ဒီမုိကေရစီစစ္စစ္ကုိ လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္

Aug 24, 2016

တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခ အေနအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသုိ႔ ဦးလည္ မသုန္ခ်ီတက္ေနသည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သစ္မွာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ အထူးလုိအပ္လွပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကတည္းကပင္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ပံုစံမ်ဳိးစံု၊ နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ ပိတ္ဆုိ႔ခံထားရေသာေၾကာင့္ ယေန႔ လူငယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္ ဘာမွန္းမသိ။ ပုိ၍ဆုိးသည္က ဒီမုိကေရစီဆုိသည္ ဘာမွန္းမသိျဖစ္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ဒီမုိကေရစီ၏ အဓိက အႏွစ္သာရမွာ ျပည္သူ ထံမွ ဆင္းသက္လာေသာ အာဏာကုိ ျပည္သူတုိ႔ အတြက္ ျပည္သူတုိ႔ထံသုိ႔ ျပန္
လည္စီးဆင္းေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သည္ကေန႔ေခတ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွစၿပီး တုိင္းျပည္တခ်ဳိ႕တြင္ ဒီမုိကေရစီကုိ ပံုစံစံု၊ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေပါင္းစပ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကသည္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ တုိင္းျပည္အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ တစ္ပါတီ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ေနာက္ ပုိင္းတြင္ သူတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ဆုိရွယ္လစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ဟု ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းတပ္လုိက္ၾက သည္။ သူတုိ႔၏ ဆုိရွယ္လစ္ဒီမုိကရက္တစ္အမည္ခံ တစ္ပါတီစနစ္သည္လည္း ပ်က္စီးၿပိဳလဲခဲ့ရသည္။
ထုိ႔အတူပင္ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဘသိန္း တင္ တုိ႔လူစု ျမန္မာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး ေတာခုိခဲ့စဥ္ကလည္း သူတုိ႔ယံုၾကည္ ေသာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကုိ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾက သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴ နစ္စနစ္သည္လည္း ပ်က္စီးၿပိဳက်ခဲ့ရသည္။

    ယခု တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ကုိလည္း ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ မတည္ ေဆာက္မိေစရန္ အထူးသတိခ်ပ္ရပါမည္။ ျမန္မာ့ နည္းျမန္မာ့ဟန္ဆုိသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ သေလာက္ခ်င့္ခ်ိန္ျပရလွ်င္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္သည္ (ထုိစဥ္အခ်ိန္က) သူ႔သေဘာႏွင့္သူ ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္ကုိ ေသခ်ာက်နေလ့လာျခင္း၊ စူးစမ္းျခင္းမျပဳ ဘဲ သူတုိ႔တည္ေဆာက္လုိေသာ တစ္ပါတီအာဏာ ရွင္စနစ္ဆုိးကုိသာ စြဲကုိင္ထားေသာေၾကာင့္ ဆုိရွယ္ လစ္ဒီမုိကေရစီ မ်က္ႏွာဖံုးကုိ အျဖစ္သေဘာသာ သံုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခု တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဒီမုိ ကေရစီကုိလည္း ျမန္မာလူငယ္မ်ား သိရွိနားလည္ ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ အေထာက္ အကူျပဳႏုိင္ေစရန္ ေရးသားတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဒီမုိကေရစီကုိ စတင္က်င့္သံုးသူမ်ားမွာ ဂရိၿမိဳ႕ ျပႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ေအသင္ႏွင့္ စပါတာၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေအသင္တြင္ လူဦးေရ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ ကၽြန္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး က်န္တစ္ပံုမွာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ေန၍ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ မရၾကေပ။ က်န္ႏုိင္ငံသားမ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ပါ၀င္ခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီမွာ အလြန္က်ဥ္း ေျမာင္းေသာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါ သည္။ ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ လူမ်ဳိး ၁၀ စုမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူထုေကာင္စီျဖင့္ အစုိးရ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္သည္။ လူမ်ဳိးစုတစ္ခု အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀ စီေရြးထား၍ ကုိယ္စား လွယ္ေပါင္း ၅၀၀ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ငါးရာေကာင္ စီဟုလည္းေခၚၾကသည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမွာ ထုိေကာင္စီ၏ လက္ ထဲတြင္ရွိၿပီး အေရးႀကီးေသာ ကိစ္ၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ ရြက္စရာရွိလွ်င္ လူထုအစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပကာ သေဘာတူညီမႈ ရယူသည္။ ပီရစ္ကလီး ၄၆၁-၄၃၁ ဘီစီ လက္ထက္တြင္ ထုိဒီမုိကေရစီ ပီပီျပင္ျပင္ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ေလးလတစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ လူထုအစည္းေ၀းပြဲကုိ အသက္ ၂၀ ျပည့္ၿပီးေသာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ လူဦးေရ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ပါက အစည္းအေ၀းအထ ေျမာက္သည္။ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကေသာေၾကာင့္ တုိက္ ႐ုိက္ဒီမုိကေရစီ (Direct Democracy) သေဘာျဖစ္ သည္။ ယခုေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ၌ လူဦးေရ အလြန္ မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ဂရိၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္သူတုိ႔ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သြယ္၀ုိက္ဒီမုိကေရစီ နည္းကုိသံုးၾကရသည္။ ယခု ျမန္မာႏုိင္
ငံတြင္သံုးေန ေသာ ဒီမုိကေရစီကဲ့သုိ႔ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လုိက္ၾကေသာ
ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ တရား စီရင္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရသည့္ ပံုစံမ်ဳိး သံုးစြဲသည္။}

ဒီမုိကေရစီအရ အစုိးရသည္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထဲမွ ႏုိင္ငံ၏အေရးကိစ္ၥအ၀၀ စီမံခန္႔ခြဲေရးတာ၀န္ မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္၍ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ထပ္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္။ အထက္ပါပံုစံသည္ ယေန႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။
ဒီမုိကေရစီအစုိးရသည္ အာဏာရွင္အစုိးရႏွင့္ လံုး၀ဆန္႔က်င္သည္။

ျပည္သူ႔အာဏာကုိ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လႊဲခံလုိက္ရေသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ (လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္) မ်ားသည္ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏ္ၵလုိအပ္ ခ်က္၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ေရွ႕တြင္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စား ေတာင္း ဆုိေပးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ အေရးဆုိေပးျခင္း စသည့္ ျပည္သူတုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူ မ်ား၏ေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးႏုိင္ရန္ တရားမွ်တစြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ျပည္သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိေျပာဆုိေနသည္ႏွင့္ တာ၀န္ေက်ၿပီဟု ယူဆ၍မရေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္မရွိ ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပည္သူေတြ ဘာလုိအပ္ေန သလဲ။ ျပည္သူ႔ဆႏ္ၵကဘာလဲ။ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးရမလဲဆုိသည္ကုိသိရန္ ျပည္သူမ်ား ၏ၾကားတြင္ ျပည္သူ႔အသံကုိ နားေထာင္ရပါမည္။ (ျပည္သူႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ရန္ကုိ ဆုိလုိပါသည္)
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ျပည္သူတု႔ိ၏ အက်ဳိးကုိ ေရွ႕႐ႈၿပီးႏုိင္ငံ ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္မည့္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လံုး၀ ျခားနားသည္။ ဒီမုိကေရစီသည္ အႏွစ္သာရကင္းမဲ့ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုျဖစ္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမွာ
(၁) လြတ္လပ္ စြာေတြးေခၚမႈ၊
(၂) လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္၊
(၃) လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္၊
(၄) လြတ္လပ္စြာလုပ္ ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
(၁) လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚမႈ
ဒီမုိကေရစီ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အရာ ရာတုိင္းတြင္ အမွန္ကန္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားႏွင့္ အေကာင္း ဆံုးနည္းလမ္းဆုိသည္မွာ လူသားတုိ႔၏ ဦးေႏွာက္ မွ ထြက္ေပၚလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမွန္ တရားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားေပၚေပါက္ ရန္ ရရွိလာေစရန္ လူတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ ဦးေႏွာက္ ကုိ အသံုးခ်ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႏုိင္ရန္လည္း အထူးလုိအပ္လွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈဆုိရာတြင္ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္၊ ပရမ္း ပတာေတြးေခၚျခင္းမ်ဳိးသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္လံုး၀ ေလ်ာ္ကန္မႈမရွိပါ။ ဒီမုိကေရစီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ မွန္ကန္ မွ်တစြာ ေတြးေခၚႏုိင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ႐ုိးသားျဖဴ စင္ၿပီး အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အေတြးအေခၚ မ်ားျဖစ္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။
(၂) လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္
လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ မရွိလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ လည္းရွိႏုိင္မည္မဟုတ္။ အစုိးရသည္အမ်ားဆႏ္ၵ အတုိင္းလုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ား သေဘာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာသိရန္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ေပးရပါမည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိသည္ ဆုိရာတြင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အက်ဳိးမရွိ ေျပာဆုိျခင္း မ်ဳိးကုိ မျဖစ္ေစရပါ။ ထုိသုိ႔ေျပာဆုိပါက ဒီမုိကေရစီ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဟုတ္မွန္ၿပီး အက်ဳိးရွိေသာ စကားမ်ဳိးျဖစ္ရန္ အမွန္ တကယ္လုိအပ္ပါသည္။
(၃) လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ဆုိရာ၌ အသိ အလိမ္ၼာ၊ ၪဏ္ပညာသည္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီထြန္းကား ႏုိင္ရန္ အသိအလိမ္ၼာ၊ ၪဏ္ပညာအဆင့္အတတန္း ျမင့္ရန္လုိပါသည္။ သုိ႔မွသာ လမ္းမွန္ကုိ စဥ္းစား ေတြးေခၚႏုိင္မည္။ လမ္းမွန္ကုိစဥ္းစားႏုိင္မွ မွန္ကန္ ေသာစကားကုိေျပာႏုိင္ပါမည္။ တရားနည္းလမ္းက် ေသာအလုပ္ကုိ လုပ္ႏုိင္ပါမည္။ သုိ႔မွသာ လူထုဆႏ္ၵ အမွန္ကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္။ လူထုကုိယ္စားလွယ္အမွန္ ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါမည္။
စာေရးဆရာ သတင္းစာဆရာမ်ားကလည္း လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ရွိသည္ဆုိၿပီး လက္လြတ္ စပယ္ေရးသားျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ေရးသားျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားၿပီး ေရးသားျခင္းမ်ဳိးကုိ မျပဳလုပ္ သင့္ပါ။ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးရွိမည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိသာ ေရးသားရပါမည္။ ပါတီႏုိင္ငံေရးေခတ္ တြင္ ပါတီသံေယာဇဥ္ထားၿပီး မလုိတစ္မ်ဳိး၊ လုိတစ္ မ်ဳိးလည္း မေရးသားသင့္ပါ။ သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္သာ ေရးသားသင့္ၾကပါသည္။
(၄) လြတ္လပ္စြာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ လြတ္လပ္စြာသြား လာေနထုိင္လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ခြင့္လည္း ရွိရပါ မည္။ ဥပေဒကုိမူ လူတုိင္းလုိက္နာရပါမည္။ ဒီမုိ ကေရစီႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားသည္ တုိင္းသူျပည္ သားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဥပေဒ မ်ားျဖစ္သည္။
လူထုဆႏ္ၵဟူသည္မွာ မိမိပင္ကုိယ္ၪဏ္ႏွင့္ ဤသည္ကမွန္သည္၊ ဤသည္ကတရားသည္ကုိ ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည့္ အမ်ား၏ဆႏ္ၵသာလွ်င္ ဒီမုိ ကေရစီမည္ပါေပသည္။ အမွားအမွန္ကုိ မသိေသာ အမ်ားဆႏ္ၵသည္ ဒီမုိကေရစီ၏ ဦးတည္ခ်က္သုိ႔ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္မည္ဟု မသတ္မွတ္ႏုိင္ပါ။
ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္သုိ႔ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ ျမင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုႀကီး၏ အသိအလိမ္ၼာ ၪဏ္ပညာအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္ အေရး တႀကီးလုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ ကုိ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ မွန္ကန္စြာ က်င့္သံုးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ လက္ေတြ႕က်လာ ပါမည္။ ဒီမုိကေရစီ စစ္စစ္ဟု ဆုိရပါမည္။


HotNewsအျပည့္အစံုသို႕ >>

ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပႆ နာမ်ားနွင့္အစိုးရအသစ္
၅ ႏွစ္တာ သက္တမ္း၏ ၆ လသာသာ မွ်သာရွိေသးေသာ္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္းေႏွးေကြးၿခင္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြ င္း ၿပည္ပမွ ဒရစပ္ေဝဖန္ မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ။ အစိုးရသစ္၏ ရက္တစ္ရာ မူဝါဒခ် မွတ္ၿခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲကိုလည္း ၿပီးခဲ့သ ည့္ ေသာၾကာေန ႔ကစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ ရၿပီး ရွင္းလင္းပြဲမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ ရည္ရြယ္ထား ၏ ။”ျပည္သူေတြရဲ႕ အစိုးရ အေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဟာ ေရခ်ိန္ အရမ္းျမင့္တယ္ဗ်” ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ယင္း ေသာၾကာ ေန႔က ေျပာပါသည္ ။ အစိုးရသစ္၏ ယခု အခ်ိန္ ထိ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ သူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေျပာပါေသးသည္။”ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သူ႔ကို တကယ္ကို စိတ္ပ်က္ေနပါၿပီဗ်ာ”ဟု ရန္ကုန္တြင္ေန ထိုင္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေ အာင္ ၿမင့္ကေျပာပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအ ၾကား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္တိုး တက္ဆက္ဆံ မႈမ်ားကို သူ႔အေနျဖင့္ ယခု ထက္ ပိုမိုျမင္ခ်င္ေနေၾကာ င္း အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ျမင့္ က ေျပာပါသည္။

အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾက ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဇူလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယင္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ ဘ႑ာေ ရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တိတိက်က်မပါရွိခဲ့ေခ် ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေအာင္ ပြဲရရွိခဲ့ျခင္း၏ ရလဒ္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခု တာ မွ် သက္တမ္းရွည္ ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ အဆုံးသတ္သြားျခင္းႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ ကာလဝယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမုိကေရစီအ သြင္ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ႀကီးက်ယ္ခမ္း နားေသာ နမူနာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္ ။ သို႔ရာတြင္ မတ္လကုန္ဝယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာ လႊဲေျပာင္းရယူၿပီးကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားေျပျငိမ္းေရး အပါအဝင္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို ဇြဲနပဲ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ားအၾကား ျမင္ရခဲလာၿပီး အစိုးရကစီစဥ္သည့္ သတင္း စာရွင္း လင္းပြဲမ်ားသို႔ သူ တက္ေရာက္မည္ မတက္ေရာက္ မည္ဆိုျခင္းကိုလည္း ရွင္း ရွင္းလင္းလင္း မသိၾကရေတာ့ေခ်။

NLD ဟာ သူတို႔ အာဏာမရ ခင္တုန္း ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔ရယ္ မီဒီယာနဲ႔ အစိုးရဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ဖို႔ ရယ္ကို အၿမဲတမ္း ေျပာတယ္ဗ် ။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရ တာဝန္ေတြကို လႊဲေျပာင္းယူၿပီးတဲ့ ေနာက္ မွာေတာ့ အဲဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ တို႔အားနည္းသြားတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ တယ္”ဟု ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ေျပာ ေရးဆုိခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခဲ့သူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။ သူသည္ ယခုအခါ စင္ကာပူ အေျခစိုက္ Iseas-Yusof Ishak အင္စတီ က်ဳဟူသည့္ သုေတသန အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု တြင္အႀကီးတန္း ဧည့္သုေတသီပညာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိ၏။ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ သည္ သူေျပာခဲ့ဖူးသည့္ ”သမၼတအ ထက္မွာ” ဆိုသည့္ စကားအတိုင္းပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဟူသည့္ ရာထူးေနရာသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးကာ တာဝန္ယူေ ဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

သူ႔ကို ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား က ေရွးဦးလအနည္းငယ္ဝယ္ အခက္အခဲမ်ား ရွိမည္ဟု လက္ခံၾကေသာ္လည္း သူ႔အတြက္မူ ထို႔ထက္ပို၍ အခ်ိန္လိုေ ၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္ ။”ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မွန္မွန္စဖို႔ လိုေပမယ့္ အေလာတႀကီး လုပ္တာထက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ၿဖစ္ေအာင္လုပ္တာက ပိုေကာင္းမယ္ လို႔ ကြၽန္ေ တာ္ ေျပာ ခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္အစိုးရ ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မက္ကြာရီ တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္ မစၥတာ ေရွာင္ တန္ နယ္ က ေျပာပါသည္ ။ NLD အာဏာရၿပီးက တည္းက အခြန္ စနစ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးစ ဘ႑ာေရး က႑ဝယ္ ေလွ်ာ့ေပါ့သင့္သည္ တို႔ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေ ပးျခင္းႏွင့္ ျပည္ပတိုက္ ႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ ဥပေ ဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း အစရွိသည့္ စီးပြားေရးအေျခခံ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား စြာ ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ တန္နယ္ က ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အ အုံအမ်ားစုတို႔သည္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္ ကတည္းက တည္ေဆာက္ဖန္တီးခဲ့သည္ တို႔သာျဖစ္ေနၾက၏ ။ ရန္ကုန္တြင္ လွ်ပ္ စစ္မီး မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားစြာတို႔သည္ ေခတ္မီ အဆင္ေျပသာယာမႈ တို႔ႏွင့္ လုံးလုံးလ်ား လ်ား ထိေတြဖူးျခင္း မရွိၾကေသးေခ် ။ မူဝါဒဆိုင္ရာတို႔ အစေႏွးေသာ္ျငား လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ၊ ယင္းသည္ အာရွ တြင္ အျမန္ဆုံးႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ ဘဏ္ကဆိုသည္ ။ ယင္းအခ်က္ကိုေထာက္ ႐ႈ၍ ယခုႏွစ္ႏွင့္လာ မည့္ႏွစ္အၾကား ကာ လဝယ္ ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် တိုးလာ မည္ဟုခန္႔မွန္းၾကသည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ တယ္လီေနာအုပ္စု ၊ အေမရိကန္မွ ကိုကာ ကိုလာႏွင့္ ဂ်င္နရယ္ အီလက္ထရစ္ အစရွိသည့္ ကုမၸဏီၿကီး မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လာၾကၿပီး ျပည္ပတိုက္ ႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္ လာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ဆိုပါလွ်င္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ မွ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေ န ရသည္။ ေမလအတြင္းကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ၾက ေသာ ႏိုင္ငံမဲ့ မူဆလင္လူနည္းစုကို ”႐ို ဟင္ဂ်ာ”ဟု ေခၚေဝၚသုံးႏႈန္းျခင္းကို ရပ္တန္႔ၾကပါ ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံျ ခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက သံ႐ုံးမ်ားသို႔ လမ္းၫႊန္ အႀကံျပဳခဲ့ သည္ ။ သူ႔အစိုးရသစ္သည္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားကို စည္းလုံးမႈရေစရန္အတြက္ သီးျခားၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုကို စီစဥ္ေနသည္ ။ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွစ္ေနရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တာဝန္ မ်ားကို ရယူထမ္းေဆာင္ေနျခင္းႏွင့္ တာ ဝန္မ်ားေပးအပ္ရာတြင္ အား နည္းသည္ ဟူ၍ အျပစ္ဆိုၾကျခင္းတ႔ိုကလည္း ရွိေသး သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကမူ သူသည္ အဆိုပါ ရာထူးတာဝန္မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ထမ္း ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆို ေစကာမူ အေကာင္း ဘက္မွ ႐ႈျမင္သူတို႔ကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားမွာ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္မွ သာလွ်င္ တိုးတက္မႈ ရလာလိမ့္ မည္ ဟုဆိုၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနကို ေမာင္ေမာင္ေအာင္ ကမူ အစိုးရသစ္အေပၚ အထူးျမင့္မားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္ ။ အစိုးရ၏ ယခုအ ခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ေန မႈ မ်ား ကို စိတ္ပ်က္ေနလ်က္ကပင္လွ်င္ ”အရာရာကို အ ခ်ိန္တိုတိုေလးနဲ႔ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ အစိုးရအ တြက္ ခဲယဥ္းႏုိင္မွာပဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါ တယ္”ဟု သူက ေျပာပါသည္။

