ဝန္ထမ္းလစာႏႈန္းထားကိစၥ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ခံစားခြင့္ျပဳေရး အတည္ျပဳၿပီးပါက အမိန့္ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

Mar 6, 2015ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၅

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၂၁)ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၏မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာ အပါအဝင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးကိုယ္စား အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီး
ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္က ၅ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ျဖင့္ ဌာနတာဝန္ထမ္း
ေဆာင္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးအသစ္မ်ားႏွင့္ အေဟာင္းမ်ားအၾကားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္/ တာဝန္ခံ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး ခန္႔အပ္ထားရွိမွသာလွ်င္ အနာဂတ္ အစိုးရယႏၲရား အားေကာင္းခုိင္မာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္/တာဝန္ခံၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးတစ္ေနရာ အား သီးျခားအသစ္ထပ္မံ ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳဘဲ လက္ရွိၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားအား သင္တန္းေပး
ေလ့က်င့္ၿပီး ယင္းတုိ႔အထဲမွ သင့္ေလ်ာ္သူကို ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္(၂၃)ဦးအပါအဝင္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းရာထူးေနရာ(၂၅၂၅၄)ေန ရာေလွ်ာ့ခ်ခဲ့
ပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ လက္ရွိ ဝန္ထမ္းဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပိုလွ်ံေနသည့္ဌာနမ်ားမွ ဖြဲ႕စည္းပံုေလွ်ာ့ခ် ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်သြားေသာ ရာထူးေနရာ မ်ားအတြက္ e-Government စနစ္ ပိုမိုပီျပင္လာေစရန္ အစားထုိးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွ သတင္းစာ မ်ားသည္ အ႐ႈံးမရွိဘဲ အျမတ္ထြက္ေန ပါေၾကာင္း၊ ၃၁-၁-၂ဝ၁၅ ရက္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ တရားဝင္ေဖာ္ျပခဲ့ ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ထည့္ဝင္ေငြမပါ အျမတ္ေငြ(၆)ဘီလီယံ ေက်ာ္ သတင္းစာမ်ားက ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ထည့္ဝင္ေငြမပါ အျမတ္ေငြ (၆)ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ထည့္ဝင္ေငြႏုတ္ပါက အျမတ္ေငြက်ပ္ (၃)ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လကုန္အထိ အျမတ္ေငြ (၆)ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိၿပီးျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ထည့္ဝင္ေငြႏုတ္ၿပီး အျမတ္ေငြ (၄)ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ သတင္းစာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈသတင္းစာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ရန္ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမွ ဆံုး႐ႈံးျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈသည္ ခုိင္မာလ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းေအာင္က က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ဘတ္ဂ်က္၏ (၂၅)ရာခုိင္ႏႈန္းသံုးစြဲရန္လ်ာထားၿပီး
ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ (၆၆)ရာခုိင္ႏႈန္းသံုးစြဲရန္ လ်ာထားပါေၾကာင္း၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ဘတ္ဂ်က္၏ (၉ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ကို ျပည္သူမ်ားအတြက္ တုိက္႐ိုက္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္(၁ဝ)ရာခုုိင္ႏႈန္းကို လူ႔စြမ္းအားအရင္း
အျမစ္ေမြးထုတ္ ရန္ (၄ ဒသမ ၅)ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈ၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား (၄)ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ သံုးစြဲရန္ လ်ာ ထားပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးက႑တြင္ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝမႈသည္ (၂၅)ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာ္ လည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပမွရရွိသည့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ အမ်ားစုသည္
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးက႑သို႔ ေရာက္ရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းပမာဏတြင္ ကုသေရးက႑ႏွင့္ တန္းတူရွိပါ ေၾကာင္း။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ ပထမႏွစ္မွ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ အထိ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏စိုက္ထုတ္ကုန္က်ေငြသည္ က်ပ္သိန္း(၄ဝ)မွ (၁၁ဝ)ခန္႔အထိရွိပါေၾကာင္း၊ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားသာမက ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းအသီးသီးကို ဘာသာရပ္နယ္ပယ္စံုစြာ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ဘြဲ႕လြန္ ဘာသာရပ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ သင္တန္းသားအေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ျခင္းသာမက ပညာရွင္လုိအပ္ခ်က္ကို လတ္တေလာ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ဒီပလုိမာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေလ့က်င့္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္း ရွိန္က ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း၏ အသံုးစရိတ္ကို သာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ တုိင္းတာသတ္မွတ္ေနပါ ေၾကာင္း၊ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း၏ အသံုးစရိတ္ သာမက တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိၾကသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ား
အားလံုး ကိုလည္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရးအသံုး စရိတ္တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေလ့ လာၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္၍ ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ယမန္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရေငြတုိးတက္မႈအေျခအေန ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခြန္အေကာက္ရေငြကို တုိးတက္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း သံုးေငြထိန္္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စိစစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းလစာတုိးျမႇင့္မႈႏွင့္အတူ အျခားေသာ ေဘး ထြက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥမ်ားကို ဘ႑ာေရးမူဝါဒ၊ ေငြေၾကးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္း
ေက်ာင္း သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မလိုလားအပ္ ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ အတြက္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းလစာႏွင့္ အလုပ္သမားလုပ္ခလစာမ်ား သည္လည္း ဆက္စပ္ေနပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျခအေနကို တြက္ ဆေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းလစာႏႈန္း ထားကိစၥကို ယခုလာမည့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း သတ္မွတ္ခံစား ခြင့္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳၿပီးပါက ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္
ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာအျပင္ အျခားေသာ အေထာက္အပံ့ ခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့ႏွင့္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈရရွိေရး၊
ေနထုိင္ေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္း ရန္ပံုေငြထူေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထုိ႔အတူ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္
ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သိပၸံႏွင့္နည္း ပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံု႐ံုး၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနတုိ႔မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း
ဝင္မ်ားက လည္း သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ျမ၀တီ
အျပည့္အစံုသို႕ >>

တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုးကန္႔ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထိေတြ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား၊ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ


ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၅

တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ေလာက္ကိုင္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မတ္ ၄ ရက္ ညေန ၅ နာရီ ၂၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ၾကြယ္ပါးရြာ အေ႐ွ႕ဘက္တစ္ဝိုက္၌ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းက နယ္ေျမရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္စဥ္ ကိုးကန္႔ေသာင္းက်န္းသူ အင္အားစုအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ထိေတြ႔တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း၏ ဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ အေ႐ွ႕ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ၾကြယ္ပါးရြာ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းအား ည ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ကိုးကန္႔ေသာင္းက်န္းသူ အင္အားစုအခ်ိဳ႕က လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္
မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း၏ စနစ္တက် ျပန္လည္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ အေရွ႕ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ကိုးကန္႔ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားထံမွ ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာ ၂ လက္၊ က်ည္ အိမ္ ၆ ခု၊ စက္လတ္ က်ည္ေဘာက္ဝိုင္း ၃ ခု၊ လက္ပစ္ဗုံး ၅ လုံး၊ စႏုိက္ပါက်ည္ ၂၇၈ ေတာင့္၊ အမ္-၂၂ က်ည္ ၄၂၅ ေတာင့္၊ က်ည္ဆံ ထည့္ပုံး ၁ ပုံး၊ က်ည္ကာအကၤ်ီ ၄ ထည္၊ MNDAA လက္ေမာင္း တံဆိပ္ပါ ယူနီေဖာင္း ၁၅ ထည္၊ ေက်ာပိုးအိတ္ အခြံ ၁၄ လုံး၊ TNT ယမ္းအုံ ၈ လုံးႏွင့္ စနက္တံ ၁ ေခ်ာင္းတုိ႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး မိမိဘက္မွ စစ္သည္ ၁ ဦး ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ေပးလွဴခဲ့၍ စစ္သည္ ၁ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ မတ္ ၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီတြင္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တုံခ်ိန္ေက်းရြာေန ၿခံပိုင္ရွင္ ဦးထိန္ဆန္း၏ ေနအိမ္ အား သတင္းအရ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဝင္ေရာက္စစ္ေဆး ရွာေဖြခဲ့ရာ ပြိဳင့္-၃၈ မမ ပစၥတို ၁ လက္၊ ၎က်ည္အိမ္ ၁ ခု၊ က်ည္ ၁၆ ေတာင့္၊ ေျပာက္က်ား ယူနီေဖာင္း ၂ စုံ၊ အစိမ္းေရာင္ ယူနီေဖာင္း ၄ စုံ၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၁၅၀၀၀ ႏွင့္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၅၄၀ တို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MRTV4
အျပည့္အစံုသို႕ >>

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ထိုင္သပိတ္ျပဳလုပ္ေနေသာအဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ အား မိဘမ်ား လာေရာက္ေခၚေဆာင္
ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၅

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမဗိမာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အနီးရွိ ဓာတ္ အားေပးစက္႐ံုလမ္းဆံုတြင္ ထိုင္ သပိတ္ျပဳလုပ္ေနေသာ သပိတ္စစ္ ေၾကာင္းအဖြဲ႕သည္ ယေန႔အထိ ဆက္ လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ
ရာ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕အား မိဘမ်ားက လာေရာက္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းအဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕၏ အိမ္ျပန္လို ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ခ်က္ အရ ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ အထက(၆) မွ မူလတန္းျပ ဆရာမ ေဒၚေအးမာ သည္၄င္း၏ သားျဖစ္သူ ပဲခူးတကၠသိုလ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္ ဘူမိေဗဒ ဘာသာျဖင့္ တက္ေရာက္ေနေသာ
ေမာင္ထက္ေဝယံပိုင္အား လည္း ေကာင္း၊ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ (၁၉) ရပ္ကြက္ ေအာင္ဆုပန္လမ္းေန ဦးႀကီးျမင့္ႏွင့္ ေဒၚမာမာေအးတို႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏ သားျဖစ္သူ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)တြင္ ဒုတိယႏွစ္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေမာင္ေအာင္ ၿဖိဳးဝင္း အားလည္းေကာင္း လာေရာက္ ေခၚေဆာင္ၾကရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဒုတိယ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးတို႔က ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဒသ
အသီးသီးသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ျမ၀တီ


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ျမန္မာနိုင္ငံေရး သမုိင္းကုိ ဇာတ္နာေအာင္ ဖန္တီးေနသူမ်ား ( သုိ႔ ) သပိတ္ေနာက္ကြယ္မွ လက္မဲႀကီးမ်ားNNER ရဲ႕ ပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ေလ့လာၾကည့္ခဲ့တယ္

၁ ။ ဆရာ / ဆရာမ မ်ားအား ေက်ာင္းသားမ်ားက အကဲျဖတ္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကုိ မ.ဘ.သ ဆရာေတာ္မ်ား အေျခခံပညာအဆင့္ ဆရာ/ ဆရာမမ်ား ျပည္သူလူထုမ်ားနွင့္ အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစုမ်ား မွ
ဆရာ/ ဆရာမမ်ား၏ သိကၡာပုိင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမူ အေနျဖင့္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ယူဆကာကန္႔ကြက္ စာမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္

ဒါေပမယ့္ ဆရာ/ ဆရာမမ်ား၏ သိကၡာပုိင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမူပင္ ျဖစ္ေသာ္လဲ တကၠသုိလ္ဆရာမ်ား အသင္း ကဲ့သုိ႔ ဆရာမ်ားအသင္းအဖြဲ႕မွ မည္သုိ႔မွ် တုတ္တုတ္မလႈပ္ ခဲ့ျခင္း အေပၚ သံသယျဖစ္မိပါသည္

၂ ။ NNER နွင့္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား - ဆရာမ်ားအသင္း ပါဝင္ေသာ ဥပေဒဘြဲ႕ရ - မဟာဘြဲ႕ - ေဒါက္တာဘြဲ႕မ်ား ပါဝင္ေနေသာ္လဲ
လက္ရွိ အစုိးရ၏ ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မတီ တို႔၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း တစ္ေယာက္မွ် ေျပာဆို ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိသည္ကုိလဲ သံသယျဖစ္မိပါသည္

လႊတ္ေတာ္ မပါဝင္ပဲ ဥပေဒအတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခုိင္းျခင္းသည္ နိုင္ငံေရး အနုၾကမ္းစီးသည္ဟု ျမင္မိပါသည္

နိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ သတိေပးတားျမစ္ထားပါသည္ ။လူတိုင္းသိပါသည္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားစုိးရိမ္ပါသည္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားလဲ စုိးရိမ္ပါသည္

၁၁.၃.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေက်ာင္းသား / သူ မ်ားစုိးရိမ္ပါသည္
ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားလဲ စုိးရိမ္ပါသည္ ။

အထက္တန္းျပဆရာ / ဆရာမမ်ား မိမိတုိ႔ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ပါသည္ ။

လက္ရွိ အစုိးရအဖြဲ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုိးရိမ္ပါသည္ ။

သုိ႔ေသာ္ ဆရာမ်ားအသင္းမွ မည္သည့္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုမူမ်ား တိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ သံသယျဖစ္စရာေကာင္းပါသည္ ။

မည္သည့္ သတၱဝါမဆို နာက်ဥ္ျခင္း ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္း ကုိ မနွစ္ၿမိ႕ မလုိလားၾကပါ ။

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား နာက်ဥ္မည္ နစ္နာမည့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပည္သူအမ်ား အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစုမ်ားမွ ကရုဏာေဒါေသာ ျဖင့္ ၿခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း ေဖးမျခင္း ႀကိမ္းေမာင္းျခင္း အခ်ဳိ အခါး စုံလင္စြာ ရင္ဘတ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တားျမစ္ခဲ့ၾက ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၾကပါသည္ ။

ဒါေပမယ့္ ဆရာမ်ား အသင္းမွ မည္သည့္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုမူျခင္း မရွိသည္မွာ သံသယ ျဖစ္စရာေကာင္းလွပါသည္ ။

ေစ့ေစ့ေတြး ေရးေရးေပၚ NLD ပါတီ နွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ဥကၠဌႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္လဲ နိုင္ငံေရး အနုၾကမ္းစီးေနမူအေပၚ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း ေမတၱာရပ္ခံျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္မူမ်ား မလုပ္ပဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္လဲ သံသယျဖစ္စရာ ရွိပါသည္ ။

NNER နွင့္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးေနပါေသာ္လဲ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ရပ္နားထားရန္ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း ေမတၱာရပ္ခံျခင္း မရွိသည္မွာလဲ သံသယ ျဖစ္စရာ ရွိပါသည္ ။

အစုိးရမွ ေမတၱာရပ္ခံ တားျမစ္ခ်က္

ရဟန္းသံဃာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံ တားျမစ္ခ်က္

အမ်ဳိးသားေရး အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ ေမတၱာရပ္ခံတားျမစ္ခ်က္

ပါတီ အခ်ဳိ႕၏ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေသာ္လဲ

ေက်ာင္းသားသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနသည့္အေပၚ

ဆရာမ်ားအသင္းမွ ေမတၱာရပ္ခံတားျမစ္ျခင္း ရွိသည္ကုိ သံသယျဖစ္စရာ ေတြ႕ရွိရပါသည္

ဆူပူအုံၾကြမူ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ဆုိးမ်ားျဖင့္ ဇာတ္နာေအာင္ ဖန္တီးေနသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရုိးရွင္းပါတယ္ တစ္ပါတီအာဏာရေရး အတြက္ ပူးေပါင္း ကာ သြယ္ဝုိက္ေသာ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္၏ ေနာက္မွ လက္မဲႀကီးမ်ားကုိ နလဘိန္းတုန္းအဆင့္ျဖင့္ ဤသုိ႔ ဤပုံ ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္

ပထမပုံ
******
ေဒါက္တာ စုိင္းခုိင္မ်ဳိးထြန္း ၏ comment ေပးထားတဲ့ ပုံကုိ ကို ဖတ္ၾကည့္ စဥ္းစားစရာပါပဲ

ေဒါက္တာ စိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္း ဟာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ား အသင္းရဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ကေန မံုရြာကိုေျပာင္းသြားတယ္
သူေရးတဲ့ comment က အေသအခ်ာ သိေနတဲ့ သေဘာ
ေက်ာင္းသား သပိတ္နဲ႔ ဆရာမ်ား အသင္းကို အားေပးတဲ့ သေဘာပဲ ေရးထားတယ္ အေမရိကန္က ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး လာတဲ့ ရက္မွာ အသင္းအဖြဲ ့ ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို သံရံုးမွာ ေခၚေတြ႕တာ ဆရာမ်ား အသင္းက ေဒါက္တာ စိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္း ပါပါတယ္

ဒုတိယ ပုံတစ္ခုကေတာ့
**********************
ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ သမုိင္းဌာနက ေဒါက္တာသိန္းဦး တင္ထားတဲ့ post ျဖစ္ပါတယ္
ေက်ာင္းသားေတြကို ဥပေဒ ျပင္ပေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနတယ့္ သူေတြပဲလုိ႔ ျမင္ပါတယ္ ဝန္ထမ္း ေတြ ကို ၊ အထူး သျဖင့္၊ ပညာေရးက ဆရာမ်ား အသင္း က၊ စေတးတဲ့ပံုစံမ်ိဳး ဝင္ေနတယ္

လက္ရွိ အစိုးရကို မေက်နပ္တိုင္း ၊ ေနာက္ကြယ္ကေနၿပီး သပိတ္ေတြ ကိုေထာက္ခံ တဲ့ ပညာတတ္ေတြ လူခ်မ္းသာေတြ အမ်ားႀကီး အားေပးအားေျမွာက္လုပ္ေနတယ္လုိ႔ ျမင္မိပါတယ္

စုိးျပည့္မွဴး
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕လူသတ္မႈ၌ ပါ၀င္က်ဴးလြန္သူ ၁၅ ဦးစလံုးကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္လူသတ္မႈတြင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္သူမ်ားအား စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေခၚေဆာင္လာသည္ကို မတ္ ၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္


၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ဆန္ အုပ္စုဖြဲ႕လူသတ္မႈတြင္ ပါဝင္က်ဴးလြန္သူ ၁၅ ဦး စလံုးကို မတ္ ၅ ရက္က ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးက ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း အယူခံဝင္ႏိုင္သည္ဟု စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထိုလူသတ္မႈျဖစ္စဥ္မွ စြဲခ်က္အတင္ခံထားရသူ ၁၅ ဦးကုိ မတ္ ၅ ရက္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုး၌ အမိန္႔ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ လံုျခံဳေရးကို အထူးတင္းၾကပ္ခဲ့ၿပီး တရား႐ံုးဝင္ေပါက္မ်ားကိုလည္း ပိတ္ထားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕ျပင္ သတင္းလာေရာက္ရယူသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားမည္ဟုဆိုကာ ရဲအရာရွိမ်ားက တရား႐ံုး ျပင္ပသို႔ ထြက္ခြာသြား
ရန္ ေျပာၾကားသျဖင့္ မီဒီယာမ်ားမွာ တရားခြင္တြင္ နားေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

တရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦးက “၁၅ ဦးစလံုးကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ လိုက္ပါတယ္။ တရားသူႀကီးက စီရင္ခ်က္ကို တစ္နာရီေက်ာ္ ၾကာေအာင္ဖတ္ၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း အယူခံဝင္ႏုိင္တယ္လို႔ ဖတ္ၾကားပါတယ္” ဟု မတ္ ၅ ရက္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔
ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ ည ၈ နာရီခန္႔က ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ႏြယ္သာကီ ၆ လမ္းအတြင္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္အတြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ အဆိုပါလူသတ္မႈကို သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေဆးခဲ့ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္ ၅ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအုပ္စုဖြဲ႕ လူသတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ က်ဴးလြန္သူဟုယူဆ ရသူ ၂၃ဦးကုိ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ဒုတိယတရားသူႀကီး (၂) က ႀကိဳတင္ၾကံရြယ္သည့္ လူသတ္မႈ ပုဒ္မျဖစ္သည့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃ဝ၂-၁ (ခ)ႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈ ပုဒ္မ-၃၄ တို႔ျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက စြဲခ်က္တင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထိုအမိန္႔စြဲခ်က္အမိန္႔ကို မေက်နပ္သည့္အတြက္ စြဲခ်က္အတင္ ခံထားရသူမ်ားအနက္ ၁၆ ဦးက တရားလႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ စြဲခ်က္တင္အမိန္႔ကုိ ျပင္ဆင္တင္သြင္းခဲ့ရာ ယင္းတို႔အနက္မွ ရွစ္ဦးအား စြဲခ်က္မခုိင္လုံေသာေၾကာင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၃ အရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္႐ုံး၊ တြဲဖက္ (၅) တရားသူႀကီး ေဒၚစုိးစုိးေအာင္က တရားရွင္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ထိုအမႈျဖစ္စဥ္မွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ ည ၈ နာရီခန္႔က ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ႏြယ္သာကီ ၆ လမ္းအတြင္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ေသဆံုးသူ ကုိေက်ာ္မင္းႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ႏွစ္ဦးတုိ႔ ရွိေနစဥ္ လူငါးဦးခန္႔က “မင္းက ေက်ာ္မင္းလား” ဟုေမးကာ ဓားမ်ားျဖင့္ ဝုိင္းဝန္းခုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုိေက်ာ္မင္းက ဆုိင္ထဲမွအျပင္သုိ႕ ထြက္ေျပးစဥ္ အျပင္၌ ေစာင့္ေနသည့္ လူမ်ားက တုတ္၊ ဓားမ်ားျဖင့္ ထပ္မံခုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲမႈခင္းစစ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။-

ELEVEN


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ျမန္မာျပည္.တခါတေလလည္း ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္အဆံုးအမေအာက္မွာ အႏွစ္၂၀၀၀ေက်ာ္ ရွင္သန္ခဲ့ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေတြဟာ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဦးေႏွာက္ၾကီးၾကီး ႏွလံုးသားၾကီးၾကီးေတြ မရွိၾကပါလိမ့္လို႔ ေတြးမိတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ သိပ္သိသာသလဲဆိုရင္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးစအခ်ိန္မွာ တအားသိသာတယ္။ လက္၀ဲယိမ္းေတြ အားသန္ေတာ့ ရက္ဒီကယ္အစြဲသန္ၾကတယ္လို႔ဆိုရမယ္။ စနစ္တခု၊ အစိုးရတခုကို အေျခအျမစ္ကေန ေတာ္လွန္ပစ္ရမယ္၊ အကုန္ရခ်င္ရ မရရင္ ဘာမွမလိုခ်င္ဘူး၊ ခ်မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပဲ။

ဥပမာဆိုရရင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပဲ၊ ဗကပေတာခိုေအာင္ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေျမွာက္ေပးတယ္။ အိႏိၵယကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ေတာခိုတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ တလေတာင္ မခံဘူး။ ေျမေပၚျပန္
ေရာက္လာတယ္။ ျမန္မာျပည္က် အဲလိုမဟုတ္ဘူး။ ဗကပဟာ ေတာခိုျပီး ဒုကၡေပးလိုက္တာ အခုအခ်ိန္အထိပဲလို႔ ဆိုရမယ္။ လက္ပေတာင္းနဲ႔ အခုေက်ာင္းသားသပိတ္မွာ သူတို႔ ေျခရာ လက္ရာေတြ မကင္းဘူး။


ေနာက္တခ်က္က ၈၈အေရးအခင္းမွာ သြားေတြ႕နုိင္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ပတ္၀န္းက်င္က ကမာၻေပၚမွာ လူထုအံု႕ၾကြမႈေၾကာင့္ အစိုးရေတြအေျပာင္းအလဲျဖစ္၊ နုိင္ငံေတြလည္း ဒီမိုကေရစီဘက္ ယိမ္းလာၾက
တာေပါ့။ အေရွ႕ဥေရာပနုိင္ငံေတြမွာ ပိုသိသာတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို လူထုက တြန္းလွန္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာျပည္က ၈၈အေရးအခင္းလိုပဲ လမ္းေပၚမွာ ျပသနာကိုရွင္းၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းေပၚက ျပသနာကို စားပြဲ၀ိုင္းေပၚအထိ ဆြဲေခၚနုိင္ခဲ့တယ္။ တည္ဆဲအစိုးရနဲ႔အတုိက္အခံ
ေခါင္းေဆာင္ေတြ ညွိနႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျပီး နုိင္ငံေတာ့္မ်က္ႏွာၾကည့္ခဲ့ၾကတယ္။ ျမန္မာမွာက် ဒီလိုမရွိခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၈၈ခုႏွစ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အခြင့္အေရးၾကီးကို လက္လႊတ္ခဲ့ရတယ္။

