အရပ္သားအစုိးရသစ္အတြက္ ေထာက္လွမ္းေရးဖတ္စာ

Feb 6, 2016


ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄

နိဒါန္း
------

အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္္္ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္၏ ပင္မခက္ျဖာဟုဆုိႏုိင္ေသာ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးအင္အား
စုက လက္နက္ကုိင္တပ္ေပါင္းစုကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မႈတြင္ အခက္ခဲဆုံးႏွင့္ လက္အ၀င္ဆုံးအခ်က္ကုိ လက္ညႈိးျပရလွ်င္ အရပ္သားႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔က ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းစီမံ
ေရးပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စုိးမႈေအာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္
ေအာက္တြင္ အသားက်က် လည္ပတ္ျဖတ္သန္းလာခဲ့ သည့္ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ
မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးေလထု အခင္းအက်င္းသစ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္သည့္အခါ ေျပာင္းလဲမႈေရစီးေၾကာင္း ႏွင့္ လုိက္ပါႏုိင္ရန္သည္ အလြန္တရာအကဲဆတ္လွသည္ အေၾကာင္းရင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား
ဘက္ကလည္း ၄င္းတုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းခဲ့ေသာ၊ ဖမ္းဆီးစစ္ေၾကာခဲ့ေသာ ေထာက္လွမ္းေရး
ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ အုပ္စုိးသူ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရႏုိင္ငံေရးအင္အားစု၏လက္ကုိင္ဒုတ္အျဖစ္ ရႈျမင္သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။ ေျပာင္းလဲမႈေရစီးေၾကာင္း တြင္ လုိက္ပါေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းမႈ၊ အစဥ္အဆက္ အာဏာရအုပ္စု၏လက္ကုိင္ဒုတ္အျဖစ္ ရႈျမင္ခံရမႈတုိ႔သည္ ေထာက္ လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားကုိ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔အတြက္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ ခက္ခဲေစသည့္ အရင္းခံမ်ားပင္ျဖစ္
သည္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ေစ၊ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ တတ္လွမ္းစႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီအၾကား မ်ဳိးရုိးဗီဇ မတူညီျခင္းသည္လည္း အေျခခံျပႆနာရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ ဒီမုိကေရစီဟူသည္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္အတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီတုိ႔က မူ ဒီမုိကေရစီတန္ဖုိး၊ ႏႈန္းစံတုိ႔ႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းဟုဆုိႏုိင္ေအာင္ ေထာက္လွမ္းေရး၏အသက္ေသြးေၾကာသည္ လ်ဳိ၀ွက္ျခင္းအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔သည္လည္း လ်ဳိ၀ွက္ႏုိင္ေလေလ၊ ဖုံးကြယ္ႏုိင္ေလေလ၊ လွည့္စားႏုိင္ ေလေလ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈရွိေလေလျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ၀ါစဥ္ၾကီးမားရင့္သန္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ပင္ တစ္ခါတရံ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္အရ ဒီမုိကေရစီႏႈန္းစံ၊ တန္ဖုိးႏွင့္ ဖီလာ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔ မည္သုိ႔မည္ပုံထိန္းေက်ာင္းရမည္နည္းဟူေသာ အေၾကာင္းအရာ
ေခါင္းစဥ္ကုိ ေခါင္းတည္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတုိင္းအခက္အခဲမ်ားစြာၾကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။ ေဗြေဆာ္ဦး
အခက္အခဲက ရုိးရုိးေလးျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးဟူသည့္အတုိင္း လ်ဳိ၀ွက္လြန္းရပါ
သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးဟူသည့္ ေ၀ါဟာရအသုံးအႏႈန္းကပင္ ရႈပ္ေထြး ေပြလီေသာ အနက္ေဆာင္ပါသည္။ ဒုတိယအခက္အခဲက ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ ဒီမုိကရက္တုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္
စဥ္အၾကား အျပန္အလွန္ကူးလူးဆက္ႏြယ္ေနမႈကုိ ေလ့လာထားသည့္ စာေပက်မ္းဂန္မ်ား၊ သုေတသနမ်ားက အလြန္တရာရွားပါး၍ျဖစ္သည္။

ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီ
ႏိုင္ငံတုိင္းတြင္ သူ႔အရပ္ႏွင့္သူ႔ဇာတ္၊ သူ႔အုိးႏွင့္သူ႔ဆန္ ဆုိသကဲ့သုိ႔ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ဖြဲစည္း တည္ေထာင္ရပါသည္။ ပြင့္သစ္စဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ေထာက္လွမ္းေရး
ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ ေထာင္ရမည္နည္း သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းရမည္နည္း what kind of intelligence structure do we need ႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ထိန္းေက်ာင္း လမ္းညြန္ၾကီးၾကပ္မည္နည္း how can intelligence agencies be controlled ဟူေသာ ေမးခြန္း တုိ႔သည္ အလြန္တရာစဥ္းစားဖုိ႔ေကာင္းပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီသုိ႔မဟုတ္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔၏ သေဘာ၊ သဘာ၀ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အထူးစဥ္းစားရမည့္ သဘာ၀ ေလးရပ္ရွိပါသည္။ ေဗြေဆာ္ဦး သဘာ၀က ေထာက္လွမ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လ်ဳိ၀ွက္စြာေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ၊ ကင္းမဲ့ပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာ၊ ကင္းမဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတုိင္းသည္ အလြဲသုံးစားလုပ္ရန္ နီးစပ္ေသာ၊ အလြဲသုံးစားလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းသာေစပါ သည္။

ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟူသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရသည္။ သုံးသပ္မႈ၊ သရုပ္ခြဲမႈ၊ ေကာက္ခ်က္ဆြဲမႈတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ စင္စစ္၊ အခ်က္အလက္သည္ ပါ၀ါအရင္းအျမစ္တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ကုိင္ဆုပ္ခြင့္ရွိ
သည့္ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီတုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရာရွိၾကီးမ်ားသည္ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ မိမိႏွင့္အလြမး္သင့္သူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားကုိ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ ျခင္းျဖင့္ မိမိကုိယ္က်ဳိးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အျမတ္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေလွၾကီးေလွငယ္ေဆာက္တတ္သည့္ျဖစ္စဥ္သည္ အဆုိပါသဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။

တတိယေျမာက္သဘာ၀က ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္း တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္အရ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အဆုိပါတုိင္းျပည္မ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ( အဆုံးစြန္ေျပာရလွ်င္ ၄င္းႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကုိပင္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရပါသည္ ) ခ်ဳိးေဖာက္လုပ္ေဆာင္ရပါ သည္။ စာရင္းအတိအက်မရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္၊ ရန္ပုံေငြတုိ႔ျဖင့္လည္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ သတင္းေပးမ်ားကုိ ေမြးရပါသည္။ သူ႔လူကုိ ကုိယ္ဘက္သားျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ေထာက္ လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ ျပည္တြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပတြင္ျဖစ္ေစ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။

စတုတၳေျမာက္ သဘာ၀က စစ္ဆင္ေရးလုိအပ္ခ်က္အရ စီရင္သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ လုပ္ရသည္။ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၂၄ နာရီတုိက္ပြဲဆင္ႏြဲရသည့္ စစ္ပြဲႏွင့္တူပါသည္။ တုိင္းျပည္၏ရန္စြယ္ဟူသတ္မွတ္ထားသည့္ လူ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပ
တြင္ျဖစ္ေစ လုိက္လံၿပီး အဆုံးစီရင္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းရပါသည္။ ေျပာရ လွ်င္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟူသည္ de facto license to operate outside society’ rules ဟုပင္ ဖြင့္ဆုိၾကရပါ သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ သဘာ၀ေလးရပ္တုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီႏႈန္းစံႏွင့္ မည္မွ် ေသြဖီ ေန သနည္းဟူအခ်က္ကုိ သိသာေစပါသည္။ မည္မွ်ပင္ ဒီမုိကေရစီႏႈန္းစံႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဒီမုိကေရစီဘုိးေအႏုိင္ငံၾကီးမ်ားပင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ သဘာ၀ေလးရပ္ကုိ လုိလုိလားလား ခြင့္ျပဳေပးရပါသည္။

ထိန္းေက်ာင္းေရး နည္းလမ္း သုံးသြယ္
----------------------------------------

ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ေစ၊ ထိန္းေက်ာင္းရန္ၾကဳိးစားသည့္ ပြင့္သစ္ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတိုင္းသည္ အခက္အခဲမ်ား တင္းက်မ္း ရင္ဆုိင္ေတြ႔ရသည္သာျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ပြင့္သစ္စဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ ကူးေျပာင္းရန္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ၾကဳိးပမ္းေနရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္း သည့္အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ၾကဳိးစားသည့္အခါ အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္ အလုိအပ္ဆုံးက ေထာက္လွမ္းေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သား ျပည့္စုံေရး ( A clear and comprehensive legal framework for intelligence structures ) ပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာျဖစ္စဥ္မ်ားမွ သာဓကထုတ္ရလွ်င္ အာဂ်င္းတီးနားႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အာဂ်င္းတီးနား ႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၃ခုႏွစ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုိးမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္မတုိင္ခင္အထိ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ထိန္းေက်ာင္း လမ္းညြန္ ဦးေဆာင္ႏုိင္မည့္ legal framework ကုိ မျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ေပ။ ဘရားဇီးႏုိင္ငံသည္လည္း ၁၉၈၅ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စတင္ႏုိင္ခဲ့သည့္တုိင္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ ( ၁၅ႏွစ္နီးပါးၾကား)ေရာက္မွ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ legal framework ကုိ ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ ရသည့္ လမ္းေၾကာင္းသုံးခုရွိပါသည္။

ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္တာမ်ား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လူအင္အား၊ ေငြအင္အားႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားလုိပါ
သည္။ အာဏာရႏုိင္ငံေရးသမား မ်ားက ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အတုိးအေလ်ာ့ကုိ ဆုံးျဖတ္စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိ သည္။ ထုိဆုံးျဖတ္စီရင္ပုိင္ခြင့္အေပၚမူ
တည္ၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီတုိ႔၏လုပ္ငန္းစဥ္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ခ်ိန္ညွိေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းက လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေထာက္လွမ္းေရးစီ
မံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးအတြက္ မည္မွ် အေထာက္အကူေပးႏုိင္မည္နည္း၊ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မည္မွ် တာသြားေစသနည္းအေပၚ မူတည္ဆုံးျဖတ္ရပါသည္။

မ်ားစြာေသခ်ာသည္မွာ ျမန္မာ့ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒရွ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ စစ္ဘက္ ဆုိင္ရာေထာက္လွမ္းမႈ စီမံကိန္းတြင္ (မည္သည့္အစုိးရပင္တက္တက္ ) ယခုထက္ ပုိမုိအရင္းအျမစ္သုံးစြဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ ေလးမ်ဳိးတြင္ collection ၊ analysis ၊ convert action ႏွင့္ counterintelligence တြင္ မည္သည့္အပုိင္းကုိ ေငြအား၊ လူအား ပုိမုိက်ခံသုံးစြဲမည္ဟူေသာ အဆုံးအျဖတ္မ်ဳိးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး၊ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေရး၊ ူမဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရာသီဥတု၊ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရပါမည္။ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သတ္မွတ္အကဲျဖတ္ကာ ႏုိင္ငံ အတြက္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားကုိ တုိင္းျပည္အတြက္ မည္မွ် အက်ဳိးရွိသနည္းဟူေသာအခ်က္ကုိ ၾကည့္ရႈၿပီး ပယ္ဖ်က္၊ ေရြ႔ဆုိင္း၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကူညီပံပုိးရန္ စသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ရပါမည္။

ပြင့္သစ္စဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအမ်ားစုရွိ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ားတြင္ စစ္ဘက္မွ လႊမ္းမုိးေနျခင္းကုိ မႏွစ္ျခဳိက္တတ္ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္၀န္
ထမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ မွ်မွ်တတ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ၊ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။ အာဏာပုိင္ စနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေထာက္လွမ္းေရး
ေအဂ်င္စီ၊ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ စစ္တပ္ကသာ ေမာင္ပုိင္စီး ထားျခင္း၊ လႊမ္းမုိးေနရာယူထား
ေလ့ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ ခုိင္မာအားေကာင္းလာသည့္ အခါ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ားတြင္ စစ္ဘက္မွ လႊမ္းမုိးေနမႈကုိ လုံး၀ဖယ္ရွားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တပုိင္း ဖယ္ရွားျခင္း တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ဖယ္ရွားလုိက္ေသာ ေနရာတြင္ အစားထုိးခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမည့္ အရပ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး၀န္ထမ္းတုိ႔၏ အဆင္သင့္ရွိေနမႈကုိလည္း မျဖစ္မေနထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါသည္။ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာသည့္ ထိန္းေက်ာင္းေရးနည္းလမ္းတစ္ခုက စစ္ဘက္ဆိုင္ရာေထာက္လွမ္းေရး ကုိ စစ္တပ္ကုိ လက္လႊဲၿပီး၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရး စသည့္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အရပ္ဘက္ဌာနလက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တတိယေျမာက္ ထိန္းေက်ာင္းေရးလမ္းသြယ္က ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လက္ကုိင္ဒုတ္ေထာင္ေခ်ာက္
ထဲသုိ႔ က်ေရာက္သြားႏုိင္သည့္ ထိန္းေက်ာင္းေရးနည္းစဥ္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးပါသည္။

