တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဘာလဲ၊ဘယ္လဲ(၂) ၀ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔

May 4, 2013၀ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
======================
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆() တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟုိပန္ျမိဳ႔နယ္၊ မိုင္းေမာျမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ုိင္ ျမိဳ႔နယ္၊ နားဖန္းျမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္း ျမို႔နယ္ႏွင့္ ပန္ဆန္း(ပန္းခမ္း)ျမို႔နယ္ ေျခာက္ျမိဳ႕နယ္ တို႔ကို ခရုိင္() ခရိုင္ ခဲြျပီး ၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ၀ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွလည္း ထုိ နယ္ေျမ သတ္မွတ္မႈ အေပၚ ထူးျခားထင္ရွားသည့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား မရွိသျဖင့္ ၀ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ နယ္ေျမအား အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားႏွင့္သာ သံုးသပ္ပါမည္။( ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အ တြင္း နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀တို႔မွ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၉ ခ်က္ တြင္၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေရးဆြဲခဲ့ သည့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ၀ျပည္နယ္ တြင္ မုိင္းေ ပါက္၊ မိုင္းဖ်ံၿမိဳ႕မ်ားကို ထည့္ သြင္းေပးရန္၊ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ၀မ္ဟုန္ေဒသကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ တို႔ ပါရွိဖူးသည္။)

လြတ္လပ္ေရး မရမီကာလက ၀ နယ္အခ်ိဳ႔မွာ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳး ပမ္း မႈသမိုင္းတြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ေတြ႔ရျပီး ၀ နယ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔ ပါ ၀င္ျခင္း မရွိပါ။ ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္တို႔မွ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ေတာင္ တန္းေဒသ စံုစမ္း ေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ေတာင္တန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ သာ ၀နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အေျခအေနအား ေတြ႔ရသည္။၁၉၄၇ ဧျပီ ၁၁ ရက္ေန႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ရွမ္းျပည္ ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္မွ ၀နယ္အား ရွမ္းျပည္အတြင္း ဆက္ လက္ ပါ၀င္လိုျခင္း ရွိမရွိကို ၀နယ္သားမ်ားအား လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ခြင့္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ သည္။ ထုိေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေျမာက္ပိုင္း၀နယ္မွ စ၀္မဟာ၊ ေတာင္ပိုင္း ၀နယ္မွ ေနာ္ ခမ္း ဦးႏွင့္ စ၀္ေနာ္ဆန္း တို႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး မရမီကာျဖစ္သည့္ အျပင္ နယ္ေျမ မ်ား မွာလည္း အတိအက် သတ္မွတ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ထုိကာလတြင္ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္အတြင္း ပါ၀င္သည့္ ၀နယ္ မ်ား၏ လြတ္လပ္ေရး ဆႏၵမွာလည္း မတူညီၾကပါ။ အခ်ိဳ႕စာအုပ္မ်ားတြင္ေတာ့ ၀နယ္မွ ၀ တိုင္းရင္း သား မ်ားျဖစ္သည့္ စ၀္မဟာ၊ေနာ္ခမ္းဦးတို႔ ဦးေဆာင္ျပီး လြတ္လပ္ေရး အတြက္ လက္တြဲပါ၀င္ခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆို သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အေစာဆံုး ၀ျပည္နယ္ ဆိုသည္မွာ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္ အတြင္းမွ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ ကူမင္တန္ တပ္မ်ား သည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ တြင္ မိုင္းေမာ၊ မိုင္းတံုႏွင့္ ပန္ယန္းတို႔တြင္ အေျခခံ နယ္ေျမ တည္ေဆာက္ျပီး က်ဴေက်ာ္သျဖင့္ တရုတ္ ကူမင္တန္ တပ္မ်ား၏ လက္ေအာက္ခံမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကူမင္တန္ မ်ားကို အေမရိ ကန္မွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျပီး ၄င္း ကူမင္တန္မ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တြန္းလွန္ခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ တြင္ေတာ့ ၀နယ္ သည္ ဗကပမ်ား၏ အေျခစိုက္ရာ ေနရာျဖစ္လာသည္။