ေနာက္တခုက လူမညီတာပဲ။ လမ္းခရီးမ်ားအဆံုးအထိ မေရာက္ခင္ .. ေလထဲက အိမ္ငယ္ေလး လဲျပိဳျပီ ဆိုတဲ့ မ်ိဳးၾကီးသီခ်င္းလိုပဲ။ ဘာမွ ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ မျဖစ္ေသးခင္ .. ကြဲၾက ျပဲၾကတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အမိန္႕ေပးစနစ္နဲ႔ ဒါလုုုပ္ .. ဟိုဟာလုပ္ဆိုျပီး ခရီးသြားခဲ့ရတယ္။ ဖဆပလပါလီမန္ေခတ္မွာ သေႏၱတည္စျပဳေနတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြဟာလည္း ဘူးသီးနုနု အေမႊးသပ္
ခံလိုက္ရသလိုပဲ .. ဘူးေျခာက္ေတြျဖစ္ျပီး မ်ိဳးတံုးခဲ့ရတယ္။

က်ေနာ္ ဟုိတေလာက ေရးဖူးပါတယ္။ အႏွစ္၁၀၀ေက်ာ္ေအာင္ တည္တံ့တဲ့အသင္းအဖြဲ႔ဆိုလို႕ မလြန္ဆန္လွဴအသင္းပဲ ရွိတယ္လို႔။ ဒါေတာင္ ဘုရားကိစၥ တရားကိစၥျဖစ္ေနလို႔ ထင္ပါတယ္။

အဲေတာ့ အဆံုးသတ္က် ဘာျဖစ္လာသလဲဆိုေတာ့ အဖြဲ႔တခုက အေၾကာက္တရားနဲ႔အမိန္႕ေပးစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရတာမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္။ က်ေနာ့္အေတြ႕အၾကံဳအရ ျမင္ဖူးေတြ႕ဖူးတာေျပာျပရရင္ က်ေနာ့္နယ္ဘက္
မွာဆိုရင္ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔ေတာင္မွ ခဏ ခဏကြဲၾကတယ္ဗ်။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ တည္ျမဲလဲဆိုရင္ စစ္တပ္က ၀င္ဖြဲ႔ေပးမွ ျမဲတာ။ ဗ်ဴဟာမွဴးကေန ခင္ဗ်ားက ဥကၠဌလုပ္၊ ခင္ဗ်ားက အတြင္းေရးမွဴးလုပ္၊ ခင္ဗ်ားက
ေကာ္မတီဆိုျပီး ဖြဲ႕ေပးမွ ျမဲေကာ၊ မကြဲဲေတာ့ဘူး။


ဥကၠာေရႊ၀င္း


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ကိုးကန္႔ တိုက္ပြဲ တြင္ လုံထန္ေခ်ာက္ထဲမွာ ေလးရက္ၾကာေသရြာျပန္တေယာက္အေၾကာင္း
********************************

ျပီးခဲ႔သည္႔ ၂လပိုင္း ၂၇ရက္ မနက္ကိုးနာရီဝန္းက်င္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကြမ္းလုံေဆးရုံ
ေလးကား ထူးထူးျခားျခားစည္ကားေနသည္။ကြမ္းလုံေဆးရုံၾကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူေနသည္႔ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္လုိအပ္သည္႔ေဆးဝါးရိကၡာမ်ားေပးလႈသည္႔ အခမ္းအနားတရပ္အား က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။


ျမန္မာႏူိင္ငံၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔တြင္ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေဝဠဳေက်ာ္၊ေအးျမတ္သူတို႔ပါဝင္သည္႔အတြက္ ေဆးရုံ
အနီးအနားရွိ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားပါ မေယာင္မလည္ျဖင္႔ေရာက္လ်က္ရွိျပီး အခန္းအတြင္းတြင္လည္း ကြမ္လုံျမိဳ႕အေျခစိုက္တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ား၊ျမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ား၊ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊သတင္းယူေနသည္႔ မီဒီယာသမားမ်ားျဖင္႔ စည္ကားလ်က္ရွိသည္။

ယင္းအခန္းငယ္ႏွင္႔ေပသုံးဆယ္မွ်ကြာေဝးေသာ ေနရာတြင္ လူနာကုတင္ ေျခာက္ကုတင္မွ်ဆံ႔သည္႔ အေဆာင္ငယ္တစ္ခုရွိသည္။အဆုိပါအေဆာင္ငယ္ေလးထဲတြင္ မ်က္ႏွာတခုလုံး ဒဏ္ရာမ်ားျပားစြာရထား
သည္႔ လူငယ္တစ္ဦး ျငိမ္သက္စြာလဲေလ်ာင္းကာ အျပင္ဘက္သို႔ေငးၾကည္႔ေနသည္။သူ႕ေဘးနားတြင္ လူနာေစာင္႔မရွိသကဲ႔သုိ႔ေဘးကုတင္လူနာအေဖာ္လည္းမရွိေပ။အက်ီလက္ဖ်ားမွ ခါးအထိ ခ်ဳပ္ရိုးမ်ားဖြာ
လန္ၾကဲကာ စုတ္ျပဲေနသည္႔စစ္ယူနီေဖာင္းခပ္ႏြမ္းႏြမ္းတစုံသာ ရွိပါသည္။ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ဒဏ္ရာၾကီးမ်ား အမ်ားအျပားရရွိထားေသာ္လည္း သူသည္ ျငီးျငဴျခင္းမရွိ၊မ်က္ႏွာပ်က္ျခင္းမရွိပဲ အပန္းေျဖစခန္းေရာက္
ေနသည္႔ပုံစံ သက္ေတာင္႔သက္သာရွိလွေပသည္။အဘယ္႔ေၾကာင္႔နည္း၊သူသည္ လုံထန္ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ေခ်ာက္ထဲသုိ႔ ျပဳတ္က်ခဲ႔ျပီးေနာက္ အားလုံးက ေသစာရင္းသြင္းခဲ႔ၾကေသာ္လည္း လက္ေမာင္းတဖက္က်ိဳး၊ဝဲဖက္ေျခသလုံးအရိုးၾကီးက်ိဳးရက္တန္းလန္းႏွင္႔ မိမိစခန္းသို႔ ေလးရက္ၾကာဖင္
တရြတ္တိုက္ျပန္လာႏိူင္ခဲ႔ျပီးေနာက္ ကြမ္လုံေဆးရုံၾကီးတြင္ ကုသမႈခံယူေနသည္႔ ဖိုးသက္ျပင္း
တေယာက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။

ပဲခူးတိုင္း၊လွည္းကူး၊ရဲမြန္တပ္ျမိဳ႕ဇာတိ ကိုျဖိဳးသူျငိမ္းမွာ ယခုမွ အသက္၂၂ႏွစ္သာရွိေသးသည္႔ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ကိုးကန္႔ေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္မွာ ငါးလခန္႔သာရွိေသးသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ခ်င္းေရႊေဟာ္ႏွင္႔ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕အၾကားရွိ လုံထန္ေဒသေတာင္ကုန္းမ်ားကို နယ္ေျမရွင္း
လင္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ၂လပိုင္း ၂၀ရက္ေန႔က ၎တို႔ တပ္ဖြဲ႔ခ်ီတက္လာခဲ႔ၾကရာမွ ယခုလိုၾကဳံေတြ႕
ခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္သူေတြက အျမင္႔ဆုံးေနရာကေန အသာစီးယူျပီးေစာင္႔ေနတာ၊ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ပြိဳင္႔ကို အေပၚစီးကေန လွမ္းပစ္တယ္။ျပန္ပစ္ရင္းခတ္ရင္းနဲ႔ ညရွစ္နာရီအထိေရာက္သြားတယ္.ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္ေတြနဲ႔ဆိုေတာ႔ ဘာမွ သဲသဲကြဲကြဲမျမင္ရဘူး၊ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ငါးေယာက္က တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ေနာက္ဆုံးမွာ က်န္ခဲ႔တယ္။အဲဒီအခ်ိန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အနားကို လက္ပစ္ဗုံးတစ္လုံးက်လာျပီး အုံးခနဲကြဲသြားတယ္”ဟု ၎က ျပန္ေျပာျပသည္။

လက္ပစ္ဗုံးေပါက္ကြဲသည္႔အရွိန္ေၾကာင္႔ ကိုျဖိဳးသူျငိမ္းမွာ အနီးရွိေခ်ာက္ထဲသုိ႔ ျပဳတ္က်သြားကာ
ေမ႔ေမ်ာသြားျခင္းျဖစ္သည္။မနက္မုိးလင္းမွ သတိရလာခဲ႔ျပီး ယင္းအခ်ိန္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ား၏
နာက်င္မႈကို အလူးအလဲခံရသည္ဟု သူကဆိုသည္။သူ႕ဒဏ္ရာမ်ားအေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပခ်ိန္တြင္ သူ႕မ်က္ႏွာအမူအရာမွာ ရႈံ႕မဲ႔သြားသည္။မည္မွ်ပင္ဆိုးေသာ ဒဏ္ရာမ်ားျဖစ္ေနမလဲဟု သူ႕ကိုယ္စား ေတြးမိသည္။
“အေပၚက ျပဳတ္က်တဲ႔အရွိန္ေၾကာင္႔ ေျခသလုံးအရိုးၾကီးက်ိဳးသြားတယ္။လက္လည္း က်ိဳးျပီး က်ိဳးသြားတဲ႔အရိုးက အသားထဲကို ျပန္စုိက္ေနတယ္။မ်က္ႏွာတခုလုံးလည္း ဒဏ္ရာေတြခ်ည္႔ပဲ”ဟု ကြမ္းလုံၾကက္ေျခနီအေဒၚၾကီးက ေျပာပါသည္။ၾကားရသည္မွာပင္ ရင္တုန္ပန္းတုန္ရွိပါသည္။

“မနက္သတိရေတာ႔ ကိုယ္ျပဳတ္က်ခဲ႔တဲ႔ ေနရာကို ျပန္ၾကည္႔လိုက္တာ ေတာ္ေတာ္အသဲယားသြားတယ္။
ဒီေလာက္အျမင္႔ၾကီးက က်တာကိုငါဘာလို႔ မေသတာလဲလို႔ေတာင္ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ အံ႔ၾသေနေသးဗ်ာ”တဲ႔..သူ ေသကံမေရာက္သက္မေပ်ာက္ျဖစ္ခဲ႔သည္ကိုအရႊန္းေဖာက္ေျပာပါသည္။သူရီလိုက္
သည္႔အခါ မ်က္ႏွာေပၚရွိ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင္႔ မဲ႔ေနသည္႔အလား ထင္ရသည္။

အထုိင္စခန္းက သယ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ ေဆးပတ္တီး၊အီကြစ္မန္႔၊ေရ၊ရိကၡာတို႔မွာလည္း ယမန္ေန႔ညက တိုက္ရင္းခုိက္ရင္း၊ေျပးရင္းလႊားရင္းျဖင္႔ အကုန္က်က်န္ေနခဲ႔ျပီျဖစ္သည္ဟု သူကေျပာသည္႔အခါ စားစရာနတၱိ၊ေသာက္စရာေရမရွိေသာဘဝတြင္ ေျခေထာက္က်ိဳး၊လက္က်ိဳးျဖစ္ေနေသာ လူငယ္တပ္မေတာ္
သားတေယာက္၊ရန္သူမ်ားလည္း အခ်ိန္မေရြးေပၚေပၚလာႏိူင္သည္႔ နယ္ပယ္အစိမ္းတခုတြင္ မည္သည္႔အရာကိုအားကိုးအားထားျပဳမိပါသလဲဆိုတာ ေမးၾကည္႔မိသည္။နဖူးေၾကာမ်ားရႈံ႕ေအာင္စဥ္းစားရင္း
ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ“ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကို္ယ႔္အေမကိုေတာင္ သတိမရဘူး။ဘုရားကိုပဲ အာရုံျပဳထား
တယ္။ညဆုိရင္ ဂ်ီေဟာက္သံ၊ေတာသံေတာင္သံ၊လက္နက္ၾကီးပစ္သံေတြနဲ႔ အရမ္းေၾကာက္ဖို႔ေကာင္း
တယ္။ လက္နက္ၾကီးသံ ရႊီဆိုတဲ႔ အသံၾကီးၾကားလိုက္ရင္ အသက္မရႈရဲဘူး။အုန္းဆိုတဲ႔ အသံၾကားမွ ငါ႔အေပၚ မက်ဘူး၊ငါမေသေသးဘူးပဲဆိုျပီးအသက္ေျဖာင္႔ေျဖာင္႔ရႈႏိူင္တယ္၊က်န္တာကေတာ႔ ေထြေထြ
ထူးထူးမရွိပါဘူး”ဟု သူျဖတ္သန္းခဲ႔ရသည္႔ ေလးညတာကို ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါးပင္ အက်ဥ္းခ်ဳံးေျပာျပသည္။