ထိန္းေက်ာင္းေရး ယႏၱရား ႏွစ္ခု
---------------------------------

ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနတစ္ခုကုိ ထားရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဌာနတစ္ခုကုိ ပါ၀ါအရင္းအျမစ္မ်ား ပုံေအာေပးျခင္းတုိ႔သည္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတြင္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားလွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေထာက္လွမ္းေရဌာနမ်ားကုိ တစ္ခုထက္ပုိ၍ ထားရွိဖြဲ႔စည္းၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဌာနမ်ား ကြဲျပားထားရွိျခင္းက ေထာက္လွမ္းေရးဌာန တစ္ခုက လုိအပ္သည္ထက္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးျခင္းကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ထုိသုိ႔ အဖြဲ႔မ်ားစြာထားရွိျခင္းက ေအ၈်င္စီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ၿပဳိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္း ျခင္း မ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရး၊ ျပည္ပေထာက္လွမ္းေရး၊ ရဲေထာက္လွမ္းေရး၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး စသျဖင့္ ထားရွိျခင္းသည္ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းေရးလမ္းသြယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးကုိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိျခင္းကလည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔အတြက္ အထူးစဥ္းစားရန္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယထိန္းေက်ာင္းေရးယႏၱရားက ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မွ ေထာက္လွမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ မ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ပြင့္သစ္စဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မဆုိထားႏွင့္၊ ဒီမုိကေရစီဘုိးေဘႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ အထူးေရြးခ်ယ္ရပါသည္။ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ စစ္ေရးအျမင္တြင္ ထုိက္သင့္သေလာက္ ႏွံစပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ရန္ လုိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ လုံျခဳံေရးအရမွတ္တမ္းေကာင္းမြန္သူ ( ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သည့္ သံသယရွိစရာကင္းရွင္းသူျဖစ္ရန္လည္း လုိပါသည္ ) မ်ားကုိသာ ေထာက္လွမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ ၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီထားရွိ မည္လား၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တြင္သာ ထားရွိမည္လား ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားက စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေထာက္လွမ္းေရးယဥ္ေက်းမႈကုိ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း
------------------------------------------------

ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားကုိ အရပ္ဘက္က ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ မျငင္းႏုိင္ေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္စီမံရပါမည္။ အထူးသျဖင့္၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ ဦးစီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ျဖစ္သည္။ ယခင္က ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ားတြင္ စစ္တပ္က monopoly လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာသည္ ပြင့္သစ္စဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ျဖစ္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟူသည္ အရပ္ဘက္ဌာနႏွင့္လားလားမွ် မဆုိင္ သလုိရွိခဲ့သည္။ ( အရပ္သားသတင္းေပးမ်ားေမြးျမဴျခင္းေလာက္ကုိ စကားထဲတြင္ ထည့္မေျပာႏုိင္ပါ။ )ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းရန္ အစီအမံရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ ပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးပညာရပ္မ်ားကုိ ေနာေက်ေအာင္ ေလ့လာထားသည့္ အရပ္သား ပညာရွင္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ မပ်ဳိးေထာင္ႏုိင္သမွ်ကာလပတ္လုံး ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီကုိ ေကာင္းစြာ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မည္ မထင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၊ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ား၊ အရပ္သားလူငယ္မ်ားကုိ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စိတ္၀င္စား ေအာင္၊ သင္ၾကား သင္ယူခြင့္ရွိေအာင္ ဖန္တီးစီမံေပးရပါမည္။ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာန အစု အဖြဲ႔တစ္ခုလုံးကုိ လႊမ္းျခဳံသုံးသပ္ျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ formal က်ဖုိ႔လုိပါသည္။

ေထာက္လွမ္းေရးဌာနကုိ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းသည္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန သုိ႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီကုိ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းဟု မမွတ္ယူသင့္ေပ။ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနကုိ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ဟု မွတ္ယူသင့္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ား ၊ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ legitimate ျဖစ္မႈ ျမွင့္တင္ေပးရပါမည္။ လူထုအၾကား ေထာက္လွမ္းေရးဟုဆုိလွ်င္ အေၾကာက္တရားမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေအာင္ အရပ္သားႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ေဆာင္ရြက္စီမံေပးဖုိ႔ လုိပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ဒီဘိတ္မ်ားကုိလည္း ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနဟူသည္ အာဏာရအဖြဲ႔အစည္း၏လက္ကုိင္ဒုတ္မဟုတ္၊ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးႏွင့္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေရးပါဆုံးေသာ ဌာနမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ advocate လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ဤေနရာတြင္ ဘရားဇီးႏုိင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ လြန္စြာအတုယူဖြယ္ ေကာင္းသည္ဟုထင္သည္။ ၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေပၚ ဘရားဇီးေထာက္လွမ္းေရး ၏ အေရးပါမႈ ဆုိသည့္ ညီလာခံကုိ ႏွစ္ရက္တုိင္ နယ္ပယ္စုံ၊ ႏုိင္ငံစုံမွ ပညာရွင္ သုံးရာခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးဟုဆုိလွ်င္ shock ရွိတတ္ၾကသည့္ ပြင့္သစ္စဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံဟု ညြန္းဆုိႏုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လည္း ၄င္းတုိ႔ထက္မေလ်ာ့ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။

နိဂုံး
-------------

ေထာက္လွမ္းေရးဌာနဟူသည္ အေကာင္ေသးသေလာက္ အဆိပ္ျပင္းသည္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုံျခဳံေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အဆိပ္ျပင္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္းကုိ ေမြးျမဴပ်ဳိးေထာင္ရပါသည္။ တက္လာမည့္ အရပ္သားအစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားအေနျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန၊ ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ မျဖစ္မေန ထိန္းေက်ာင္းရမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ေထာက္လွမ္းေရးဆုိင္ရာ သိျမင္ႏွံစပ္မႈသည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးဆုိင္ရာသိျမင္ႏွံစပ္မႈမရွိဘဲ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းရန္မွာ မေလ်ာ္ကန္လွသည့္ လုပ္ရပ္ဟု သတိေပးလုိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ား ျဖစ္ေပၚ၊ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈသည္လည္း အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္မွီေနေၾကာင္း ေထာက္ျပလုိပါသည္။

ရည္ညြန္း။ ။ Reforming Intelligence: The Challenge of Control in New Deomcracies by Brunea, Thomas C.
2014-06-04

လူထုပုံရိပ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၅ တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္
သည္။

ရုိေသစြာျဖင့္
ကုိဇန္


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရး အလားအလာ အကဲခတ္တခ်ိဳ႕ အျမင္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ဆိုရင္ NLD ပါတီနဲ႔ စစ္တပ္အၾကား အခ်ိန္ယူၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖို႔ နဲ႔ သေဘာတူညီမႈေတြ ထပ္ယူဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ NLD အစိုးရ ပထမ သက္တမ္းအတြင္းမွာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းတယ္လို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ သတင္း အျပည့္အစံုကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ကိုရဲေခါင္က ေျပာျပပါမယ္။
အခုအပတ္မွာ NLD ပါတီက ဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြကို စတင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ဖို႕ အတားအဆီးျဖစ္ေနတဲ့ ပုုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို ယာယီ ဆုုိင္းငံ့ထားဖို႔ NLD ပါတီဝင္ေတြက ျပင္ဆင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာက္ထြန္းက မေန႔က ဗြီအိုေအကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
အလားတူပဲ ျမန္မာ စစ္တပ္ကထုတ္ေ၀တဲ့ ျမ၀တီ သတင္းစာမွာလည္း ပုုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္သင့္ဘူးဆုုိတဲ့ ေဆာင္းပါးကို မၾကာခင္က ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေဂ်ာ့ေတာင္း တကၠသိုလ္က အာရွေရးရာ ေလ့လာေရးဌာန က ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒးဗစ္စတိုင္းဘတ္ကေတာ့ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ အလြန္ နည္းပါးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
”အခု လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သမၼတျဖစ္ဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ဆိုရင္ စစ္တပ္က သေဘာတူညီဖို႔လိုတဲ့အျပင္၊ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲပါ လုပ္ဖို႕ လိုဦးမွာပါ။ အဲဒီလိုျဖစ္ႏိုင္ဖို႕ ေစာပါေသးတယ္။ စစ္တပ္က NLD ပါတီအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ရွိဖို႕ လိုသလို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚလည္း ယံုၾကည္မႈရွိဖို႕ လိုပါတယ္။ ဒီလို ယံုၾကည္မႈဟာ အခ်ိန္ယူၿပီး တည္ေဆာက္မွ ျဖစ္လာႏိုင္တာမ်ိဳးပါ။”
အျခားျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ အေျခစိုက္ Carnegie Endowment for International Peace အဖြဲ႕က Vikiram Nehru က ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို ျပင္ဆင္ဖို႕ဆိုရင္ NLD ပါတီရဲ႕ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ စစ္တပ္ရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ရၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိ သမၼတ သက္တမ္္း အတြင္းမွာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္ဖို႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရည္စူးထားတာဟာ သိပ္ေတာ့ အံ့ၾသစရာ မရွိပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္၊ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ NLD အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးတဲ့ အခါ၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိလာမယ္၊ ဒါ့အျပင္ စစ္တပ္ကို ထိခိုက္မယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ မလုပ္ဖို႕ သေဘာတူညီမႈ ယူႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႕အေနနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲဖို႕ သေဘာတူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလို အေျပာင္းအလဲ ကာလမွာေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ နည္းပါတယ္။”
၀ါရွင္တန္ ဒီစီအေျခစိုက္ CSIS အဖြဲ႕၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရး ဌာနက ျမန္မာ့အေရး သံုးသပ္သူ Phuong Nguyen ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ အတြက္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚ မူတည္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။
"NLD ပါတီက တာ၀န္ရွိသူေတြက သူတို႕အေနနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကို ဦးစားေပးလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အေစာပိုင္း က ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္သစ္ကို စတင္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီရပ္တည္ခ်က္ကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ရဖို႕ ဒီ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ဘယ္လို ဆိုင္းငံ့ မလဲ ဒါမွမဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္မလဲ ဆိုတဲ့ အေနအထားကို ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။
အေၾကာင္းကေတာ့ သူမ သမၼတျဖစ္လာျဖင္းအားျဖင့္ ရလာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အျပင္ အျခား သမၼတျဖစ္ဖို႕ ထိုက္တန္တဲ့လူ မရွိသေလာက္ပဲလို႕ NLD ပါတီရဲ႕ အႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူေတြ က ေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္။ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႕လည္း ကာလတို အတြင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကမွာပါ။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႕ကေတာ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ စစ္တပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္တို႕ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုအၿပီးမွာ ခန္႕မွန္းေျပာဆိုမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးအၾကားမွာ သေဘာတူညီမႈ တစံုတစ္ရာ ရခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အဲဒီ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို ယာယီဆိုင္းငံ့လိုက္တာမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ”
၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉(စ)အရ သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မယ့္ သူအေနနဲ႕ ကိုယ္တိုင္ ဒါမွမဟုတ္ မိဘ၊ေဆြမ်ိဳး၊သားသမီး၊ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး စတဲ့သူေတြက ႏိုင္ငံျခားသား၊ ဒါမွမဟုတ္ တိုင္းတပါးသား ခံယူထားသူ မျဖစ္ေစရလို႔ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သား၂ဦးစလံုးဟာ ျဗိတိန္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ရွိေနတာေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ ခက္ခဲေနတာျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ၅၉(စ) အပါအ၀င္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ မေန႔က ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ NLD ပါတီဘက္ကေန ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ လို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနေပမယ့္ NLD ပါတီကေတာ့ အတည္ျပဳေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးပါဘူး။
အျပည့္အစံုသို႕ >>

ေျမာက္ကိုရီးယားၿဂိဳဟ္တု ပိုက္နက္တြင္း ဦးတည္လာလွ်င္ ပစ္ခ်မည္ဟု ဂ်ပန္ဆို


Thursday, February 4, 2016
လာမည့္ရက္မ်ားအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ၿဂဳိဟ္တုလႊတ္တင္မည္ဟု စီစဥ္ေနလ်က္ရွိရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ၎တို႔ပိုင္နက္ထဲကို ျဖတ္သန္းၿပီး ဒုံးပ်ံပစ္ခတ္ပါက ပစ္ခ်ပစ္မည္ဟု ေျပာၾကားထားေၾကာင္း Sky News သတင္းက ေဖာ္ျပထားသည္။
‘ယေန႔ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္မွာ မည္သည့္အရာဝတၳဳမဆို ဂ်ပန္ေလပိုင္နက္ကို ဦးတည္ပစ္ခတ္ပါက ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ျဖစ္သည္’ ဟု ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္မွ ၂၅ ရက္အတြင္း တစ္ရက္ရက္တြင္ ကမာၻၿဂဳိဟ္ ေလ့လာေရးအတြက္ ၿဂဳိဟ္တုဒုံးပ်ံတစ္စင္း ပစ္တင္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို သတင္းေပးပို႔ထားသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ လကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဗုံးကို စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲခဲ့ၿပီး အဆိုပါ တိုင္းျပည္၏ စတုတၳေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒုံးပ်ံပစ္ခတ္မည့္ သတင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားကို တပ္လွန္႔ထားေၾကာင္း ဂ်ပန္စစ္ဘက္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ကိုးကားလ်က္ Al Jazeera သတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားသည္။
“ဂ်ပန္စစ္တပ္ကို တပ္လွန္႔ထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ပိုင္နက္ထဲကို က်လာမယ့္ ဒုံးက်ည္ရဲ႕ ဘယ္အဆင့္ကိုမဆို လိုအပ္ရင္ ပစ္ခ်မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု f Al Jazeera သတင္းေထာက္ ေဖာဆက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေျမာက္ကိုရီးယား အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက တာေဝးပစ္ဒုံးက်ည္ စမ္းသပ္ျခင္းဟု ဝိုင္းဝန္းယူဆထားေသာ ဒုံးပ်ံပစ္လႊတ္ျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါက ျပင္းထန္စြာ ေပးဆပ္ရလိမ့္မည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားကလည္း သတိေပးထားသည္။
ေျမာက္ကိုရီးယား အေနႏွင့္ ဒုံးပ်ံပစ္လႊတ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔သင့္ကာ ထိုလုပ္ရပ္သည္ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတအိမ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားၿပီး တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒုံးပ်ံမ်ား ပစ္ခတ္ျခင္းကို ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီက တားျမစ္ထားသည္။
ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လတ္တေလာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း လုံၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားက ျပစ္တင္ထားသည္။
The Voice Weekly


အျပည့္အစံုသို႕ >>

Mosquito control ျခင္ႏွိမ္နင္းေရးေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ဖတ္ရပါတယ္။ ဗီတာမင္ဘီဝမ္းေဆးျပား၊ ေရသန္႔တခြက္ႏွင့္ ဗူးခြံအလြတ္တလံုးကို ျပင္ဆင္ထားပါ။ ေရသန္႔ကိုဗူးခြံထဲသို႔ သြန္ထည့္လိုက္ၿပီး ဗီတာမင္ဘီဝမ္းေဆးျပာကို ေရႏွင့္ ၁:၁ဝဝ တနည္းအားျဖင့္ ၅ဝ ml ရွိေသာ ေရထဲကို ဗီတာမင္ဘီဝမ္း ၅ ျပားထည့္၍ အကုန္လံုးေပ်ာ္ဝင္သြားေအာင္လူပ္ခါေပးလွ်င္ရပါျပီ။ ဗီတာမင္ဘီဝမ္းရွိ အနံ႔သည္ ျခင္ေတြမႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ ျခင္လာမကပ္ေတာ့ဘဲ အႏၱရာယ္လည္းကင္းေဝးေစပါတယ္။ ေဆးရည္သည္ အနည္းဆံုး ၇ နာရီေလာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္တဲ့။ ေဆးသိပၸံနည္းက်တာေတြဆက္ဖတ္ပါ။