ဟက္ကာ
Ref: Aung San Suu Kyi Pressured Over Slow Pace of Change in Myanmar By Jake Maxwell Watts in Singapore and Myo Myo in Naypyitaw, Myanmarအျပည့္အစံုသို႕ >>

ဘက္မလုိက္ ေ၀ဘန္မွ ဒီမုိကေရစီ
••••••••••••••••••••••••••

ၾကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဥကၠ႒၊ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမွာ ဦး၀င္းျမင့္ပါပဲ။ ဒီသတင္းၾကားေတာ့ က်ဳပ္ မႏွစ္ျမိဳ႕ဘူးဗ်။

``ဘြဲ႕မရ ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္´´
--------------
တည့္တည့္ေျပာရလွ်င္ ဦး၀င္းျမင့္ ၀န္ၾကီးခန္႔သည္ကုိ လုံး၀ လက္မခံႏုိင္ပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေပမဲ့ ဘြဲ႕မရခဲ့ပါ။

ဒီေတာ့ ေျပာစရာေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ``ဘြဲ႕မရေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ၊ ဘြဲ႔ရျပီး အရည္အခ်င္း ရွိသူေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ဘြဲ႕ရရ၊ မရရ အရည္အခ်င္းရွိဖုိ႔က အဓိကပါ´´လုိ႔။

ဟုတ္ပါတယ္၊ ဘယ္အလုပ္မဆုိ အရည္အခ်င္းရွိဖုိ႔က အဓိကပါ၊ ဒါေပမဲ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘြဲ႕မရသူထက္ ဘြဲ႕ရသူက အရည္အခ်င္း ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ျငင္းလုိ႔ မရဘူးေလ။

``ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလဲ ဘြဲ႕မရပါဘူးတဲ့´´
----------------
ဘြဲ႕မရဘဲ ေဆးဆရာ ႏွင့္ အမ္ဘီဘီအက္စ္ ဘြဲ႕ရ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘယ္ယွဥ္လုိ႔ ရမလဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘြဲ႕မရတဲ့ ေဆးဆရာကုိ ``ေဒါက္တာရမ္းကု´´လုိ႔ ေခၚၾကတာေပါ့ဗ်ာ။

က်ဳပ္ရဲ႕ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ``ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလဲ ဘြဲ႕မရခဲ့ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္´´လုိ႔ ေျပာဖူးတယ္ဗ်။ က်ဳပ္ကလဲ ``ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဘြဲ႕သာရမယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ မကဘူး၊ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္´´လုိ႔ ျပန္ေျပာလုိက္ပါတယ္။

``ေခတ္စနစ္ကို ၾကည့္တတ္ရမယ္´´
--------------------

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို စဥ္းစားသည့္အခါ ေခတ္စနစ္ကိုလည္း ၾကည့္ရေပသည္။ မင္းတုန္းမင္းေခတ္ကဆုိလွ်င္ ပိဋကတ္ စာေပ တတ္လွ်င္ ၀န္ၾကီး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာဘြဲ႕မွ ရစရာ မလုိပါ။ ထုိေခတ္က တကၠသုိလ္ဆုိသည္မွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပါပဲ။

ဒီကေန႔ခတ္ဟာ မင္းတုန္းမင္းေခတ္ မဆုိထားနဲ႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ေခတ္ႏွင့္ပင္ မတူေတာ့ပါ။ ဘြဲ႔ရပညာတတ္မ်ား ေပါမ်ားေသာ ၂၁-ရာစုေခတ္ၾကီးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဘြဲ႕မရလွ်င္ ``၀န္ၾကီးရာထူး´´ မဆုိထားနဲ႔၊ ``႐ုံးစာေရးရာထူး´´ကိုပင္ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။

``ဦးသိန္းစိန္မွားတယ္´´
----------------
ဒီေခတ္ေလာက္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ေတြ ေပါမ်ားပါလ်က္ ဘြဲ႕မရတဲ့သူကုိ ၀န္ၾကီးခန္႔သည္မွာ လုံး၀ မျဖစ္သင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္က ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကို ေ၀ဘန္ခဲ့တယ္။ ``ဘြဲ႕မရတဲ့ဦး၀င္းျမင့္ကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးခန္႔တာ ဦးသိန္းစိန္ မွားတယ္´´ဆုိျပီး။

အဲဒီလုိ ေ၀ဘန္ေတာ့ ခြပ္ေဒါင္း အုပ္စုက က်ဳပ္ကုိ ခ်ီးက်ဴးတယ္ဗ်။ ``ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ၾကည့္တတ္သူ၊ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားကုိ လက္ခံသူ´´တဲ့။

အမွန္တရားအထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူး။ က်ဳပ္ကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္မွားလည္း ေထာက္ျပမွာပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွား လဲ ေထာက္ျပမွာပဲ။ အျပဳသေဘာနဲ႔ ေထာက္ျပတယ္ဆုိရင္ လက္ခံရမယ္ေလ။ ဒါမွ ``ဒီမုိကေရစီစနစ္´´ ပီသမွာပါ။

``ဘြဲ႕မရ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ (သုိ႔ မဟုတ္) ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း´´
---------------------
လက္ရွိအုပ္ခ်ုဳပ္ေနေသာ အစုိးရဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ ျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္) ပါတီသည္ ဦးသိန္းစိန္ပါတီကို ေသာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ ႏိုင္ျပီး အစုိးရဖြဲ႕ခြင့္ရေသာ ပါတီၾကီးပါပဲ။ ျပည္သူေတြ အားကုိးၾက၊ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။

အဲဒီေနာက္ အစုိးရဖြဲ႕တဲ့အခါ ဘြဲ႕မရ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ``၀န္ၾကီးခ်ဳပ္´´အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခန္႔အပ္ လုိက္ပါေတာ့တယ္။

``ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွားတယ္´´
--------------------

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးျမိဳ႕ေတာ္ မဟုတ္လား။ ဒီလုိ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ သူက ဘြဲ႕ မရဘူးဆုိတာ လုံး၀ မျဖစ္သင့္ပါ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး၌ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ား ထုတ္သတ္လုိ႔ မကုန္ႏိုင္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေ၀ဘန္လုိက္တယ္။ ``ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ခန္႔တာေတာ့ လုံး၀ မျဖစ္သင့္ဘူး၊ သူက ဘြဲ႕မရဘူးေလ၊ ဒီလုိေခတ္မွာ ဘြဲ႕မရ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွားတယ္´´လုိ႔။

အဲသလုိ ေထာက္ျပေတာ့ ခြပ္ေဒါင္းအုပ္စုက က်ဳပ္ကုိ ``တေစာက္ကန္းတဲ့၊ ေဒၚစုက အကုန္တတ္ အကုန္သိတဲ့၊ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း ခန္႔မွ ျဖစ္မွာမုိ႔ ခန္႔ရတာ၊ မင္းက တစ္ဖက္ျမင္ပါတဲ့၊ မင္းဥာဏ္ တစ္ထြာတစ္မုိက္နဲ႔ မေ၀ဘန္နဲ႔´´တဲ့။

``သူခုိးက လူလုိ႔ ဟစ္´´
-------------------

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တုံးက ဘြဲ႕မရသူကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးခန္႔တာကုိ မွားတယ္လုိ႔ ေျပာေတာ့ လက္ခံႏိုင္တယ္။ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္လက္ထက္မွာက်ေတာ့ ဘြဲ႕မရသူကုိ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ခန္႔တာကို မွားတယ္လုိ႔ ေျပာေတာ့ လက္မခံႏုိင္ဘူးဗ်။

အမွန္တရားက မ်က္ႏွာမလုိက္ဘူးေလ။ ဒီေတာ့ အမွန္တရားဘက္ကို ၾကည့္ရမယ္။ အမွန္တရားနဲ႔ တုိင္းတာရမယ္။ အမွန္တရားနဲ႔ တုိင္းတာတဲအခါ မ်က္ႏွာမလုိက္ရဘူး။ မ်က္ႏွာလုိက္ရင္ အဂတိပဲ။ ``ငါမၾကိဳက္ရင္ မွားတယ္၊ ငါၾကိဳက္ရင္ မွန္တယ္´´ဆုိတာ ``ဗရမ္းဗတာ ဒီမုိကေရစီ´´ ပါပဲ။

က်ဳပ္ကေတာ့ အမွန္တရားဘက္ေတာ္သားေလ၊ ဒီေတာ့ ဦးသိန္းစိန္မွားရင္လဲ ေထာက္ျပမယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွားရင္လဲ ေထာက္ျပမယ္။ အဲဒါမွ ဒီမုိကေရစီစစ္စစ္ဗ်။

အခုေတာ့ဗ်ာ၊ က်ဳပ္ကုိ ေဒၚစုကို ေ၀ဘန္လုိ႔ တေစာက္ကန္းတဲ့။ တကယ္ေတာ့ က်ဳပ္က တေစာက္ကန္း မဟုတ္ဘူး၊ သူတုိ႔က တေစာက္ကန္းေတြပါ၊ သူခုိုးက လူလုိ႔ ဟစ္ေနသလုိပါပဲဗ်ာ။

``အားလုံး ဒီမုိကေရစီစစ္စစ္ကို ရရွိခံစားႏုိင္ၾကပါေစ´´
-------------------------

Credit အညာသား (ေရႊဘုိ)


အျပည့္အစံုသို႕ >>

'' သမၼတ အေနနဲ႔ ေသဒဏ္ေတြ ျပန္အတည္ျပဳဖို ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလား ''

Aug 23, 2016
““၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အ ခုအခ်ိန္အထိ ေသဒဏ္ကုိ တစ္ခါ မွ အတည္ျပဳစီရင္ခဲ့တာမ႐ွိဘူး””ဟု အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ႀကိဳးစင္ေတြလား...႐ွိတယ္။ ေထာင္တုိင္းမွာ ႐ွိတယ္။ ႀကိဳးေပးဖူးတဲ့ ေထာင္၀န္ထမ္းေတာ့ ေတာ္ ေတာ္႐ွားသြားၿပီ။ ပင္စင္ယူကုန္ၾက ၿပီေလ၊ မ႐ွိေတာ့ဘူး။ ႀကိဳးမေပး ေတာ့တာ အႏွစ္သံုးဆယ္နီးပါးဆုိ ေတာ့ တကယ္လုပ္ဖူးတဲ့သူ ႐ွား ကုန္တာေပါ့။ အခု ေသဒဏ္ျပန္စီ ရင္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ေထာင္၀န္ ထမ္းေတြကို သင္တန္းျပန္ေပးရဦး မယ္ဟုထုိအရာ႐ွိကပင္ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

မ်က္ေမွာက္ ေခတ္လက္ခံ က်င့္ သံုးေနသည့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ေသဒဏ္သည္အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္သည္။ လက္႐ွိကမ္ၻာေပၚတြင္ ေသဒဏ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးေန ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၈ ႏုိင္ငံ႐ွိၿပီး ေသဒဏ္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းထား ေသာႏုိင္ငံ ေပါင္း ၁၀၂ ႏုိင္ငံ႐ွိ သည္။ ႏုိင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံတြင္ အေရး ေပၚအေျခအေနမ်ဳိးမွအပ က်န္ အေျခအေနတြင္ေသဒဏ္ကို မ က်င့္သံုးေတာ့ေပ။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၂ ႏုိင္ငံတြင္ ေသဒဏ္စနစ္႐ွိေသာ္ လည္းအတည္ျပဳစီရင္ျခင္းမျပဳသည္ မွာအနည္းဆံုးဆယ္ႏွစ္ခန္႔႐ွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၅ ႏုိင္ငံခန္႔က ေသဒဏ္စီရင္မႈ ေပါင္း ၁၆၃၀ ႏွင့္အထက္ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ တရား၀င္ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ အီရန္တြင္ ၂၀၁၅ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ေသဒဏ္စီရင္မႈ ေပါင္း ၉၇၇ မႈႏွင့္အထက္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ေသဒဏ္ စီရင္မႈအမ်ားဆံုးျပဳလုပ္သည့္ႏုိင္ငံ ဟု ယူဆရေသာ္လည္း စာရင္းဇ ယားအခ်က္အလက္မ်ားတရား၀င္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳေပ။တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ မထုတ္ျပန္သည့္ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ မ ေလး႐ွား၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ဗီ ယက္နမ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေသဒဏ္စီရင္မႈ ၂၈ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ေသဒဏ္စီရင္ရာတြင္ အ မ်ားအားျဖင့္ ႀကိဳးေပးျခင္း၊လွ်ပ္စစ္ ကုလားထုိင္တင္ျခင္းႏွင့္ ေဆးထုိး ျခင္းစသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အ သံုးျပဳစီရင္ေလ့႐ွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ခ်မွတ္ေလ့ ႐ွိေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္၊ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္၊ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ဒဏ္၊ ေသဒဏ္ဟူ၍ ခ်မွတ္က်င့္ သံုးေလ့႐ွိသည္။ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္သည့္ ေသဒဏ္ကိုခ်မွတ္ရာ တြင္ ““လည္ပင္းႀကိဳးစြပ္၍ မေသ မခ်င္းသတ္ေစဟု စီရင္ခ်က္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပေလ့႐ွိၿပီး မနီလာ ႀကိဳးျဖင့္ ႀကိဳးစင္တြင္ ႀကိဳးေပးသည့္ နည္းကို အသံုးျပဳစီရင္ေလ့႐ွိသည္။ တရားခံအား ႀကိဳးေပးၿပီးလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာေထာင္ပုိင္မွ “ေကာင္း မြန္သပ္ရပ္စြာ ေသဒဏ္ေပးၿပီး ေၾကာင္း” တရားသူႀကီးထံ စာေရး သားေပးပို႔ရသည္။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရသူမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိး သမီးျဖစ္လွ်င္ ကေလးေမြးဖြားၿပီး ခ်ိန္အထိ ေသဒဏ္ကို ဆုိင္းငံ့ထား ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ေလ့႐ွိသည့္မႈခင္းမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈ၊ စစ္ပုန္ ကန္မႈအားေပးကူညီျခင္း၊ လူသတ္ မႈ၊ လူသတ္မႈပါ၀င္ေသာ ဓားျပမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဥပေဒ၊ အ ေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒအစ႐ွိ သည့္ မႈခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ေနာက္ဆံုးစီရင္ခဲ့သည့္ေသ ဒဏ္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျပင္ဦးလြင္ အအက မွ ဗိုလ္မွဴးခင္ေမာင္တင့္ အားသတ္မႈတရားခံတပ္သားအုန္း ထြန္းအားႀကိဳးေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေသဒဏ္စ နစ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳေသးေပ။ တရား႐ံုးမ်ားတြင္လည္းေသဒဏ္ မ်ား ခ်မွတ္စီရင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအားေသ ဒဏ္ကို အတည္ျပဳစီရင္ျခင္းမျပဳ သည္မွာ အႏွစ္သံုးဆယ္နီးပါးၾကာ ျမင့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံ ရသည့္ တရားခံအေနျဖင့္ ခုနစ္ ရက္အတြင္း အယူခံ၀င္ရမည္ျဖစ္ ၿပီး အယူခံ႐ံႈးနိမ့္လွ်င္ ေသဒဏ္အ တုိင္း အတည္ျပဳကြပ္မ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေသဒဏ္အား အတည္ ျပဳစီရင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတ၏ အတည္ျပဳခ်က္ လုိအပ္သည္ျဖစ္ ရာ ထုိအဆင့္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ မရ႐ွိျခင္းႏွင့္ အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ား သို႔ ေလ်ာ့ေပါ့ေျပာင္းလဲေပးျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ေသဒဏ္မ်ားအားလံုး ကြပ္မ်က္စီရင္ျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

““ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ေတြေပးေတာ့ ဟိုးအဆက္ဆက္ က ေသဒဏ္က်ခံအက်ဥ္းသား ၅၆၃ ေယာက္ထင္တယ္။ ေထာင္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းကို ေျပာင္းေပး လုိက္တယ္။ တစ္သက္လံုး ေထာင္ ထဲမွာေနသြားရမွာေပါ့။ ေသဒဏ္ ေတာ့ မက်ေတာ့ဘူး။ ေနာင္ထပ္ ေပးမယ့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြ နဲ႔အက်ဳံး၀င္ရင္ေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ထပ္ ေလ်ာ့ေပါ့သြားႏုိင္တာေပါ့””ဟု အ က်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အရာထမ္းတစ္ဦး က ဆုိသည္။

