည့္ျပီးလိုက္ဖြတဲ့ အုပ္စုပါ အေရးစိုက္စရာမလိုေပမဲ့၊ေထာင္ေခ်ုာက္ကိုသတိျပဳေပးပါ။ေက်ာင္းတံုးက သင္တဲ့ အထဲမွာ Aid to civil power ဆိုတာပါပါတယ္၊ Mob ေတြနဲ႔ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ကိစၥပါ၊ဒါမ်ိဳးေတြ
ျဖစ္တိုင္း စစ္တပ္ဆိုတာ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ ကိုယ္မဝင္ပါဘူး၊အဆင့္ေတြရွိပါတယ္၊ နိုဳင္ငံ
တကာစံေတြပါ၊အဆင့္အတိုင္း အတိအက် အမွန္လုပ္ထားရင္၊ နိဳင္ငံတကာခံုရုံးလည္းရင္ဆိုင္ဖို႔
မေႀကာက္ပါဘူး၊(၁၉၈၈)မွာ က်ြန္ေတာ့္ျမိဳ႕ က်ြန္ေတာ္ထိန္းခဲ့ပါတယ္ ဒီ စံေတြအတိုင္းပါ၊ ပစ္ခဲ့ရတာရွိ
ပါတယ္၊တပ္ကတာဝန္ယူျ႔ပီးေနာက္ အထိအခိုက္ အနည္းဆံုး ထိန္ခဲ့တာ ပဲခူးပါ၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေႀကညာထားရင္ေတာ့၊ တစ္ခ်ိဳ႔ အဆင့္က မလိုေတာ့ဘူး၊ ဒါေတြေျပာေနတာက မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူး
မပစ္ခ်င္ေတာ့လို႔ေျပာေနတာ၊စစ္သားေတြဟာေသြးမဆာပါဘူး၊ရန္သူနဲ႔က်င့္ရမည့္ က်င့္ဝတ္ရွိသလို
ျပည္သူနဲ႔က်င့္ရမည့္ က်င့္ဝတ္အတိအက်ရွိပါတယ္။

ျဖစ္ျပီးတဲ့ အေရးအခင္းေတြမွာ၊ စျပီးလူစုတာနဲ႔ တပ္က စပစ္တာလား၊အဆင့္ဆင့္မတားဘူးလား
သတိမေပဘူးလား၊ဘာဥပေဒမွ မခ်ိဳးေဖါက္ဖူး ဘာမွမလုယက္ မဖ်က္ဆီးဘူး ဒီအခ်ိန္ထိ ျပည္သူပါဘဲ
Mob ျဖစ္လာရင္ က်ဴးလြန္သူပါ တားဆီးမႈအဆင့္အတိုင္း မလိုက္နာရင္ အဆင့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မွာ
ပါ၊ Mob ထဲမွာ၊ အေဖ ညီအကို ပါရင္လည္း မေျပာင္းပါဘူး၊ဒါဟာ စစ္သားပါ၊ပဲခူးမွာလည္း ဒီအတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ၊ ရာထူး ေနရာေတြ မစဥ္းစားပါဘူး ၊ဒါတာဝန္ပါ ဒီအဆင့္အတိုင္းသြားခဲ့တယ္၊
ဥပေဒေတြ မျပင္ေသးရင္ ဒီအတိုင္းဆက္သြားမွာပါ၊ မျဖစ္ခ်င္ ၊မလုပ္ခ်င္၊မျမင္ခ်င္လို႔ ေျပာတာဟာ
ျခိမ္းေျခာက္တာ မဟုတ္ေႀကာင္းနားလည္ေပးပါ။

အုပ္စု(၃) ရဲ႕ ပစ္မွတ္ေတြက ထိလြယ္ ရွလြယ္ (Venerable point)တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္းသံဃာ
ေတြပါ၊ေနာင္လည္း ဒါေတြကို အသံုးခ်မွာပါ၊ ဖြမဲ့ကိစၥ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အေျခခံ လူတန္းစားေရး
ေတြပါဘဲ၊ အသစ္အဆန္း မလာပါဘူး၊ အရုိးဆံုး အရွင္းဆံုး က အေကာင္းဆံုး လွည့္စားမႈပါ၊ေပါ့တာနဲ႔
ခံရပါတယ္၊ညီေလးတို႔ KIA,KNU တို႔ရဲ႕နည္းဗ်ဴဟာ ကအသစ္အဆန္း မဟုတ္ဘူး၊ အခ်ိန္ ၊ပထဝီ၊ လူ ဒီအငိုက္လွည့္သံုးမွာဘဲ ၊သခၤန္းစာဆိုတာ Apply လုပ္ဖို႔ ၊အသံုးမခ်တတ္လို႔ အသံုးမဝင္တာပါ၊
ေရးတာလည္း မ်ား သြားပါျပီ၊ တကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းခ်င္ႀကရင္ က်ြန္ေတာ္တင္ျပတဲ့ထဲက တစံုတစ္ခု
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရင္ဘဲ ေက်နပ္ပါျပီ၊ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ။


Credit to... Thein Aung

အျပည့္အစံုသို႕ >>

Followers