Vitamin B1 (Thiamin) ဗီတာမင္ဘီဝမ္းကို ျခင္ေဆးအျဖစ္သံုးၾကတာၾကာျပီ။ အနံ႔ကေနျခင္ေတြကို မလာေစတာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုကဘယ္လိုဆိုတာ သိပၸံနည္းနဲ႔သက္ေသမျပႏိုင္ပါ။

ျခင္ေတြဟာ သူတို႔ၾကိဳက္တဲ့အနံ႔ဆိုရင္ ဂိုက္ ၅ဝ ေလာက္ေန အနံ႔ရႏိုင္ၾကတယ္။ ျခင္ထီးေတြက ေသြးစုပ္ဘို႔ စိတ္မဝင္စားပါ။ ျခင္မေတြကေတာ့ ေသြးဆာတယ္။ လူေတြကိုယ္ေပၚကအေရျပားမွာ ဗက္တီးရီးယားေပါင္း ၁ ထရီလီယန္ ရွိေနတယ္။ သူတို႔ကေန အန႔ံျဖစ္ေစတယ္။ လူတေယာက္နဲ႔တေယာက္မွာ ၁ဝ% ေလာက္သာရွိတာတူၾကတယ္။ ၉ဝ% က မတူတဲ့ပိုးေတြရွိေနၾကတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ကိုယ္နံ႔မတူၾကပါ။ တခ်ိဳ႕ကိုျခင္သိပ္အကိုက္ခံရျပီး တခ်ိဳ႕က ျခင္ျပီးသလိုေနတယ္။

ျခင္ေတြကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ဓါတုျဒပ္ေပါင္း ၂၇၇ ရွိတယ္။ lactic acid, ammonia, carboxylic acid နဲ႔ octenol ေတြ ပါတယ္။ အဲတာေတြမ်ားေလးေလ ျခင္ၾကိဳက္ေလ။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကေန ျခင္ေတြကိုဆြဲေခၚတယ္။ အရင္က ျခင္ေတြဟာ ေခြ်းကိုသေဘာက်တယ္ထင္ခဲ့တာ အျပည့္အစံုမမွန္ပါ။ ျခင္ေတြက အပူနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈကို သေဘာက်တယ္။ ေႏြရာသီ အျပင္မွာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရင္ ျခင္အကိုက္ခံရတတ္တယ္။ ျခင္ေတြက ေခြ်းအဟာင္းကို ပိုၾကိဳက္ၾကတယ္။ ေခြ်းသန္႔သန္႔မွာ အနံ႔မရွိပါ။ ဗက္တီးရီးယားနဲ႔ေပါင္းစပ္မွ အနံ႔ျဖစ္လာတယ္။ ၁၉၉၉ သုေတသနတခုအရ ငွက္ဖ်ားျခင္ဟာ ၁-၂ ရက္ကထြက္ထားတဲ့ေခြ်းကို သေဘာက်ႏွစ္သက္ၾကတယ္။ ၁-၂ ရက္အတြင္းမွာ ေခြ်းကို ဗက္တီးရီးယားေတြေရာလို႔ အက္စစ္ကေန အယ္လ္ကာလီေျပာင္းလာတယ္။ အမိုးနီးယား ထြက္လာမယ္။ ျခင္ေတြ ၾကိဳက္လာေစတယ္။ ငွက္ဖ်ားျခင္းက ေျခေထာက္ပိုင္းကအနံ႔ကိုၾကိဳက္တယ္။ အနံ႔ဆိုးတဲ့ ေျခအိတ္ေတြမွာ နားေနတတ္တယ္။

လူ႔ကိုယ္ကေနထြက္တဲ့ 1-methylpiperzine ျဒပ္ေပါင္းကေန ျခင္ေတြရဲ႕ အနံ႔ခံႏိုင္စြမ္းကို တားဆီးႏိုင္တယ္။ အဲတာပါတဲ့ Insect sprays ျခင္ျဖန္းေဆးသံုးရတယ္။ ၾကာၾကာမခံပဲ အေငြ႔ပ်ံတယ္။ DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide) 100% အထိျပင္းတာကိုလည္းေရာင္းတယ္။ သတိၾကီးၾကီးထားသံုးရမယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးေတြအေရျပားက စုပ္ယူလို႔ အာရံုေၾကာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးရေစႏိုင္တယ္။ မွတ္ဉာဏ္နည္းတာ၊ ေခါင္းကိုက္တာ၊ ၾကြက္သားနဲ႔ အဆစ္နာတာ၊ ဦးေႏွာက္ ဆဲလ္ေတြအလုပ္ေႏွးေစတာ၊ လက္တုန္တာ၊ တက္တာေတြျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ အကိုက္ခံရတဲ့ အေရျပား ေနမထိသလို ခံစားရတာ၊ အလာဂ်ီရတာ၊ အသက္ရွဴခက္တာ၊ နာတာ၊ ပ်ိဳ႕-အန္၊ ေသြးဖိအားက်တာ၊ မ်က္ရည္က်တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

Permethrin ဓါတ္ပါတဲ့ျခင္ေဆးကိုလည္း သတိထားရမယ္။ သူကလည္း အာရံုေၾကာကိုမေကာင္းျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ ကင္ဆာမျဖစ္ဘူးလည္း မေျပာႏိုင္ပါ။ ပ်ားေကာင္ေတြနဲ႔ ေၾကာင္ေတြကိုလည္း အဆိပ္သင့္ေစႏိုင္ေသးတယ္။
Pyrethroids ဓါတ္ကေန ကေလးေတြမွာ အမူအယာေျပာင္းတာမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။

ျခင္ေပါက္ပြါးရာကိုရွင္းလင္းေရးမွာ ျခင္အမ်ားစုက ေရေသမွာမ်ိဳးပြါးၾကတယ္။ အဲလိုေရေတြမထားရ၊ ရွင္းလင္းရမယ္။ Open water marsh management (OWMM) နည္းနဲ႔ Rotational impoundment management (RIM) နည္းေတြ ရွိတယ္။

ဇီဝထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာ ျခင္ကိုႏိုင္တဲ့ ပါရာဆိုက္၊ ပိုးမႊားနဲ႔ ျခင္းစားတဲ့အေကာင္ေတြ သံုးရတယ္။ Gambusia affinis ျခင္စားငါး၊ cyprinids (carps and minnows) နဲ႔ killifish ငါးေတြေမြးရတယ္။ Tilapia တီလားပီယားငါးလည္း mosquito larvae ျခင္ေလာက္လန္းကိုစားတယ္။ ဒါေပမယ့္ tilapia တီလားပီယားငါးနဲ႔ mosquitofish ငါးေတြ အမ်ားအျပား ေမြးျပန္ရင္ ေဂဟစနစ္ကိုထိခိုက္ေစတယ္။ ျခင္ဟာလည္း တျခားသက္ရွိေတြလိုေရာဂါရလို႔ ျခင္ကိုေရာဂါရေစတဲ့ ပိုးမႊားေတြနဲ႔လည္း ႏွိမ္နင္းတယ္။ ဗိုင္းရပ္စ္၊ ဗက္တီးရီးယား၊ ပရိုတိုဇိုးဝါး စတဲ့အေကာင္ေတြကို သံုးႏိုင္တယ္။ Bacillus thuringiensis ဗက္တီးရီးယား၊ Metarhizium anisopliae နဲ႔ Beauveria bassiana အေကာင္ေတြကိုလည္းသံုးတယ္။ သဘာဝဝန္းက်င္ကိုမထိခိုက္ေစတဲ့ Integrated pest management (IPM) နည္းနာကိုသံုးႏိုင္တယ္။

စမ္းသပ္ေနတဲ့နည္းေတြလည္းရွိတယ္။ မ်ိဳးမပြါးႏိုင္တဲ့ျခင္အထီးေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ေပးနည္းလည္းပါတယ္။ ေအးဒီးစ္ အီဂ်စ္ပတိုင္းျခင္ကိုႏွိမ္ဘို႔ တက္ထြာဆိုက္ကလင္းကို မ်ိဳးပြါးျခင္းအဆင့္တခုမွာ သံုးနည္း။ တျခားနည္းေတြကိုလည္း စမ္းသပ္ေနပါတယ္။ ျခင္ေလာက္လန္းကို ေထာင္ေျခာက္ဆင္နည္း။ ျခင္ေလာက္လန္းကိုစားတဲ့ Gambussia Affinis, Ebites Reticulatus, Jewel-fish စတဲ့ငါးေတြေမြးနည္း။ ေရျပင္ေပၚမွာ ပလပ္စတစ္လႊာဖံုးေပးနည္းလည္း ပါတယ္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ ေရနံဆီ၊ ေထာင္ေျခာက္ဆင္နည္းမွာ BG-Sentinel traps ေခၚတာ သံုးတယ္။ Larviciding ေလာက္လန္းသတ္ေဆး Methoprene ေဆးသံုးတယ္။

DDT ကို ၁၉၅၈ ကတည္းက သံုးခဲ့ၾကတယ္။ ခုထိလည္း ၁၄ ႏိုင္ငံမွာ သံုးေနတံုးပဲ။ သဘာဝဝန္းက်င္ ထိခိုက္ေစတယ္။ တခ်ိဳ႕ျခင္ေတြက ေဆးယဥ္ၾကျပီ။ Lethal ovitraps ေထာင္ေျခာက္သံုးတယ္။ Aedes mosquito ျခင္အေရအတြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တယ္။ တျခားနည္းေတြလည္းစမ္းေနတယ္။

ျခင္ကိုက္မခံရေအာင္ ရိုးရွင္းတဲ့နည္းကေတာ့ ျခင္မရွိရာမွာသာေနထိုင္ပါ။ ေန႔ခင္းမွာသက္သာတယ္။ ေရေသရွိရာမွာသာ ျခင္ေပါတယ္။ ျခင္ကေရရွိမွသာ အသက္ရွင္တယ္။ မ်ိဳးပြါးႏိုင္တယ္။ ေရက်န္ေနႏိုင္တဲ့ ပန္းအိုး၊ တယာေဟာင္း၊ အိုးခြက္၊ ေရေျမာင္း၊ ေရတံေလွ်ာက္၊ ေရေလွာင္ကန္၊ အမိႈက္ပံု၊ ငွက္သိုက္ စတာေတြမွာ ေရက်န္မေနေစေအာင္ ရွင္းလင္းပါ။ အေရာင္ေဖ်ာ့တဲ့အဝတ္ဝတ္ပါ။ ေျခလက္ရွည္ဝတ္ပါ။ ဦးထုပ္၊ ေျခအိတ္ဝတ္ပါ။ ပန္ကာဖြင့္ထားပါ။

လင္းႏို႔ရွိရင္ ျခင္မေနႏိုင္ပါ။ ထပ္တရာပန္းပင္စိုက္ထားပါ။ အဲဒီပန္းနံ႔ကို ျခင္မၾကိဳက္ပါ။ ပုစဥ္းေကာင္၊ သစ္ၾကံပိုးရြက္ဆီ၊ ဗနီဂါအၾကည္ဆီနဲ႔ သံလြင္ဆီေရာထားတာကလည္း ျခင္ကိုႏိုင္တယ္။ Catnip oil ဆီ (ျမန္မာလို မသိ) ကလည္း DEET ထက္ ၁ဝ ဆသာတယ္။ လိမ္ေမာ္ယူကလစ္ကလည္း ႏိုင္တယ္။ 40% DEET ျခင္လိမ္းေဆးလိမ္းတာက ၇ နာရီၾကာ ၁ဝဝ% ေပးတယ္။ Lemon eucalyptus ၃၂% ဟာ ၃ နာရီၾကာ ၉၅% မက အကာကြယ္ေပးတယ္။

ျခင္ကိုခံရရင္ ဘာလုပ္မလည္း။ နည္းေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္။ Aloe Vera ရွားေစာင္းလက္ပတ္ထဲမွာ ျဒပ္ေပါင္း ၁၃ဝ ပါတယ္။ အမိုင္ႏို္အက္စစ္ ၃၄ မ်ိဳးပါတယ္။ သစ္ၾကံပိုးကိုလည္းသံုးႏိုင္တယ္။ သခြါးသီးကိုလည္း သံုးႏိုင္တယ္။ Lavender လီဗင္ဒါအေမႊးအနံ႔ကိုလည္းသံုးႏိုင္တယ္။ တမာဆီ၊ လက္ဖက္ဆီ၊ ပင္စိမ္းကိုလည္း သံုးႏိုင္တယ္။ Calendula (ျမန္မာလို မသိ) ကိုလည္းသံုးႏိုင္တယ္။ Chamomile (ျမန္မာလို မသိ) ကိုလည္းသံုးႏိုင္တယ္။ Jewelweed (ျမန္မာလို မသိ) ကိုလည္းသံုးႏိုင္တယ္။ မုန္႔ဖုတ္ေဆာ္ဒါကိုလည္း သံုးႏိုင္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂-၂-၂ဝ၁၆

အျပည့္အစံုသို႕ >>

NCA အျပည့္အ၀ေအာင္ျမင္ေရး ထိုင္းတပ္မေတာ္အား ဆက္လက္ကူညီေစလို


-

4.2.2016

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္ NCA အား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အဆင့္ အျပည့္အ၀ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေစလိုသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ထိုင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ပန္ၾကားလိုက္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကစဥ္ ေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ထုိင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားသကဲ့သို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမ်ား အျပည့္အ၀ေအာင္ျမင္ရန္ "ဆက္လက္ကူညီေစလိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ရာ တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္သကဲ့သို႔ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္အၾကား အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးပုံစံမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ပါ ေကာင္းမြန္သည့္ စံနမူနာ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကဆိုသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးၿပီး တင္းမာမႈတစ္ခ်ဳိ႕ အတိတ္တြင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ သြားေလ့ရွိသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မ်ားအၾကားတြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ဦးစီးအဆင့္ထိ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ားကလည္း ရင္းႏွီးမႈ၊ ယုံၾကည္မႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ General Sommai Kaotira ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾကရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကိစၥ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး သင္တန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ေရးတို႔လည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည့္ ထိုင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပတိုက္သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ဥပၸါတသႏၱိေစတီေတာ္၌ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းၿပီး ေစတီေတာ္ ပရ၀ုဏ္အတြင္းရွိ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈၾက သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Treasures ေရႊရတနာႏွင့္ ပိုးထည္တိုက္၊ The Rich Gem ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္တို႔သို႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာၾကသည္။