ေထာင္က်လာတဲ့အက်ဥ္းသား အမ်ားစုက ေရးတတ္ဖတ္တတ္ ေလာက္ပဲမ်ားတယ္။ ဆယ္တန္း ေအာင္တို႔ ဘြဲ႕ရတို႔ဆုိတာ လူနည္း စုပဲ။ေထာင္ထဲမွာ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းသင္တန္းေတြ သင္ေပး တယ္။ ဦးဂိုအင္ကာ တရားစခန္း ေတြ ဖြင့္ေပးတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ ေတာ့္အျမင္ကို ေျပာရရင္ လူနည္း စုေလာက္ကလြဲလုိ႔ ခုနကေျပာတဲ့ ေသစာ႐ွင္စာေလာက္ပဲတတ္တဲ့ အက်ဥ္းသားေတြပညာလည္းနည္း တယ္ေပါ့။ သူတို႔က ေထာင္ကို သိပ္မေၾကာက္ၾကေတာ့ဘူးျဖစ္ေန တယ္””ဟု ၎င္းက ဆက္လက္ေျပာ ဆုိသည္။

ေထာင္ေတြပံုစံေျပာင္းကုန္ တာလည္း ဆုိင္မလားေတာ့မသိ ဘူး။ အခုေနာက္ပုိင္းမွာ UN က ေထာင္ေတြလာၾကည့္တယ္။ ႏုိင္ငံ တကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြနဲ႔ကိုက္၊ မ ကိုက္ စစ္တယ္။ အက်ဥ္းသားတစ္ ေယာက္ကိုဘယ္ေလာက္အက်ယ္ ေနရာ႐ွိရမယ္။ ေရက ဘယ္လို၊ အ စားအေသာက္က ဘယ္လိုစသျဖင့္ ေပါ့ေလ။ အဲဒီမွာ အက်ဥ္းေထာင္ ေတြဟာပံုစံေတြေျပာင္းကုန္တယ္။

အခုဆုိ ေထာင္ေတြမွာ ေရေလာင္း မိလႅာစနစ္နဲ႔။ ေထာင္တုိင္းမွာေရ သန္႔စက္ထားတယ္။ အားလံုးေရ သန္႔ေသာက္ရတာ။ ေရကိုလည္း ပံုစံစနစ္နဲ႔ခ်ိဳးရတာမဟုတ္ေတာ့ ဘူး။ ထမင္းလည္း ဟိုးေခတ္ေတြ တုန္းကလို လံုးတီးဆန္မဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္မွန္စားရတယ္။ အခ်ိန္မွာ အိပ္ရတယ္။ အက်ဥ္းသားေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႀကိဳက္တဲ့ေနရာ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္သြားလို႔မရေအာင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အေနအ ထားေလာက္ပဲရွိေတာ့တာ။ ဆို ေတာ့ ဒါဟာေထာင္က်အက်ဥ္း သားေတြအတြက္ ေထာင္ထဲမွာအ ေတာ္သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ လာတာေတာ့ အမွန္ပဲဟု အဆိုပါ အရာရွိကပင္ဆက္လက္ေျပာဆို သည္။

ေနရတာစိတ္ထဲမွာမလံုၿခံဳ ဘူး။ သတ္လိုက္ရင္လည္းတစ္အိမ္ လံုးသတ္တာ၊ အိမ္ရွိလူကုန္သတ္ တာမ်ိဳးေတြခဏခဏၾကားေနရတယ္ ဟု အသက္ ၆၈ႏွစ္အရြယ္အၿငိမ္း စားေက်ာင္းဆရာႀကီးတစ္ဦးကဆို သည္။ ဦးတို႔လင္မယားႏွစ္ေယာက္ တည္းေနတာ။ သားအငယ္ကအ လုပ္မွာလိုက္ေနတယ္။ အဲဒီမွာပဲ အိပ္ရတယ္။ သားႀကီးကအိမ္ ေထာင္နဲ႔ဆိုေတာ့ သူ႔မိန္းမနဲ႔ က ေလးေတြနဲ႔ အိမ္ခြဲေနတယ္။ တစ္ ပတ္မွာ တစ္ရက္ေလာက္ပဲလာၾက တာ။ မႈခင္းသတင္းေတြဖတ္ရၾကား ရရင္ ေနလို႔ေတာင္မေကာင္းဘူးဟု ဆရာႀကီးကဆိုသည္။

မႏၲေလးမွာေတာ့ ေန႔ခင္း ေၾကာင္ေတာင္ကို ဆိုင္ကယ္နဲ႔လု တယ္။ ဆိုင္ကယ္က လိုင္စင္မဲ့။ အမႈအမ်ားစုကမေပၚဘူး။ အလုပ္ သြားရင္ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲလည္း ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးမထည့္ရဲဘူး။ လု ရင္လည္းေအာ္တာကလြဲ လို႔ဘာမွ မလုပ္ရဲဘူး။ လိုက္လည္း မလိုက္ရဲ ဘူး။ ေတာ္ၾကာဓားနဲ႔ ထိုးသြားရင္ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မလဲဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ မွမအိအိေထြးကဆိုသည္။

၂၁.၈.၂၀၁၆ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေထာက္ၾကန္႔၊ ေရႊ နံ႔သာေက်းရြာအုပ္စု ပတၱျမားၿမိဳ႕ သစ္တြင္ေနထိုင္သည့္ ရဲအရာရွိ ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ မိသားစုသံုးဦး သတ္ခံခဲ့ရရာ သံုးတန္းအရြယ္က ေလးငယ္မွာ အိပ္ရာထဲတြင္ပင္ ဓားျဖင့္သံုးခ်က္ထိုးသတ္ခံရၿပီး၊ ၈ တန္းအရြယ္ကေလးငယ္မွာ ဧည့္ ခန္းတြင္ ဓားျဖင့္ခုနစ္ခ်က္ထိုးသတ္ ခံခဲ့ရသည္။ ထိုေန႔တစ္ရက္တည္း မွာပင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ နယ္ေျမ ၃၊ ေတာင္နီေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္အ တြင္း၌ မိသားစုသံုးဦးသတ္ခံခဲ့ရရာ အသက္ဆယ္ႏွစ္အရြယ္ကေလး ငယ္တစ္ဦးႏွင့္ ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦးပါ၀င္ခဲ့သည္။

လူမဆန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴး လြန္သူေတြကို ေသဒဏ္မေပးဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ေထာင္ထဲမွာ ဒီအတိုင္း ထားရတယ္ဆိုတာ နားကိုမလည္ တာဟု အသက္ ၂၈ႏွစ္အရြယ္ကို ေ၀ၿဖိဳးကဆိုသည္။ ေနျပည္ေတာ္ မွာ သမီးရည္းစားႏွစ္ေယာက္ခ်ိန္း ေတြ႕တယ္။ ေကာင္ေလးကိုဓားနဲ႔ ထိုးသတ္တယ္။ ေကာင္မေလးကို မုဒိမ္း၀ိုင္းက်င့္တယ္။ ေသဒဏ္ ေတာ့ေပးပါရဲ႕။ တကယ္လည္းမ သတ္ဘူးဆိုရင္ ဒီဥပေဒကဘာဥပ ေဒလဲ။ ဒီတရားစီရင္မႈစနစ္က ဘာတရားစီရင္မႈစနစ္လဲဟု ကို ေ၀ၿဖိဳးကေဒါသတႀကီး ဆက္လက္ ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ကမၻာေပၚမွာ ေသဒဏ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးေနတဲ့ႏိုင္ငံ နည္း နည္းေလးပဲရွိေတာ့တယ္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂ္ၢလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၃မွာ လူ တိုင္းတြင္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ရွိရ မယ္။ အပိုဒ္ ၅မွာ မည္သူ႔ကိုမွ် ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ လူမဆန္ေသာ၊ လူသိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစေသာ ျပဳမူ ဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ိဳးမ ျပဳရဘူးလို႔ ထည့္ဆြဲထားတယ္။ EU ဆိုရင္ သူ႔အုပ္စု၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ဆိုရင္ ေသဒဏ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္ ရမယ္လို႔သတ္မွတ္ထားတယ္။ ေသဒဏ္က ကမၻာေပၚမွာႏိုင္ငံအ မ်ားစုက မက်င့္သံုးၾကေတာ့ဘူးဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကဆိုသည္။

ျမန္မာမွာက ေသဒဏ္ကို တ ရား၀င္ေတာ့မပယ္ဖ်က္ေသးဘူး။ သို႔ေသာ္အတည္ျပဳမစီရင္ေတာ့ တာၾကာၿပီ။ အယူခံမွာ ေသဒဏ္ အစား ျပစ္ဒဏ္ကိုေလ်ာ့ေပါ့ေပး လိုက္တယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံလည္းဒီလိုပါ ပဲ။ ဗုဒ္ၶဘာသာႏိုင္ငံေတြဆိုေတာ့ လူ႔အသက္ေသတဲ့အထိျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး နဂိုကတည္းက ေပးခဲ့ပါတယ္။ အ ခုလည္းေသဒဏ္ေတြျပန္ေပးဖို႔ အ တည္ျပဳဖို႔အစီအစဥ္မရွိပါဘူးဟု ဦး ေဇာ္ေဌးကဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ေသဒဏ္က်ခံထားရသည့္အက်ဥ္း သားဆယ္ဂဏန္းအခ်ိဳ႕ခန္႔ရွိၿပီး ထို အက်ဥ္းသားမ်ားကိုလည္း ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္စီရင္ရန္ အတည္ျပဳ ခ်က္မရရွိေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာ နမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တြင္ လူသတ္မႈေပါင္း ၁၂၄၆မႈ၊ ဓား ျပမႈ ၁၀မႈ၊ လုယက္မႈ ၁၃၆မႈ၊ မုဒိမ္း မႈ ၆၈၂မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူသတ္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္စတင္ခ်ိန္တြင္ ေမလ အတြင္း လူသတ္မႈ ၁၂၆မႈ၊ ဇြန္လ အတြင္း လူသတ္မႈ ၁၂၅မႈ၊ ဇူလိုင္ လအတြင္း လူသတ္မႈ ၉၅မႈျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္းတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ ဇူလိုင္လအထိ လူသတ္မႈ ၁၀၆ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၁၀၈မႈ၊ လူယက္မႈ ၃၄ မႈ၊ ဓားျပမႈ ၁မႈ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈေလး မႈျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရသိ ရွိရသည္။

အခုအခ်ိန္မွာ အျဖစ္ခ်င္ဆံုး ဆႏၵက ႐ုရွားကဗလာဒီမာပူတင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဖိလစ္ပိုင္က သမၼတဒူတာ ေတကိုျဖစ္ျဖစ္ ခဏလိုခ်င္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက သမၼတေတြက လူဆိုးေတြကို ကိုင္တဲ့ေနရာမွာ သူ တို႔တစ္၀က္ေလာက္ေတာင္ အ လုပ္မျဖစ္ဘူးဟု အသက္ ၂၈ႏွစ္ အရြယ္ကိုေ၀ၿဖိဳးက စိတ္ပ်က္လက္ ပ်က္ေျပာဆိုသည္။

ေရးသားသူ - ေနရီ
၂၄.၈.၂၀၁၆ရက္ေန ႔ထုတ္
The Myanmar Review Journal
အတြဲ ၃ ၊ အမွတ္ ၈ ပါ ေဆာင္းပါး


အျပည့္အစံုသို႕ >>

မိန္ခေလးမ်ားသိထားသင့္သည္ Sex Chat အႏၱရာယ္
-----

ကိုယ္နဲ့မဆိုင္ဘူးလို့သတ္မွတ္ရင္ဖတ္ခ်င္မွလဲဖတ္ပါ မဖတ္ခ်င္လဲ မဖတ္ပါနဲ ့။

အခုေနာက္ပိုင္း ျကီးမွန္းမသိျကီးလာတဲ့ ျပသနာေတြထဲ Sex Chat လဲပါတယ္။
Social Network ေျကာင့္ မိန္းကေလးေတြေသဆံုးရ ဘဝပ်က္ရတဲ့ အခ်က္ေတြထဲ ဒီSex Chat လဲပါတယ္။

ဖြံ့ျဖိဴးပီး နိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒီျပသနာဟာ သိပ္ေျဖရွင္းရမခက္ေပမယ့္။ က်ေတာ္တို ့လို ဖြံျဖိဴးဆဲလား မဖြံ့ျဖိဴးေသးတာလားမသိတဲ့ နိုင္ငံေတြနဲ ့ တျခား CyberLaw ေတြ မဖြံျဖိဴး မထိေရာက္ေသးတဲ့ နိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒီျပသနာဟာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးကိ်ဴးျကီးမားပါတယ္။

ဖြ့ံျဖိဴးပီးနိုင္ငံေတြမွာနိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ယဥ္ေက်းမူလူမူေရး နဲ့ဆိုင္တဲ့ Social Network ေတြကိုCyber Law နဲ ့ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

Sex Chat ဖို ့မေျပာနဲ ့ အျပာကား ေတြ Down ရင္ ျကည့္ရင္ေတာင္ အဖမ္းခံရတဲ့အေနအထားေတြျကားဖူးျကမွာပါ။ တရားဝင္ID တင္ထားတဲ့ page ေတြကလြဲရင္ တျခားဘယ္လို ျကည့္ျကည့္ Down Down ဖမ္းပါတယ္။

ဂ်ပန္ လို Sex Case အမ်ားဆံုးနိုင္ငံအျပာစာအုပ္အထုတ္ဆံုး ကမၻာ့အျပာကား၃၅ % ထြက္တဲ့ နိုင္ငံမိ်ဴးမွာေတာင္ CyberLaw ေတြ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာမွာ Cyber Law မရွိပါဘူး။ရွိတဲ့ Cyber Law ေတြကလဲ အလုပ္မလုပ္တဲ့စာအုပ္ထဲမွာရွိတဲ့ ဥပေဒေတြပါ။

ဒါကလဲအျပစ္ေျပာလို့မရပါဘူး။ မဖြံ့ျဖိဴးေသးတဲ့ နိုင္ငံတိုင္း ခံစားေနရတဲ့ျပသနာပါ။

ဘာတုန္း SexChat
------

တခိ်ဴ ့သိခ်င္မွလဲသိမယ္။ မသိခ်င္လဲမသိဘူးစိတ္ဝင္စားခ်င္မွလဲစိတ္ဝင္စားမယ္။ ငါနဲ့မွမဆိုင္တာ ဆိုတာမိ်ဴးလဲျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ငါမွမလုပ္တာ လို့သတ္မွတ္ခ်င္မွတ္မယ္။

ေယာက်ာ္းေတြ နဲ ့ေတာ့ မဆိုင္ေပမယ့္Sex Chat ေျကာင့္ ကမၻာ မွာ ေန့စဥ္

*မိန္းကေလး အေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသေနပါတယ္။
* မိန္းကေလးေထာင္ခ်ီ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရပါတယ္။
*မိန္းကေလး ေထာင္ခ်ီ အရွက္တကြဲအက္ိ်ဴးနဲ့ နဲ ့ဒူးနဲ့မ်က္ရည္သုတ္ေနရပါတယ္။

ဒီထဲမွာ Asia ကအဆိုးဆံုးပါ။ ေျပာရရင္အရွက္တရားျကီးမားတဲ ့မိန္းမေတြ မ်ားတဲ့နိုင္ငံ ေတြမွာ အဆိုးဆံုး ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ဘာလဲ Sex Chat ဘယ္လိုဟာ ကို Sex Chat လို့ေခၚလဲဲ

ျမန္မာ အေနနဲ ့ပဲ ေျပာျကတာေပါ့။

မေန ့တေန ့ကမွ fb သံုးျက fb မွာဘယ္လို ဟာေတြရွိတယ္။ ဘယ္လိုျပသနာေတြရွိတယ္။ ဘယ္လိုေကာင္ေတြရွိတယ္။ ဘယ္လို အႏၱရယ္ေတြ ရွိတယ္ကို မသိျကဘူး

မေန့တေန ့ကသံုးတဲ့ လူကိုထား၄ ၅နွစ္ fb သံုးဖူးတဲ့ မိန္းကေလးေတြေတာင္ဒီျပသနာကိုျကံဴဖူး ျကမွာပါ။ တခိ်ဴ ့လဲဘဝပ်က္တဲ့ အထိ ခံခဲ့ျကဖူးမွာပါ။

Sex Chat ဆိုတာ

*acc အစစ္ ပံု အစစ္ေတြမဟုတ္ပဲFake acc ေတြ
*Real acc ျဖစ္ပီး ph no / လိပ္စာဘယ္သူဘယ္ဝါ ဆိုတာ မတင္ထားျကတဲ့ေကာင္ေတြ
*မိန္းကေလး နာမည္ မိန္းကေလး ပံု နဲ ့Fake Acc ေတြ
*တျခား မထင္ထားတဲ့ acc ေပါင္းမ်ားစြာကမိန္းကေလး ေတြကို ခင္မင္ေအာင္အရင္လုပ္ပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္မူေတြလုပ္တာကို ေခၚတာပါ။

ခက္တာက ျမန္မာက fb သံုးတဲ့မိန္းမအမ်ားစုကေျကာက္တတ္ရွက္တတ္လိုက္တာလဲသူတို ့ ။ ဘုမသိဘမသိ ေဖာ္ေရြ အားနာတတ္တာလဲသူတို ့။

တခိ်ဴ ့ Fb Normal User ေတြကသူတို ့က cb ကေန စကားလာေျပာရင္ အားနားပီး စကားျပန္ေျပာျကတယ္။
မိန္းကေလး အေကာင့္ျဖစ္ေစ ေယာက်ာ္းေလးအေကာင့္ျဖစ္ေစေပါ့။

အားနာပီးေျပာတာ ျပသနာမဟုတ္ေပမယ့္ဘာမွမသိ ဘယ္သူမွန္းမသိပဲ စကားေတြမ်ားအျပန္အလွန္ေျပာျက စကားေတြက်ြံပီးေနာက္ဆံုး Sex Chat ရဲ့သားေကာင္ျဖစ္သြားျကေရာ