တပ္မေတာ္စခန္းခ်ထားသည္႔ေနရာကို သူေရာက္ေနသည္႔ေနရာမွ လွမ္းျမင္ေနရျပီး ကားလမ္း
ကိုလည္း ျမင္ေနရသည္႔အတြက္ လမ္းေတာ႔ မေပ်ာက္ပါ။ျပႆနာမွာစခန္းခ်ထားသည္႔ေနရာ
ကိုျဖတ္သန္းရမည္႔ေနရာတြင္ သူပုန္မ်ား၏သတ္ကြင္းတည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင္႔လမ္း
လည္းမေလွ်ာက္ႏိူင္ပဲ ဖင္တရြတ္တိုက္ဆြဲကာ သြားခဲ႔ရသည္ဟု သူကေျပာပါသည္။အသည္းခိုက္
ေအာင္နာက်င္ေသာ ေဝဒနာဒဏ္ေၾကာင္႔ဆယ္႔ငါးမိနစ္ခန္႔သြားျပီးလွ်င္ ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာအနားယူရသည္ဟု သူကေျပာသည္။

မနက္ေလးနာရီဝနး္က်င္တြင္ စတင္ထြက္ခြာျပီး သစ္ပင္မ်ား၊ခ်ံဳႏြယ္မ်ားအား အကာအကြယ္ယူကာ သြားရျခင္းေၾကာင္႔ ခရီးမတြင္လွ၊ထုိ႔ေၾကာင္႔လည္း သူတို႔တပ္ဖြဲ႕က သူ႕ကို ေသစာရင္းသြင္း ထားလိုက္ျခင္းျဖစ္ဟန္ တူသည္။သူေရာက္ေနသည္႔ လုံထန္လွ်ိဳထဲတြင္ စားစရာအပင္မ်ားလည္း မရွိသကဲ႔သုိ႔ စမ္းေခ်ာင္းလည္း မရွိေပ၊ဤသို႔ျဖင္႔ပင္ ေလးရက္တိတိ ထမင္းမစား၊ေရမေသာက္
ပဲ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ႔ရျပီး ဒဏ္ရာမ်ား၏နာက်င္မႈကိုလည္း ေအာင္႔အီးသည္းခံခဲ႔ရပါေတာ႔သည္။

“စခန္းေရာက္ေတာ႔ ပါးစပ္ေတာင္မဟနိူင္ဘူး။ဒဏ္ရာေတြကလည္း အနံ႔ေတာင္ထြက္ေနျပီ၊ေရွ႕မွာ တိုက္ပြဲေတြၾကဳံဖူးေပမယ္႔ ဒီေလာက္ဆိုးဆိုးရြားရြားဒဏ္ရာမရဖူးဘူး”ဟု သူက ႏႈိင္းယွဥ္ျပသည္။

စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား သုံးစြဲေသာေၾကာင္႔ သူပုန္အမ်ားစုမွာ မနက္ဆိုလွ်င္ ေဆးကြဲကာ အိပ္ေနျပီး ညေနမွ ႏိုးကာ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ တညလုံးနီးပါး ေဆးအရွိန္ျဖင္႔ မအိပ္ပဲ ေနႏိူင္ျပီး မဲမဲျမင္ရာ
အကုန္ပစ္သည္႔အတြက္ ခရီးႏွင္ရာတြင္ ေန႔ခင္းကိုသာ အားထားရသည္ဟု ၎ကေျပာျပသည္။ညဆိုလွ်င္ ရာသီဥတုလြန္စြာေအးသည္႔အတြက္ ေျခေထာက္ႏွင္႔ လက္မွာ အလြန္ကိုက္ခဲလွေသာ္လည္း သူပုန္မ်ားၾကားသြားမွာစိုးသည္႔အတြက္ အသံထြက္၍ မေအာ္ရဲပါတဲ႔။သာမန္လူတေယာက္အဖို႔ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိူင္ရန္ခဲယဥ္းလွသည္႔အေျခအေနတခုျဖစ္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္လည္းကိုျဖိဳးသူျငိမ္းကေတာ႔
ေသမင္းခံတြင္းဝမွ လြတ္ေျမာက္လာႏိူင္ခဲ႔ပါသည္။

သူပုန္ေတြရဲ႕ သတ္ကြင္းကိုျဖတ္ေတာ႔ သူတို႔ငါ႔ကိုမိသြားခဲ႔ရင္ ေတာင္ယာခုတ္လုပ္သားပုံစံေျပာရမယ္
လို႔ေတြးထားလိုက္တယ္။ေဘာင္းဘီလည္း ခြ်တ္ထားျပီးသား၊အက်ီက ဘားေတြလည္းျဖဳတ္ထား
ရတယ္ေလ”ဟု ၎က သူ႔အစီအစဥ္ကိုေျပာသည္။သာမန္ၾကံခုတ္လုပ္သားကိုပင္ လက္မ်ားလိမ္ခ်ိဳး၊နဖူး
ေသနတ္ျဖင္႔ ေတ႔ပစ္သည္႔ သူပုန္မ်ားလက္တြင္ တပ္မေတာ္သားတေယာက္အဖမ္းခံရမည္
ဆိုလွ်င္ ေခ်ာင္လိမ္႔မည္ေတာ႔မဟုတ္ပါ။သူ႕အစား ေက်ာခ်မ္းမိပါသည္။

ကံေကာင္းခ်င္ေတာ႔ သတ္ကြင္းကိုေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ႏူိင္ခဲ႔ျပီး သူ႕စခန္းသို႔ ညရွစ္နာရီခန္႔တြင္ အေရာက္သြားႏိူင္ခဲ႔ပါသည္တဲ႔။ထုိမွတဆင္႔ ကြမ္းလုံေဆးရုံသုိ႔ သူ႕တပ္မွ ကားျဖင္႔ လိုက္ပို႔ေသာေၾကာင္႔ ယခုလိုကုသမႈခံယူႏီူင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ေသေဘးမွလြတ္လာခဲ႔သည္႔အေၾကာင္း ေအးေအးသက္သာေျပာႏိူင္
ေသာကိုျဖိဳးသူျငိမ္းမွာ ေဆးရုံတြင္ ေဆးေသာက္ရမည္ကိုေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ပုံေပၚပါသည္။တရက္
တရက္ ေသာက္ရတာအမ်ားၾကီးပဲဟု ရွားရွားပါးပါးျငီးျငဴပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္နဲ႔တူတူ လက္ပစ္ဗုံးနဲ႔အထုခံရတဲ႔ဲ႔ ရဲေဘာ္ေလးေယာက္လည္း ျပန္ေတြ႕တယ္။
ကြ်န္ေတာ္တေယာက္ပဲ မေတြ႕ေတာ႔လုိ႔ အားလုံးက ေသျပီထင္ေနၾကတာ၊စခန္းျပန္ေရာက္ေတာ႔ အကုန္လုံးက ဘယ္လိုမ်ားအသက္ရွင္လာသလဲဆိုတာ ဝိုင္းေမးျပီးေပ်ာ္ေနၾကတာဗ်”ဟု သူ႕ပီတီကိုျပန္မွ်ေဝသည္။

ဒဏ္ရာေတြသက္သာရင္ ဘာလုပ္မွာလဲဟုေမးၾကည္႔ရာ စစ္ျပန္တိုက္မွာေပါ႔ဗ်ာဟု ကိုျဖိဳးသူျငိမ္းက တခြန္းတည္းေျပာရင္းမ်က္ႏွာက်က္ကိုေငးၾကည္႔ေနပါသည္။ေနာက္တၾကိမ္တိုက္ပြဲဝင္ရင္ေတာ႔ ေခ်ာက္ထဲ
မက်ေအာင္ ဂရုစုိက္ရမည္ဟုပဲ ေတြးေနသည္လားဆုိသည္ေတာ႔သူပဲ သိႏိူင္ပါလိမ္႔မည္..။

(ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္)

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ဒုတိယကမၻာစစ္ပဲြအတြင္းက နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးစစ္သေဘၤာႀကီးကုိ ဖိလစ္ပုိင္ပင္လယ္ အတြင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိမနီလာ ၊ ၅-၃-၂၀၁၅

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ပြဲ အတြင္းက နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမား ဆံုးေသာ စစ္သေဘၤာ ပ်က္ႀကီး တစ္စီးကုိ အေမရိကန္ ဘီလ်ံနာႀကီး တစ္ဦးက ျပန္လည္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆာရွီ အမည္ရွိ အဆုိပါ ဂ်ပန္ စစ္သေဘၤာ ပ်က္ႀကီးကုိ ဖိလစ္ပုိင္ ဆီဘူယန္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ ၏ တစ္ကီလုိမီတာ (၁ ဒသမ ၆မုိင္) အနက္တြင္ ျပန္လည္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Microsoft ကုိ ပူးတြဲ တည္ေထာင္သူ ႏွင့္ အေမရိကန္ ဘီလ်ံနာ ေပါလ္အာလန္ က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သေဘၤာပ်က္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ တြစ္တာ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ေပၚတြင္ မတ္ ၃ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေပါလ္အာလန္ သည္ ယင္း ဂ်ပန္ စစ္သေဘၤာကုိ ရွာေဖြရာတြင္ ၄င္း၏ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာႏွင့္ M/Y Octopus အမည္ရွိ ရွာေဖြေရး သေဘၤာမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ မတ္ ၂ ရက္က ရွာေဖြခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မူဆာရွီ စစ္သေဘၤာ သည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးခါနီး ေလေတ ပင္လယ္ေကြ႕ Leyte Gulf တုိက္ပဲြအတြင္း ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္က အေမရိကန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တပ္ မ်ား၏ ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္ မႈေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း သေဘၤာေပၚတြင္ လုိက္ပါ သြားသည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အမႈထမ္း ၁ဝ၂၃ ဦးစလံုးမွာ ေသဆံုး ခဲ့ရသည္။

ယင္းတုိက္ပြဲသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ တပ္မ်ားအၾကား ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရတပ္ တုိက္ပြဲမ်ား အနက္ အႀကီးမား ဆံုးေသာ တုိက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာ မ်ားသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ပြဲ အတြင္း မူဆာရွီ စစ္သေဘၤာႏွင့္ အရြယ္အစား၊ ပံုသဏၭာန္ အားျဖင့္ တူညီေသာ အျခားသေဘၤာ တစ္စီး ျဖစ္သည့္ ယာမာတုိ သေဘၤာ ကုိလည္း အုိကီနာဝါကြၽန္း သုိ႔ ခုတ္ေမာင္း ေနစဥ္ တုိက္ခုိက္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေရတပ္ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ဂ်ပန္ေရတပ္ အာဏာပုိင္ မ်ားသည္ မူဆာရွီ စစ္သေဘၤာတြင္ ၁၈ လက္မရွိ ဧရာမ အေျမာက္ႀကီး မ်ားကုိ တပ္ဆင္ ထားသည္ဟု သိရသည္။

#PyiChitTharအျပည့္အစံုသို႕ >>

"ဒါ…ဒါ ဒါလား သံဃာ ၊ ဒါ…ဒါ ဒါမွ သံဃာ"- (အရွင္ပ႑ိတ(ေဒါင္းျဖဴ))