Ref; MOI
Photo - Senior General Min Aung Hlaing FB
mizzima


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ၿမိဳ႕သူငယ္တန္း ႏွင့္ ေတာသူငယ္တန္းေတာသူငယ္တန္း ေတြ က ၿမိဳ႕သူငယ္တန္း ေတြ လို က ခ A B 12 ၁ ၂ စတဲ႔ သင္ ယူစရာ ေတြကို
အကုန္ သိၿပီးသား ေရးတတ္ၿပီးသား က ေလး အမ်ားစု မဟုတ္ၾကပါဘူး ။

ေတာသူငယ္တန္း ပထမ ေန႔ က်ား+မ စာရင္း ရွိ ၆၀ ဦး လူ ေရ လိုက္ ေတာ့ ၅၄ ဦး က်န္တဲ႔ ၆ ေယာက္ ေမး ေတာ့လြယ္အိတ္ မရွိလို႔ ရြာထိပ္မွာ ထိုင္ ေနၾကတယ္တဲ႔ ။

သင္ ယူသူ ေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို ပညာ ေရး တစ္ပိုင္းတစ္စတကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ ခဲ႔ ရတဲ႔ အသက္ ၂၀ ေအာက္ က်ြန္မ မ ေျဖရွင္းႏိုင္ ခဲ႔ဘူး ။

သူငယ္တန္းမိဘ ေတြက ေက်ာင္းအဝ မွာ ျပဴတစ္ျပဴတစ္နဲ႔မူႀကိဳ မရွိတဲ႔ ေတာသူငယ္တန္း ပထမဆံုး ေက်ာင္းတက္ ရက္ ။က ေလး ေတြ က အ ေမ ေတြ ကို ငို မဲ႔မဲ႔ ၾကည့္ က ေလး အ ေမ ေတြ က ဆရာမ ကို ၾကည့္သူတို႔ က ေလး အပ္ထားခဲ႔ ရမယ့္ ဆရာမ ကလည္းဥပဓိ က အ ေတာ္ ေကာင္း
ဗလ က လည္း လိုင္းကားစီးလာတုန္း ဆင္းဖို႔ ကား ဆရာ အခ်က္ ေပးတာက ေက်ာင္း ေရွ႕ပါတယ္
က ေလး ၁ ေယာက္ ဆင္းမယ္ တဲ႔ grin emoticon အဲ႔လိုကို ရုပ္ ေပါက္ ေနတာ ။

မနက္ ၆ နာရီ ထဲ က ကား ၄ ဆင့္ တိုးစီးၿပီး မွ ေက်ာင္း ေရာက္ ေတာ့ စာ မ သင္ ရ ေသး ဘူး
ဆရာမ ေမ်ာ့ ခ်င္ ေနၿပီ ။

မိဘ ေတြ ျပန္ ေတာ့ က ေလး ေတြ က ငို ဆရာမ လဲ ေက်ာင္းသားစာရင္း ကိုင္ ၿပီး ငိုင္ ေညာင္းလိုက္တာ ထိုင္ ဦးမွ ဆို ေတာ့ ဆရာ ထိုင္ ခံု စားပြဲ မရွိက ေလး ေတြ ထိုင္ ထိုင္ ဆို ေတာ့ အ ေမ ေတြ ေနရာ ဦး ေပး
ထားတဲ႔ က ေလး ေတြ က ေနရာ အျပည့္ အကို အမ ေတြ နဲ႔ လိုက္လာ ရတဲ႔ ႏွပ္တြဲ ေလာင္း ေတြ က မတ္တပ္ ။ ဆရာ က ေနရာ ခ် ေပး ရ တယ္ ဟိုဘက္တိုးဒီဘက္တိုးသူငယ္ခ်င္း ေတြ ျဖစ္သြားၿပီ မွ် ထိုင္ ၾက လူ နဲ႔ ခံု မမွ် ေတာ့ ၾကပ္သိပ္ ေန ေရာ

ကဲ စာသင္ မယ္ ေဟ့ စာအုပ္ ထုတ္ ဆို ေတာ့ စာအုပ္ မပါတဲ႔သူ က ၂၀ ေလာက္ ရွိတယ္စာအုပ္ပါသူ ေတြကလည္း ၂ ေၾကာင္းမ်ဥ္း ေတြ ေလး ေၾကာင္း မ်ဥ္း ၁ ေယာက္မွမပါဘူး
သူငယ္တန္း မွာ စာလံုး အရြယ္အစား ညီ ေစဖို႔ အထိန္း အ ေနနဲ႔ ေဘာင္ ခတ္ သတ္မွတ္ ေပးထားတဲ႔ ေလး ေၾကာင္းမ်ဥ္းလိုပါတယ္ ။

စာအုပ္ပါတဲ႔သူ က ခဲ တံ မပါဘူး ခဲတံ ပါတဲ႔သူ က မခ်ြန္ ရ ေသးဘူး ၂ မ်ိဳးလံုး မပါတဲ႔သူ ေတြ က ေခါင္း ေလး ငံု႕ လို႔ ။

စာသင္ ေတာ့မယ္ ဆို ေတာ့ အသံ ေလး ေတြ ၾကြပ္ၾကြပ္ ညံ
ဆရာမ . . . စာ ေရး လို႔ မရဘူး အရမ္း ၾကပ္ တယ္
ဆရာမ . . . ခဲတံ ခ်ြန္ ေပး
ဆရာမ . . . သူ သား စာအုပ္ ကို လာကိုင္ ေနတယ္
ဆရာမ . . . သူ က ေနရာ အက်ယ္ႀကီး ယူထားတယ္
ဆရာမ
ဆရာမ
ဆရာမပါးစပ္ ေတြ အကုန္ ပိတ္ ဆိုၿပီး ခံု ကို ထု လိုက္ တယ္ ဟန္ နဲ႔ ပန္ နဲ႔ သာ ထု လိုက္တာ
လက္ က အ ေတာ္ နာ သြား တာ ဟီး grin emoticon

စာ ေရးမယ္ ဆိုၿပီး ေက်ာက္သင္ ပုန္း ဘက္ လွည့္ လိုက္ ေတာ့အလည္တည့္တည့္ မွာ ၁ ေပပတ္လည္ ေလာက္အ ေပါက္ႀကီးအနားပတ္ပတ္လည္ပဲ ရွိၿပီး အလယ္ မွာ ဘာမွ မရွိတဲ႔
ေဘာ ေပါက္ ႀကီးဆရာမ ေျမျဖဴခဲ ကိုင္ ၿပီး ငိုင္ သြားတယ္ ငါ ဘာဆက္ လုပ္ ရ မလဲ ဆိုၿပီး မ်က္ရည္ ပါ လည္ လာ တယ္

က ေလး တို႔ စာအုပ္ ေတြ အကုန္ ပိတ္ လြယ္အိတ္ထဲထည့္စာမသင္ ဘူး ကြာ သီခ်င္း ဆိုၾကမယ္ ဆို ေတာ့က ေလး ေတြ က ေဟးးးးးးး တဲ႔ ညီညာ ေတာ့ ျပည္ သာ ၿပီ ေလ grin emoticon

ကဗ်ာ ေတြ ရြတ္ သီခ်င္း ေတြ ဟန္ နဲ႔ ပန္ နဲ႔ ဆို တမနက္ကုန္ထမင္းစားခ်ိန္ ေရာက္ ေတာ့ က ေလး ထမင္းခ်ိဳင့္ စပ္စုဘဲဥျပဳတ္ လက္ဖက္ ပဲျပဳတ္ ပဲပင္ ေပါက္ ကန္စြန္း ရြက္ . . .အသားဟင္း အ ေတာ္ နည္း တာ frown emoticonအာဟာ ရ စံု ဖို႔ ထက္ ဗိုက္ျပည့္ သြားဖို႔ လို တဲ႔ လူတန္းစား

ဆရာမ ခ်ိဳင့္ မွာ လည္း အ ေမ့ ဆိုင္ က အသုတ္ ကိုထမင္း နဲ႔ စား တဲ႔ ဟင္း အ ေနနဲ႔ ထည့္ လာ ရ ေတာ့
ဘဝတူ ေတြ ေပါ့ ။အကို အမ ေတြ နဲ႔ သြားစားသူ ေတြ ရွိသလို မနက္ထဲက အဝ ေက်ြး လိုက္တဲ႔ တနပ္စား ေလး ေတြ က ေငး လို႔ ဒီလို အ ေျခ အ ေနနဲ႔ ဒီလို က ေလး ေတြ ကိုစာဘယ္ကစသင္ရ မ လဲ ေတြး ရင္း ေန႔လည္ ထိ ဘာ စာ မွ မသင္ ရ ေသး ဘူး

ဗ်ည္း က ေတာ့ သူတို႔ အကုန္ အသံထြက္ တတ္တယ္ ။အနာ အၾကား မွတဆင့္ အရြတ္အဖတ္ ရ ေနတဲ႔ သ ေဘာ `ထ´ ဆိုတဲ႔ စာလံုးကို လက္ သေကၤတ နဲ႔ ျပတယ္ ျမင္ တာ နဲ႔ ၾကားတာ ကို တြဲၿပီး ႏႈတ္ က ထုတ္ ေဖာ္ႏိုင္ တယ္ ။ဒါဆို ပံုမွန္ ဥာဏ္ ရည္ ရွိ တယ္ ။

လို ေနတာက သင္ ေထာက္ကူစာ ေရးဖို႔ စာအုပ္ ခဲတံ စာ ေရးခံု ထိုင္ ခံု ။ေက်ာင္းဆင္း ေတာ့ မိုးရြာတယ္ ။
ထီး မိုးကာ ၁ ေယာက္ မွ မ ပါ ။မိဘ လာႀကိဳသူ ေတြ ျပန္ က်န္တဲ႔သူ ေတြ ေနဦး ဆို ေတာ့ မျပန္ ရမွာစိုးလို႔ သနားစ ရာ မ်က္ရည္ ေတြ နဲ႔ သား တို႔ကို မ ေခၚထားနဲ႔ ေနာ္ တဲ႔ အကို ေတြ အမ ေတြ လာ ေခၚ ေတာ့ သူတို႔ လည္း ဘာမွမပါဘူး လြယ္အိတ္ ကို က်ြတ္က်ြတ္အိတ္ စြပ္ လို႔ မိုး ေရခ်ိဳးျပန္မွာတဲ႔
ေအး ေရာ

က ေလး ကုန္ ေတာ့ ဆရာမ ေတြ ျပန္ဖို႔ ျပင္ မိုး က ရြာ ေလ က တိုက္ လိုင္းကား က တက္ မရ ။
ေက်ာင္း ေရွ႕က ေန တာဆံု ကို လမ္း ေလွ်ာက္ သြက္သြက္ ေလွ်ာက္ ရင္ မိနစ္ ၂၀ ကားမွတ္တိုင္ ၂ တိုင္ စာ တာဆံု ေရာက္ မွ အ ေဝး ေျပး ကား တား စီးရန္ကုန္ ေရာက္ ေတာ့ ည ေန ၆ နာရီ က်ဴ ရွင္ ကို အ ေျပးအလႊားသင္ ည ၉ က ေန ၁၁ အထိ က ဆယ္တန္း ေဘာ္ဒါ မွာ ဂိုက္ အိမ္ ေရာက္ ေျခလက္ ေဆး ထမင္းစား ေခါင္းခ် ေတာ့ ၁၂ မနက္ ၅:၃၀ ျပန္ထ ေက်ာင္းသြားဖို႔ျပင္ မနက္ ၆ ခြဲ က ေန စီးလိုက္ ရ တဲ႔ ကား အဆင့္ ဆင့္ က ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ၉ နာရီ မွီ ေအာင္ သြား ရ တယ္

ရြာ ထဲ ဝင္ တဲ႔ ကား က ၂ နာရီ ၁ စီး ၁ စီး လြတ္ သြား ရင္ အ ေတာ္ ေနာက္က်ၿပီ မွတ္

၂ နာရီ ၁ စီး ဆို ေတာ့ ကား မျပည့္ ရင္ မထြက္ဘူးျပည့္ လို႔ လွ်ံ ေနလဲ မထြက္ဘူး အသက္ ရွဴ ၾကပ္ လို႔ ထြက္ပါ ေတာ့ ဆို လဲ မထြက္ ဘူးေက်ာင္း ေနာက္ က် ေတာ့မယ္ ေျပာလဲ မထြက္ဘူးေနာက္ကား မလာမခ်င္း မထြက္ဘူးအဲ႔ ေလာက္ ပညာ ေရး ကို အား ေပးတဲ႔ အရပ္ ေဒသငါတို႔ ဆီ စာလာသင္ ေပးတဲ႔ ဆရာမ ဆိုၿပီး ေနရာ မ ေပးဘူးကားခ မ ေလွ်ာ့ ေပးဘူး ေနရာ မ်ား မရလို႔ က ေတာ့ လူစင္ စစ္ က ငါးပိျဖစ္တယ္ ေနရာ ရ ေတာ့ လဲ ေဘးနံ ၂ ဖက္ ညပ္ ေနတဲ႔ အျပင္ ေပါင္ ေပၚ မွာပစၥည္း အျပည့္
မ်က္ႏွာ ေတာင္ တ ေစာင္း ထား ရတယ္ ေဘး ေဘာင္ က တြယ္စီးသူ ရဲ႕ ဖိနပ္ ရာ က ကိုယ့္ အက်ၤီ မွာ
က်ြန္မ ေက်ာင္း က ရြာ အစပ္ မွာ ကား က အထဲ ကို အ ေတာ္ ေဝး ေဝး ဆက္သြား ရ ေသး တယ္ ။