Sex Chat ရဲ့လူယုတ္မာေတြကဘယ္္လိုစလဲ
---

၁။ ကိုယ့္ကိုစကားလာေျပာမယ္။
၂။ခင္ေအာင္လုပ္မယ္။
၃။ခ်စ္သူအေျကာင္းမိသားစုအေျကာင္းတျခား အေျကာင္းေတြေျပာမယ္။
၄။ပီးရင္ မိန္းမသားခ်င္းပဲ သူငယ္ခ်င္းခ်င္းပဲအကိုတေယာက္လို ဆိူတာမိ်ဴးေတြေျပာပီးလိင္ကိစၥ ေတြကို ေျပာမယ္။

(ရိုင္းမယ္ေနာ္ )
ဥပမာ-

* ညီမရဲ ့့ ေအာက္ပိုင္းေလး ဓာတ္ပံုရိုက္ျပညီမ နို့ပံုေလး ကို ရိုက္ျပပါလား ဆိုတာမိ်ဴးေတြ။
*ညီမ ညီမခ်စ္သူနဲ ့အိပ္ဖူးလား ။ဘယ္လိုခံစားရလဲ ။ မိန္းမသားခ်င္း (or) သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပပါလား။

စတဲ ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စကားေတြ စေျပာလာမယ္။ ပီးရင္ ကိုယ္က ရွက္ပီး မေျပာဘူးမျပဘူးဆို လာပီအဓိက အခ်က္

သူတို ့ေျပာတာ ကို မျပဘူးမေျပာဘူးဆို ျခိမ္းေျခာက္မူေတြနဲ ့ ကိုယ့္ကို ျခိမ္းေျခာက္ေလ့ရွိျကတယ္။

ဥပမာ

*မေျပာဘူးလား မေျပာရင္ နင္နဲ့ငါေျပာထားတာေတြကို Screen shoot ရိုက္ပီး ငါတင္မွာေနာ္

*နင့္ပံုေတြ ငါsave ထားတယ္ ။ ဖာသည္မေတြ page မွာ တင္လိုက္မွာေနာ္။

*ငါ့ကို ph bill ၁၀၀၀၀ ထည့္ေပး မေပးရင္နင့္ပံုေတြ ဖာသည္မ page ေတြမွာတင္မွာစသျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ ျကတယ္။

တခိ်ဴ ့ကလဲ နွမခ်င္းမစာနာလို ့လိင္စိတ္ျပင္းထန္လို ့ သုတ္ပိုးဦးေနွာက္ထဲေရာက္ေနလို ့ ခုလို Sex Chat ျကေပမယ့္တခိ်ဴ ့ကလဲ ေငြေျကး နဲ ့အဓိကခ်ိန္းေျခာက္ျကတယ္။

ဒီေတာ့ သိတဲ့အတိုင္း ျမန္မာမိန္းကေလး အမ်ားစု ကဒါမိ်ဴးဆို အေသေျကာက္အရွက္ျကီး လူသိမွာစိုးရိမ္ပီး သူ တို့ရဲ့ျခိမ္းေျခာက္သမ်ွကို ခံရလိုက္ေရာ ရပါေတာ့တယ္။ ပီးရင္ အရွက္တကြဲအကိ်ဴးနဲ့ျဖစ္ပီး
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသေျကာင္းျကံ ျကတယ္။ဒါမွမဟုတ္ရင္ လူေတာမတိုးရဲျဖစ္ျကတယ္။

ဒါျဖစ္တတ္ပါတယ္မလုပ္နဲ့ ဒီလို ဘဝပ်က္သြားတဲ့ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ အမ်ားျကီးရွိေနပီ။ သတ္ေသသြားတဲ့မိန္းကေလးသတင္းေတြ ဂ်ာနယ္ေတြမွာဖတ္ဖူးျမင္ဖူး ေနျကပီ။

ငါနဲ့မွမဆိုင္တာ။ ဖင္ယားတာခံေပါ့။ဆိုပီးကိုယ္ခ်င္းမစာ ရင္မွားလိမ့္မယ္။ ကိုယ္လဲတေန့ သူတို ့လိုျခိမ္းေျခာက္တဲ့ ဂြင္ထဲမဝင္ဘူးမေျပာနိုင္ဘူး။ ကိ္ုယ့္ု့္မ္သားစု ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္း ထဲက ဒါမိ်ဴးမျကံဴရဘူးလို ့မေျပာနိူင္ဘူး။ ဒါမိ်ဴးက ကိုယ္တိုင္ျကံဴမွသိရင္ ဘာမွလုပ္လို့မရေတာ့ဘူး။

ဒီေတာ့ ဘယ္လို Sex Chat ကို ေျဖရွင္းမလဲ။ ျကံဴလာရင္ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ။ဘယ္လို ျပန္လုပ္ရမလဲ။

တျခား နိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒီလိုျပသနာေတြအတြက္ Cyber Law ရွိပီးသားပါ။ခ်က္ခ်င္း Call Center ေတြကိုတိုင္ပီးး ျခိမ္းေျခာက္မူ နဲ ့တိုင္ျကားနိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာမွာ Cyber Law အားနည္းေတာ့ဒီလိုျပသနာေတြျကံဴလာရင္ကိုယ္တိုင္ပဲေျဖရွင္းရမွာပါ။

* ကိုယ္နဲ ့စကားေျပာတဲ့ cb လူတိုင္းကိုမယံုပါနဲ ့အထူးသျဖင့္ fake acc ေတြ ေနာက္like 10 မေက်ာ္တဲ့ ကိုယ့္မူရင္းပံုမတင္ထားတဲ့သူေတြ။ ေယာက်ာ္းနာမည္ မိန္းမပံု accေတြ တျခား Fake acc လို့ယူဆရတာေတြ
ကိုေရွာင္ပါ။ ေျပာရင္ေတာင္ ကိုယ့္ဖက္ကစကားမက်ြမ္ ပါေစနဲ ့။

*ဒီလိုသတိထားေနတဲ့ုျကားက ျကံဴမိပီထားရေသးတယ္။ မေျကာက္နဲ ့မေယာင္ရာ ဆီမလူးနဲ ့။ ျမန္မာကတခိ်ဴ ့မိန္းကေလးေတြက အရွက္တရားအေျကာက္တရားသိပ္ျကီးတယ္။ ဒါဟာေကာင္းေပမယ့္ ေျကာက္သင့္တဲ့ေနရာေျကာက္ မေျကာက္သင့္တဲ့ေနရာမေျကာက္နဲ့။ ဦးေနွာက္မရွိပဲ အရွက္တရားခ်ည္းျကီးေနေျကာက္ေနရင္ ခံသြြားရလိမ့္မယ္။

* ကိုယ္ကျခိမ္းေျခာက္ခံေနရပီ။ ေျကာက္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ ကိုယ့္အသိမိတ္ေဆြကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းေတြကိုခ်က္ခ်င္းေျပာ ဘာလုပ္ရမလဲေမး။ သူ ့acc ကို အျမန္မွတ္လူအမ်ားသိေအာင္ကိုယ္ကအရင္လုပ္။

*မဟုတ္ပဲ ေျကာက္တယ္ ရွက္တယ္ခ်ည္းလုပ္ေနရင္ ခံရပါမယ္။

*ေနာက္တခုက ကိုယ့္ပံုေတြ ဖာသည္မ page ေတ မွာတင္ခံရမွာကိုမေျကာက္ပါနဲ ့တင္တာနဲ ့ ခ်က္ခ်င္း ကိုယ့္ fri ေတကိုအကူအညီေတာင္း လူသိေအာင္လုပ္ပါ။ဖာသည္မ page ကို ဘယ္မိေကာင္းဖခင္သားသမီးမွမlike cmtမေပးပါဘူး။ ျကိတ္ခံေနရင္ လူမသိသူမသိေျဖရွင္းေတာင္းပန္ေနရင္ ပိုဆိုးသြားပါလိမ့္မယ္။

*vb တို ့ဘာတို ့က sex chat ရင္လဲ ph noကိုအရင္မွတ္ပါ။ ဒါဆို တိုင္ျကားနိုင္ပါတယ္။

*ေနာက္တခု က ဦးေနွာက္မရွိပဲ မေျကာက္ျကပါနဲ ့။ ေျကာက္ေလခံရေလပါ။ ရွက္သင့္တာေျကာက္သင့္တာ ကို တျခားေနရာသံုးပါ Sex Chat မွာမသံုးပါနဲ ့။

ဒါဖတ္လို့ေကာင္းေအာင္ ေရးျပေျပာျပေနတဲ့ပံုျပင္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီျပသနာေျကာင့္လူမသိသူမသိေရာ လူသိပီးေရာ ေသဆံုး ဘဝပ်က္ အရွက္တကြဲအကိ်ဴးနဲ ့ျဖစ္သြားတဲ့မိန္းမေတြ ျမန္မာမွာအမ်ားျကီးပါ။

လက္ရွိလာအို က ကမၻာမွာ Sex Chat ေျကာင့္ေသဆံုးတဲ့အမိ်ဴးူသမီးဦးေရ အမ်ားဆံုးပါ။

ကိုယ္တိုင္ျကံဴမွ လူမသိသူမသိေျဖရွင္းတဲ့နည္းေတြ ေျကာက္စိတ္ေတြနဲ ့မျပာယာေနပဲ။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့အတူေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။

နွမခ်င္းအမခ်င္း စာလို ့ မရွက္တမ္းေရးရ လ်ွာရွည္လိုက္ပါတယ္။

(ထက္ဝန)
အျပည့္အစံုသို႕ >>

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၌ လက္ပစ္ဗုံးငါးလုံး ထည့္ထားသည့္ ပိုင္ရွင္မဲ့ေက်ာပိုးအိတ္တစ္လုံး ေတြ႕ရွိPosted: August 23, 2016


စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း 3 Colour လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အနီးမွ လက္ပစ္ဗုံး ငါးလုံး ႏွင့္ စနက္တံငါးခု ထည့္ထားသည့္ ပိုင္ရွင္မဲ့ေက်ာပိုးအိတ္ တစ္လုံးကို တာဝန္ရွိျပည္သူ တို႔၏ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ က သက္ဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္စိစစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ၾကသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ စိန္ကုန္းရပ္ေန ကိုနန္းဝါ (၃၄ ႏွစ္) ကမၻာေက်ာ္ ထုံးစက္လုပ္သူသည္ ဧရာဝတီျမစ္ေရမ်ား ျပန္လည္ က်ဆင္းသြားသျဖင့္ ေရ၌ ေမ်ာပါလာသည့္ ဘူးသီးေျခာက္မ်ား ကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္ လိုက္လံေကာက္ယူစဥ္ 3 Colour လက္ဖက္ ရည္ဆိုင္အနီး ျမစ္ကမ္းနံေဘး၌ ယင္းေက်ာပိုးအိတ္အား ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ မသကၤာဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား ပါရွိသည္ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ မရွိခဏဘုရားအနီး ကြမ္းယာေရာင္းသူ ဦးဖိုးၿပံဳး (၃၇ ႏွစ္)က သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ သတင္းေပးပို႔ခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ယာယီဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ျမသင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴး ဉာဏ္ေသာင္း၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးေက်ာ္ထြန္းႏိုင္တို႔က သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကသည္။

အဆိုပါ ေက်ာပိုးအိတ္အတြင္း၌ ပလတ္စတစ္အိတ္ႏွင့္ ထည့္လ်က္ OT - 536 / 2005 MG-I တံဆိပ္ပါ အစိမ္းေရာင္ လက္ပစ္ဗုံး ငါးလုံးႏွင့္ ပလတ္စတစ္ေကာ္ဘူးႏွင့္ ထည့္ထားသည့္ စနက္တံ ငါးခုတို႔ကို ေတြ႕ရွိ သျဖင့္ သက္ေသမ်ားေရွ႕၌ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ေတြ႕ရွိပစၥည္းမ်ားအား မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ နယ္ေျမခံတပ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: MOI
အျပည့္အစံုသို႕ >>

“အဏုျမဴဗံုးထက္ ဖ်က္အားျပင္းေသာ ကပ္ေဘးဆိုး”
*******************************************************************
"ဖန္ေနဝန္းသို႔ညီ ထြန္းလင္းေျပာင္ေပသည္၊ ဒါ တို႔တိုင္းတို႔ျပည္ တို႔ျမန္မာျပည္၊ လြတ္လပ္တဲ့ တို႔တိုင္းျပည္…"

အဲဒီစစ္ခ်ီသီခ်င္းသံကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕လယ္မွာ ၾကားလိုက္ရေတာ့ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ့လားဆိုၿပီး က်ေနာ္ အရမ္းအံ့ဩသြားတာေပါ့။ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္မွ စာသားေတြက ျမန္မာလို မဟုတ္ဘဲ ဂ်ပန္လို ျဖစ္ေနတယ္။ ဟင္… ဘယ့္ႏွယ္ ျမန္မာစစ္ခ်ီသီခ်င္းကို ဂ်ပန္ေတြ ခိုးခ်ထားသလား။ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဟိုးေရွးေရွး ဂ်ပန္ေခတ္ ဘီအိုင္ေအ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ျမန္မာစာသား ေကာ္ပီသြင္းထားတဲ့ ဖန္ေနဝန္းသီခ်င္းရဲ့ မူရင္းဂ်ပန္စစ္ခ်ီသီခ်င္းပါ။

တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရဲ့ ပူျပင္းတဲ့ ေႏြရာသီ တစ္ခုေသာ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ နံနက္ခင္းမွာ အင္မတန္ စပ္စုတဲ့ (အဲေလ ဗဟုသုတ ရွာေဖြေလ့လာတတ္တဲ့) က်ေနာ္ဟာ ကမ႓ာေက်ာ္ ယာဆုခုနိဘုရားေက်ာင္းေရွ႕မွာ လည္တဆန္႔ဆန္႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ဂ်ပန္အစိုးရက ႁခြင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်ခဲ့ၿပီး ဒုတိယကမ႓ာစစ္ႀကီးကို အဆံုးသတ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ပါပဲ။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ရင္နင့္ေအာင္ အသည္းနာခဲ့ရတဲ့ မေမ့ႏိုင္စရာ ေန႔တစ္ခုေပါ့။

ေစာင့္စားေနတုန္းမွာပဲ က်ေနာ္ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက နားယဥ္ေနတဲ့ ဘင္ခရာ စစ္ခ်ီသီခ်င္းသံကို ၾကားလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္အလံကိုင္ေဆာင္ၿပီး စစ္ခ်ီသီခ်င္းနဲ႔ ဘယ္ညာေျခလွမ္းညီညီ ခ်ီတက္လာၾကတဲ့ စစ္ဝတ္စံုဝတ္ လူႀကီးေတြဟာ ဘုရားေက်ာင္းေရွ႕ ကြက္လပ္မွာ တန္းစီရပ္လိုက္တယ္။

သူတို႔ကို ၾကည့္ရတာ သီဟတင္စိုးရဲ့ ဇာတ္ကားေတြထဲကလို အရင္ေခတ္ ဂ်ပန္စစ္ယူနီေဖာင္းေတြ၊ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ေတြ၊ သားေရစလြယ္မွာ ေျခာက္လံုးပူးေသနတ္အိတ္ေတြနဲ႔ေလ။ ဗိုလ္ဝတ္စံုနဲ႔လူက ဓားရွည္ႀကီးလည္း ပါေသးတယ္။ သူတို႔ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့အလံဟာလည္း က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေနက် အျဖဴေပၚ အနီစက္ဝိုင္းမဟုတ္ဘဲ အနီေရာင္အလင္းတန္းေတြ ျဖာထြက္ေနတဲ့အလံပါ။ အဲဒါ ဂ်ပန္ဘုရင့္
တပ္မေတာ္အလံတဲ့။

သူတို႔ဟာ အသက္ႀကီးတဲ့ အဖိုးအိုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒုတိယကမ႓ာစစ္မွာ တကယ္
တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ စစ္သားေဟာင္းႀကီးေတြ ခ်ီတက္အေလးျပဳခဲ့ၾကတယ္။ ႏွစ္ေတြၾကာလာေတာ့ စစ္သား
ေဟာင္းႀကီးေတြ ကြယ္လြန္၊ အိုမင္းမစြမ္း ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ ခုေခတ္မွာေတာ့ သူတို႔ရဲ့ သားေျမးေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

သူတို႔ ခ်ီတက္အေလးျပဳတာကေတာ့ ယာဆုခုနိ ဂ်ပန္႐ိုးရာဘုရားေက်ာင္းထဲမွာ ျမႇဳပ္ႏွံသၿဂႋဳဟ္ထားတဲ့ စစ္အတြင္း ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္ ၁၄ ဦးရဲ့ အ႐ိုးအိုးဂူဗိမာန္ပါ။ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြက အဆင့္တစ္ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္လို႔ သတ္မွတ္ေပမယ့္၊ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ ဂ်ပန္ေတြဖက္ကၾကည့္ေတာ့ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းေတြေပါ့။

စစ္႐ံႈးလို႔ ဂ်ပန္လက္နက္ခ်ရတဲ့ ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္မွာ ႏွစ္စဥ္မပ်က္ စစ္ဝတ္စံုဝတ္၊ ဘုရင့္တပ္မေတာ္
အလံလႊင့္ၿပီး ခ်ီတက္အေလးျပဳၾကတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေတြရဲ့ မာန္မာနဟာ ခက္ထန္ေနဆဲပါပဲ။ ဒီေလာက္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ေနပါလ်က္နဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ သူပုန္ထၿပီး မေတာ္လွန္ၾကတာလဲ။ စစ္ၿပီးစအခ်ိန္က ဂ်ပန္မွာ လက္နက္ေတြ၊ ခဲယမ္းေတြ၊ တင့္ကား၊ အေျမာက္၊ ေလယာဥ္၊ စစ္သေဘၤာ အားလံုးရွိတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ခ်င္ရင္ အရမ္းလြယ္ပါတယ္။

အမွန္မွာေတာ့ ဂ်ပန္လည္း တစ္ျပည္လံုး စစ္မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္မယ့္ ေဘးရန္ႀကီးက သီသီေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရတာပါ။

ဒုတိယကမ႓ာစစ္ႀကီး ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာလာၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္မွာ ပို႔စ္ဒမ္ေၾကညာခ်က္ထြက္လာခဲ့တယ္။ အေမရိကန္သမၼတ ဟယ္ရီ ထ႐ူးမင္း၊ ၿဗိတိသွ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝင္စတန္ ခ်ာခ်ီလ္နဲ႔ တ႐ုတ္သမၼတ ခ်န္ေကရွိတ္တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ဟာ အမွန္ေတာ့ ရာဇသံပါပဲ။ "ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ႁခြင္းခ်က္မရွိ လက္နက္မခ်ပါက ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ဆံုးခန္း
တိုင္ ေခ်မႈန္းျခင္းခံရမည္" ဆိုတဲ့စာသားေၾကာင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ အသားဆတ္ဆတ္တုန္ေအာင္ ခံျပင္းေဒါသထြက္တာ မဆန္းဘူး။