ငါက…… အစိုးရကိုလည္း အားမေပးခဲ့ဘူး။ အတိုက္အခံကိုလည္း မေစာ္ကားခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသားေတာ္ သံဃာတစ္ပါးျဖစ္တဲ့အတြက္ သာသနာေတာ္ရဲ့ဂုဏ္၊ သံဃာေတာ္ေတြရဲ့ဂုဏ္ကိုေတာ့ အၿမဲ ဦးထိပ္ထား ေလးစားခဲ့ပါတယ္။


ဒီလိုေျပာတဲ့အတြက္ "အရွင္ဘုရားက ဝိနည္းဓိုရ္လား"ဆိုၿပီး ေစာဒက တက္စရာရွိပါတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး, ဝိနည္းဓိုရ္မဟုတ္ပါဘူး၊ သာသနာေတာ္အက်ဳိးကို တက္အားသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မဆုတ္ယုတ္ေအာင္ ဘဝနဲ႔ရင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနသူသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာကမွာ ရင့္က်က္တဲ့သူဆိုတာ ခံစားခ်က္ကို ၿမဳိသိပ္ၿပီး ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ေတြးေခၚ
တတ္သူကို ေျပာတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ခ်င္ရင္ အက်ဳိး/အျပစ္ကို ခြဲျခားေဝဘန္ႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိရပါမယ္။

သံဃာ့ဂုဏ္ရည္(၆)ပါးနဲ႔ သာမညဖလသုတ္ကို ကိုးကားေျပာရင္ ႀကီးက်ယ္တယ္ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ရိုးရိုးေလးပဲ ေျပာပါရေစ… "ရဟန္းဆိုတာ လူနဲ႔မတူတာကို ဆိုလိုတာ၊ လူနဲ႔တူရင္ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး။" ရဟန္းတစ္ပါးဟာ လူေတြနဲ႔အလားတူ ျပဳမူေနထိုင္ရင္၊ လူအက်င့္ေတြ က်င့္ေနရင္၊ လူစိတ္ေပါက္ေနရင္ သကၤန္းဝတ္ထားေပမယ့္ ရဟန္းေကာင္း,ရဟန္းျမတ္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

လူစိတ္ေပါက္ေနတဲ့ ရဟန္းေတြဟာ သာသနာ့ေဘာင္မွာ ေရရွည္တည္ၿမဲေလ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အံ့ဖြယ္(၈)ျဖာမွာ "ရြံဖြယ္ ဆယ္ပစ္"လို႔ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တာပါ။

ရဟန္းေတာ္ေတြ ႏိုင္ငံေရး မလုပ္သင့္ဘူးလား-ေမးရင္ေတာ့ "ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မွာလဲ၊ ဘာအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မွာလဲ"လို႔ ျပန္ေမးရမွာပါပဲ။ အစိုးရကို
မုန္းလို႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာ ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီရဟန္းေတာ္ရဲ့ စိတ္ဟာ အမုန္းတရားတို႔စုေဝးရာ ေဒါသ
ဂိုေထာင္ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကေလးေတြ ပညာေရးတိုးတက္ေစခ်င္လို႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာလို႔ ေျဖရင္… ဒါ---ညာတာပါပဲ။

တကယ္သာ ကေလးငယ္ေတြရဲ့ ပညာေရးကို လိုလားတယ္ဆိုရင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ေတာနယ္
ေဒသေတြဆီသြားၿပီး အဂၤလိပ္စာ,သခ်ၤာ,ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေတြ၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာ အသိပညာေပးသင္တန္း
ေတြ သင္ေပးမယ္ဆို ပိုမထိေရာက္ဘူးလား။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာလို႔ေတာ့ မေျဖပါနဲ႔။ ကိုယ့္ကိုယ္တိုင္ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိ ႀကဳိးစားခဲ့ဖူးလဲ၊ ေပးဆပ္ခဲ့ဖူးလဲ-လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးၾကည့္ပါ။

"ဘုန္းႀကီးက လူစိတ္ေပါက္ရင္ သီလပ်က္တယ္၊ လူက ဘုန္းႀကီးစိတ္ေပါက္ရင္ စီးပြားပ်က္တယ္။" ဒီေနရာမွာ ဆိုလိုခ်င္တာက လူကိုလည္း ဘုန္းႀကီးေနရာ မတင္ပါနဲ႔၊ ဘုန္းႀကီးကလည္း လူေနရာကို မဆင္းပါနဲ႔လို႔။

အခု သာသနာ့ေဘာင္ ဝင္ခဲ့တာ (၁၇)ႏွစ္ရွိၿပီ။ စာသင္သားဘဝမွာ ထမင္းသိုး,ဟင္းသိုးလည္း စားခဲ့ဖူးတယ္၊ ဆြမ္းခံအိမ္ ဖိတ္တာမရလို႔ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း ဆြမ္းမစားဘဲ ေနခဲ့ရဖူးတယ္။ ဆြမ္းခံစိမ္းအလွဴခံအတြက္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာလည္း လမ္းေတြေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးတယ္။

ဒါေပမယ့္ !!!!

ရဟန္းတစ္ပါးရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ, သာသနာေတာ္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလ်ာ့က်ေစတဲ့ အေနအထိုင္မ်ဳိး မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒုကၡကို အေၾကာင္းျပၿပီးလည္း ကိုယ္က်ဳိးမရွာခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဖိနပ္ကအစ ဘုန္းႀကီးစီးဖိနပ္ပဲ စီးခဲ့ပါတယ္။

ေတာင္တန္းမွာ သာသနာျပဳကာလ ေနထိုင္စဥ္မွာသာ ေက်ာက္ေဆာင္,ေက်ာက္ခဲေတြကို နင္းရတဲ့အတြက္ ဒကာ,ဒကာမေတြရဲ့ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္သာ ကင္းဘက္ဖိနပ္ကို မျဖစ္မေန စီးခဲ့ဖူးတာပါ။

ဒီလို ေျပာတဲ့အတြက္ "အရွင္ဘုရားေရာ အခုကိုယ္ေတာ္ေလးေတြလို ဒုကၡခံႏိုင္လို႔လား…"လို႔ အတြန္႔မတက္ပါနဲ႔။

ငါေနတာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ။ အခု သူတို႔ခံစားရတဲ့ဒုကၡထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာသာတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္မပ်က္ဘဲ သာသနာ့အက်ဳိး ထမ္းေဆာင္ေနဆဲပါပဲ။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ သံဃာေတာ္ေတြကို အရိုအေသျပဳတာ သကၤန္းဝတ္ထားလို႔ အရိုအေသျပဳတာမဟုတ္ဘူး။ သီလေစာင့္ထိန္းလို႔၊ အေနအထိုင္ ေသဝပ္လို႔၊ အေျပာအဆို ညင္သာလို႔၊ ဘုရားစကားလိုက္နာလို႔ အရိုအေသေပးၾကတာ။ သကၤန္းဝတ္ၿပီး လက္တစ္ဖက္က အရက္ပုလင္းကိုင္၊ လက္တစ္ဖက္က ၾကက္ေႀကာ္ကိုင္ထားမယ္ဆို ရွိခိုးဖို႔ ေနေနသာသာ ထမရိုက္ရင္ေတာင္ ကံေကာင္းလွၿပီ။

ပညာေရးျပင္တာ/မျပင္တာ ငါနဲ႔မဆိုင္ပါဘူး။ ငါနဲ႔ဆိုင္တာက သကၤန္းတကားကားနဲ႔ ေက်ာင္းမွာမေနဘဲ လမ္းေပၚေရာက္ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြပဲ။ စိတ္ပါရင္ လူထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲဝင္လိုက္၊ သာသနာေတာ္ကိုေတာ့ ခုတုံးမလုပ္နဲ႔။

အခု ငယ္,လတ္,ႀကီးစားေမးပြဲေတြ စေတာ့မယ္။ စာေမးပြဲနီးတာေတာင္ စာမက်က္ဘဲ ေနႏိုင္ၾကတဲ့ အဲဒီရဟန္းအမည္ခံ သကၤန္းအေရၿခဳံေတြရဲ့စိတ္ဓာတ္ကို အံ့ၾသပါရဲ့။

ေနာက္မွာ သန္း(၅၀)လို႔ အက်ယ္ႀကီး လူၾကားေကာင္းေအာင္ မိန္႔ေတာ္မမူၾကပါနဲ႔။ ငါအခု တည္းခိုေနတဲ့ေနရာမွာ သံဃာအပါး(၄၀၀)နီးပါးရွိတယ္။ အဲဒီလမ္းေပၚက သကၤန္းဝတ္ေတြကို ေထာက္ခံတာ (၁၀)ပါးျပည့္ရင္ ငါကိုယ္တိုင္ ေရွ႕ဆုံးကေန ေထာင္ထဲဝင္ျပပါမယ္။

ခုေတာ့……

"သကၤန္းဝတ္ၿပီး အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပတယ္"တဲ့။ ၾကားေကာင္းေသးရဲ့လား။ ငတ္ၿပီး ေသသြားရင္ က်န္တဲ့သံဃာေတြက သနားမယ္ထင္ေနလားမသိဘူး။ အဲဒီလို ဆႏၵျပတိုင္းသာ ခြင့္ျပဳရေၾကးဆိုရင္ လမ္းေဘးသူေတာင္းစားေတြ ဘီလ်ံနာျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။

ေနာက္ဆုံး ေျပာလိုတာက !!!

"ကမာၻမွာ ဗုဒၶဘာသာကို ဘာသာျခားေတြ ဝိုင္းတိုက္ခိုက္ေနလို႔ ယိုင္လုလုျဖစ္ေနၿပီ။ အိမ္ျပင္မွာ ေခြးႏွစ္
ေကာင္ကိုက္ေနတာထက္ အိမ္ထဲမွာ ဆန္မရွိတာက ပိုအေရးႀကီးတယ္။

ရဟန္းဆိုရင္ ရဟန္းပီသေအာင္ေန။ ဟိုေရာေရာ ဒီေရာေရာေနရင္ ေနာက္ဆုံး က်ီးကန္းမက်,ဟသၤာ
မက်ဘဝနဲ႔ အေသဆိုးလိမ့္မယ္။ ဆႏၵျပလို႔နတ္ျပည္ေရာက္တာ ငါျဖင့္ မၾကားဖူးဘူး။

ဦးဥတၱမ-တို႔ ဦးဝိစာရ-တို႔ အရွင္ဒိသာျပာမုက္တို႔နဲ႔ သြားမႏႈိင္းယွဥ္မိေစနဲ႔။ ဟိုက ဝိနည္းဓိုရ္ေတြ။ မင္းတို႔က ဝိနည္းၿဖဳိေတြ။ မစင္နဲ႔ေရႊ မတုမိေစနဲ႔။

(သကၤန္းအေရၿခဳံ အငတ္ခံသူမ်ားအတြက္သာ ဤပို႔စ္ကို ေရးျခင္းျဖစ္သည္။ အျခား ဆႏၵျပေနသူမ်ားကိုကား သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ…။)

"အနာဂေတ သာသနံ လဇၨီ ရကၡိႆတိ ။ ။ ဗုဒၶ ။ )

အရွင္ပ႑ိတ(ေဒါင္းျဖဴ)
ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္း
တိန္းလက္ဝေက်းရြာ ၊ ပလက္ဝၿမဳိ႕နယ္
ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ေက်ာင္းသား သပိတ္မွာ NLD မပါဘူးဆိုတာ တကယ္လား..??
ေက်ာင္းသားသပိတ္မွာ NLD ပါတီ အေနနဲ႔ ပါ၀င္မႈ မရွိပါဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေျပာခဲ့တယ္။ဒီေတာ့ ေျပာတာကို ေျပာတယ္လို႔ မွတ္။