လမ္း က မုန္႔လင္ မယား ဒယ္ အိုး လို ပဲ ကား က လူး လူ က ငါးပိသိပ္ ေက်ာင္း ေရွ႕ ေရာက္ လို႔ ဆင္း ေတာ့ မယ္ဆို အတြင္းဘက္မ်ားေရာက္သြား ရင္ ျပန္ထြက္ လို႔ မလြယ္ ေတာ့ ဘူး

အဝ က သူ ေတြ အကုန္ဆင္း စပယ္ယာ က ကိုယ့္ လက္ ကို ဆြဲကိုယ္က လည္း အတင္းတိုးထြက္
ေအာက္က လူ ေတြ က အား ေပး ေဟာ လက္ က ေလး ထြက္ လာ ၿပီ ေဟာ ေျခ ေထာက္ ေလး ထြက္လာၿပီေဟာ ေခါင္း ေလး ထြက္ လာၿပီ နဲ႔ တဆင့္ ျခင္း တိုးထြက္ ရ တယ္

ျခင္း က ေဘး ေဘာင္ က ခ် လို႔ ေဘးမသီ ရန္မခ တာတခါ အဲ႔လို လူၾကားထဲ လူ ေရာ ျခင္း ပါ တိုးထြက္တုန္းကျခင္း က လက္ကိုင္း ပဲ ပါ လာ တယ္ ကိုယ္ထည္ က လူအုပ္ၾကားထဲ ညပ္ က်န္ ခဲ႔ တယ္ ။ဒါ ေတြ ေျပာျပတာက စာသင္ ဖို႔ သင္ ယူသူ ေတြ ဆီသင္ ၾကားသူ ေတြ ဘယ္လို သြား ရ သလဲ ဆိုတာ
သိ ေစခ်င္ တာ ေလး တခု ပါ ။ က်ြန္မ ထက္ ခရီး လမ္းဆိုးတဲ႔ သူ ေတြ ရွိ ပါ ေသးတယ္ ။

ေနာက္ ေန႔ ေတြလဲ ဒီလို ပဲ ကဗ်ာ ေတြ ရြတ္ ပံုျပင္ ေတြ ေျပာက ေလး ေတြ က ေမးတယ္ ဆရာမ စာမသင္ ဘူးလားတဲ႔၄ ေၾကာင္းမ်ဥ္းယူလာၾက ေလ မွာ ေတာ့ မပါသူ ေတြ က ဒံု ရင္း ပါသူ ေတြ က စာရြက္ ညံ႔လိုက္တာမွမွား ရင္ မဖ်က္ နဲ႔ ဖ်က္တာနဲ႔ ၿပဲ တာပဲ ေက်ာင္းပိတ္ ရက္ ေပ်ာ္လိုက္တာ ႀကိဳတင္ ျပင္ ဆင္ ခ်ိန္ ရၿပီ ။စာအုပ္ ခဲတံ ခ်ြန္စက္ အကုန္ ဝယ္ ေက်ာင္းျပန္တက္ ေတာ့ လက္နက္ အစံုပါတယ္ ။မရွိတဲ႔ က ေလး ေတြ ကို ေဝ ေပး ေတာ့ ရွိတဲ႔သူ ေတြကပါလိုခ်င္အကုန္ ေတာ့ မ ေပးႏိုင္ ဘူး ေလ ဆရာ ငမြဲ ပါ ဆို ေန ။`ဝ´ လံုး စ ေရး ေတာ့ ေရးခ် လိုက္တာ ဇီးသီးလံုး ေလာက္ ရွိ
စာအုပ္ ကို လည္း အလယ္ က ေဖာက္ ေရးေနာက္ က လွန္ ေရး စာရြက္ ေတြ ေက်ာ္ ေရး စသျဖင့္ အစီစဥ္ ေတြ ကို က် လို႔ အဲ႔လို မလုပ္နဲ႔ စာရြက္ ေတြ ကုန္ မွာ ေပါ့ မ်ဥ္းတား ေရး တား လိုက္ၾကတာ စာအုပ္ ေလး ေတြ ေစာင္း လို႔ ႀကီး တာ က ႀကီး က်ဥ္းတာ က က်ဥ္း နဲ႔ ညီ ေန ေရာ ခဲတံ ေပတံ စာအုပ္ ေသခ်ာ မကိုင္ တြယ္ အသံုးမျပဳ ႏိုင္ တဲ႔၅ ႏွစ္ အရြယ္ ေတာသူငယ္တန္း

အိမ္ ကို ယူသြား လူႀကီး ေတြ တားခိုင္း ဆိုၿပီး ထည့္ ေပးတယ္ေနာက္ ေန႔ စာအုပ္ပါမလာဘူး
အ ေမ က ခ်ဲ တြက္ဖို႔ ယူထားလိုက္တယ္တဲ႔ ေကာင္း ေရာ သင္ ၾကား ေရး ကို နားမလည္ ေသး ေသာ ဆရာ ေပါက္စ ဥာဏ္ရည္မတူ မိဘ ပတ္ဝန္းက်င္ မတူ တဲ႔ က ေလး ေတြကိုတ ေျပးညီ စာသင္ ခ်င္ တဲ႔ ဆရာ ေပါက္စ ခဲတံ ကို လက္သီး ဆုပ္ ကိုင္ တဲ႔ က ေလး ေတြေလး ေၾကာင္း မ်ဥ္း မွာ အျပာ အနီ မသိတဲ႔ က ေလး ေတြ စာအုပ္ ထပ္ ဝယ္ ကိုယ္တိုင္ မ်ဥ္းတားဝ လံုး ေရး ဖို႔ မ်ဥ္းျပာ မွာ ခဲ အစက္ ခ်
ခဲ တံ ေတြ ခ်ြန္လူ ၂၀ စာ ေလာက္ လုပ္ ေပး ရ တယ္

ခဲတံ ကိုင္ နည္းသင္ ခဲတံကိုင္ ထား တဲ႔ က ေလး လက္ကိုအုပ္အစက္ခ်ထားတဲ႔အမွတ္က ေန စ
နာရီ လက္တံ လွည့္ တဲ႔ အတိုင္း အ ေပၚ ကို တက္မ်ဥ္းျပာ ကို ထိ ဝိုက္ ၿပီး ေအာက္ ကို ဆင္း
စ ဆြဲ တဲ႔ အမွတ္မွာျပန္ဆံု စသျဖင့္ က်ြန္မ ရဲ႕ ဝ လံုး mission စၿပီ ။

လက္ကိုင္ ေရး ေတာ့ အဟုတ္လက္ လႊတ္တာနဲ႔ ေအာ္တို ေျပာင္းျပန္ ရစ္ဆြဲ ၾကပါ ေလ ေရာ
အဝိုင္း ပါ ဆို ေလး ေထာင့္ ေရးသူ က ရွိ ေသး အတြန္႔ အတြန္႔ ေလး ေတြ ပါတဲ႔ ဝ လံုးသမား ေရးသူ နဲ႔ . . .စစ္ ေဆး ေရး ေတြ လာ ေတာ့ ဆရာမ က ဘာလို႔ ဝ လံုး ကို၁ လ ေတာင္ သင္ ရ တာ လဲ တဲ႔ ။
ေယာင္ အ အ နဲ႔ မ ေျဖႏိုင္ ခဲ႔ဘူး ။သတိ ေပးခ်က္ကို သိရွိ ေၾကာင္း ေတာ့ လက္မွတ္ထိုးခဲ႔ တယ္ ။
ဒါ က ျမန္မာစာ ဗ်ည္း အ ေျခခံ

အဂၤလိပ္စာ ကို သင္ ေတာ့ မ်ဥ္း ေျဖာင့္ သံုး ရ တဲ႔ A H I E စတာ ေတြ အ ေရးသင္ တယ္
ျမန္မာစာ က စက္ဝိုင္း ကို အ ေျခခံ တယ္ အဂၤလိပ္စာ က မ်ဥ္း ေျဖာင့္ မ်ဥ္း ေကြး ေရာ ေထြး တယ္
ဘာသာစံု တ ေနကုန္ ဆရာ ၁ ေယာက္ ထဲ

စာသင္ ရံု နဲ႔ မျပီးဘူး သူငယ္တန္း e ထြက္ က် လို႔ ဆို လဲ အ ေမ ကို ရြာျပန္ မ ေခၚ ႏိုင္ ဘူး
ph လည္း မရွိ ဆရာ ကိုယ္တိုင္ ေဆး ေပါ့ ေရ က တံု ကင္ ေရ ရွား တယ္ ကိုယ့္ အတန္း မွာ လည္း အႀကီး ဆံုးမွ ၆ ႏွစ္ ငါ ဟဲ႔ ဆရာမ ဆို လံုျခည္ အတို ျပင္ ေရ တံုကင္ ကို အားရွိ သ ေလာက္ ႏွိပ္
e ေဆး

ေတာ ေက်ာင္း ေတြ နဲ႔ ရပ္ကြက္ ဆင္ ေျခဖံုး ေက်ာင္း ေတြမွာအညစ္ပတ္ဆံုး က မူလတန္း အိမ္သာပါ ။
က ေလး ေတြ ကို ဝမ္း ေရာဂါ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာ ေပးၿမိဳ႕ ေက်ာင္း လို ေရသန္႔ဗူး မွာ မရဘူးရြာ ေသာက္ ေရကန္ က ေန အတန္းႀကီး ေတြ သြားခပ္ ၿမိဳ႕ ေက်ာင္း လို အိမ္က ေရဗူး မထည့္ ေပးလိုက္ဘူးဆရာမ သန္႔စင္ ေပး တဲ႔ ေရ ကို ပဲ အလုအယက္ ေသာက္တာေသာက္ ေရပံုး ေရ ခြက္ အိမ္သာ ခြက္ စာ ေရး ကိရိယာစာရင္း ခ်ဳပ္ ေတာ့ ဆရာမ မအိပ္မ ေန သင္ ထားတဲ႔ က်ဴ ရွင္ လခ ေျပာင္ ၿပီ ။

အဲဒီ႔ ေဒသ က ပညာ ေရး ကို ဦးစား မ ေပးသူမ်ားတယ္ ။ဆရာ ကို လည္း မ ေထာက္ပံ႔ မကူညီဘူး
ဒီတိုင္း ရပ္ ၾကည့္ ေနတာ ထမင္းခ်ိဳင့္ နဲ႔ စာအုပ္ မပါတဲ႔ ေက်ာင္းသား ေတြ ဆီ က ပိုက္ဆံ ဘယ္လို ေကာက္မလဲ ။အခ ေပး က်ဴ ရွင္ ဆိုတာႀကီး ဘယ္လို သင္ မ လဲ ။အစိုးရ လစာ လားလမ္း စရိတ္ ေတာင္ မ ေလာက္ ဘူး တိုးႀကိတ္ ေနတဲ႔ လိုင္းကား အဆင့္ဆင့္ စီး ၿပီး သကာလဆရာမ ရဲ႕ ယင္းမာ ဖိနပ္ပါး ေလး သူမ်ား က အနင္း ကိုယ္ က အရုန္း သဲ ႀကိဳး ျပတ္ ေလ သည္ ။လာႀကိဳ သူ က သူ႔ ဖိနပ္ ကို ခ်ြတ္ ေပး တယ္ ။ကိုယ့္ ဖိနပ္ ေလး အိတ္နဲ႔ထုတ္သိမ္း ေတာ့ အ ေၾကာင္းျပခ်က္က လမ္းမွာ အမိႈက္မပစ္ ရ အမွန္ က သဲႀကိဳး တဖက္ျပတ္တာက လြဲလို႔ က်န္တာ ေကာင္း ေန ေသးတဲ႔ ဖိနပ္ ကို ၅၀ ေပး ခ်ဳပ္ လိုက္ ရင္ အသစ္ဝယ္မဲ႔ ၅၀၀ က်ပ္အတြက္ ကိုယ့္ စာရင္းထဲ မွာ ေငြပို မရွိ ညိဳ က အ ေျခခံ က ႏိုင္ ငံ႔ ဝန္ထမ္းပါ ။

ေလး ေၾကာင္း မ်ဥ္း မွာ ဝ လံုး ၿပီး ေနာက္ ဝ ၂ လံုးပူး ထ ဆင္ ထူး ကို ဆက္ ပါ တယ္ ေလး ေၾကာင္းမ်ဥ္း ဆို တဲ႔ ေဘာင္ ေလး ထဲ မွာ ခဲ တံ နဲ႔ ၂ မ်က္ႏွာ ေလာက္ အားစိုက္ ေရးၾကည့္ပါ တကယ္ ေညာင္းပါတယ္ ။၅ ႏွစ္ အရြယ္ လက္ ေခ်ာင္း ေသး ေသး ေလး ေတြ ကို ဘယ္ ေလာက္ ေတာင္ ေရး ခိုင္း မလို႔လဲ ဟင္ ?
သင္ ယူသူ က ေလး ေတြ ပင္ ပန္းသလို သင္ ၾကား ေပး တဲ႔ သူ ေတြ လဲ ႏြမ္းနယ္ ပါတယ္ ။

က ေလး ၆၀ ေလာက္ ကို စာမသင္ ပဲ အထိန္း သက္သက္၁ ပတ္ ေလာက္ စမ္း ထိန္းၾကည့္ပါလား ဟင္
ပါးစပ္ အျမွဳပ္ ထြက္ တယ္ ေအာ္ႀကီး ဟစ္က်ယ္ လုပ္ ရ တယ္ သူတို႔ နဲ႔ အတူတူ လူႀကီး င ေပါ လုပ္ ရ တယ္ ဗိုက္ ဝ ေအာင္ ေက်ြး ရ တယ္ သူတို႔ သင္ ယူ ႏိုင္ ဖို႔ အ ေျခ အ ေနတ ရပ္ ဖန္တီး ေပး ရတယ္
ေပ်ာ္ ရႊင္ ေအာင္ ထား ရ တယ္ သင္ ယူ လို စိတ္ သိလိုစိတ္ ေတြ ကို လႈံ ေဆာ္ ေပး ရ တယ္ ဒါ မွ ေက်ာင္း ကို လာ ခ်င္ စိတ္ ရွိ မွာ

ၿမိဳ႕မွာသာ သူငယ္တန္း ကို လု ေန ေပမဲ႔ ေတာ မွာ ေတာ့ ကံဆိုးသူ ေမာင္ ရွင္ ဆိုၿပီး မဲ ႏႈိက္ သင္ ရ တယ္ ။