ဒါေပမယ့္ ဒီရာဇသံအတိုင္း တကယ္လည္းပဲ လုပ္တယ္ေလ။ ေနာက္ ၁၁ ရက္အၾကာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ မနက္ ၈း၁၅ နာရီမွာ အဏုျမဴဗံုးကို ဟီ႐ိုရွီးမားၿမိဳ႕ေပၚ ကမ႓ာ့ပထမဆံုး
အေနနဲ႔ ေဖာက္ခြဲခဲ့တယ္။ လူ ၈ ေသာင္းနီးပါး ေသဆံုးၿပီး ၇ ေသာင္းေလာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္။

ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္မွာ ဒုတိယအဏုျမဴဗံုးကို နာဂါဆာကီၿမိဳ႕ေပၚခ်လိုက္ျပန္ေတာ့ ၄ ေသာင္းက ၈ ေသာင္း
ေလာက္အထိ ထပ္ေသၿပီး ၆ ေသာင္းေလာက္ ဒဏ္ရာရၾကျပန္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕စလံုး
လည္း ျပာပံုျဖစ္သြားၿပီ။

ဒီေလာက္ေတာင္ ဖ်က္အားျပင္းထန္တဲ့ အဏုျမဴလက္နက္နဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့အခါ ဂ်ပန္ဟာ လက္နက္ခ်ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရပါေတာ့တယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာ္ စစ္ေကာင္စီက လက္နက္ခ်ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ဘုရင္ ဟီ႐ိုဟီတိုကလည္း တိုင္းျပည္ကို ေျပာၾကားမယ့္ လက္နက္ခ်မိန္႔ခြန္းကို ေရဒီယိုက ထုတ္လႊင့္ဖို႔ အသံသြင္းထားၿပီးပါၿပီ။

ဒါကို ဂ်ပန္ဘုရင့္တပ္မေတာ္ အရာရွိငယ္တစ္ခ်ိဳ႕က ဘယ္လိုမွ မခံမရပ္ႏိုင္ၾကဘူး။ စစ္႐ံုး (စစ္ဝန္ႀကီးဌာန) မွာ အမႈထမ္းေနတဲ့ ဗိုလ္မႉး ဟာတာနာကာ ကင္းဂ်ိ ဦးေဆာင္ၿပီး အာဏာသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕ ပါဝင္တဲ့ သူတို႔အဖြဲ႕ဟာ ဩဂုတ္လ ၁၄ ရက္၊ ည ၉း၃၀ နာရီ (လက္နက္မခ်မီ နာရီပိုင္းအလို) မွာ ဘုရင့္နန္းေတာ္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ကို အယံုသြင္းၿပီး နန္းေတာ္ထဲအထိ ဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘုရင့္လက္နက္ခ်မိန္႔ခြန္း အသံသြင္းတိပ္ေခြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ သူတို႔အဖြဲ႕က အသည္းအသန္ ရွာေဖြေပမယ့္ နန္းေတာ္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးနဲ႔ ဘုရင့္အရာရွိခ်ဳပ္တို႔က နန္းေတာ္ေျမတိုက္ထဲမွာ တစ္ညလံုးပုန္းေနလို႔ ရွာမေတြ႕ၾကဘူး။

ဒီေတာ့ ဗိုလ္မႉး ဟာတာနာကာနဲ႔ စစ္အရာရွိေတြဟာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ေယာက္ကို သြားေတြ႕ၿပီး သူတို႔ရဲ့ ပုန္ကန္မႈကို ေထာက္ခံပါဝင္ေပးဖို႔ စည္း႐ံုးေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ လက္မခံေတာ့ ပစ္သတ္
လိုက္ၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ခန္တို အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာနာကာ ရွိဇုအိခ်ိဆီကို သြားၾကျပန္တယ္။ ခန္တိုနယ္ေျမဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္တိုက်ိဳနဲ႔ ယိုကိုဟားမားေဒသျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာနာကာလည္း ျငင္းဆန္ၿပီး ဗိုလ္မႉး ဟာတာနာကာနဲ႔ အဖြဲ႕ကို ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ျပန္ၾကဖို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ ျပင္းထန္ေနတဲ့ စစ္အရာရွိေတြက လက္မခံဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာနာကာဟာ ဂ်ပန္ဘုရင့္စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၈ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္နဲ႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္မွာလည္းဘြဲ႕လြန္သင္ၾကားခဲ့သူ ေခတ္ပညာတတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္
ပါတယ္။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ပုန္ကန္တဲ့ စစ္အရာရွိေတြကို သူက အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုခဲ့တယ္။

ဗိုလ္မႉး ဟာတာနာကာဟာ NHK ဂ်ပန္အသံလႊင့္ဌာနကို သြားၿပီး အာဏာသိမ္းသတင္းလႊင့္ဖို႔ ေသနတ္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ ေတာင္းဆိုျပန္တယ္။ NHK အရာရွိေတြကလည္း ျငင္းဆန္ေနလို႔ တစ္နာရီေလာက္ အေခ်အတင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က တယ္လီဖုန္းဝင္လာပါတယ္။ ဗိုလ္မႉး ဟာတာနာကာကို လက္ေလွ်ာ့ဖို႔ အမိန္႔ေပးတာေၾကာင့္ ဗိုလ္မႉးနဲ႔ အဖြဲ႕လည္း အသံလႊင့္ဌာနက ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာနာကာဟာ သူပုန္စစ္အရာရွိေတြက နန္းေတာ္ဝင္းကို သိမ္းပိုက္ထားေၾကာင္း သိသြားေတာ့ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ အ႐ုဏ္တက္ မနက္ ၅ နာရီမွာ သူကိုယ္တိုင္ နန္းေတာ္ကို သြားတယ္။ ပုန္ကန္သူေတြရဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ညႇိဳးႏြမ္းေစေၾကာင္း ျပစ္တင္ေျပာဆိုၿပီး အားလံုးကို ျပန္ခိုင္းလိုက္တယ္။

မနက္ ၈ နာရီမွာေတာ့ အာဏာသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားမႈဟာ မေအာင္ျမင္ဘဲ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးဂုဏ္ကို အလြန္တရာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလြန္းလို႔ လက္နက္မခ်လိုတဲ့ ဗိုလ္မႉး ဟာတာနာကာ
ကေတာ့ ဘုရင့္လက္နက္ခ်မိန္႔ခြန္း အသံမလႊင့္မီ တစ္နာရီအလိုမွာ နဖူးကို ေသနတ္နဲ႔ ေတ့ပစ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္သြားခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ့လက္ေထာက္ျဖစ္တဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ္မႉးႀကီး ရွိအိဇာကိ ဂ်ိ႐ိုက ရင္ဘတ္ကို ဓားေျမႇာင္နဲ႔ထိုးၿပီး သတ္ေသခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ တစ္နာရီအၾကာမွာ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ ဟီ႐ိုဟီတိုရဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႁခြင္းခ်က္မရွိ လက္နက္
ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တစ္ျပည္လံုးကို အသံလႊင့္တဲ့အခါ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြဟာ နန္းေတာ္ကို ဝမ္းနည္းပက္လက္ စုေဝးလာၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ့ ငိုသံေတြၾကားမွာ နန္းေတာ္ထဲက ေသနတ္
သံေတြလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ နန္းေတာ္လံုျခံဳေရးတာဝန္က် ဂ်ပန္တပ္မေတာ္အရာရွိေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္သြားၾကတဲ့ ေသနတ္သံေတြပါပဲ။

ဒီျဖစ္ရပ္မွာ သင္ခန္းစာယူစရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ လူငယ္ စစ္အရာရွိေတြအေနနဲ႔ တစ္ေယာက္
မက်န္ အလံမလွဲ တိုက္ပြဲဝင္သြားမယ္ဆိုတဲ့ အလြန္ျပင္းထန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိတာ ေတြ႕ရပါမယ္။ တကယ္လည္း အသက္နဲ႔လဲၿပီး သက္ေသျပခဲ့ၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာနာကာလို အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ကို တားဆီးခဲ့ၾကတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စစ္တလင္းျဖစ္မွာ စိုးရိမ္လြန္းလို႔
ပါပဲ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာမယ့္ ကိစၥေတြကိုသာ သိရင္ အင္မတန္ တုန္လႈပ္စရာေကာင္းလွပါတယ္။

တစ္ကယ္လို႔ ဂ်ပန္လက္နက္မခ်ဘူးဆိုရင္ ဩဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ေနာက္ထပ္ အဏုျမဴဗံုးတစ္လံုးကို ဂ်ပန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ေပၚ ထပ္ခ်မယ့္ အစီအစဥ္ ရွိတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း စက္တင္ဘာလထဲမွာ သံုးလံုး၊ ေအာက္တိုဘာလထဲမွာ သံုးလံုး ဗံုးခ်ဖို႔ စီစဥ္ထားတာဆိုေတာ့ တစ္ျပည္လံုး မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ေက်မယ့္ အေျခအေနေပါ့။

ဒါကိုမွ လက္နက္မခ်ဘဲ ဆက္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္မယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ျပည္ဟာ စစ္တလင္းျဖစ္ပါေတာ့မယ္။ ဉာဏ္ပညာရွိတဲ့ ဂ်ပန္စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚတာက မိုက္႐ူးရဲ တစ္ယူသန္ လုပ္ရပ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ ကြဲျပားျခားနားတယ္။

ဂ်ပန္တပ္မေတာ္သားေတြ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပး တိုက္ပြဲဝင္ၾကမယ္ဆိုတာ လံုးဝ ယံုမွားသံသယ ရွိစရာမလိုဘူး။ ဥပမာအေနနဲ႔ အိအိုဂ်ီးမားကၽြန္းတိုက္ပြဲမွာ ဂ်ပန္စစ္သည္ ၂၁,၀၀၀ ထဲက ၁၉,၀၀၀ တိုက္ပြဲက်ခဲ့တယ္။ ၁,၀၈၀ ေက်ာ္ကိုပဲ စစ္သံု႔ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္တယ္။ က်န္တဲ့လူေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္သူ၊ ဗိုက္ေအာက္ကို လက္ပစ္ဗံုးထည့္သူ၊ ဓားရွည္နဲ႔ ဗိုက္ကိုခြဲသူ အဲဒီလိုေတြ အဆံုးစီရင္သြားခဲ့ၾကတာပါ။ (မင္းသားႀကီး ကလင့္အိစ္ဝုဒ္ ဒါ႐ိုက္တာလုပ္ၿပီး ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ Iwojima ႐ုပ္ရွင္မွာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။)

ဒီအတိုင္းသာ တိုက္ပြဲဝင္ၾကရင္ ဂ်ပန္ ၾကည္းတပ္စစ္သည္ ၅ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ေရတပ္စစ္သည္ ၂ သန္းနီးပါး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းသြားမွာေပါ့။

တိုင္းျပည္စစ္တလင္းျဖစ္ေနရင္ ျပည္သူေတြ မၿငိမ္းခ်မ္းဘူး၊ ဘဝလံုျခံဳမႈ မရွိဘူး။ ဒါဆိုရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းၿပီး အငတ္ေဘးဒုကၡဆိုက္မယ္၊ ဆင္းရဲမြဲေတၾကလိမ့္မယ္။ စစ္စရိတ္ေထာင္းေနတဲ့ ျပာပံုထဲက တိုင္းျပည္ကို အငတ္ေဘးဆိုက္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ရင္ ႏွစ္တစ္ရာၾကာေတာင္ မေသခ်ာဘူး။

ဒီေတာ့ အားမတန္လို႔ မာန္ေလွ်ာ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ၾကမယ္။ တိုင္းျပည္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခ်ိန္မွာ ကမ႓ာကို ရင္ေပါင္တန္းၿပီး ထိပ္တန္းကို ေရာက္ေအာင္လွမ္းမယ္ဆိုတဲ့ ေရရွည္
ရည္မွန္းခ်က္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္ၿပီးလို႔ ႏွစ္ ၂၀ မျပည့္မီမွာပဲ ကမ႓ာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ ျဖစ္လာတာ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ၾကရၿပီေလ။

ဒုတိယကမ႓ာစစ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ခုေခတ္ကို ေရာက္လာတဲ့အခါ တိုင္းျပည္ရဲ့ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကို ကာကြယ္ဖို႔ "က်ည္ဆံ" ထက္ "ပိုက္ဆံ" က ပိုအဓိကက်တယ္လို႔ ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေမွ်ာ္ျမင္ခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းျပည္
ရဲ့ ဘ႑ာေရး အားေကာင္းေတာင့္တင္းလာတာနဲ႔အမွ် ဩဇာအာဏာလည္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာတာ
ကို ျမင္ၾကၿပီေလ။

ကိုယ္လည္း မမီလိုက္တဲ့ စစ္အတြင္းကအေၾကာင္းေတြ ေရႏႉးၿပီး က်ေနာ္ေျပာေနတာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ
လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္လို႔ပါ။ စစ္တလင္းျဖစ္ေန
တဲ့ ေဒသေတြမွာ အနာဂတ္လူငယ္ေလးေတြ၊ မိသားစုေတြ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးၾကေစခ်င္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ေရာ၊တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ေရာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထု
အက်ိဳးတစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မိမိရရ တည္ေဆာက္ၾကဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။

တိုင္းျပည္မွာ ႏွစ္ရွည္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားတာဟာ အဏုျမဴဗံုးထက္ ဖ်က္အားျပင္းတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ၾကပါေတာ့ဗ်ာ။
____________________________________

<ေနာက္ဆက္တြဲ> ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စစ္ပြဲသံသရာရွည္ေစမယ့္ အာဏာသိမ္းမႈကို ဟန္႔တားခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာနာကာ ရွိဇုအိခ်ိဟာ သူအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စစ္တိုင္းေဒသထဲက တပ္မေတာ္သား အရာရွိအရာခံ အၾကပ္တပ္သားအားလံုး ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးမစီရင္ၾကဖို႔ အမိန္႔ေပးမွာၾကားခဲ့တယ္။ ျဖစ္ခဲ့သမွ် အားလံုးအတြက္ သူတာဝန္ယူၿပီး၊ သူ႔အသက္ကိုပဲ ေပးဆက္သြားမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ ၉ ရက္အၾကာ ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္မွာေတာ့ သူ႔႐ံုးခန္းမွာပဲ ႏွလံုးသားတည့္တည့္ကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ၿပီး အဆံုးစီရင္သြားခဲ့တယ္။ ဩဂုတ္ ၁၅ အာဏာသိမ္းပြဲက ကယ္တင္ႏိုင္လို႔ ဧကရာဇ္ဘုရင္ ဟီ႐ိုဟီတိုက ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳတဲ့ သဝဏ္လႊာ သူ႔စားပြဲေပၚမွာ က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။
________________________
‪#‎၂၁ရာစုဒုတိယပင္လံုကို‬ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ‪#‎ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး‬ အျမန္ဆံုးရရွိပါေစ


မင္းျမတ္ေမာင္

အျပည့္အစံုသို႕ >>

ပင္လယ္သဲမ်ား ေရာင္းစားမည့္ တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ အၾက၊ံ ျပင္ဘုၾကီး ရြာသူရြာသားမ်ား လက္မခံဟုဆို


---------------------------------------------------------

တနသၤာရီတိုင္း၊ ပေလာက္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ျပင္ဘုႀကီး ေက်း႐ြာ၌ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖဲြ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Salt International Co.ltd ကုမၸဏီက ေမာ္လဒိုက္နိုင္ငံ အတြက္ သဲစုပ္ယူ ေရာင္းခ်မည္ ကိစၥနင့္ ပက္သက္၍ ျပင္ဘုႀကီး ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားအား ကုမၼဏီက ၂၁ရက္ေန႔ ၌ ပုေလာျမိဳ႔ တိုင္းေဒသၾကီး လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖိုးမင္း(ခ) ေက်ာ္မင္း
အား ေခၚေဆာင္လာျပီး လာေရာက္ရွင္းလင္းသည္။

ျပင္ဘုၾကီး သဲထုတ္ရျခင္း စီမံကိန္း မွတေန ့ သဲတန္ခ်ိန္ ၄ သိန္း ထုတ္ေရာင္းမည္ ျဖစ္ျပီး ၅နွစ္အတြင္း
သဲေရာင္းခ်မွဳေၾကာင့္ တိုင္းအစိုးရ အဖဲြ႔ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။

ထိုစီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရြာသား တစ္ဦးမွ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအခါ သဲစုပ္ယူျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ဖို႔အတြက္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းေန ျပီလို႔ သိရပါတယ္ ၊ ရ႐ွိလာတဲ့ သဲမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီး လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား အတြက္ အသုံးျပဳမယ္လို႔ ယခင္ တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝး တုန္းက ေျပာၾကားခဲ့တာကို မွတ္မိေနပါ ေသးတယ္ ။ လ်ွပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္ကို (တစ္ရာက်ပ္) ေအာက္ႏွင့္ ရ႐ွိေစရမယ္လို႔ ၿမိတ္ႏွင့္ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ကိုယ္တိုင္ ေျပာခဲ့တုန္းက အဲဒီစီမံကိန္း မရိွေသးပါဘူး ဘယ္လို အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေစ ေက်းရြာ အခ်ဳိ႕ အပ်က္ခံၿပီးမွ လ်ွပ္စစ္မီးကို သုံးစြဲရမွာ ဆိုေတာ့ကာ မ်က္ရည္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ လ်ွပ္စစ္မီးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသုံးစြဲလိုပါ ။ ျပင္ဘုႀကီး ေက်းရြာႏွင့္ အနီးအနားရြာ မ်ားဟာ သဲေသာင္မ်ား ေပၚတြင္ ရြာတည္ထား တာေၾကာင့္ အနီးအနားတြင္ သဲစုပ္ယူုျခင္း လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါက ဤရြာ မ်ားဟာ ဧကန္မုခ် ေပ်ာက္ဆုံးသြား လိမ့္မယ္ ဆိုတာကို နားလည္ေပးေစခ်င္ ပါတယ္ ***** အားလုံး အဆင္ေျပသြားေအာင္ ထားဝယ္ ေမာင္းမကန္မွ သဲမ်ား ကို စုပ္ယူျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာလည္းလွ ေငြလည္း ရမွာ အေသ အခ်ာ ပါလို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမႈတြင္ ႐ြာက သဲမ်ားကို စုပ္ယူတာ မဟုတ္ဘဲ စူနာမီ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သဲကိုစုပ္ယူၿပီး သဲစုပ္ယူမႈေၾကာင္ ့နဂိုအတိုင္း ေရေပၚ ေရေအာက္၊ ကမ္းပါး၊ ႐ြာအေနထား ဘာမွထိခိုက္မႈ မရွိဘူးလို႔ ေျပာၾကားမႈအေပၚ ေဒသေန႐ြာသူ/သားမ်ားနွင့္ ျမိတ္၊ ပုေလာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္း/ပြင့္)၊ ထားဝယ္ DRA မွ ကိုလြမ္းမိုး၊ က်ြန္းစု Green Network တို႔က အသီးသီး ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ေပၚနိုင္မႈကို ေမးျမန္းခဲ့ ၾကသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး သမားတစ္ဦးက ေျပာသည္မွာ ----- သဲေဒသေပါက္ေစ်းက ... ေထာ္လာဂ်ီ ီတစ္စီးတုိက္ ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်း ( သဲတစ္က်င္းမွာ ေထာ္လာဂ်ီ ၃ စီးတုိက္ရတယ္ ဆုိတယ္)။ ေမာ္လဒုိက္ကုိ သဲပုိ႔ရင္ တစ္က်င္း ယူအက္စ္ ျပား ၈၀၊ ထုတ္လုပ္မႈ စားရိတ္ ျပား ၂၀ ႏုတ္ရင္... ျပား ၆၀ အျမတ္က်န္။ က်န္တဲ႔ အျမတ္ကုိ တ၀က္စီ ခြဲယူ- တုိင္းအစုိးရ က ျပား ၃၀ ရမယ္တဲ႔။ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးဖုိ႔ အတြက္ သဲေရာင္းဖုိ႔ ၾကံတာ။ အျခား အၾကံစည္ေကာင္းမ်ား ထြက္လာ ေလမလားလုိ႔.. Eco Tourism, Cultural Tourism အေၾကာင္း ေမးမိပါတယ္..။ နည္းပညာ မရွိပါဘူးတဲ႔ -(Capacity, Knowledge skill သိလုိက္ရတယ္ဗ်ာ) လက္သန္းေလးေတြကို အားနာလုိ႔ ထပ္မံ ေမးခြန္း မထုတ္ခဲ႔ေတာ႔ဘူးဟု ေျပာၾကားသည္။

သဲစုပ္ယူဖို႔ ေရာင္းခ် အက်ိုးျမတ္ရမွ လ်ွပ္စစ္မီး မီတာခ တယူနစ္ ၁၀၀ ျဖစ္မယ္ဆို Gas ထြက္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ တနသၤာရီတိုင္း သိကၡာက်တာေပါ့ဗ်ာ ... သဲစုပ္ယူထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာမဲ့ အရာေတြ အမ်ားႀကီးဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ အစိုးရအဖြဲ . သိရင္သိပ္ေကာင္းမွာပဲ ... ခုလက္႐ွိေတာင္ သဲေတြ တိုက္စားေနလို႔ ကာကြယ္ဖို႔ ကြန္ဂရစ္တားနံရံေတြ လုပ္ေနရတာ ခင္ဗ်ားတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ မျမင္ဘူးလားဗ်ာ ..... ဆိုးက်ိဳးေတြ ခံရမွာက ခင္ဗ်ားတို႔မဟုတ္ဘူး ျပင္ဘုႀကီးရြာနွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္
ရြာမ်ားမွ ျပည္သူေတြခံစားရမွာ...အဲဒါကိုခင္ဗ်ားတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ သိဖို႔လိုပါတယ္ .... ဦးေနွာက္ ေကာင္းတဲ့ ျပည္သူ႔ အစိုးရဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူ႔အသံေတာ ့နားေထာင္ဗ်ာ .. . ဟု ရြာသား တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ေဒသေန ႐ြာသူ/သားမ်ား ေတြ႕ဆံုးၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ႐ြာသူ/သားမ်ားက သဲစုပ္မည္ဆိုတာ အသံေတာင္ မၾကားခ်င္ေၾကာင္း၊ ထမင္းအိုးလည္းကြဲ၊႐ြာ
လည္း ေရေအာက္ အျမဳပ္ခံၿပီး တိုင္းတပါး အတြက္ သဲေပးရမည္ ့အျဖစ္မ်ိဳး လံုးဝ လက္မခံနိုင္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရက ဘယ္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္မလဲဆိုတာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း အရ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေရွ႕ဆက ္တိုးမည္ဆိုလ်ွင္ တိုးသူသာလ်ွင္ အျပစ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းနွင္ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရ ဘက္က ေနာက္ဆုတ္တဲ့ အထိ ဘယ္လို နည္းလမ္းမဆို သံုးျပီး ကန္႔႔ကြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းက ညိုနွိဳင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတုိင္း


အျပည့္အစံုသို႕ >>

“ေလာင္းကစားပေပ်ာက္ေရး စီမံခ်က္ဟု ဆုိကာ လူငယ္မ်ား အေပ်ာ္တမ္းကစားသည့္ PS2 ဂိမ္းမ်ားပိတ္သိမ္း”
လင္းဟိန္း


ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၃


မေကြးတိုင္း ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕ေပၚတြင္ ေလာင္းကစား ပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္ျဖင့္ဆို၍ ရဲစခန္းက PS2 ဂိမ္းဆိုင္မ်ားကုိ ပိတ္ခိုင္းေနေၾကာင္း ဂိမ္းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။ ဂန္႔ေဂါရဲစခန္းက ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕ေပၚရွိ PS2 ဂိမ္းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားကုိ ဆင့္ေခၚျပီး ပိတ္ခိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
"ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုိရဲစခန္းကုိေခၚျပီးေတာ့ေလာင္းကစားပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္အရဆိုျပီးပိတ္ခိုင္းပါတယ္။"ဟု ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕ေပၚမွ PS2 ဂိမ္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကုိသီဟက ေျပာသည္။

ေလာင္းကစားပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္ဆိုလ်ွင္ ဘိလယက္ခံုမ်ားကုိပါ ပိတ္ခိုင္းရမည္ျဖစ္ျပီး လက္ရွိတြင္ ဘိလယက္ခံုမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း PS2 ဂိမ္းသည္ ေလာင္းကစားမဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။
ကုိသီဟက"ဒီဂိမ္းဟာေလာင္းကစားမဟုတ္ပါဘူး။ ေလာင္းကစားပေပ်ာက္ေရးဆိုရင္ဘိလယက္ခံုေတြလည္း
ပိတ္ခိုင္းရမယ္ေလ။"ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕ေပၚတြင္ရွိေသာ PS2 ဂိမ္းဆိုင္ ေလးဆိုင္လံုးပိတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဂိမ္းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရံုတြင္ ဝန္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲစခန္းက ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးေပ။
အဆိုပါ ဂိမ္းဆိုင္မ်ာပိတ္ခိုင္းရျခင္းသည္ ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ စာထုတ္ျပီး ညႊန္ၾကားလာေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ တာဝန္က်ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕ေပၚရွိ အဆိုပါ PS2 ဂိမ္းဆိုင္မ်ားကုိသာ ပိတ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ျပီး ဂန္႔ေဂါအနီးရွိေက်းရြာမ်ားရွိ ဂိမ္းဆိုင္မ်ားကုိမူ ပိတ္ခိုင္းျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဂိမ္းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕အနီးအနားရွိျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ပိတ္ခိုင္းသည္ကုိမေတြ႔ရေၾကာင္း ယခုကဲ႔သို႕ စီမံခ်က္အရဆိုကာ ဆိုင္ပိတ္ခိုင္းျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း PS2 ဂိမ္းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
PS2 ဂိမ္း၏ သေဘာသဘာဝကုိ နားမလည္သျဖင့္ ပိန္ခိုင္းျခင္းျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊အဆိုပါ
ဂိမ္းသည္ ေလာင္းကစားမဟုတ္ေၾကာင္း PS2 ဂိမ္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္သက္ကေျပာသည္။ ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕နယ္ရွိ PS2 ဂိမ္းဆိုင္မ်ားကုိ စည္ပင္သာယာဦးစီးမွဴးက ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ျပီး ၄င္းအေနျဖင့္ ဂိမ္းဆိုင္မ်ားျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေစရန္ ကူညီေပးမည္ဟု ေျပာေၾကာင္း ဦးေက်ာ္သက္ကေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေျခအေနကုိေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ၾကာလို႔မွ ျပန္မဖြင့္ရင္ တိုင္းအစုိးရအထိ အသနားခံစာ တင္ရမွာေပါ့"ဟု ၄င္းကဆိုသည္။
Popular Journal
အျပည့္အစံုသို႕ >>

အျပစ္မျမင္ရက္ပါ..===========
A_ ဒီအစိုးရ လက္ထက္မွာ သူတို႔အျမဲေျပာေနတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႔ ျမင္တယ္။

B_ ခင္ဗ်ားတို႔က မေကာင္းျမင္တဲ့ မ်က္လံုးနဲ႔ပဲ ၾကည့္ေနတာကိုး။

A_ ဟင္.. ဘာမေကာင္းမျမင္ ျဖစ္မိလို႔လဲ။

B_ ဟုတ္တယ္ေလ..။ ဒီအစိုးရ လက္ထက္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုး
မႈေလ်ာ့နည္းတယ္လို႔ ေ၀ဖန္တာကို မတုန္႔ျပန္လိုေပမယ့္.၊ မႈခင္းနႈန္း က်ဆင္း
သြားတာကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳသင့္တယ္။

A_ ဟာ..မင္း ဘယ္ေခ်ာင္သြားအိပ္ေပ်ာ္ေနတာလဲ..

B_ ဘယ္ေခ်ာင္မွ အိပ္မေပ်ာ္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေမးတာလဲ

A_ ဟုတ္တယ္ေလ..ဒီေလာက္ မႈခင္းသတင္းေတြ၊ ေလးေလာင္းျပိဳင္ ၊ သံုးေလာင္း ျပိဳင္ လူသတ္မႈေတြ ဒင္းၾကမ္းေပၚေပါက္ေနတာေတြ မသိဘူးလား။ ဂ်ာနယ္ မဖတ္
ဘူးလား..

B_ ဘာလို႔ မဖတ္ရမွာလဲ ဗ်။ မိုးလင္းလို႔ ဂ်ာနယ္မဖတ္ရရင္ နံနက္စာေတာင္ မစားဘူး သေဘာေပါက္။

A_ ဟမ္..ဒါဆို ဘာလို႔ မသိတာလဲ..

B_ သိတယ္ေလ..

A_ သိရင္ ဘာလုိ႔ မႈခင္းနႈန္းက်ဆင္းသြားတယ္ ေျပာတာလဲ

B_ အဲ့တာပဲ.. ခင္ဗ်ားက မေကာင္းျမင္ျပီး ကန္႔လန္႔တိုက္ခ်င္စိတ္ ေပါက္ေနတာကိုး။

A_ ေျပာစမ္းပါဦး..

B_ အရင္တုန္းက ငါးေလာင္းျပိဳင္လူသတ္မႈ က နာမည္ၾကီးပဲေလ ခင္ဗ်ား သိတယ္မဟုတ္လား။

A_ ေအး သိတယ္ေလ..

B_ အခု အဲ့ေလာက္ဆိုးေနလို႔လား.. ရဲမိသားစု (၄) ေလာင္းျပိဳင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ
CID က တိုက္ရိုက္စံုစမ္းေနတယ္.၊ ေနာက္ထပ္ ( ၃) ေလာင္းျပိဳင္လည္း စံုစမ္းျပီး
အေျဖသိေနေလာက္ျပီ၊ တရားခံေတြ ေျပးမွာစိုးလို႔ မေျပာတာေနမွာ။

A_ အင္း ဟုတ္ပါျပီ..။ ဒါနဲ႔ မင္းေျပာေတာ့ မႈခင္းႏႈန္းက်ဆင္းသြားတယ္လို႔ ပါတယ္ေလ။။

B_ ဟုတ္တယ္ေလ..ခင္ဗ်ားၾကည့္ေလ.. အရင္က ၅ ေလာင္းျပိဳင္ ၊ အခု (၄) ေလာင္းျပိဳင္၊ တစ္ရက္မျခားဘူး ( ၃) ေလာင္းျပိဳင္..

A_ ဟုတ္တယ္ေလ..အဲ့တာေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေလ်ာ့နည္းတယ္လို႔
ေျပာတာေပါ့..။

B_ ခက္ျပီ။ မေကာင္းျမင္သမားလို႔ ေျပာရင္ စိတ္ဆိုးဦးမယ္..။ ေသခ်ာစဥ္းစား
ေလ။ ၅ ၊ ၄၊ ၃ ဆိုတာ..ေလ်ာ့နည္းသြားတာ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒါမႈခင္းနႈန္းေလ်ာ့
နည္းသြားတာ မဟုတ္ဘူးလား..။

A_ ဟင္..

B_ မဟင္နဲ႔..ခင္ဗ်ားတို႔က မေကာင္းျမင္ဖို႔ပဲ တတ္တယ္ ၊ ေကာင္းကြက္ေလးေတာ့ ၾကည့္ဦးေလဗ်ာ၊ မ်က္မွန္စိမ္းၾကီး ခြ်တ္လိုက္စမ္းပါ။

A_ တိန္.. ( ေသပ်ဇီ)..


Credit- USM

အျပည့္အစံုသို႕ >>

တူးတာ ေညာင္ျမစ္ ၊ ေပၚေတာ့ ပုတ္သင္ဥ တစ္ခုခုလုပ္ပါ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန

ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးအပတ္ အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ
ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထိုင္း ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီး တြင္ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္တည္း တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္း ၂ နာရီသာျခားၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ႏွစ္ခုက ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ အုန္းအုန္း ကြၽက္ကြၽက္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ႏွစ္ခုမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာ လုပ္သားအေရး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ MAT (ထုိင္း ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အဖြဲ႕ )ႏွင့္ AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႕ တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယုဇနဟိုတယ္တြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ ”ထိုင္းကိုပို႔လုိက္တဲ့ MoU အလုပ္သမားေတြ ဘာျဖစ္ ေနၾကသလဲ” ဟူေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ MOEAF အဖြဲ႕ ဝင္ေမဝင့္(MAY WINT)ေအ ဂ်င္စီႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ႊTipco သစ္ သီးစံု အခ်ိဳရည္ စက္႐ံုပိုင္ရွင္တို႔ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတာ္ဝင္ ႏွင္းဆီစားေသာက္ဆုိင္မွ ”ထိုင္း ေရာက္ အလုပ္သမားမ်ားအေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ” တို႔ျဖစ္သည္။အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ႏွစ္ခုအနက္ ယုဇနဟိုတယ္ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္MAT၊AAC ႏွွင့္ အလုပ္သမား ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းသည္အထိ အေခ်အတင္အ ျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲကို ရပ္နားခဲ့ရသည္။ထိုမွ်မက MATအဖြဲ႕မွ ဦးေက်ာ္ ေသာင္းႏွင့္ lovely World ေအ ဂ်င္စီၾကား အမွား၊ အမွန္ဆံုးျဖတ္ ေရး တရား႐ံုး၌ တရားစြဲဆို ခ်ိန္း ခ်က္သည္အထိပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

(တရားဝင္သြားေရာက္ၿပီး တရား မဝင္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ လုပ္သား ၂၃ ဦးကစ၍)

အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားက ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၂ လပိုင္း ၂၆ ရက္ ေန႔တြင္ ျမန္မာ-ထိုင္း အလုပ္သမား ပို႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာ ခြၽန္လႊာMoU႕ အရ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ MOEAF အဖြဲ႕ဝင္ ေမဝင့္ေအဂ်င္ စီ၏ ပို႔ေဆာင္မႈျဖင့္ တရားဝင္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး တရားမဝင္နည္း လမ္း (ေအာက္လမ္း)ျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္လာ သည့္ ျမန္ မာလုပ္သား ၂၃ ဦးကိစၥမွ အစျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယုဇနဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ MAT၊ AAC ၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ AAC မွ ဦးခိုင္ႀကီး က အဆိုပါ အလုပ္ သမား ျပႆနာ ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ရွင္းလင္းရာတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၂၃ ဦးသည္၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၁၂ လပိုင္း၁၅ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏုိင္ငံရွိၾကက္ သားစက္႐ံု တစ္ခုတြင္ အလုပ္သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္ကုန္း အလုပ္သမား ေလ့ က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း၌ အလုပ္ ရွင္ အလုပ္သမားသေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ (EC) ကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါခ်ဳပ္ဆိုမႈတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီး ဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ေဒၚမို႔မုိ ႔သြင္က ၾကက္သားအေအးခန္း စက္႐ံု အလုပ္ဟုဆိုကာ လုပ္ငန္းသဘာဝ တို႔ကို ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ သို ႔သြားရာ ျမဝတီေက်ာက္လံုးႀကီးစခန္းသို႔ အ ေရာက္တြင္ စာခ်ဳပ္တြင္ပါေသာ ၾကက္သားစက္႐ံုမွာ ၾကက္အ ေကာင္မ်ား ေသးေနေသးသည့္ အတြက္ နာနတ္သီးအခ်ိဳရည္စက္႐ံု တြင္ ၂ လခန္႔ လုပ္ကိုင္ရန္၊ ၿပီးမွ သာ ၾကက္သားစက္႐ံုသို႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမည္ဟု ဆိုကာ အခ်ိဳရည္စက္႐ံုတြင္ လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား သေဘာ တူ စာခ်ဳပ္ EC ေနာက္တစ္ခုကို ထိုင္း ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပရကြၽတ္ နယ္ေျမတြင္ရွိေသာTIPCO နာ နတ္သီးအခ်ိဳရည္ စက္႐ံုနာမည္ျဖင့္ ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထို႔ ေနာက္ ျပႆနာမ်ားတက္ကာ အလုပ္ရွင္၏ ေမာင္းထုတ္မႈေၾကာင့္ AAC အဖြဲ႕ႏွင့္ MATအဖြဲ႕ကို ဖုန္းဆက္သြယ္ကာ အကူညီ ေတာင္းခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တရား မဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာေၾကာင္း ဆိုသည္။”ရန္ကုန္မွာ စာခ်ဳပ္ကို အ လုပ္သမားေတြကို မေပးလိုက္ဘူး။ ျမဝတီမွာ အခ်ိဳရည္လို႔ေျပာင္းခ်ဳပ္ တဲ့စာခ်ဳပ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္း အလုပ္ သမားညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးမွဴး ေဒၚမို႔မို႔သြင္ လက္မွတ္နဲ႔ ရာထူးတံ ဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီးသား စာရြက္ေတြကို အလုပ္သမားေတြကို ေပးတယ္။ မူ ရင္းစာရြက္ေတြ က်ေနာ္တို႔လက္ ဝယ္မွာရထားတယ္။ ေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ ျမဝတီမွာ ထပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စာခ်ဳပ္မွာ ေဒၚမို႔မို႔သြင္ လက္မွတ္ ဘာလို႔ ပါေနတာလဲ။ ဒါဟာ နည္း မ်ိဳးစံုနဲ႔ အလုပ္သမားေတြကိုမလိမ့္ တပတ္ ထုတ္ေရာင္းေနတာလူကုန္ ကူးတာပဲမဟုတ္ဘူးလား” ဟု ဦးခိုင္ႀကီးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကားMAT၊ AAC ၏ သတင္းစာ ရွင္း လင္းပြဲ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာယကံရွင္ ေမဝင့္ကုမၸဏီႏွင့္ Tipco သစ္သီးစံုအခ်ိဳရည္စက္႐ံု ပိုင္ရွင္တို႔ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္မူ အလုပ္သမား ၂၃ ဦးကို အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ MoU စာခ်ဳပ္ ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းတူစက္႐ံုသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား ၂၃ ဦးမွာ အလုပ္ရွင္ မသိဘဲ ထြက္ေျပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကို AAC အဖြဲ႕ က ခိုးယူသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ ၂ ခု၏ ေျပာဆိုရွင္းလင္း မႈမ်ား၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားႏွင့္ လဝက ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေရးရာ ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္လည္း တိက်သည့္ အေျဖျပန္လည္ ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္းသာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲႏွစ္ခုမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ ဖက္ စြပ္စြဲေျပာဆို အျငင္းပြားမႈသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းမွ အျခား ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထြက္ ေပၚခဲ့သည္။