ဗကပသည္ တရုတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ကို သိမ္းပိုက္၍ ျပည္တြင္းသို႔ ထုိးေဖာက္တိုက္ခိုက္ေရး စီမံ ကာ မိုးလံုးဟိန္း(၅ ႏွစ္) စီမံကိန္း ေရးဆြဲခဲ့သည္။ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ မံုးကိုးေဒသ၊ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ ဘက္ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ၀ ေဒသမ်ားကို ဗကပ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ယေန႔ ၀ တပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထုိ ဗကပ အေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ၀ တပ္ဖြဲ႔မွ မဟာ ဆန္း အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔သည္ ခြန္ဆာ အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ တစ္နိုင္ငံလံုးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာသည့္ ဗကပ အႏၱရာယ္ ကို တပ္မေတာ္မွ တြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္ျပီး ပဲခူးရိုးမတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား အႏၱရာယ္ကို အဆံုးသတ္ ခဲ့ျပီးသည့္ အခ်ိန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ  ဦးေက်ာက္ညီလိုင္ႏွင့္ ဦးေပါက္ယူခ်မ္းတို႔ ဦးေဆာင္ျပီး ဗကပမွ ခြဲ ထြက္ ကာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ၀ေခါင္းေ ဆာင္မ်ားသည္ ပန္ဆန္းရွိ ဗကပ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကို သိမ္းပိုက္ျပီး အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေ ဘာ တူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ၀ တပ္ဖြဲ႔အား မတရားအသင္း အျဖစ္မွ ပယ္ ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကျငာျပီး အထူးေဒသ() အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၀ တပ္ဖြဲ႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူျပီး ေနာက္ပိုင္း ဗကပ စခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ လည္းေ ကာင္း၊ ခြန္ဆာကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ SSA တို႔အား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ကူညီ ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရမွ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးကို ဦး တည္ေဆာင္ရြက္ျပီး တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္မည့္ မူ၀ါဒအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ မရွိသည့္ တိုင္း ရင္း သားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနစဥ္ အတြင္း ၀တပ္ဖြဲ႔ မွာ လက္နက္၊အင္အားမ်ား ပိုမိုေတာင့္တင္းလာျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူစဥ္က ေထာင္ဂဏန္း အင္အားရွိရာမွ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ အင္အားအထိ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ လက္နက္စက္ရံုမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့သည္။ ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီေသာ ျပည္ပ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ကာစီႏိုမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာလာခဲ့သည္။

ေျမျပင္တြင္ေတာ့ ၀ ေဒသသည္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမ ပန္ဆန္းေဒသႏွင့္ ျမန္မာထိုင္း နယ္စပ္ ေတာင္ပိုင္း နယ္ေျမ မိုင္းတံု၊မိုင္းဆတ္ ေဒသ ဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္း ကြဲေနသည္။ ေျမာက္ပိုင္း ဗဟုိ ဌာန ခ်ဳပ္ကို ၀ လူမ်ိဳး ေပါက္ယူခ်န္းမွ ေခါင္းေဆာင္ျပီး ေတာင္ပိုင္း စစ္ေဒသကို တရုတ္လူမ်ိဳး ေ၀ရႊယ္ခန္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အေမရိကန္ရဲ႕ U.S. Drug Enforcement Agency ကေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ထုိင္းႏိုင္ငံထုတ္ မွဳခင္းသတင္းေတြထဲမွာ ၀လက္နက္ ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ Wei Hsueh Kang ကို အလိုခ်င္ဆံုး သူပုန္(most wanted) အျဖစ္ ဓာတ္ပံုထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအား လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႔ တြန္းပို႔ခဲ့ျပီးေနာက္ တပ္ မေတာ္ အစိုးရမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ စျပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေရး မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျပည္ တြင္း တည္ျငိမ္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္လာျပီ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ခုထဲတြင္ လက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား မ်ားျပားေနျခင္းကို မည္သည့္ အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိသို႔ နယ္ျ ခားေ စာင့္ တပ္ ဖြဲ႔စည္း ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၀ တပ္ဖြဲ႔တို႔အၾကား သေဘာထား တင္းမာခဲ့သည္။