မမွ်တ တဲ႔ ဆရာ ေက်ာင္းသား အခ်ိဳး ခရီး လမ္း ပန္း အခက္ အခဲ အ ေျခခံ စား ဝတ္ ေန ေရး ခ်ိဳ႕တဲ႔မႈ စတာ ေတြ ေၾကာင့္ ေက်းလက္ ေဒသ မွ ပညာသင္ ၾကား သင္ ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ က တကယ္လုပ္ ရင္ အ ေတာ္ ပင္ ပန္း ပါ တယ္ ၿမိဳ႕ က သူငယ္တန္း ေတြက ေက်ာင္း စတက္တာနဲ႔ ဗ်ည္း ၃၃ လံုးကို သရ နဲ႔ အတြဲ လိုက္ ေရးတတ္ ဖတ္တတ္ၿပီးသား သခ်ၤာ ကို လက္ခ်ိဳး ေပါင္းတတ္ၿပီးသား Ant ပုရြက္ဆိတ္ လို႔ မ်ဥ္း ေျဖာင့္ ေတြ မ်ဥ္း ေကြး ေတြဗ်ည္း ဗ်ည္း တြဲ သရ အသတ္ ပါ တဲ႔ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ေဝါဟာရ ကို အလြတ္ ေရးတတ္ၿပီးသား။

ေတာသူငယ္တန္း က ဝ လံုးကို အစက္ခ် ေပးတာ ေတာင္ဓါတ္လိုက္သလို အတြန္႔ ေရး ဆြဲ တဲ႔ သူ အမ်ားစု ရွိတယ္

ၿမိဳ႕ျပ လူဦး ေရ နဲ႔ ေက်းလက္ လူဦး ေရ ၿမိဳ႕ ေက်ာင္း နဲ႔ ေတာ ေက်ာင္း အခ်ိဳးခ်ၾကည့္လိုက္ပါ ။ၿမိဳ႕ မွာ မွ ၿမိဳ႕တြင္း ေက်ာင္း နဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္ ေက်ာင္း အမ်ားႀကီး ကြာ ဟ ေနပါတယ္ ။သင္ ရိုး ဆိုတာ ၿမိဳ႕ျပ ေက်းလက္ ေတာင္ ေပၚ ေျမျပန္႔ ဗမာ တိုင္း ရင္းသား အကုန္လံုးအတြက္ မွ်တ ေအာင္ေရးဆြဲ ရ ပါတယ္ ။

တတ္ႏိုင္ တဲ႔သူက တတ္ႏိုင္ သလို က ေလး ဥာဏ္ရည္ ဆန္႔ သ ေလာက္ က ေလး လိုအင္ ဆႏၵ ရွိ သ ေလာက္ ပို သင္ ေပး လို႔ ရ ပါတယ္

ဥာဏ္ ရည္ မတူ ႀကီးျပင္း ရ တဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ မတူတဲ႔ က ေလး ေတြ ကို တတန္းထဲ ညွိ လို႔ အဆင္ မ ေျပႏိုင္ ပါ ။အကုန္လံုး ဆရာဝန္ အဂ်ၤင္နီယာ မျဖစ္ႏုိင္ သလို အကုန္လံုး ကူလီ လယ္သမား မျဖစ္ႏိုင္ ပါ ။လို ခ်င္ ရင္ ပို သင္ ေပါ့ ။

ဘက္မွ် ၾကည့္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲၾက ရ ေအာင္ ပါသူငယ္တန္းသင္ ရိုး ကို စိတ္ဝင္ တစား ရွိၾကတဲ႔ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ား ကို ေတြ႕ရသည့္ အတြက္ ပညာ ေရး တကယ္ ေျပာင္းလဲမည္ ဟု ယူဆမိပါသည္။အမုန္း ေတြ ဖယ္ၿပီး ေနရာ လဲၾကည့္ၾက ရ ေအာင္ ေနာ္ ။

အခ်ိန္ ရ တဲ႔အခါ ဗ်ည္း သရ ဗ်ည္းတြဲ သရတြဲ မ်ား အ ေၾကာင္းက ေလး နားလည္ ေအာင္ ဘယ္လိုသင္ ခဲ႔ ရ တယ္ ဘယ္လို အခက္အခဲ ေတြ ရွိခဲ႔ တယ္ ခဏ ဖယ္ထားမယ့္ ဗ်ည္း ၈ လံုး ကို ဘယ္လို သင္ ခဲ႔တယ္
ဆိုတာ ေလး ေျပာျပပါ့မယ္ ဗဟုသုတ ေပါ့ smile emoticon

ညိဳ က ေတာသူငယ္တန္း ဆရာမ ပါ

Han Su Mon


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ကေလးမ်ားနဲ႕ စမတ္ဖုန္းအႏၱရာယ္တစ္ေန႕မွာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က သူ႕သမီးေလးအေၾကာင္းကို ေျပာလာ ပါတယ္။ သူ႕သမီးေလးက အသက္ ၃ ႏွစ္ျပည့္ခါနီးေပါ့။ ကေလးရဲ႕ အၾကည့္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတာကို သတိထားမိလို႕ ေသခ်ာၾကည့္ေတာ့ ကေလး က ညာဘက္မ်က္လံုး ခပ္ေစြေစြျဖစ္ေနတယ္။ ကေလးက ေမြးတုန္းက မ်က္လံုးကအတည့္ပဲ၊ အခုလည္း အေ၀းကိုၾကည့္ရင္ ဘာမွမျဖစ္ေပမဲ့ အနီးကို ၾကည့္တဲ့အခါ ခပ္ေစြေစြျဖစ္ေနတယ္။ သူလည္း အရမ္းစိတ္ပူသြား တာနဲ႕ ေမတၱာဦးမွာ သြားျပျပီး အထပ္ထပ္အခါခါ စစ္ေဆးေတာ့မွ သိရတာက ကေလးက အနီးကိုၾကည့္တဲ့အခါ အာ႐ံုစိုက္မႈ အရမ္းမ်ားေနတယ္၊ မ်က္မွန္တပ္ျပီး သူငယ္အိမ္ကို တည့္ေပးရမယ္၊ အနီးအေဝးကို ပါဝါနဲ႔တပ္ရပါမယ္၊ ေရခ်ိဳးခ်ိန္နဲ႔အိပ္ခ်ိန္ပဲ ခြၽတ္ပါ၊ ၇ ႏွစ္ ၈ႏွစ္ေလာက္အထိတပ္ရင္ ေပ်ာက္ကင္းမယ္၊ ဒီလိုသာမဟုတ္ရင္ အသက္ၾကီးတဲ့အခါ ပတ္၀န္းက်င္က အရာ၀တၱဳေတြ လူေတြကို ႐ုပ္လံုးၾကြမျမင္ပဲ TV ၾကည့္သလို အျပားလို္က္ပဲျမင္ႏုိင္ေတာ့ တာမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္တယ္ လို႕ ဆရာ၀န္က ေျပာပါတယ္။


ေမြးကင္းစမွ ၇-၈ ႏွစ္အထိ ကေလးေတြဟာ အေရာင္ေတြအေပၚမွာ အရမ္းစိတ္၀င္စားတတ္တာေၾကာင့္ ဖ်တ္ခနဲဖ်တ္ခနဲ အေရာင္ေတြ ျမင္ကြင္းေတြေျပာင္းသြားတတ္တဲ့ smart ဖုန္းေတြ၊ Tabelt ေတြ၊ computer ၊ TV စတာေတြကို အာ႐ံုအရမ္းစိုက္ျပီး ၾကည့္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ အာ႐ံုစိုက္မႈဟာ အရမ္းကိုျမင့္မား တဲ့အတြက္ တစ္ခုခုကုိၾကည့္ရင္ မ်က္ေတာင္မခတ္ တမ္းစူးစိုက္ၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ အျမင္အာ႐ံု ထိခိုက္ေစေတာ့တာပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြဆိုရင္ နားၾကပ္နဲ႕ပါ တပ္ျပီး သီခ်င္းေတြကို ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ တတ္တာမို႕ ႏုနယ္တဲ့ကေလးေတြမွာ အျမင္အာ႐ံုသာမက အၾကားအာ႐ံုပါထိခိုက္ႏို္္င္ပါတယ္။

ျမိဳ႕ျပေနမိသားစုေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခုလုပ္ၾကည့္တဲ့အခါ ၁ ႏွစ္အရြယ္ကေလး ၃ပံု၁ပံု ခန္႕ဟာ ဖုန္းကိုကိုင္တြယ္သံုးစြဲ တတ္ေနၾကပါျပီ၊။ အသက္ ၂ႏွစ္အရြယ္ေတြကေတာ့ ဖုန္းေခၚတာ၊ သီခ်င္းၾကည့္တာ၊ ဂိမ္းအလြယ္ေလးေတြ ေဆာ့တာအထိပါ လုပ္ႏုိင္ေနၾကျပီး တစ္ခါသံုးမိရင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာတဲ့အထိ စြဲစြဲလမ္းလမ္းျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ကေလးဟာ ဖုန္းကိုစြဲလမ္းသြားျပီး မေဆာ့ရရင္ ဂ်ီက်ငိုယိုတဲ့အထိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကေလးျဖစ္ေစ လူၾကီးျဖစ္ေစ ေသးငယ္တဲ့ screen ေပၚမွာ အာ႐ံုစိုက္တာမ်ားလြန္းရင္ ဇက္ေၾကာတက္၊ ေခါင္းကိုက္ျပီး မ်က္စိကိုက္ မ်က္စိမႈန္တတ္ၾကတာပါပဲ။

ဖုန္းကိုအာ႐ံုစုိက္ေနသူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ ကုိယ္ေနဟန္ဟာ ကိုင္းေနျပီးမလႈပ္မယွက္နဲ႕ က်န္းမာတဲ့ပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္တာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ကေလးေတြဟာ ေညာင္းညာ တာ ေခါင္းကိုက္တာကို လူၾကီးလိုမေျပာတတ္ေပမဲ့ မ်က္လံုးကို ခဏခဏ ပုတ္ခတ္ပုတ္ခတ္လုပ္တာ၊ တခုခုကိုၾကည့္ရင္းမ်က္လံုးက အတြင္းေထာင့္ကိုကပ္လာတာေတြဟာ အႏၱရာယ္ လကၡဏာေတြပါပဲ။ အခုခ်ိန္မွာ သင့္ကေလးဟာ ဖုန္းကို စြဲစြဲလမ္းလမ္းျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ ဖုန္းသံုးခ်ိန္နည္းသမွ် နည္းေအာင္ အာ႐ံုေျပာင္းေပးလိုက္ၾကပါ၊ မ်က္စိအားေကာင္းေစတဲ့ မုန္လာဥနီေဖ်ာ္ရည္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဖ်ာ္ရည္ စတာေတြအျပင္ ငါးၾကီးဆီပါ တိုက္ေကၽြးျပီး ကေလးရဲ႕အျမင္အာ႐ံုကို အျမန္ဆံုးထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကပါလို႕ အၾကံျပဳလိုက္ရပါတယ္။

Photo - quibly
Win Pa Pa San @စံဝန္းနီ (ရိုးရာေလး)


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ကုသိုလ္အက်ိဳးငွာ အကုသိုလ္ကို ပံ့ပိုးေပးေနျခင္းကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံသား အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ယၾတာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္အက်ိဳးငွာလည္း
ေကာင္း၊ သနားစိတ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ငွက္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူတတ္ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းျခင္းရာျခင္း မတူေသာ္လည္ ရလိုေသာအက်ိဳးမွာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မလည္း ထို႔နည္းလည္းေကာင္းပဲ ထင္ခဲ့မိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔အဖို႔ အသိတစ္ေယာက္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ငွက္ဖမ္းျခင္း ႏွင့္ ငွက္လႊတ္ျခင္း သံသရာကို ဖတ္မိျပီးေနာက္ စိတ္မသက္မသာ ခံစားရျခင္းႏွင့္အတူ ေနာင္တြင္ ေလွာင္အိမ္ထဲမွ ငွက္မ်ားအား လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ မူရင္းေဆာင္းပါးအား အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ျပီး ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးပါရေစ။

"ဓာတ္ပံုပညာကို ဝါသနာပါလွေသာ ကၽြန္ေတာ္ ယေန႔ ေတာင္တမန္အင္းဘက္မွာ ငွက္ပံုရိုက္ရန္ လာခဲ့မိပါတယ္။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မရိွ လြတ္လပ္စြာ ပ်ံသန္းေနေသာ ငွက္ေလးမ်ားကို မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ရိုက္ယူရန္ ထြက္လာခဲ့မိတဲ့ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕လိုက္ရတဲ့ျမင္ကြင္းတစ္ခုေၾကာင့္ စိတ္ႏွလံုးထိခိုက္ရပါျပီ။ ပ်ံလႊားငွက္ငယ္ေလးတစ္ေကာင္ကို အေတာင္ခ်ိဳးျပီး အေလးစြန္႔ရာေနရာတြင္ တုတ္နဲ႔ထိုးျပီး ေျမျပင္တြင္ မေသမရွင္ စိုက္ထားသည့္ျမင္ကြင္းက ရက္စက္လြန္းလွသည္။ သည္လိုျမင္ကြင္းမ်ိဳး တစ္သက္ႏွင့္တစ္ကုိယ္ တစ္ခါမွ မျမင္ဘူးသျဖင့္ ဆရာမေဒၚစန္းစန္းေဌးႏွင့္တပည့္ တို႔ကို ေမးျမန္းမိသည္။

ငွက္ဖမ္းသူဟာ ေရွးဦးစြာ ပ်ံလႊားငွက္တစ္ေကာင္ကို အေတာင္က်ိဳးရံု ပစ္ဖမ္းပါတယ္။ ျပီးလွ်င္ အထက္က ဆိုခဲ့ျပီးသည့္အတိုင္း ေျမျပင္တြင္ မေသမရွင္ စိုက္ထားေတာ့တာပါပဲ။ ပ်ံလႊားငွက္တို႔၏ သဘာဝအတိုင္း သူတို႔မ်ိဳးႏြယ္တူ တစ္ေကာင္ မပ်ံႏိုင္လွ်င္ အုပ္စုလိုက္ ဝိုင္းအံုလာတတ္ၾကပါတယ္။ ထိုအခါမွ ငွက္ေထာင္သူက တစ္အုပ္လံုးကို ဖမ္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။ တည္ၾကက္အျဖစ္ အေထာင္ခံရေသာငွက္မွာ ထိုပံုစံအတိုင္း ေသသည္အထိ ပစ္ထားခဲ့ျခင္းကို ခံရတတ္ပါတယ္။ ထိုမွ်ေလာက္ၾကီးမားလွေသာ ဒုကၡဆင္းရဲကို အဓိက ပံ့ပိုးေပးေနသူမ်ားမွာ ငွက္လႊတ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ေနေလေရာ့သလား? မိမိလႊတ္ေပးလိုက္ေသာ ငွက္မ်ားထဲမွ တစ္ေကာင္မွာ တစ္ေန႔က်လွ်င္ ထိုသို႔တဖန္ တည္ၾကက္အျဖစ္ ဒုကၡဆင္းရဲခံျပီး ေသဆံုးရအံုးမည္ေလာ? ငွက္လႊတ္သူရိွလို႔ ငွက္ဖမ္းသူရိွေနေသးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။"