(ပုတ္သင္ဥတူးရင္း ေညာင္ျမစ္ ေပၚခဲ့ၿပီ)

အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ ဝန္ႀကီး ဌာန၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕၏ အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မိမိအလုပ္သမား အေပၚတာဝန္မယူမႈမ်ား၊ အလုပ္ သမားမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား အားလံုး ဘူးေပၚသလိုပင္ေပၚ လာခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားက ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္း က ယေန႔ထိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုမူ မီးေမာင္း ထိုးျပလိုက္သကဲ့ပင္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ သို႔သြားေရာက္မည့္ ျမန္မာလုပ္ သားမ်ား ျမဝတီေက်ာက္လံုးႀကီး စခန္းအေရာက္တြင္ Smart Cardရရွိေရးအတြက္ စခန္းရွိ အလုပ္ သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန အရာ ရွိကို အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ လာဘ္ေငြ ၆၅ ဘတ္ ေပးေနရျခင္း၊ အစိုးရကSmart Card အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္းေငြ ၁၂ဝဝ ဘတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ ေတြ႕တြင္ တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ ၃ဝဝဝ ေပးရေၾကာင္း အလုပ္ သမားမ်ားက ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ယင္းကိစၥအတြက္ ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးသိန္းဝင္းက ”ဥပေဒအရေတာ့ မေပးရဘူး။ မေကာက္ခိုင္းထား ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရဖို႔ မ်ိဳးေတြအတြက္ ေပးတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ ယင္းကား လာဘ္စားမႈ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ၾကက္သားစက္႐ံုဟု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သြားၿပီး နယ္စပ္ေရာက္ မွ သစ္သီး စက္႐ံုဟု ေျပာင္းလဲသြား သည့္ စာခ်ဳပ္ အသစ္တြင္ ေဒၚမို႔မို႔ သြင္၏ လက္မွတ္ပါေနျခင္းကိစၥ ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ ပို႔ေဆာင္ သူ ေမဝင့္ကုမၸဏီႏွင့္ ထုိင္းလုပ္ငန္း ရွင္ပူးေပါင္းကာ စာခ်ဳပ္အတု၊ လက္မွတ္အတု ျပဳလုပ္ျခင္းလား (သို႔မဟုတ္) ေဒၚမို႔မို႔သြင္ကိုယ္ တိုင္က စာခ်ဳပ္ေနာက္တစ္ခုကို အဆင္သင့္လက္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ျခင္းလား ဟူေသာေမးခြန္း ေပၚလာခဲ့သည္။အဆိုပါ ကိစၥအတြက္မူ ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ တိက် သည့္ အေျဖမေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေျဖ ၾကားခ့ဲသည္။ေနာက္တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ကုန္ က်ေငြ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တစ္သိန္းခြဲ ဟု အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေငြက်ပ္ သံုးသိန္းမွ ေလးသိန္းခြဲအထိ ေအ ဂ်င္စီမ်ားကိုေပးေနရေၾကာင္းအလုပ္ သမားမ်ားအားလံုးက တညီ တညြတ္တည္း ထြက္ဆိုၾကသည္။ယင္းအေပၚတြင္ lovely World ေအဂ်င္စီမွMD ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ စန္းက အလုပ္သမားမ်ား ကုန္က် သည့္ ပိုက္ဆံေလးသိန္းဟူသည္ သူမလက္အတြင္း မေရာက္ရွိ ေၾကာင္း၊ သူမ လက္အတြင္းသို႔ မေရာက္ရွိသည့္အတြက္ ပြဲစား လက္အတြင္းေပးလိုက္ရသည့္ကိစၥ ကို တာဝန္မယူႏုိင္ေၾကာင္းဆိုသည္။ထုိ႔ျပင္ စာခ်ဳပ္၌ အလုပ္လုပ္ ခ်ိန္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ပါေသာ္လည္း ေျခာက္လႏွင့္ အလုပ္ထုတ္ခံလုိက္ ရေသာ အလုပ္သမားကိစၥ၊ အလုပ္ သမားမ်ား ျပႆနာတက္လာပါက တာဝန္ယူေျဖ ရွင္း ေပးျခင္း မရွိဘဲ ေရွာင္ တိန္းေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား ကိစၥ၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ Work Permit ကို အလုပ္သမားမ်ား လက္အတြင္း ထားရွိရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အလုပ္ရွင္ကသိမ္းထားၿပီး အေၾကးြ ေက်မွ ျပန္ေပးသည္ဟူေသာကိစၥ၊ ယင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ တရားဝင္ MoU ၿဖင့္ သြားပါ လ်က္ ထိုင္းရဲကို လိုင္းေၾကးေပး အလုပ္ လုပ္ေနရသည့္ ကိစၥ၊ ျပႆနာ တက္လာေသာအခါ ေထာင္က်ခံရ သည္အထိျဖစ္ေသာအလုပ္သမားကိစၥ၊ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္သာရွိၿပီး မိမိလုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာမေလ့လာခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အားနည္း ခ်က္ စသျဖင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ား စြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးဥိီးသိန္းဝင္းက ”အလုပ္သမား အခ်ိဳ႕က သြားခ်င္တာပဲသိတယ္။ ကိုယ္လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းကို ေသခ်ာ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပတဲ့အခ်ိန္ နားေထာင္တာေတြ အားနည္း တယ္။ သင္တန္းမွာဆို အိပ္ေနတာ ေတြပါ ေတြ႕ရတယ္။ အခု ၂၃ ဦး ကိစၥမွာလည္း သူတို႔ကို ထုိင္းဥပေဒ အရ တရားမဝင္ ျပန္လာသလိုျဖစ္ သြားေတာ့Black List အ ထိသြား တယ္ထင္တယ္။ သူတို႔ဥပေဒေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေသခ်ာမသိပါဘူး။ အမွန္ ဆိုရင္ေပါ့ေနာ္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ဥပေဒ အရ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလးရွင္းၿပီး ထြက္လာခဲ့ရင္ ဒီလိုမျဖစ္ေတာ့ဘူး ေပါ့ဗ်ာ။ အခုက တခ်ိဳ႕ေျပာဆိုတဲ့ ဟာေတြက ဟုတ္တာေတြလည္းပါတယ္။ မဟုတ္တာေတြလည္းပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ျပန္ၿပီး စိစစ္ေနပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ ေအဂ်င္စီမ်ားကို စြပ္စြဲသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ MOEAF အဖြဲ႕မွ ဦးျမင့္ေက်ာ္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္းAAC ၊ MAT အဖြဲ႕၏ တန္ျပန္ေမး ခြန္းထုတ္ျခင္းမ်ားအေပၚ ေဝေဝ ဝါးဝါးသာ ေျပာဆိုႏုိင္ခဲ့သည္။ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ လုိင္စင္ရျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ားအား လံုးသည္ MOEAFအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ ၂ ခုေၾကာင့္ မိမိအဖြဲ႕ဝင္ ေအဂ်င္စီမ်ားအားလံုး အေၾကာင္းကိုပင္ MOEAF အေနျဖင့္ တိတိက်က် မသိရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ခဲ့သည္။

(ဝန္ႀကီးဌာန ဘာလုပ္မွာလဲ ေမး ခြန္းထုတ္လိုက္တဲ့ ေအဂ်င္စီ အ႐ႈပ္ႏွင့္ MoU ၿပႆနာ)

MoU လုပ္သားအေရးတြင္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာ လုပ္သားအေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားၾကား အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ကား ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

MAT မွ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ”MoU႕ ကေန စာရြက္စာတမ္း ေတြရဖို႔ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈေတြ ျဖစ္ ကုန္တာ။ အစိုးရခ်င္း G to G အလုပ္သမားပို႔တဲ့ ကိစၥမွာ ေအဂ်င္ စီက ၾကားကေနခံလိုက္ေတာ့B to B ဆိုတဲ့ စီးပြားေရး -စီးပြားေရး ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရား ဝင္ လူေမွာင္ခို ကုန္ကူးတာနဲ႔ တူ သြားတယ္” ဟုေျပာသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားမႈကို အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ားဘက္ မွ တန္ျပန္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီး ဌာန မွ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရခ်င္းအစည္းအေဝး ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။မည္သို႔ပင္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားရွိေန ေစကာမူ အမွန္တကယ္ေအာက္ ေျခတြင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အလုပ္ သမားမ်ားျပႆနာမ်ားက တစ္စ တစ္စႏွင့္ အနာရင့္လာၿပီး ေနာက္ ဆံုး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ေပါက္ကြဲထြက္လခဲ့ သည္။ ယင္းအ႐ႈပ္ထုပ္ကို အလုပ္ သမားႏွင့္လဝက ဝန္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ မည္သို႔ေျဖရွင္းမည္ကို အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွစ္ပြဲက ေမး ခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ အလုပ္သမား ၾကားရွိ ၾကားပြဲစားကိစၥ သည္လည္း အေရးႀကီးျပႆနာ တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။ ”ဦးမ်ိဳးေအာင္ကို ျပန္ၿပီး ေမး ခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အ ေၾကာင္းကို ေသခ်ာမသိဘဲေၾကညာ ခ်က္ေတြ ထုတ္ေနတာလားလို႔ေမး ခ်င္ပါတယ္”ဟု AACမွကိုရဲမင္းကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အလုပ္သမားႏွင့္လဝကဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ ကိုေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့သည္အဆိုပါ ေမးခြန္း၏အေျဖကိုဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သိ႔ု ျပန္လည္ေျဖၾကားမည္နည္း၊ မည္သို႔ လုပ္မည္နည္းဟုသာ တန္ျပန္ေမး ခြန္းထုတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။


Popular


အျပည့္အစံုသို႕ >>

️" ဟီလာရီရဲ႔ ဝီကီလိက္ ေသမင္းေတာင္ၾကား "
==Dr ေနဇင္လတ္==
***********************************

၂ဝ၁၆- အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဟီလာရင္ကလင္တန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္တြက္ခ်က္ ထားတာထက္ပိုၿပီး ခက္ခဲမယ့္ သေဘာေတြ႔လာရတယ္၊ (၇. ၈. ၂ဝ၁၆) မွာ ဝီကီလိက္ တည္ေထာင္သူ Julian Assange က ဟီလာရီကလင္တန္ရဲ႔ အီးေမးလ္ပါ အေၾကာင္းအေရာေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ တစ္ရက္ အလိုမွာ ဖြင့္မယ္လုိ႔ ထုတ္ေျပာလုိက္ျခင္းဟာ ဒီမုိကရက္ပါတီအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး၊ ဟီလာရီကလင္တန္ အေနနဲ႔လည္း ေသမင္းေတာင္ၾကား ျဖတ္သန္းရေတာ့မယ့္ အေျခအေနကို ေရာက္သြားခဲ့ တယ္၊

ပူတင္တုိ႔၊ အာဆန္ခ်္တို႔၊ စႏုိ္းဒင္တုိ႔ရဲ႔ အဆင့္ကပစ္တဲ့ ျမားမွာ အဆိပ္ျပင္းျပင္းပါတတ္တယ္၊ ႏွလံုးသား တည့္တည့္ကို ပစ္မလႊဲၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္တယ္၊ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္မရပဲ ထြက္ခြာသြား ရတာမ်ိဳးဆုိရင္ေတာင္ (၄)ႏွစ္တာ ႀကိဳးစားခဲ့ရတဲ့ ဟီလာရီရဲ႔အိပ္မက္ေတြ ေလထဲေပ်ာက္ကြယ္သြားရမယ့္ အျပင္ ဒီမုိကရက္ပါတီအေနနဲ႔လည္း ႀကီးႀကီးမားမား ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္လာလိမ့္မယ္၊ ဒါ့အျပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရေရာ၊ ပါတီကုိပါ သက္ေရာက္သြားမွာက ႏုိင္ငံေရးသိကၡာက်ဆံုးသြားျခင္းပါပဲ၊

အေမရိကန္ဟာ ကမၻာ႔စူပါ-ပါဝါ ျဖစ္ေလေတာ့ သူ႔ေနရာ မဖယ္ေပးခ်င္တာက သဘာဝက်ပါတယ္၊ စူပါ-ပါဝါရဲ႔ သေဘာသဘာဝအရလည္း ကမၻာ႔အေရးအရာမ်ားစြာမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရေလ့ ရွိတတ္ျပန္ရ တယ္၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတည္းအတြက္ ျပည္တြင္းမူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြသာမက၊ တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ မူဝါဒ မဟာဗ်ဴဟာေတြကိုေရးဆြဲၿပီး ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ၾကရေလ့ရွိတတ္တယ္၊

❎( ၈်ီဟတ္ေတြနဲ႔ အုိင္အက္(စ္)ကို လက္နက္ဘယ္သူေတြ တပ္ဆင္ေပးခဲ့သလဲ )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

အၾကမ္းဖက္အားေကာင္းလာတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါ့အျပင္ ဂ်ီဟတ္ကလည္း ပုိအား ေကာင္းလာျပန္တာ အေတာ္ေလး ထူးဆန္းေနတယ္၊ အာဆန္႔ခ်္ ပဏာမ ထုတ္ေျပာလုိက္တဲ့အထဲမွာ ဟီလာရီရ႔ဲ အီးေမးလ္ေတြအရ ဂ်ီဟတ္သမားေတြကို ဟီလာရီက လက္နက္တပ္ဆင္ေပးခဲ့တယ္၊ "IS" ေတြကိုလည္း လက္နက္တပ္ဆင္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္၊ နယ္သာလန္၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္ ေတြမွာ ရက္ဆက္နီးပါး အၾကမ္းဖက္ေတြရဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈခံေနရလို႔ အားလံုးက ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႐ြံ႔၊ ႐ြံ႔မုန္းေနရ တဲ့အခ်ိန္မွာ အခုလို ဝီကီလိက္ တည္ေထာင္သူရဲ႔ ထုတ္ေဖာ္မႈဟာ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ဟီလာရီအတြက္ အေတာ့္ကို အထိနာေစမယ့္ ]ပစ္ခ်က္}ပဲျဖစ္ပါတယ္၊

ၿပီးခ့ဲတဲ့ တစ္ပတ္ "Democracy Now" နဲ႔ Assange တို႔ ေတြ႔ဆံုရာမွာ အိုဘားမားသမၼတ ပထမ သက္တမ္း(၄)ႏွစ္အတြင္း ဟီလာရီအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ဂ်ီဟတ္သမားေတြနဲ႔ "IS" ေတြကို လက္နက္ေငြေၾကးေတြ ႀကီးႀကီးမားမား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တာကို သူမရဲ႔ အီးေမးလ္ေတြအရ သိရခဲ့ရတယ္လို႔ေျပာသြားခဲ့တယ္၊
၂ဝ၁၆-မတ္လ အတြင္းက ဝီကီလိက္အေနနဲ႔ ဟီလာရီရဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ဆာဗာက အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ အီးေမးလ္ ေပါင္း(၃ဝ,ဝဝဝ)ေက်ာ္ကုိ ရယူထားတယ္၊ (ဂြ်န္-၂ဝ၁ဝ) (ဩဂုတ္-၂ဝ၁၄) အတြင္းက ဆက္သြယ္ထားတဲ့ အီးေမးလ္ေတြျဖစ္တယ္၊ ဟီလာရီ အီးေမးလ္ေတြအရ အေမရိကန္ရဲ႔ State Department နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး "Secretary" တုိ႔ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္လို႔လည္း ဆိုထားတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ဟီလာရီကလင္တန္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္မွာ ဆီးရီးယား သမၼတ အာဆတ္ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ ဆီးရီးယားမွာရွိေနတဲ့"IS" ေတြနဲ႔ “ဂ်ီဟတ္”ေတြဆီကို ဘယ္လိုလက္နက္ ေတြ ပို႔ေဆာင္ေပးေနတယ္ဆိုတာ ပါဝင္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာထားတာ အေတာ္ထိတ္လန္႔စရာပါပဲ၊