သူ႔ရဲ႕အေျပာေပၚမွာ NLD ရဲ႕လုပ္ရပ္ က ဘယ္ေလာက္ အာမခံခ်က္ ရွိမလဲ ၊တကယ္ပဲ ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈ မရွိဘူးလား။ေသခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကဖို႔လိုတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က NLD အေနနဲ႔ ပါတီက ပညာေရးတာ၀န္ခံ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့NNER
ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ကို ပါတီက ေခတၱတာ၀န္ ရပ္စဲလိုက္တယ္။ေခတၱ ပါတီ၀င္အျဖစ္ဆိုင္းငံ့တယ္ဆိုတာ ထုတ္ပယ္တာမဟုတ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြးျပန္ၿပီး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္တယ္။သေဘာက ျပတ္ျပတ္သားသား ထုတ္ပယ္လိုက္တာ မဟုတ္ပဲ ၊ ေက်ာင္းသား သပိတ္ၿပီးသြားရင္ ျပန္ၿပီး လက္ခံသြားမယ့္ သေဘာ။

ၿပီးေတာ့ ..NLD အေနနဲ႔ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ အစကတည္းက ပါေနတာ သိလွ်က္နဲ႔ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕မယ္ဆိုခါနီးမွ NLD ကို ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး
ဆိုၿပီး..အကြက္ေရြ႕သြားတယ္။NLD ပါတီက ေဒါက္တာသိန္းလြင္ကို မဖံုးႏိုင္ မဖိႏိုင္ျဖစ္ေတာ့မွ ထုတ္ပစ္လိုက္တာ။ဒါက ကစားကြက္ေတြ အျဖစ္ ထားေတာ့..။

ေနာက္ေတာ့ NNER က အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းဆိုတာထြက္လာေတာ့
..ဖတ္ၾကည့္မိတယ္။ အဲ့ NNER က ဥပေဒ ၾကမ္းဆိုတာၾကီးက ယခင္NLD က ေဒါက္တာျမေအး ကို ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ NLD ပညာေရးဥပေဒ နဲ႔ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆင္ေနတယ္။နည္းနည္း
ေလး ေမာ္ဒဖိုင္း လုပ္ထားပံုရတယ္...။ဥပမာ-မိခင္ဘာသာစကားတို႔ ၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ဖို႔တို႔ စသည္ျဖင့္ေပါ့..။ဒါက တစ္ခ်က္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD မပါဘူး ျငင္းေပးမယ့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ မတိုင္ခင္အခ်ိန္ေလး
အတြင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ လက္ရွိ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆိုတဲ့ မင္းေသြး
သစ္တို႔ ၊ ျဖိဳးျုဖိဳးေအာင္တို႔ ၊ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္။ ဘာအတြက္ ေတြ႕ဆံုတာလဲ ။သူတို႔ေျပာစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး ။ေတြးၾကည့္ရင္ ရွင္းရွင္းေလး။ဒါက တစ္ခ်က္။

ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းသား သပိတ္က အရွိန္ေလး နည္းနည္းရ ၊ အစိုးရကလဲ ေတာ္ေတာ္ေလး လိုက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာ လုပ္လာတယ္။ ေက်ာင္းသား စစ္ေၾကာင္း သာယာ၀တီကိုမခ်ီတက္ခင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္ ကို သြားတယ္။အေၾကာင္းျပခ်က္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲတဲ့။ အမွန္ေတာ့ ဒါက ယုတၱိမရွိဘူး ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ က ေဖ ၁၃ မွာ ျပည့္ခဲ့ၿပီေလ။ အခုမွ ဒီပြဲကို ထ ဆင္ႏြဲသလဲ။ရိုးရိုးေလး တြက္ၾကည့္လိုက္ရင္ အေျဖကရွင္းရွႈင္းေလး။ပဲခူးတိုင္းဘက္က လူေတြပါ၀င္လာေအာင္ ၊ ပဲခူးတိုင္းဘက္က ေက်ာင္းသားေတြကို စစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ပူေပါင္းပါ၀င္ေအာင္ေရွ႕ေျပး ပြိဳင့္လုပ္တာၿပီး ကိုယ္ဟန္သြားျပတာပဲ။ဒါက တစ္ခ်က္။

ေနာက္ၿပီး NLD ပါတီက မပါပါဘူးေျပာေပမယ့္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနက ရိုက္ၿပီးတင္ထားတဲ့ဘယ္သူမွ ဘာမွ မလုပ္ပဲ ငိုေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး ဟာ ေဒသခံေတြမဟုတ္ပဲ ၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ ရပ္ကြက္စည္းရံုးေရးမႈး ေတြျဖစ္ေနျပန္တယ္။ဒါက သက္သက္မဲ့ ႏိုင္ငံေရး သိကၡာခ်တာ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့သလို ေအာက္
တန္းစား ႏိုင္ငံေရးလို႕ ေျပာရမလားပဲ။ ဒါက တစ္ခ်က္။

အခု လက္ရွိ လက္ပံတန္းမွာ ေက်ာင္းသား သပိတ္ အတြက္ဆိုၿပီး NLD ပါတီ၀င္ေတြက တစ္အိမ္တက္ဆင္း လိုက္လံ အလွဴခံေနတယ္။ဒါကို ဒီခ်ဳပ္ မသိဘူးလား ၊ NLDပါတီ က မပါပါဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာေနေပမယ့္..ေက်ာင္းသားသပိတ္ထဲမွာ NLD က ပါတဲ့ ထုတ္ႏႈတ္ျပလိုက္ရင္ သပိတ္ၾကီးေတာင္ အရွိန္ေသသြားႏိုင္တယ္။အလွဴခံေနတာ ကို မထည့္တဲ့အိမ္ေတြ ဆိုရင္ပဲ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးရဲ႕ သစၥာေဖာက္ေတြလို NLD ပါတီ၀င္ေတြက ဟိုေျပာဒီေျပာနဲ႔ သြားပုတ္ေလလြင့္ ေျပာတာေတြ၊ အဘေဘာမေတြ ၊ အစိုးရ လက္ကိုင္တုတ္ေတြသဖြယ္ ေျပာဆိုမႈ
ေတြလည္း ျမင့္တက္ေနပါတယ္။

အထက္မွာ ေရးခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတဲ့ ေက်ာင္းသားသပိတ္မွာ NLD ပါတီ မပါပါဘူးဆိုတာ တကယ္လား ၊ လိမ္ေနတာလား ဆိုတာကိုယ့္ဘာသာ သံုးသပ္ၾကည့္ၾကဖို႔လိုတယ္
။ႏိုင္ငံေရးမွာ တိုက္ဆိုင္တယ္ ဆိုတာမရွိဘူး..။အားလံုး အမွန္၊ အမွား ခြဲျခားသံုးသပ္ ႏိုင္ၾကပါေစ။

ဦးစစ္မင္း
အျပည့္အစံုသို႕ >>

လူၾကမ္းေတြ လဲရင္ ႀကိဳက္မလား

Mar 5, 2015


ဦးစန္းလြင္

ဦးတို႔ လူၾကမ္းေတြ အတြက္ ရန္ကုန္ ႐ိုက္ကြင္းနဲ႔ နယ္႐ိုက္ကြင္း က လံုးဝ မတူဘူး။ ရန္ကုန္မွာ က ကန္ ထ႐ိုက္ ပုဒ္ျပတ္ နဲ႔က ဘယ္သူမွ မေခၚဘူး။ မျဖစ္မေန ေခၚရမွ သာ ေခၚ႐ိုက္ၾကတာ မ်ားတယ္။ ေဒးလီးေၾကး ပဲေပးတယ္။ နယ္မွာ ႐ိုက္ၿပီ ဆိုရင္လည္း တစ္ကား နဲ႔ ေတာ့ဘယ္သူမွ ႐ိုက္ကြင္း မတည္ ၾကဘူး။ အနည္းဆံုး သံုး၊ ေလး ကား ေလာက္ တည္ၾကတာ။ အဲဒီလိုဆို ရင္ေတာ့ ကန္ထ႐ိုက္ေၾကးနဲ႔ ေခၚ တယ္။ အႏုပညာေလာက မွာ လူ ၾကမ္း မင္းသားေတြက ခ်မ္းသာတာ ရွားပါတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ လူလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ခ်ိဳးေရ တြက္လို႔ရပါတယ္။ ဝါသနာတစ္ခု ေၾကာင့္သာ လုပ္ၾကတာမ်ားတယ္။ လူၾကမ္း မင္းသားေတြထဲမွာ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းႀကီး လုပ္တဲ့ လူရွိလား မေမးနဲ႔၊ ဆိုင္ေသးေသးေလး တစ္ ဆိုင္ေတာင္ မပိုင္ၾကဘူး။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔မွာ ဒီအႏုပညာ အလုပ္က လြဲၿပီး သူတို႔ေခါင္းထဲမွာ စီးပြားေရး လုပ္ဖို႔ ဆိုတာ ေခါင္းထဲ မွာမရွိၾကဘူး။ ၿပီးေတာ့ ရတဲ့ အႏုပညာေၾကး နဲ႔ ရင္းႏွီးဖို႔မေျပာနဲ႔ တစ္ေန႔စာ စားရဖို႔ အႏိုင္ႏိုင္ေလ။ ရတာ နဲ႔မိသားစုေတြကို ေကြၽးရ တာေလ။ ဝင္ေငြ အပိုဆိုတာ မရွိ ဘူး။ လိုတာပဲ ရွိတယ္။ ဒီလူၾကမ္း ေတြက ကား႐ိုက္ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ မိုးလင္း မိုးခ်ဳပ္ ႐ုပ္ရွင္ကမၻာျဖစ္တဲ့ ၃၅ လမ္းထဲမွာ ဘယ္သူ ကေခၚမလဲ ဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္နဲ႔ တစ္ေနကုန္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ တဲ့ လူေတြပါ။ ဒီလူၾကမ္းေတြမွာ အျပင္ ႐ုပ္မွာေရာ၊ ႏွလံုးသားေတြ မွာေရာ၊ ဒဏ္ရာေတြ ကိုယ္စီရွိၾက တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအလုပ္ကို စြန္႔ လႊတ္ႏိုင္သလား ဆိုေတာ့ မစြန္႔လႊတ္ ႏိုင္ဘူး။ ႏွလံုးသား ဒဏ္ရာက မိသား စုေတြကို တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ ထားခ်င္ေပမယ့္ မထားႏိုင္ဘူး။ ရတဲ့ အႏုပညာေၾကးကို က်စ္က်စ္ ပါေအာင္ ဆုပ္ၿပီး ဘဝကို ထိန္း ေက်ာင္းခဲ့ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဆို မင္းသား အစား ကြၽမ္းထိုးတာ ေခါင္းညာဘက္ မွာ ကိုးခ်က္၊ ဘယ္ ဘက္ သံုးခ်က္ ခ်ဳပ္ခဲ့ရဖူးတယ္။ ေျခေထာက္လည္း က်ိဳးခဲ့ဖူးတယ္။ လူၾကမ္းေတြဟာ အႏုပညာကို ကဗ်ာဆန္ဆန္ လုပ္ၿပီး ကျပရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခႏၶာ ကိုယ္နဲ႔ ရင္းၿပီး ဖိုက္တင္ထိုး ရတဲ့အခါမွာ အေထာက္အကူပစၥည္း ဆိုတာလည္း မရွိဘူး။ ကြန္ကရစ္လမ္း ႀကံဳရင္လည္း ထိုး ရတာပဲ။ အဲဒီ ျဖစ္လာတဲ့ အက်ိဳး ဆက္က က်ိဳးပဲ့ဒဏ္ရာ ပဲရ တယ္။ ရတဲ့ဒဏ္ရာ ကိုလည္း ကိုယ္ပဲ ျပန္ကုရတယ္။ ရတဲ့ေၾကး နဲ႔ေတာင္ မကာမိဘူး။ အဲဒီအခါ မိသားစု မွာအခက္အခဲဆံုး အခ်ိန္ပဲေပါ့။ မင္းသား မင္းသမီးေတြ တစ္လကို ဘယ္ႏွကား႐ိုက္ရတယ္၊ ဘာညာ ေျဖစရာ အေျဖ ရွိေပမယ့္ ဦးတို႔ လူၾကမ္းေတြက ေဒးလီးပဲေခၚဖို႔ ဆု ေတာင္းေနရတဲ့ သူေတြပဲ။ မျဖစ္ မေနေခၚ မွ ရမယ္။ မျဖစ္ မေန ပါမွ ရမယ္။ မျဖစ္မေနလိုအပ္ ေနမွသာ ေခၚၾကတယ္။ ဦးတို႔လူၾကမ္းေတြ က မရွိသံုး ရတနာေတြပါ။