ေဗဒင္ယၾတာအယံုအၾကည္ မ်ားလွေသာ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ငွက္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ယၾတာေခ်ခိုင္းမည့္အစား အျခားနည္းလမ္း အစားထိုးရန္ သည္ေဆာင္းပါးျဖင့္ အသနားခံပါတယ္။ ငွက္ဖမ္းသူ၏ ဝမ္းစာစီးပြားေရးဆိုေသာ္လည္း တစ္ဖက္ကလည္း ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ သူ႔အသက္သတ္ျခင္းႏွင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သည့္ သီလကို ေစာင့္ထိန္းၾကသည့္ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားရာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ကိုလည္း မေမ့အပ္ေပ။ တျခားေသာဘာသာသာသနာတို႔တြင္လည္း သတၱဝါတို႔အား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျပီးမွ ေသေစျခင္းကို ခြင့္မျပဳထားေပ။ ယခင္က ငွက္ဖမ္းျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ ရက္စက္မႈကို မသိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရိွခဲ့ပါျပီ။ သန္႔စင္စြာရွာေဖြထားေသာ စာဖတ္သူတို႔၏ေငြကို မိမိကိုယ္တိုင္ မသိလိုက္ပါဘဲ အကုသိုလ္အလုပ္သံသရာတြင္ ရင္းႏွီးမျမႈပ္ႏွံမိေစရန္အတြက္ ငွက္ဖမ္းသူတို႔၏စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ေဆာင္းပါးကို ေရးရသည့္အတြက္ စိတ္ေတာ့မေကာင္းေပ။

Ref: Thandar Thu Zar
Photo: Thandar Thu Zarအျပည့္အစံုသို႕ >>

၅၉(စ)ဆိုင္းငံ့ေရး အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ

Feb 5, 2016
ဒုုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး တားဆီးေနသည့္ ပုုဒ္မ ၅၉ (စ) ဆုုိင္းငံ့ေရး အေရးႀကီးအဆိုုတစ္ရပ္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားက အတည္ျပဳေျပာသည္
ဟု ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Mizzima သတင္းဌာနကလည္း NLD ပါတီက ၎၏ အမတ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္မွ မခြာရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ပါတီထိပ္ပိုင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကေျပာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား သမၼတျဖစ္ခြင့္ တားဆီးထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံပုဒ္မအေရးကို ေျဖရွင္းရန္ ဥပေဒေရးရာအရ လုပ္ေဆာင္လာလိမ့္မည္ဟု ထင္ေၾကးမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း
သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္လာမည္ဆိုပါက၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူ
လူထုအတြက္သာမက၊ တပ္မေတာ္အတြက္လည္း အက်ဳိးမ်ားမည္မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ပါျပ႒ာန္းခ်က္အ
ရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အေန
အထားတြင္ ရွိေနသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲတြင္
အက်ပ္အတည္းႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအက်ပ္အတည္းကို
မေျဖရွင္းႏိုင္သေရြ႕၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ေသာင္မတင္ေရ
မက်ျဖစ္ေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအက်ပ္အတည္း
ကို ခ်ဥ္းကပ္အေျဖရွာႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဖြရွာရမည္သာျဖစ္သည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
အၾကား သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအက်ပ္အတည္းကို ေျဖ
ရွငး္ရာတြင္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္အၾကား ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီ
ခ်က္တစ္ရပ္ ပီပီျပင္ျပင္ရရွိေအာင္ ဦးစြာအားထုတ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အထိ
ေျမျပင္အေျခအေန၊ သိျမင္ၾကားရသေလာက္ ႏွစ္ဖက္အၾကား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒအက်ပ္အတည္းကို ပူးေပါင္းအေျဖရွာႏိုင္မည့္၊ အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)
ကို ပူးေပါင္းအေျဖရွာႏိုင္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္မရရွိေသးဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ)အပါအ၀င္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို
သာ ကိုင္စြဲထားႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္
ရြက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုသာ ထပ္မံအဆိုျပဳဖြယ္ရွိေနသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒအရ၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မေထာက္ခံလွ်င္ မည္သည့္ပုဒ္မကိုမွ မျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္အခင္းအက်င္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္က ေထာက္ခံမည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ေရးကို တပ္
မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရဦးမည္ျဖစ္သည္။ တပ္
မေတာ္က သေဘာတူၿပီးေနာက္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳဆံုး
ျဖတ္ၿပီးပါက၊ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ခရီးဆက္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔
ေၾကာင့္ ခရီးက ရွည္ဦးမည္သာျဖစ္သည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး
ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴ းႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္အၾကား ပုဒ္မ ၅၉(စ)အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္း
ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ကိုင္ သေဘာတူညီမႈမရရွိေသးမီ၊ ပုဒ္မ
၅၉ (စ)ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုတစ္ရပ္တင္သြင္းၿပီး၊
ဆိုင္းငံ့လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူေသာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္
ကင္းမဲ့လြန္းႏိုင္သည္ကို သတိႀကီးႀကီးထားရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

လတ္တေလာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းၿပီး၊ ဆိုင္းငံ့ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ အပါအ၀င္ မည္သည့္ပုဒ္မကိုမဆို ဆိုင္း
ငံ့ႏိုင္မည့္သေဘာ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုလံုးကို ဆိုင္းငံ့ႏိုင္မည့္သေဘာ
သက္ေရာက္သြားႏိုင္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အဆိုပါအေရးႀကီးအဆိုကိုအ
ေၾကာင္းျပဳလ်က္၊ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္သားလႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္ကိုလည္းေကာင္း
အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ပုဒ္မ ၅၉(စ) ဆိုင္းငံ့မည့္အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းမည့္အစီအစဥ္သည္ လက္
ေတြ႕အားျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္သည့္အျပင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္အေနျဖင့္ သေဘာတူလက္ခံႏိုင္မည့္ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္
မရွိေပ။

ပုဒ္မ ၅၉(စ)ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံေက်ာ္လႊားလ်က္၊ လူထုေခါင္း
ေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတျဖစ္လာေရး ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္မည္အား
ဗ်ဴဟာေျမာက္ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူထုေခါင္း
ေဆာင္ႏွင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အၾကား သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ
အေျချပဳသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ဳိးကို အဆိုျပဳႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္လည္း ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာပ်ားလည္းစြဲသာထံုး
ကိုႏွလံုးမူလ်က္၊ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၿပီး၊ သူ
လည္းႏိုင္၊ ကိုယ္လည္းႏိုင္သည့္အခင္းအက်င္းကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္ႏိုင္
ေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္သံုးသပ္မိသည္။

ပုဒ္မ ၅၉(စ)ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းထက္၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ)တြင္ ျခြင္းခ်က္
ထည့္သြင္းႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုအလုပ္ျဖစ္ေကာင္း
ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆမိသည္။ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၀တ္စံုမ်ား၀တ္ကာ၊ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအျဖစ္၊ အၿငိမ္း
စားယူရန္မလို၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ျခြင္းခ်က္
ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၁ (ည)ပါ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း
ေနရာတြင္ ျခြင္းခ်က္ထည့္သြင္းထားသည္ကို အထင္အရွားျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပုဒ္မ ၅၉(စ)တြင္ ျခြင္းခ်က္ျဖည့္စြက္သည့္နည္းလမ္းကို
လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။ အဆိုပါျခြင္းခ်က္
သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတည္းအတြက္ရည္ညႊန္းေသာ၊ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတည္းသာရရွိခံစားႏိုင္ေသာ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္မည္ဆို
လွ်င္ အဆိုပါျခြင္းခ်က္ကိုနင္းလ်က္၊ အျခားသူတစ္ဦး သမၼတျဖစ္လာမည္ကို
စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမရွိသည့္အျပင္၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကိုလည္း နဂိုရွိရင္းစြဲအတိုင္း မတို႔
မထိထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဆုိပါျခြင္းခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသား
ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏သားသမီးလည္းျဖစ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရရွိသူျဖစ္
မည္ဆိုပါက ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေစရမည္ ဆိုသည့္ေဖာ္ျပခ်က္
မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆို
တင္သြင္းဆိုင္းငံ့သည့္နည္းလမ္း၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္သည့္နည္းလမ္း
တို႔ထက္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)တြင္ ေဖာ္ျပပါျခြင္းခ်က္ျဖည့္စြက္သည့္နည္းလမ္းကို
ဦးစားေပး၊ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ေဆြးေႏြးေသာအခါ ျခြင္းခ်က္ျဖည့္စြက္အေျဖရွာ
မည့္နည္းလမ္းကို ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအၾကံျပဳလိုပါသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္
ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းလ်က္၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ဆိုင္းငံ့သည့္
နည္းလမ္းအား ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္ေျခနည္းပါးသည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။
အဆိုပါနည္းလမ္းကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သေဘာတူေထာက္ခံႏိုင္ေျခ
နည္းပါးသည့္အေလ်ာက္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ သတိႀကီးႀကီးထား
ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေထာက္
ခံမည္ဆိုပါကလည္း၊ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါပုဒ္မ
တစ္ခုခုကို ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ေထာက္ခံခ်က္ကိုကိုင္စြဲလ်က္၊ ဆိုင္းငံ့
ႏိုင္လာမည္ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏အထက္သို႔
ေရာက္ရွိသြားမည့္ကိန္းဆိုက္သြားႏိုင္ေျခရွိသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား
သင့္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေဆြးေႏြးရလွ်င္၊ လတ္တေလာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအက်ပ္
အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ျပည္လံုးကြ်တ္
ဆႏၵခံယူပြဲ ေခၚယူက်င္းပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈ
ႏွင့္လံုး၀မဆက္စပ္ေသာ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ျပည္ လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လူထုေထာက္ခံခဲ့
သည္ဟုဆိုသည့္ ၉၂.၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မွန္၊ မမွန္ျပန္ဆန္းစစ္မည့္ ျပည္လံုး
ကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲကို ေခၚယူက်င္းပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ
ျပန္လည္က်င္းပေရးအဆိုကို ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္
စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းကို တပ္
မေတာ္အေနျဖင့္ မကန္႔ကြက္ရန္ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈရယူထားရန္လည္း
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေလးစားလ်က္-

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။အျပည့္အစံုသို႕ >>

ဒလတြင္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအေပၚ အုပ္စုျဖင့္ ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားရွိေန၍ အဖဲြ႔ေပါင္းစံုျဖင့္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းမည္


-

4-2-2016

နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား အျမဲလိုလိုသြားေရာက္ေလ့လာေလ့ရိွသည့္ ရန္ကုန္တဖက္ကမ္း ဒလျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုက္ကားစီးလည္ပတ္ေသာ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားကို ပံုမွန္က်သင့္ အခေၾကးေငြထက္ ပိုမို ေတာင္းခံမႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္ပြားလာသည့္အတြက္ ယင္းကိစၥကို အဖဲြ႔ေပါင္းစံုျဖင့္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒလျမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္တဦးကေျပာ ၾကားသည္။
ယင္းသို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြ႔နွင့္ အျခားနယ္ေျမခံရဲတပ္ဖဲြ႔တို႔နွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒလျမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္သက္နိုင္က ေျပာၾကားသည္။ ''ဂိုဏ္းဖဲြ႔ျပီး ေငြေၾကး ပိုမိုေတာင္းဆိုေနတာေတြကို ေတြ႔ေနရပါတယ္''ဟု အထက္ပါရဲအုပ္က ဆိုသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ မြန္းလဲြ ၁၂ နာရီေက်ာ္က ဧည့္လမ္းညႊန္မပါေသာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံသားနွင့္ ကိုရီးယားနိုင္ငံသူ ခရီးသြားနွစ္ဦးတို႔သည္ ဒလျမိဳ႕နယ္မွ ဆိုက္ကားတစီးကို တနာရီ က်ပ္တေသာင္းျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ စီးနင္းခိ်န္ ေလးနာရီခန္႔ၾကာျမင့္ရာ ၾကာျမင့္ခိ်န္အတိုင္း ေငြက်ပ္ ေလးေသာင္း ေပးေခ်ခဲ့ရသည့္အျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၇ ေဒၚလာကိုပါ ထပ္ေဆာင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း အဆိုပါခရီးသြားနွစ္ဦးက ဒလျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
''ဒလမွာ ဒီလိုျဖစ္စဥ္ေတြက အမ်ားၾကီး၊ တခါကဆို ဂ်ပန္နိုင္ငံသား တေယာက္ ဆိုက္ကား ငွားစီးတယ္။ ၁ နာရီ ၄၀၀၀ နဲ႔။ ေလးနာရီစီးျပီး ေရကန္တကန္ေတြ႔ေတာ့ ငါးမွ်ားခ်င္တယ္ဆိုျပီး ငါးမွ်ားတယ္။ ဆိုက္ကားက ေစာင့္ေနေပးျပီး ေငြရွင္းေတာ့ တသိန္းေက်ာ္ရွင္းေပးလိုက္ရတယ္။ ဂ်ပန္က အတြန္႔တက္ေတာ့ လူ ၂၀ ေလာက အုပ္စုဖြဲ႔ ၀ိုင္းေတာင္းၾကတယ္''ဟု ဒလဆိပ္ကမ္းအနီး ေနထိုင္သူတဦးက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တဖက္ကမ္း ဒလျမိဳ႕နယ္သို႔ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား တရက္လွ်င္ ၁၅၀၊ ၂၀၀ ခန္႔ သြားေရာက္ေလ့ရိွေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ စကားမေတာက္တေခါက္ ေျပာတတ္ဆိုတတ္သူမ်ားနွင့္ ဆိုက္ကားဆရာမ်ားေပါင္းကာ ေငြေတာင္းယူသည့္သေဘာျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ဒုရဲမွဴး မင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
-
သဒၶါထက္အိုင္(လွည္းတန္း)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)အျပည့္အစံုသို႕ >>

ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သမၼတ ကိုသာ ေရြးၾကလိမ့္္မယ္5 February 2016

ယခုတေလာ.. ပုဂၢလိကပိုင္ စာနယ္ဇင္းတခိ်ဳ႕တြင္ပါရိွသည့္ အန္အယ္လ္ဒီကတင္မည့္ သမၼတေလာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအမႉးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား မည္သူျဖစ္ႏိုင္သည္၊ မည္သူကိုေရြးခ်ယ္ထားသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားသည္ လူစိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုး သတင္းမ်ားျဖစ္ေနေပသည္။ အန္အယ္လ္ဒီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္သစ္၏ အႀကိီးအမႉးေလာင္း ေလးဦးအမည္ကို ျပည္ပသတင္းဌာတခုသို႔ ေျပာၾကားသည္႔ သတင္းထြက္လာၿပီး ေနာက္တြင္၊ ဤကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာလ်ွင္ ပါတီ၏တရားဝင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူျဖစ္ၿပီး အျခားသူတို႔ေျပာဆိုေသာသတင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ လိုက္သည္ဟု အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ေၾကျငာခ်က္ထြက္ေပၚလာသည့္တိုင္ေအာင္ရပ္မသြားဘဲ၊ သမၼတေလာင္း ခန္႔မွန္းေျခသတင္းမ်ား ဆက္လက္ထြက္ေပၚလ်က္ရိွေနျပန္သည္။


ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမဲအမွန္အကန္ျဖင့္ ပထမဆံုးတက္လာမည့္ သမၼတ၊ အစိုးရအဖဲြ႔ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအမႈးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက စိတ္ဝင္စားၾကသည္မွာေလးနက္ေသာအေၾကာင္းမ်ားရိွေနပါသည္။ အဓိက အားျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သမၼတ၊ ဒု-သမၼတျဖစ္ခြင့္မရိွဘဲ ပိတ္ ပင္ထားခံရသျဖင့္၎၊ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရိွပါက သမၼတအထက္ကေနမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ ၎ မည္သူ သမၼတျဖစ္မည္နည္းဆုိသည္ကို ပို၍စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သမၼတ အထက္တြင္ေနမည္၊ သမၼတတြင္ အာဏာရိွမည္မ ဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္တဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ေျပာၾကားခ်က္သည္ သမၼတတာဝန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္ဆံုးေျပာၾကားခ်က္ျဖစ္ကာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္း ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ထပ္မံေျပာဆုိမႈမရိွေတာ့ေခ်။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ႏွင့္ တႀကိမ္စီသာေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကကာ (၂၅-၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္မူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒုတိယတႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကျပန္သည္။

အဘက္ဘက္ အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ရႈေလ့လာၿပီး က်ေနာ္သံုးသပ္မိသည္မွာ ….၅၉ (စ) ကိုျပင္ဆင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟုယူဆပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရးကုိ လက္ရိွလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သည္ထက္ ေနာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ပိုမိုစိတ္ခ် ေသခ်ာမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံသည့္တိုင္လက္ရိွလႊတ္ေတာ္- ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရိွရန္မေသခ်ာ၍ျဖစ္ပါသည္။

တဖန္ ထိုျပင္ဆင္ခ်က္ကိုဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္း အလ်င္အျမန္ျပင္ဆင္ရန္လည္းမျဖစ္နိုင္ပါေခ်။ အေၾကာင္းမွာ လႊတ္ ေတာ္တြင္း ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္တိုင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ အတည္ျပဳရဦးမည္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္တို အတြင္းၿပီးစီးႏိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္၊ ၅၉ (စ) ကိုမျပင္ဆင္ႏို္င္မီွ သမၼတသစ္တစ္ဦးကုိ တင္ေျမႇာက္ၿပီး အစိုးရဖဲြ႔စည္းေရးႏွင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းေရးကို အရင္လုပ္ ေဆာင္ျခင္းကသာ ပိုမိုအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္သစ္စတင္က်င္းပၿပီး သမၼတသစ္တစ္ဦးတင္ေျမွာက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔အစည္း အဖဲြ႔ဝင္မ်ားေရြးခ်ယ္ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေရးတုိ႔မွာ အစိုးရေဟာင္းထံမွ အာဏာ လဲႊေျပာင္းရယူ ေရးအတြက္ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ တြင္မွ….

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မဲျဖင့္ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ ၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပကာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရပါမည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေျပာဆိုနားလယ္မႈရၿပီး သားျဖစ္လ်ွင္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲကို အလြယ္တကူရႏုိင္ပါသည္။

ထိုသုိ႔ ၅၉ (စ) ကုိ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ သမၼတက ႏုတ္ထြက္ေပးၿပီး လစ္လပ္သြားေသာသမၼတေနရာတြင္ ဒုတိယမဲအမ်ားဆံုး ရခဲ့သည့္ ဒု-သမၼတက သမၼတတာဝန္ယာယီထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ ႏုတ္ထြက္သြားေသာ သမၼတသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ေသာ သူျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွပင္ ေနာက္ထပ္ ဒုသမၼတေလာင္းတဦးကို အစားထုိး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ခံအစုအဖဲြ႔မွပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းနို္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သမၼတတာဝန္ယာယီထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဒု-သမၼတ၊ အျခား ဒု-သမၼတတစ္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခဲြဆံုးျဖတ္ကာ မဲအမ်ားဆံုးရသူက သမၼတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္က လတ္တေလာတင္သြင္းမည့္ သမၼတမွာ ေခတၱခဏသာ တာဝန္ယူရမည့္ သေဘာျဖစ္ေလရာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၿပီး ပါတီကတာဝန္ေပးလ်ွင္ ထမ္းေဆာင္ရန္အဆင္သင့္ရိွသည့္ သူရ ဦးတင္ဦးလည္းျဖစ္ႏိုင္သလို အျခားတဦးဦးလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေခတၱခဏသာ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္၍ မည္သူျဖစ္သည္က အေရးမႀကီးလွဟု ထင္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ တခုေျပာရန္ရိွသည္မွာ ၅၉ (စ) ကို မျပင္ဆင္ဘဲ ေခတၱဆိုင္းငံံ့ထားလ်ွင္မရႏိုင္ဘူးလား၊ ပို၍မျမန္ဘူးလား ဟုေမးရန္ရိွပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံတခုအတြက္ အေျခခံက်သည့္ ပင္မဥပေဒ ( Mother Law) ျဖစ္ရာ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္တရပ္ကို ျပင္ရန္ ခက္ခဲ၍ ၊ အခိ်န္ကုန္၍ ဆိုကာ သာမာန္အမ်ားစုမဲျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဆုိ သည္မွာ မျဖစ္သင့္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစဥ္အလာတရပ္မဟုတ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ကလည္း လက္ခံလိမ့္မည္မထင္ပါ။ ၅၉ (စ)ကို တခါတည္းျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းက ပိုမိုလက္ခံႏိုင္ဘြယ္ရာျဖစ္သည္ဟုယူဆပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ကိစၥမွာ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရး အေျခခံသေဘာတူညီ ထားခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ဟုသာျမင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိ႔ရိွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို တပ္မေတာ္မွလိုလားသည့္သူမ်ားအား အန္အယ္လ္ဒီ သမၼတက သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေရးလို ကိစၥမိ်ဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

မည္သည့္ ကိစၥမ်ိဳးကိုညိွႏိႈင္းသည္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တနည္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႔ပါမွ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တစ္အေျပာင္းအလဲ သာယာလွပမည္ျဖစ္၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရင္း သမၼတဘယ္သူျဖစ္မလဲဆုိသည့္ က်ေနာ့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ရဲထြန္း (သီေပါ)/ဒီဗီြဘီ


အျပည့္အစံုသို႕ >>

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရး အဆိုတင္သြင္းလာပါက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတုိင္း တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္မည္


ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရး အဆို္တင္သြင္းလာပါက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတုိင္း တပ္မေတာ္က ဆက္လက္္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာက္ထြန္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာက္ထြန္းက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၅၉ (စ)ကုိလည္း ျပန္လည္ သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေဖေဖာ္၀ါရီ (၄)ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပါတီက ေျပာထားၿပီးသားပါ။ ဥပေဒေတြက ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ဆုိရင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာဆုိရင္လဲ ႏုိင္ငံသားက အမ်ိဳးအစား အမိ်ဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနတာ ရွိတယ္။ ဒါေတြကုိ ညွိႏိႈင္းၿပီး စဥ္းစားသြားမွာပါ။” ဟုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သမၼတျဖစ္ရမည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)နာယကသူရဦးတင္ဦးမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂) ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၌ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ သင္တန္းဆင္းပြဲ အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

News - MMK


အျပည့္အစံုသို႕ >>

တရုုတ္ကုမၺဏီတစ္ခုက ျမန္မာလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔တစ္ခုုကုုိ ေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေန
Members of the United Wa State Army on guard in Panghsang, August 2006.
ရန္ကုန္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္ေနတဲ့ လိမ္လည္မႈတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ခံေနရတဲ့ တ႐ုုတ္ဘ႑ာေရးကုုမၺဏီတစ္ခုုက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အင္အားအႀကီးဆံုး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ခုကုုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနတယ္လို႔ တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားက ေရးသားထားၾကပါတယ္။

အြန္လိုင္းကေန ေငြေခ်းလုုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနတ့ဲ Ezubo နဲ႔ ပတ္သက္သူ ၂၁ ဦးကို ဖမ္းဆီးထားတယ္လို႔ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ထိုုကုမၸဏီဟာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ တစ္သန္းခန္႔ဆီက ယြမ္ ၅၀ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ) ကိုအလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ထားသလိုု လက္နက္မ်ားလည္း တရားမဝင္ ပိုင္ဆုိင္ေနတယ္လို႔ အာဏာပိုင္မ်ားက စြပ္စြဲထားပါတယ္။

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားထဲမွာ Ezubo ရဲ႕ ကုမၸဏီခြဲျဖစ္တဲ့ Yucheng Group က ဥကၠ႒ Ding Ning လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ Ding ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္းမွာ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္တယ္လို႔ Caixan Online သတင္းက ဆုိပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ အာဏာပုိင္ေတြက သူ႔ကုမၸဏီရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီးေနာက္ Ding လည္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားက ကုမၸဏီရဲ႕ ေပက်င္း႐ံုးေရွ႕မွာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

Yucheng Group နဲ႔ ၎ရဲ႕ ကုမၸဏီခြဲဟာ တ႐ုတ္နယ္စပ္က ဝ တပ္ဖြဲ႔ (United Wa State Army-UWSA) ထံ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ပို႔ခဲ့တယ္လို႔ တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ျပဳလုုပ္ခဲ့တဲ့ စံုုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈေတြနဲ႔ နီးစပ္သူေတြ ေျပာၾကားခ်က္ကုုိ ကုုိးကားၿပီး Caixan က ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

Yuncheng ကုမၸဏီရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာေတာ့ ၎တုိ႔ဟာ UWSA ႐ံုးခ်ဳပ္ရွိတဲ့ ပန္ဆန္းက ကုန္သြယ္ေရးဇံုမွာ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔ ဝေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့တယ္လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

UWSA ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက အႀကီးဆံုးနဲ႔ လက္နက္ကိရိယာ အျပည့္စံုဆံုး တုိင္းရင္းသား မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး စစ္သားဦးေရ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိပါတယ္။ ယင္းအဖြဲ႕ဟာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ အဖြဲ႕ကြဲခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဖြဲ႕မ်ားထဲက တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္တဲ့ UWSA ဟာ ၎တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားက ဘိန္းခင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီးေၾကာင္း ေၾကညာထားပါတယ္။ ကုလသမဂၢ မူးယစ္မႈခင္းအဖြဲ႕က ၂၀၁၄ မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့စစ္တမ္းအရ ဝေဒသအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကင္းစင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားကေတာ့ ယင္းအဖြဲ႕ဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ကုန္သြယ္ျခင္းတုိ႔မွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသးတယ္လို႔ ေျပာဆုိထားၾကပါတယ္။

UWSA အေနနဲ႔ မၾကာေသးခင္ကထြက္ရွိထားတဲ့ တ႐ုတ္ထုတ္ လက္နက္ေတြျဖစ္တဲ့ 122m howitzer၊ anti-tank ဒံုးက်ည္မ်ားနဲ႔ ေလယာဥ္ပစ္အေျမႇာက္မ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့တယ္လို႔ ကာကြယ္ေရးဆိုုင္ရာ စာေစာင္တစ္ခုုျဖစ္တဲ့ Jane’s က ေရးသားထားပါတယ္။

UWSA နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရၾကား အျပန္အလွန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက သေဘာတူညီခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဝေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သေဘာတူညီမႈကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ UWSA အဖြဲ႕ဟာ အစိုးရဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ျပဳလုပ္ခ့ဲတဲ့ အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားဟာ နယ္စပ္ကတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕ အေထာက္အပ့ံမ်ားရရွိေနတယ္လို႔ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Huang Xing ဟာ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ႏွစ္လအၾကာမွာေတာ့ စစ္ခံု႐ံုးတင္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ကုုိးကန္႔အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရစ္တစ္ စစ္တပ္ (MNDAA) ထံကုုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ေပါက္ၾကားေစခဲ့မႈနဲ႔ Chinese Academy of Military Science က အရာရွိႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့တဲ့ သူ႔ကုုိ အေရးယူခဲ့တာျဖစ္တယ္လိုု႔ South China Morning Post သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ထိုုအခ်ိန္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ MNDAA ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ေလာက္ကိုင္ကို ထုိးစစ္ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈလည္း ပ်က္ျပားကာ ကိုးကန္႔ တပ္ဖြဲ႕မ်ားလည္း တ႐ုတ္နယ္စပ္မ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ MNDAA မွ ေလာက္ကိုင္ေဒသကို ျမန္မာအစိုးရထံမွ ျပန္လည္မသိမ္းယူႏုိင္ခဲ့တဲ့ စစ္ဆင္ေရးကို ျပဳလုပ္အၿပီးမွာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Huang ကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈကို ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

FM

အျပည့္အစံုသို႕ >>

Followers