အာဆန္႔ခ်္က…

“ဟီလာရီကလင္တန္ရဲ႔အီးေမးလ္ေတြအရဆုိရင္… သူတို႔ေတြေကဘယ္နဲ႔ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကတယ္၊ အေမရိကန္သမၼတရံုး ဘယ္လိုအလုုပ္လုပ္တယ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဟီလာရီ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္၊ ဥပမာ လစ္ဗ်ား ကဒါဖီကိစၥမွာ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ ေနၿပီ၊ ကဒါဖီ က်ဆံုးေရးကို အေမရိကန္ေတြက ဘယ္လို စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့တာမ်ိဳး၊ "IS" ေတြရဲ႔ က႑နဲ႔ စစ္ေရးေအာင္ႏုိင္မႈကို ဘယ္လိုကူညီခဲ့တာမ်ိဳး၊ ဆီးရီးယားထဲ လက္နက္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ေရာက္သြားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာမ်ိဳးေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္၊ ဒါေတြကုိ ဟီလာရီလုပ္ခဲ့တာပါ၊ ဆီးရီးယားက "IS" ေတြနဲ႔ ဂ်ီဟတ္သမားေတြဆီကို လက္နက္ထုထည္ ႀကီးႀကီးမားမားေရာက္ေအာင္ ဟီလာရီစီစဥ္ခဲ့တာပါ၊

အာဆန္႔ခ်္မွာ ရွိေနတဲ့ ဟီလာရီရဲ႔ အီးေမးလ္(၃ဝ,ဝဝဝ)ေက်ာ္ထဲက (၁၇ဝဝ)ဟာ လစ္ဗ်ားနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အီးေမးလ္ေတြျဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သတင္းထုတ္ေဖာ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊

လြန္ခဲ့တဲ့လက ITV နဲ႔အင္တာဗ်ဴးမွာ
ဂ်ဴယီယမ္အာဆန္႔ခ်္ ထပ္ေျပာလိုက္တာက…

“ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကြ်န္ေတာ္ဖြင့္ခ်မယ့္အေၾကာင္းအရာကေတာ့ သူမေထာင္က်သြားဖုိ႔ လံုေလာက္တဲ့ အေထာက္အထားပါ ကိစၥေတြပါ”

✅( ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္လာခဲ့ၾကသလဲ )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

အေမရိကန္နဲ႔ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုဟာ အေျခခံမွာကိုက ႏုိင္ငံေရးဝါဒမတူတဲ့ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုပါ၊ အေမရိကန္ကအရင္းရွင္၊ ဒီမိုကေရစီ၊ ဆိုဗီယက္က ကြန္ျမဴနစ္ကမၻာရဲ႔ ဦးေဆာင္သူ၊ စုစည္းထားတ့ဲ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံႀကီးဟာ ဂိုဘာေခ်ာဗ္လက္ထက္မွာ အစိတ္စိတ္ႁမြွာႁမြာကြဲသြားၿပီး သမိုင္းမလွခဲ့တဲ့အျပင္ အင္အားပါ အမ်ားႀကီး ဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ရတယ္၊ ဂိုဘာေခ်ာဗ္ကို ႏိုဘယ္လ္ဆုေပးၿပီး၊ ဆိုဗီယက္ေတြရဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအတြင္းထဲ အထိ အေမရိကန္ေတြ ထိုးေဖာက္ခ့ဲတယ္၊ ၈ိုဘာေခ်ာဗ္နဲ႔ အေမရိကန္သမၼတရဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္သြယ္မႈေတြ၊ စကားေျပာတာေတြဟာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသိကၡာက်မွာမို႔ မထုတ္ေဖာ္တာပဲရွိေသးၿပီး၊ အေထာက္အထားေတြကေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြမွာ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါက ဆိုဗီယက္ေခတ္တုန္းက ႐ု႐ွားေတြရဲ႔ အသည္းႏွလံုး တစ္ခုလံုးေႂကြမြခဲ့ရမႈ၊

ဆုိဗီယက္ယူနီယံႀကီး အစိတ္စိတ္အႁမြွာႁမြွာကို ျဖစ္သြားတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဆိုဗီယက္ထဲမွာပါတဲ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္လုိက္ၾကတဲ့၊ ေနတိုးအဖြဲ႔ဝင္ေတြ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကတယ္၊ ]လံုးဝအစည္းေျပသြားတဲ႔ထင္း}ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ၈ိုဘာေခ်ာဗ္ကေန ယဲလ္ဆင္လက္ထဲ အာဏာေရာက္လာတယ္၊ ၈ိုဘာေခ်ာဗ္ အာဏာအသိမ္းခံလိုက္ရေသးတယ္၊ ယဲလ္ဆင္လက္ထက္မွာလည္း လႊတ္ေတာ္က အာဏာသိမ္းလို႔ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးကို တင့္ကားေတြနဲ႔ပစ္လုိက္မွ ပြဲၿပီးခဲ့တယ္၊ ယဲယ္လ္ဆင္လက္ထက္မွာလည္း ႐ု႐ွား ဆိုတာပဲ က်န္ခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတာင္ ကစဥ္႔ကလ်ား ျဖစ္ခဲ့ရျပန္ေသးတယ္၊ အေတာ္ရုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ရတယ္၊ ယဲလ္ဆင္ ၿပီးေတာ့ ယဲလ္ဆင္ကို္ယ္တုိင္ သူေရြးခဲ့တဲ့ပူတင္ လက္ထက္ေရာက္လာခဲ့တယ္၊ ယဲလ္ဆင္ လူေရြး မွန္တယ္လုိ႔ ဆိုရလိမ့္မယ္၊ KGB အႀကီးအကဲေကာင္း ပူတင္က က်န္ခဲ့တဲ့ ႐ု႐ွားကို တျဖည္းျဖည္းစုစည္းခဲ့ၿပီး၊ မဲဗီဒစ္နဲ႔ သမၼတ တလွည့္စီရယူ၊ ႐ု႐ွားျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေတြကုိ တစ္စိုက္တမတ္လုပ္လာႏုိင္ခဲ့တယ္၊ အေမရိကန္ ေတြရဲ႔ ႐ု႐ွားႏုိင္ငံေရးအတြင္း စည္းထဲဝင္ကစားႏုိင္ခဲ့မႈမွာ ]႐ု႐ွား}ဆိုတာပဲ က်န္ခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတာင္ အႏုိင္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ လုိက္ရေသးတယ္၊ ဒါကလည္း ႐ု႐ွား]အသည္းေႂကြမြလုနီးနီး}ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့သမိုင္းတစ္ခု၊

အိုဘားမားသမၼတ ပထမသက္တမ္း၊ ဟီလာရီႏုိ္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ႐ု႐ွားနဲ႔ညီအစ္ကို ႏုိင္ငံလိုသတ္မွတ္ထားတဲ့ ယူကရိန္းကိစၥမွာလည္း ႐ု႐ွားေတြ အထိနာခဲ့ျပန္တယ္၊ ယူကရိန္း ကို ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေထာက္ပ့့ံခဲ့တဲ့ ႐ု႐ွားဟာ စီအုိင္ေအေတြရဲ႔ ကစားတာကို ပြဲပ်က္လု နီးပါးခံလိုက္ရတယ္၊ ယူကရိန္းမွာ အေမရိကန္ေထာက္ခံသူက အင္ေကာင္းလာၿပီး သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္္ရဖုိ႔အထိျဖစ္လာခဲ့တယ္၊

ၿခံစည္းရုိးျခင္းကပ္ေနတဲ့အတြက္ ယူကရိန္းမွာ အေမရိကန္အားေပးတဲ့ သမၼတတက္လာခဲ့ရင္ ႐ု႐ွား ေတြ ထပ္ၿပီးၿပိဳကြဲရဦးမယ္၊ အနီးကပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ ခံရဦးမယ္၊ ဒီေနရာမွာ ပူတင္က တားထားတဲ့စည္းကို အေက်ာ္မခံေတာ့ဘူး၊ ခရုိင္းမီးယားကို တစ္္ခါတည္းသိမ္းၿပီး ႐ု႐ွားရဲ႔ အစိပ္အပိုင္းအျဖစ္ ထည့္လိုက္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ယူကရိန္းထဲကို ႐ု႐ွားတပ္ေတြ ထိုးထည့္လိုက္တယ္၊ နယ္စပ္မွာကတုတ္က်င္းေတြတူးၿပီး ခံစစ္၊ တိုက္စစ္ ကာစုထားလိုက္တယ္၊ အဲဒီျဖစ္ရပ္ကလည္း ႐ု႐ွားရဲ႔ေခါင္းကို ဆင္နင္းခံရမယ့္ကိန္းျဖစ္ၿပီး ပူတင္ ေခြးသားေရပိုက္ထဲ မွတ္တမ္းအႀကီးႀကီးတင္သြားပါလိမ့္မယ္၊

အေမရိကန္ေတြ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းမွာ တစ္ႏုိင္ငံၿပီးတစ္ႏုိင္ငံ အာဏာရွင္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့တယ္၊ ေနာက္ဆံုး ဆီးရီးယားကို စစ္မီးကူးလာတယ္၊ ဆီးရီးယားက ႐ု႐ွားရဲ႔ မဟာမိတ္၊ စစ္အေျခစိုက္စခန္း ရွိထား တယ္၊ အာဆတ္က်သြားလို႔ ဆီးရီးယားကို အေမရိကန္ေတြ ထိ္န္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရင္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းမွာ ႐ု႐ွားရဲ႔ ဩဇာ လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားသေလာက္ျဖစ္သြားၿပီး၊ ယူကရိန္းကိစၥမွာ ႐ု႐ွားကို အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈေတြလုပ္ခဲ့လုိ႔ စီးပြားေရးအရ အထိနာထားတာ ရွိပါေသးတယ္၊ အေရွ႔အလယ္ပုိင္းမွာလည္း ေရနံေမွာင္ခိုေဈးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားလို႔ ႐ု႐ွားအထိနာရျပန္ပါေသးတယ္၊ ႐ု႐ွားကို ေျခတစ္ေခ်ာင္းခ်င္း၊ လက္တစ္ေခ်ာင္းခ်င္း ျဖည္းျဖည္း ခ်င္း ႐ုိက္ခ်ိဳးတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာပါ၊

✅( တန္ျပန္ကလဲ့စားေခ်မႈတစ္ခုလို ယူဆႏုိင္…)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

အခု႐ု႐ွားေတြ အေတာ္အသင့္အားေကာင္းလာခဲ့ပါၿပီ၊ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးတဲ့ စစ္ေရးပိုင္းမွာ ပူတင္ရဲ႔ မွန္မွန္တည္ေဆာက္လာႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးပါ၊ ပူတင္ဘက္က တြက္ႏုိင္တာက …အေမရိကန္ေတြကို ဒီအတုိင္းလႊတ္ေပးထားမလား၊ အထူးသျဖင့္ ယူကရိန္းမွာ အဓိကပါဝင္ခဲ့တဲ့ ဟီလာရီကို သမၼတအျဖစ္ခံမလား၊ ဟီလာရီသမၼတျဖစ္လာခဲ့ရင္… ပူတင္အတြက္ပိုၿပီး အက်ပ္ရုိက္ေစမွာ ေသခ်ာပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ၂ဝ၁၆-အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႐ု႐ွားကို အဓိကအက်ပ္အတည္းေတြ႔ေစၿပီး၊ ဒုကၡေကာင္းေကာင္း ဆက္ေပးလာဦးမယ့္ ဟီလာရီကိုသမၼတ မျဖစ္ေရးက ပူတင္ရဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

ဟီလာရီနဲ႔ … တစ္ဖက္ၿပိဳင္ဘက္က ေဒၚနယ္ထရမ့္ျဖစ္ၿပီး၊ ပူတင္နဲ႔ဘာပဲေျပာေျပာ အဆင္တေျပရွိသူလည္း ျဖစ္ပါ တယ္၊ အေျခခံေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဘယ္သူက ဘယ္ပါတီနဲ႔ သမၼေလာင္းျဖစ္မယ္ဆိုတာ မသိရေသးေတာ့ ပူတင္၊ အာဆန္႔ခ်္တို႔က ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ဟန္တူတယ္၊ ဒီမုိကရက္တစ္က ဟီလာရီသမၼတေလာင္းလည္းေသခ်ာ၊ ရီဘတ္ဘလစ္ကန္ဘက္က ထရမ့္ထက္လည္း လူႀကိဳက္ပိုမ်ားလာတာေတြ႔ရေတာ့…အခ်ိန္ကိုက္ပဲ အခုလို သတင္းေတြ ထြက္လာခဲ့တာ တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ပါဘူး၊

ဟီလာရီရဲ႔ေရပန္စားမႈ၊ ထရမ့္ထက္ပိုလာတိုင္း အခ်ိန္ကိုက္ အခုလိုသတင္းေတြ ထြက္လာလိမ့္မယ္လို႔ သံုးသပ္ႏုိင္ပါတယ္၊ ဘာပဲေျပာေျပာ … တစ္ကမၻာလံုးအၾကမ္းဖက္ေတြကို ႐ြံ႔ေၾကာက္ျဖစ္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ အၾကမ္းဖက္ဆန္႔က်င္ေရးအေပၚ ရပ္တည္ေနတဲ့ ထရမ့္ကိုေတာ့ အေမရိကန္သမၼတျဖစ္တာ မျဖစ္တာကတစ္ခု၊ တစ္ကမၻာလံုးကေတာ့ သေဘာက်မွာေသခ်ာပါတယ္၊ တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြရဲ႔ အေရးအရာမွာ အၿမဲတမ္းဝင္ပါ ေနေလ့ရွိတဲ့ အေမရိကန္ရဲ႔ႏုိင္ငံေရးဟာ အခုျပန္ၿပီး ကစားခံေနရတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္၊ ႐ုိး႐ိုးကစားတာ မဟုတ္ေတာ့ပဲ အေမရိကန္ေတြရဲ႔ အသည္းႏွလံုးျဖစ္တဲ့ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအဆင့္အထိကို ႐ု႐ွားကဝင္ၿပီး ကစားပစ္တာပါ၊ သူမ်ားအိမ္ကြင္းမွာ တ႐ႊတ္႐ႊတ္ဂိုးသြင္းေနတဲ့ ပူတင္ရဲ႔ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္း၊ ပူတင္နဲ႔ အာဆန္႔ခ်္တို႔ရဲ႔ ေရွ့တန္းတိုက္စစ္အတြဲက အေမရိကန္ရဲ႔ ေနာက္တန္းေတြကို ဘယ္လိုထုိးေဖာက္ဦးမလဲဆိုတာ ရင္ခုန္စြာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရပါဦးမယ္၊ ဟီလာရီအေနနဲ႔ကေတာ့ ပူတင္နဲ႔ အာဆန္႔ခ်္တုိ႔ ေဖာက္ထားတဲ့ ေသမင္း ေတာင္ၾကားကို မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းေနရတယ္လို႔ ျမင္ေတြ႔ရပါေၾကာင္း …


ေနဇင္လတ္


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ တက္ေရာက္ခြင့္မေသခ်ာပါ


Monday, August 22, 2016

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕ကၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ဖုိ႔အသင့္ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပ

န္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထုတ္ျပန္ ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕ အေနနဲ႔ `` လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ႔ ဆႏၵရိွေၾကာင္း ´´ ဆုိတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ေပးပါမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရမယ္လုိ႔ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။
ညီလာခံတက္ခ်င္တုိင္းတက္ဖုိ႔က ေတာင္ျပဳန္းပြဲမွမဟုတ္တာလုိ႔ အစုိးရဘက္မွ မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕အေပၚထားရိွတဲ့ သေဘာထားကုိ တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ မုိင္းလားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲဟာ အေျဖၫွိမရဘဲ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။
ညီလာခံတက္ခ်င္ရင္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕အေနနဲ႔ အစုိးရဘက္ကလုိလားခ်က္အတုိင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီ ၃ ဖြဲ႕ကုိတျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြနဲ႔ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးလုိ႔မရတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကလည္း ရိွလုိ႔ေနပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းတရားေတြကေတာ့ -
- ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕ဟာ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ အစုိးရတပ္နဲ႔ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားေနတုန္းပါပဲ။ သူတုိ႔ ၃ဖြဲ႕ကုိ အစုိးရက စတိတ္မန္႔ထုတ္ထားတဲ့အတုိင္း ကတိျပဳမႈပါလုိပါတယ္။ အဲဒါမပါဘူးဆုိရင္ အစုိးရက စကားစေျပာစရာ အေၾကာင္းမရိွဘူးလုိ႔ ဆိုပါတယ္။
- ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေလာက္ကုိင္တုိက္ပြဲေတြကုိဖန္တီးခဲ့တဲ့ မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာာကုိ ထိခုိက္ေအာင္လုပ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အစုိးရက သီးျခားစဥ္းစားပါတယ္။
- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕အေနနဲ႔ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကုိ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္သမွ်ကာလပတ္လုံး ညီလာခံကုိ တက္ေရာက္စရာအေၾကာင္းမရိွဘူးလုိ႔သိရပါတယ္။
- ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕ဟာ အစုိးရနဲ႔ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ သူတုိ႔ လက္နက္ကုိင္ လမ္းစဥ္နဲ႔ဆက္ၿပီး ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိတာ မပါဘူး။ သူတို႔က တစ္ခ်ိန္မွာ လက္နက္ကုိင္ နည္းလမ္းကုိ အၿပီးတုိင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစလုိတဲ့ဆႏၵသေဘာထားကုိ မေဖာ္ျပဘူး။ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကုိ မစြန္႔ဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီ သြားလုိ႔မရပါဘူး။
- မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွာ ပါခ်င္တယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ ကတိမ်ိဳးေပးရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ခ်င္ရင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ျပရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ခ်င္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုိ လုိက္ရမယ္လုိ႔ အစုိးရဘက္က သေဘာထားရိွေနတယ္။
ဒါဆုိရင္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္႐ုံနဲ႔ ညီလာခံတက္ခြင့္ မရဘူးလုိ႔ အစုိးရက တရား၀င္ေျပာလုိက္ပါၿပီ။ ဒီ ၃ ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတုိင္း စိတ္ကူးယဥ္ေနမယ့္ အစား အစုိးရရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ လုိက္ေလ်ာတာအေကာင္းဆုံးပါပဲ။ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဒီပုံစံ အတုိင္းသြားလုိ႔ကေတာ့ ညီလာခံတက္ေရာက္ခြင့္ မေသခ်ာဘဲ ေနာင္တေတြနဲ႔ အဆုံးသတ္ရပါလိမ့္မယ္။

ေဇာ္လင္းသန္႔

အျပည့္အစံုသို႕ >>

Followers