၀ ျပည္ေသြးစည္းေရးပါတီ၏ ၀ တပ္မေတာ္ UWSA သည္ တပ္မဟာ ၈ ခု၊ တပ္ရင္း ၄၄ ရင္း၊ (ေျမာက္ ပိုင္း ၀ နယ္တြင္ တပ္မဟာ ၃ ခုႏွင့္ တပ္ရင္း ၂၂ ရင္း၊ ေတာင္ပိုင္း ၀ နယ္တြင္ တပ္မဟာ ၅ ခု ႏွင့္ တပ္ ရင္း ၂၂ ရင္း ) ႐ွိသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ  နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းမည္ဆိုပါက ရမခ လက္ေ အာက္ ခံ ေျမာက္ပိုင္း ၀ နယ္ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္း၊ ႀတိဂံတိုင္းလက္ေအာက္ခံ ေတာင္ပိုင္း ၀ နယ္ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္း အထိ ေလွ်ာ့ ခ် ေပးရန္၊ အသြင္ေျပာင္း မည့္ ၀ တပ္ရင္းတိုင္းတြင္ နအဖ ၏ ဒုတပ္ရင္းမႉးတာ၀န္ ထမ္းေ ဆာင္ မည့္သူ တဦးႏွင့္ အတူ က်န္းမာေရး၊ေထာက္ပံ့/ စားနပ္ရိကၡာ၊ ဆက္ဆံေရး တာ၀န္ယူမည့္ ႐ုံးအလုပ္ ၅ ဦး တို႔ကို လက္ခံရန္ တို႔ ကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ယခု ႏွစ္အတြင္း ျဗိတိသွ်အေျခစိုက္ IHS Jane’s Intelligence Review လုိ႔ေခၚတဲ့ Jane’s Information Group ရဲ႕ ဒီဇင္ဘာလ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ တရုတ္က ျပီးခဲ့တဲ့နွစ္အတြင္း ကာကြယ္ေရး စနစ္ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ တပ္မေတာ္ကို အဆင့္ျမင့္ လက္နက္ေတြ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလယဥ္ပစ္ အေျမာက္၊ တင့္ကားဖ်က္လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစင္းေပါင္း အနည္းဆံုး ၁၂ စင္း၊ MI-17 ရဟတ္ယာဥ္ ၅ စီးတို႔ ပါ၀င္ျပီး ၄င္းေလယာဥ္မ်ားကို လာအိုနယ္စပ္မွ တစ္ဆင့္ သယ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။

သံုးသပ္ျခင္း
========
ျပည္တြင္းစစ္ ကာလအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္ တစ္ ရပ္ ေပၚထြက္လာသည့္ အခါ ႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား မ်ားျပားေနျခင္းဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏၱရာယ္ၾကီးမားလြန္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တယ္လို႔ သံသယရွိတဲ့ နယ္ေျမ တစ္ခု မွာ လက္နက္စက္ရံုမ်ား၊ လက္နက္ၾကီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျပီး အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် စစ္ေရးအင္အား ေျဖတင္းေန မႈ ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ျခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္ပါ။ ၀ တပ္ဖြဲ႔မွ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲ ထြက္ျခင္း မျပဳ ပါဘူးဟု ကတိေပးေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရဲ႕ အာဏာသက္ေရာက္မႈ မရွိသည့္ အျပင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ စင္ျပိဳင္ေပၚေပါက္ေနျခင္းကို တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လက္ခံဖုိ႔ ခက္ပါလိမ့္မယ္။

နယ္စပ္ေဒသ တစ္ခုကို အစိုးရ အဖြဲ႔က ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မရွိသည့္ အတြက္ ၀တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ျပႆနာဟာ ယေန႔ ကာလအတြင္း မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေတာင္မွ ေနာင္အစိုးရ တစ္ဆက္ဆက္မွာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ပါ။

5 comments:

Anonymous said...

No Choice.. We have to fight to our enemy . they are not belong to us.Why China supporting weapons to WA ? should have a lot of meaning.China breaking international rule and regulation? Why Myanmar government close mouth to china? why?why?

mg mg thant said...

We have to solve the problem, before it is bigger enough to threat our sovereignty, and law enforcement. Before we really move forward to Democratic Country. There should have one army at all.

Anonymous said...

မီး​ဆို​တာ မေ​လာင္ခင္တား​သ​င​့္​တာ​ဘာ​ျ​ဖစ္လို့ ဒိ​ေ​လာ​က​္ ျ​ကီး​တဲ့​မီး​ျ​ကီး​အျ​ဖ​စ​္ေ​ရာ​က​္ေ​အာင္ဘယ္အခ်​က​္ေ​တြ​က ပ​႔ံ​ပိုး​ခဲ့​သလဲ။ ဘယ္သူ​ေ​တြ​မွာ​တာ​၀န္ရွိ​သလဲ။ ျ​ငိ​မ​္းခ်​မ​္း ေ​ရး​ဟာ​လု​ိ​လား​အပ္ပါ​တ​ယ​္။ သူ​တ​လု​ူ​ငါ​တ​မ​င​္း​နဲ့ ျ​မန္မာ​ဆို​တဲ့​နိုင္ငံ​ေပ်ာက္ရ​မ​ယ​့္​အျ​ဖစ္ကို​ျ​ငိ​္​မ​္းခ်​မ​္းေ​ရး ဆို​တဲ့ ျ​ပ​ယု​ဂဂ္နဲ့​အေ​၇ာက္ခံ​လု​ိ့ေ​တာ့​မျ​ဖစ္သ​င​့္ေ​ပ​ဘူး။

Anonymous said...

၀ ကိုတိုက္ပစ္

hero said...

ကပ္စားျပီးေတာ့လူပါဝတဲ႔ေကာင္ေတြတရဳပ္ေရာကုလားေရားတစ္ေကာင္မမွမခ်န္နဲစစ္ကူလိုရင္တအိမ္လံုးလာခဲမယ္

Followers