ဦးဆြိ

ကြၽန္ေတာ္က စစ္တပ္ထြက္ ပါ။ ဒီအႏုပညာ လုပ္လာတာ ၂၆ ႏွစ္ေတာင္ ေက်ာ္ၿပီ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ မွာ မင္းသား လူမင္းအတြက္ အစားထိုး ဖိုက္တင္ခ်တဲ့ အခါမွာ ကြၽမ္းထိုး တာ ေျခနဲ႔က်လို႔ ေျခက်ိဳး ၿပီး ၁ ႏွစ္ေလာက္ နားလိုက္ရတယ္။ လူၾကမ္းမင္းသား တစ္ဦးအေန နဲ႔ ရပ္တည္ေနတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဂုဏ္ယူတယ္။ ၿမိဳ႕မင္းသားေခၚ အထက္ မင္းသား၊ နယ္မင္းသား ေခၚ ေအာက္မင္းသားေတြ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ဖိုက္တင္ပညာ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္ျပခဲ့ တယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ အခု နယ္ေတြ မွာေတာ့ ႐ိုက္ ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ပရိသတ္ ထက္ နယ္ ပရိသတ္က ပိုသိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တပည့္ ဂ်က္ဝမ္းကားေတြ တိုင္းမွာ ပါတယ္။ သူ အၿမဲေခၚတယ္။ သူ႔ကို ငွားၿပီဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ လည္း ပါတယ္။ အႏုပညာေၾကးလည္း ႏွစ္သိန္းထိ ရတယ္။ ဒီလိုရတဲ့ လူ ရွားတယ္။ ဦး ဒီအႏုပညာကို ေသတဲ့ အထိ သ႐ုပ္ ေဆာင္မယ္။ ေသတဲ့ အထိ ဒီပညာ ကိုလည္း သင္ေပးေနဦးမွာပါ။ ဒီ အႏုပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတာကိုး။

ဦးဘဂ်မ္း

ဇာတ္ကား ပံုမွန္႐ိုက္ရတယ္ ဆိုတာ ဦးတို႔မွာ မရွိဘူး။ အခု ေဒးလီးေတာင္ မွ ေတာ္ေတာ္ရွား တယ္။ လူၾကမ္းေတြ မွာလည္း အႏုပညာ အျမင္ ရွိပါတယ္။ တစ္ ကားလံုး ပါတယ္ ဆိုတာ ရွားတယ္။ ဦးဘဂ်မ္းဆို အသက္ အရြယ္လည္း ရလာၿပီဆိုေတာ့ ႐ႈတင္ မန္ေနဂ်ာ က အားလား မေမးေတာ့ဘူး။ လူ ၾကမ္းေတာ့ လူၾကမ္းပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကာ ႐ိုက္တာ အရ လူၾကမ္းပါ။ ကာ႐ိုက္ တာ လိုက္ဖက္ေအာင္ သူမ်ားကို မ ေကာင္းႀကံ ေကာက္က်စ္ ရတာ။ ဒါေတြက ဇာတ္ဆရာ အလိုက် သ႐ုပ္ျပေပးတာပါ။ လူၾကမ္းေတြ မွာ အဲဒီလို စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး အျပင္မွာ မရွိပါဘူး။ ပံုမွန္ဝင္ေငြ မဟုတ္ဘဲ ေဒးလီး အေနနဲ႔ မိသားစု အတြက္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားရတာပါ။ အရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ဝ ႏွစ္၊ ႏွစ္၂ဝ တုန္း က ေတာ့ တစ္လမွာ ဘယ္ႏွကား႐ိုက္ ရတယ္။ ဝင္ေငြ ဘယ္ေလာက္ရ တယ္ ေျပာႏိုင္ေပမယ့္ အခုေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး။ အရင္တုန္းက လို လည္း မ႐ိုက္ရေတာ့ဘူး။ စစ္ တပ္ ကထြက္လာၿပီး အျပင္ေလာကကို ေရာက္တာ နဲ႔ ဒီအႏုပညာေလာက ထဲဝင္လာတာပဲ။ အဲဒီတုန္း ကတည္း က စီးပြားေရး လုပ္ဖို႔ အရင္းအႏွီး မရွိ ခဲ့ဘူး။ ဒီအလုပ္ လုပ္ေတာ့ လည္း မစုမိ မေဆာင္းမိျပန္ဘူး။ အခုဘာ စီးပြားေရး မွလဲ မလုပ္ဘူး။ လူေတြ အထင္ႀကီးတဲ့ အႏုပညာ သမားေတြ ထဲမွာ ဦးတို႔ ကေတာ့ ဗလာနတိၴ ေတြပါ။ ဇာတ္ကားေတြ အမ်ားႀကီး ႐ိုက္ခဲ့ရေပမယ့္ ကိုယ့္ဝမ္းနာ ကိုယ္သာသိ ဆိုသလိုပါပဲ။ အိမ္ပိုင္၊ ရာပိုင္မရွိေတာ့ ဘဝကို ေတာ္ေတာ္ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ ရပ္တည္ ခဲ့ရတယ္။ အခုခ်ိန္ ထိ အိမ္ငွားေန ရတယ္။ ေျခာက္လ စာခ်ဳပ္နဲ႔ေန တယ္။ အိမ္လခေပး ဖို႔ ရက္နီးလာ တာနဲ႔ မ်က္လံုးျပဴး ရင္ပူရတယ္။ မၾကာေသးဘူး အိမ္လခေပးဖို႔ ျပႆနာတက္တယ္။ မေပးႏိုင္ရင္ ဆင္းရမွာေလ။ ညညဆို အိပ္မ ေပ်ာ္ဘူး။ အဆင္ေျပ ပါ့မလား။ ကား႐ိုက္ ကလည္း မရွိ၊ ရွိ ျပန္ ေတာ့လည္း ေဒးလီးေၾကး ပဲရတယ္။ စိတ္ေတြ ပူပန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ အိမ္ မွာဆက္ေနဖို႔ ေျခာက္လစာအိမ္ ငွားခကို အသိသူငယ္ခ်င္းတစ္ ေယာက္က လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ရက္ ေလာက္ကပဲ ကူညီလို႔သာ စိတ္ေအး သြားတာပါ။ အိုးပိုင္၊ အိမ္ပိုင္ ရွိတဲ့ လူၾကမ္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွားတယ္။ ဦးတို႔ဘဝက အေျခ မခိုင္ခဲ့လို႔ ငတ္တစ္လွည့္၊ ျပတ္ တစ္လွည့္ မျဖစ္႐ံုတမယ္ပဲ ရွိ တယ္။ ဒီႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္အ တြင္းမွာ ရတဲ့ အႏုပညာေၾကးနဲ႔ ထြက္တဲ့ ဘဝေၾကးေတြ ကမမွ်ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီအႏုပညာ အလုပ္ကရတဲ့ ဝင္ေငြနဲ႔ သားေလးကို ရွင္ျပဳခြင့္ရ ခဲ့တယ္။ အိမ္တစ္လံုး မဝယ္ႏိုင္ ခဲ့ ေပမယ့္ သားကို ရွင္ျပဳခြင့္ ရခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်နပ္တယ္။ ဘယ္ ေလာက္ပဲ ဆင္းရဲေနပါေစ ႐ိုးသား စြာ ရွာထားတဲ့ ပိုက္ဆံ နဲ႔ ဘဝကို ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ဂုဏ္ယူ တယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ကားမ႐ိုက္ရတဲ့ ရက္က မ်ားေနတယ္။ ဒါလည္း အႏုပညာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ပဲ ေလ။ ဖိုက္တင္ကား ထက္ ဟာသ ကားႀကိဳက္ေတာ့ ဟာသကား ပို႐ုိက္ ၾကတာေပါ့။ ဦးဘဂ်မ္း တို႔က ဇာတ္ ကားေတြထဲမွာ လူၾကမ္း။ ဒါေပမဲ့ လူၾကမ္းလည္း လူပါပဲ။ ဒီလိုလုပ္ ရမယ္လို႔ ဘဝက ကံပါလာတယ္ ဆိုေတာ့ လုပ္ရတာပါ။ ဘဝရဲ႕ ဇာတ္ဆရာ ကဘယ္ေလာက္ မ်က္ ႏွာလိုက္လဲ ဆိုတာ ဒီလိုဘဝကို ပိုင္ ဆိုင္တဲ့ ဦးဘဂ်မ္းက သားသမီး ကံ လည္း မေကာင္းခဲ့ဘူး။ သားသမီး ေတြအတြက္ စံစား ရတာထက္ ခံ စားရတာ ကမ်ားတယ္။ ခံစားရ တယ္ဆိုတာလည္း သူတို႔ရဲ႕ ေသာ ကေတြ ဒုကၡေတြက ပိုမ်ားပါတယ္။ အခု အိမ္ေသးေသးေလးတစ္လံုး ထဲမွာ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္ တည္း ဘဝ ဆုိတာကို အန္တုၿပီး အိုေအ စစ္အိမ္ေလး တစ္ခုတည္း အတူတူ ေနေနရတာပါ။

ဦးေကာင္းမြန္

လူၾကမ္းမင္းသား တစ္ေယာက္ အေန နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ဒီ အႏုပညာေလာကထဲ မွာ ဘဝကို ျဖတ္သန္း လာခ့ဲတယ္။ ဒဏ္ရာေတြ လည္း အမ်ိဳးစံု ရဖူးတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္း က ျပင္ဦးလြင္မွာ ကား ေမွာက္လို႔ ေျခက်ိဳးဖူးတယ္။ ဦး ေကာင္းမြန္တို႔ အခုတေလာ နယ္ မွာေတာ့ ကား႐ိုက္ နည္းနည္းရွိေသး တယ္။ ရန္ကုန္မွာ ႐ိုက္ရ တာက ရွားတယ္။ ေဒးလီးက်ေတာ့ တစ္ ေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္း ပဲရေတာ့ မိသားစု အတြက္ တစ္လလံုးက အဆင္မ ေျပဘူး။ အဆင္မေျပမႈေတြ မ်ား ေပမယ့္ အႏု ပညာေၾကး နဲ႔ ပတ္သက္ လို႔တစ္ခါမွ မေျပာခဲ့ဖူးဘူး။ ေပး တာကိုပဲ ေက်နပ္ခဲ့ရတယ္။ ေျပာ သင့္ မွသာ ေျပာတာပါ။ စိုေသာ လက္ မေျခာက္မီ၊ ေျခာက္ေသာ လက္ မစိုမီ ဆို သလိုပါပဲ။ ပရိသတ္ ေတြ ထင္မွာပဲ။ ဦးတို႔က ဇာတ္ကား ႐ိုက္ရေတာ့ ခ်မ္းသာမွာပဲ လို႔။ ဦးေကာင္းမြန္ တို႔ လူၾကမ္းေတြက ဥစၥာပစၥည္း မခ်မ္းသာဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီအလုပ္ နဲ႔ဘဝကို ႐ိုးသားမွန္ကန္ စြာ ခြန္အားနဲ႔ ရလာတဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႔ စားေသာက္ခဲ့ရလို စိတ္ခ်မ္းသာ တယ္။ အလုပ္မွာ ေပ်ာ္ရင္ လူက စိတ္ခ်မ္းသာတယ္ေလ။ ကိုယ့္ လိပ္ျပာလည္း ကိုယ္လံုတယ္။ လူၾကမ္း တစ္ေယာက္ကို ဘယ္ပရိသတ္က ခ်စ္စရာ၊ ေခ်ာလိုက္တာလို႔ ခ်ီးက်ဴးေျပာမွာလဲ။ မုန္းတီး ရြံရွာ ဖြယ္ရာလို႔ပဲ ျမင္ၾကမွာ။ အဲဒီလို ရြံ ရွာဖြယ္ ရာျဖစ္ေပ မယ့္ ႏွလံုးသား ေတြက တကယ္ခ်စ္စရာေကာင္း တယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္တယ္။

ေပၚျပဴလာအျပည့္အစံုသို႕ >>

၁၆ ရာစုႏွစ္မွ စတင္ရွာေဖြခဲ့သည့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကုိ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏုိင္ငံရွိ မုိးသစ္ေတာနက္ အတြင္းေတြ႕ရွိ

Archaeologists find untouched ruins in their search for the Lost City of the Monkey God

လန္ဒန္ ၊ ၅-၃-၂၀၁၅

စပိန္ကုိလုိနီ မ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ ၁၆ ရာစုႏွစ္မွ စတင္ရွာေဖြ ခဲ့သည့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ အေမရိကန္ ႏွင့္ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ ႏုိင္ငံမွ သုေတသီ မ်ားသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ အဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ်ာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟု အမည္ ေပးထားၿပီး အျဖဴေရာင္ၿမိဳ႕ ဟု လူသိမ်ား ထင္ရွားခဲ့သည့္ အဆုိပါ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ဟြန္ဒူးရပ္စ္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဝးလံသီေခါင္ သည့္ မုိးသစ္ေတာနက္ အတြင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းၿမိဳ႕ႀကီးကုိ စပိန္ႏွင့္ အျခား အေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ားမွ စြန္႔စား ရွာေဖြသူ မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝ အတြင္းက ရွာေဖြခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ၿမိဳ႕ႀကီးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ေထာင္ ခန္႔က လူသားမ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေၾကာင္းရင္း တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ား က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ေရွးေခတ္ ေက်ာက္႐ုပ္ မ်ားကုိလည္း သုေတသီ မ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေတာနက္ႀကီးသည္ လူသားမ်ား အလြယ္တကူ သြားလာႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေတာင္အေမရိကတုိက္ မွ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔ တင္သြင္းရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု အျဖစ္ ယခင္က အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းက ေဝဟင္မွ စစ္ေဆး ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါေတာနက္ အတြင္း ရွာေဖြမႈ မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar
You might al


အျပည့္အစံုသို႕ >>

မူးယစ္ႏြံထဲကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း


ေကာင္းထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အိမ္တစ္လံုးအတြင္းမွာ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္တစ္စု စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုကုိ
လက္တည့္စမ္းၾကည့္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။

ဆိုးသြမ္းတဲ့ လူငယ္ေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုခုခုိးယူဖုိ႔၊ လိမ္ညာေျပာဖုိ႔၊ ရန္ျဖစ္ဖုိ႔၊
ေဆးသံုးဖို႔၊ လိင္ကိစၥေပ်ာ္ပါးဖုိ႔ ဆိုတဲ့အရာေတြထဲက 'နံပါတ္ဖုိး' လုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ ဘိန္းျဖဴကုိ
သူတို႔ေတြ စတင္သုံးစြဲၾကည့္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

"မင္း ေယာက်္ားမဟုတ္ဘူးလား။ ငေၾကာက္ပဲ၊ အလကားေကာင္လုိ႔ ၀ုိင္းေျပာခံရၿပီးမွာ ကြ်န္ေတာ္
အဲဒါစသုံးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္"လုိ႔ ခုခ်ိန္မွာ အသက္ ၃၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ကုိသူရက သူငယ္စဥ္က
အေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က ကုိသူရ စသုံးခဲ့တဲ့ ဘိန္းျဖဴအနည္းငယ္ဟာ အစ္ကုိျဖစ္သူသုံးရင္း က်န္ခဲ့တဲ့
အပုိင္းအစေလာက္သာျဖစ္ေပမယ့္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ စြဲလန္းသြားတဲ့အရာ
ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

ေမြးခ်င္းညီအစ္ကုိ ေလးေယာက္မွာ အငယ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ကုိသူရဟာ အတူေနအစ္ကုိ သုံးစြဲတဲ့
မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ ျမင္ေနၾကမုိ႔ ယဥ္ပါးေနခဲ့တာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္
မတုိင္ခင္ကတည္းကပါ။

သူ ငါးတန္းတက္ခ်ိန္မွာ ဖခင္ဆုံးသြားၿပီး အေမကေတာ့ တစ္ပတ္မွတစ္ႀကိမ္ စေန၊ တနဂၤေႏြမွသာ
အိမ္ျပန္ရတဲ့ အလုပ္မွာ ေနထုိင္ရတာမုိ႔ ညီအစ္ကုိေတြဟာ ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကုိယ္
ရွင္သန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

"အေမက အစ္ကုိ ေဆးစြဲေနမွန္းသိလုိ႔ ေဆး႐ုံပုိ႔ၿပီး ေဆးျဖတ္ဖုိ႔ လုပ္ခ်ိန္မွာ
အရမ္း၀မ္းနည္းေနခဲ့တယ္။ ပုိစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတာက အဲဒီအခ်ိန္မွာ အငယ္ဆုံးျဖစ္တဲ့
ကြ်န္ေတာ္က မူးယစ္ေဆးစသုံးေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လူႀကီးေတြ မသိေသးဘူး"လုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း
၂၀ ေက်ာ္က ျဖစ္ရပ္ကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပပါတယ္။

ဘိန္းျဖဴ၊ ေဆးေျခာက္၊ စိတ္ႂကြေဆးျပား စတာေတြ သုံးစြဲခဲ့တဲ့ ကုိသူရဟာ ကုိးတန္းမွာတင္
ပညာေရးကုိ ရပ္တန္႔ခဲ့ရလုိ႔ ေက်ာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမွတ္တရေတြကို ျပန္ေျပာစရာ
သိပ္မရွိေပမယ့္ မူးယစ္ေဆးကေန ရရွိတဲ့ ခါးသီးမႈေတြ၊ သင္ခန္းစာေတြကေတာ့ သူ႔ဆီမွာ
တစ္ပုံတပင္ပါပဲ။

"ေဆးစသုံးတဲ့အခ်ိန္က ေက်ာင္းသားအရြယ္ဆုိေတာ့ မုန္႔ဖုိးကလြဲရင္ ၀င္ေငြ မရွိဘူးေလ။ အဲဒါက
ေဆး၀ယ္ဖုိ႔ၾကံဳရတဲ့ အဓိကျပႆနာပဲ"လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ပိုက္ဆံလိုတာမို႔ အခ်စ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အိမ္ ဘုရားစင္ေပၚက ဂ်ပန္ေခတ္ စစ္က်န္က်ည္ဆံခြံ
ေၾကးပန္းအုိးေတြကို ခိုးယူေရာင္းခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ေႂကြပန္းအုိး အေပါစားေတြ အစားထုိးျပန္ထားခဲ့တာ
ကိုလည္း ကိုသူရက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပပါတယ္။

"အဲဒီေၾကးပန္းအုိးအစစ္ေတြကုိ အေဟာင္းဆုိင္မွာ ေဈးနည္းနည္းနဲ႔ ျပန္ေရာင္းၿပီး ရသေလာက္
ေဆးျပန္၀ယ္ခဲ့တာ။ ဟုိတုန္းက ေဈးေပါတယ္ေလ။ နံပါတ္ဖုိးေတာင္ ၂၀၀ ဖုိး ရတယ္။"

တစ္ခ်ိန္က သူ႔အေၾကာင္းကို ျပံဳးျပံဳးေပ်ာ္ေပ်ာ္နဲ႔ ျပန္ေျပာျပေနရင္း ကုိသူရတစ္ေယာက္
ခ်က္ခ်င္းမ်က္ႏွာတည္သြားၿပီး ထပ္ေျပာတာက အဲဒီသူငယ္ခ်င္းက သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ
ေဆးလြန္ၿပီး ေသဆုံးသြားခဲ့တာကုိပါ။

သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အိမ္နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးက ေဆးသမားအဖြဲ႕၀င္ေတြျဖစ္တဲ့ သူတုိ႔ကုိ
လူသတ္တရားခံေတြလုိ မုန္းတီးခဲ့ၾကပါတယ္။

အခ်စ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတဲ့အတြက္ ကုိသူရလည္း အဲဒီမူးယစ္ေဆးကုိ မုန္းပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ မသုံးရမေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပၚ စြဲလန္းမႈႀကီးေနတာက သူ႔ရဲ႕
ျပႆနာျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကုိသူရဟာ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း
ဘုရားေက်ာင္းကုိသြားလို႔ ေဆးေလွ်ာ့သံုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္။

"မသုံးဘဲမေနႏုိင္ေတာ့ ေဆးဆက္သုံးတယ္။ ေဆးသုံးေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္က ႏွိမ္တယ္။ ႏွိမ္လုိ႔
ကုိယ္က လူေတြနဲ႔ ေ၀းေ၀းေနမယ္ဆုိရင္ ပုိေ၀းသြားမွာေပါ့။ လူတုိင္း အမွားမကင္းၾကေတာ့
လူထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း မွားေနႏုိင္တာပါပဲ"လုိ႔ ေဆးသံုးေပမယ့္
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔၊ လူမႈ၀န္းက်င္နဲ႔လည္း ေ၀းမသြားေအာင္ ႀကိဳးစားျဖစ္ခဲ့ပံုကို ေျပာျပပါတယ္။

အားကစားေတြထဲမွာ ေဘာလုံးကန္တာကုိ အထူးႏွစ္သက္ေပမယ့္ ေဆးသံုးျဖစ္တဲ့
ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေဘာလံုးကန္ဖို႔အခ်ိန္ေတြ ေလ်ာ့လာခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

"ေဆးသုံးထားရင္ ေဘာလုံး ကန္လုိ႔ရတယ္၊ ပုိေျပးႏုိင္တယ္၊ အေမာလည္း ခံႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့
ေဆးအရွိန္ျပယ္သြားရင္ေတာ့ လူက ႏွစ္ဆ၊ သုံးဆေလာက္ ၿပိဳင္းၿပီး က်န္ခဲ့တာ။"

ဂီတာတီးတာနဲ႔ သီခ်င္းဆုိတာကိုလည္း ႏွစ္သက္ၿပီး မူးယစ္ေဆးသုံးၿပီး ဂီတာအမ်ားဆုံး
တီးျဖစ္တာက ကိုယ့္သံစဥ္နဲ႔အတူ ေလထဲလြင့္ေနသလုိ ခံစားရလုိ႔ပါလုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ကုိသူရက အေမကုိ အရမ္းခ်စ္ၿပီး အျမဲျပံဳးေပ်ာ္ေနေစခ်င္တဲ့ သားတစ္ေယာက္ပါ။

ဒါေပမဲ့ တစ္ညေနမွာေတာ့ အေမ့အတြက္ စိတ္အပ်က္ရဆုံးျဖစ္ေစတဲ့ ျမင္ကြင္းကုိ
ေပးျမင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒါက တစ္ပတ္မွတစ္ခါ အိမ္ျပန္လာတဲ့ အေမနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈနဲ႔ လက္ထိပ္ခတ္
အဖမ္းခံရတဲ့ ကုိသူရတုိ႔ သူတုိ႔ေနအိမ္ေရွ႕မွာ ဆုံေတြ႕ခဲ့ၾကတာပါ။

"အေမက အလုပ္က ျပန္လာခ်ိန္ႀကီးကုိ လက္ထိပ္ခတ္ခံထားရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ တည့္တည့္
တုိးေတာ့ လုံး၀ကုိ ေရွာ့ခ္ရသြားတာ။ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္က ေဆးလိပ္ေတာင္
မေသာက္တတ္ေသးတဲ့ ကေလးေလးလုိ႔ ထင္ထားခဲ့တာေလ"လုိ႔ ေျပာလိုက္ခ်ိန္မွာ
သူ႔မ်က္ႏွာဟာ စိတ္မေကာင္းဟန္နဲ႔ ညႇိဳးသြားပါေတာ့တယ္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာေတာ့
ေလွ်ာ့ေပါ့ရက္ေၾကာင့္ သုံးႏွစ္ခြဲနဲ႔ လြတ္ခဲ့ပါတယ္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး မရွိဘဲေနခဲ့ရတဲ့ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲက ေန႔ရက္ေတြဟာ သူ႔တစ္သက္မွာ
အဆိုး၀ါးဆံုး ေန႔ရက္ေတြပဲလို႔လည္း ေျပာျပပါတယ္။

ၿငိမ္းအိအိေထြး
ေပၚျပဴလာ


အျပည့္အစံုသို႕ >>

Followers