ၿဗိတိန္တြင္ ေက်ာင္းသူမိန္းကေလးမ်ားအား မူဆလင္မုဒိမ္းဂိုဏ္းဝင္ အနည္းဆံုး ၆၀ မွ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့

May 21, 2015ေက်ာင္းသူတစ္ဦးမွာ ကေလးငယ္မ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ထားတတ္သည့္ မူဆလင္မုဒိမ္းဂိုဏ္းမွ မူဆလင္ အနည္းဆံုး ၆၀ ၏ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ဟု အိုးလ္ဒ္ဘယ္ေလတရားရံုး၌ ၾကားနားေနသည္။


မိန္းကေလးမွာ ကေလးမုဒိမ္းဂိုဏ္း၏ အံ့ၾသထိတ္လန္႕ဖြယ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈကို ေအးလတ္စ္ဘာရီ၊ ဘတ္ကင္ရႈိင္းယားတြင္ ခံစားခဲ့ရသည္ဟု ဂ်ဴရီလူႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မူဆလင္မုဒိမ္းဂိုဏ္းဝင္ႏွစ္ဦးက မိန္းကေလး၏ အရင္းႏွီးဆံုးသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကိုလည္း မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၾကသည္။

ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က မူဆလင္ ၁၁ ဦးကို မုဒိမ္းမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာအျဖစ္သြတ္သြင္းရန္ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား မုဒိမ္းက်င့္ႏိုင္ရန္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား တိုက္ေၾကြးမႈမ်ားျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

မိန္းကေလး A (ဥပေဒအရ အမည္ေဖာ္ျပခြင့္မရွိပါ) ကို သူမအသက္ ၁၂ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္ ၾကား ကာလမ်ား၌ အနည္းဆံုး လူ ၆၀ မွ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

မိန္းကေလး A ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ မိန္းကေလး B သည္လည္း လူႏွစ္ဦး၏ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝီခရမ္ဆင္းဂ္။ ၄၅ ႏွစ္။ ကန္ေနာ့ခ္ရုဒ္၊ ေအးလ္စ္ဘာရီ။ မုဒိမ္းမႈ ၄ ခု၊ ကေလးႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ ၄ မႈ၊ ေဆးခတ္ရန္ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈ။

ဟာမိုဟန္ နန္ေပါလ္။ ၄၁ ႏွစ္။ လန္ဒါေလဒရိုက္ဗ္၊ ဟားယတ္စ္။ မုဒိမ္းမႈ ၁ ခု၊ ကေလးႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ ၁ မႈ၊

အာဆက္ဖ္ဟူစိန္။ ၃၃ ႏွစ္။ ေဟာ့ဂ်္လီယာ၊ မီလတန္ကိန္းစ္။ မုဒိမ္းမႈ ၃ ခု၊ ကေလးႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ ၃ မႈ၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ စီစဥ္သြတ္သြင္းမႈ ၁ ခု။

အာရွဒ္ ဂ်ာနီ။ ၃၃ ႏွစ္။ ကာဆင္စ္ဒရိုက္ဗ္၊ ေအးလ္စ္ဘာရီ။ မုဒိမ္းမႈ ၁ ခု၊ ကေလးႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ ၁ မႈ၊

မိုဟာမဒ္ အိုင္မရန္။ ၃၈ ႏွစ္။ မုဒိမ္းမႈ ၃ ခု၊ ကေလးႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ ၃ မႈ၊ ႀကိဳတင္ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ ၄ ခု၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာမႈ ၁ မႈ။

အက္ဘာရီခန္း။ ၃၆ ႏွစ္။ မန္ဒီဗီလ္၊ ေအးလ္စ္ဘာရီ။ မုဒိမ္းမႈ ၁ ခု၊ ကေလးႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ ၁ မႈ၊ ေဆးခတ္မႈ ၁ ခု၊ ႀကိဳတင္ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ ၂ ခု၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာမႈ ၁ မႈ။

တိုင္ေမာခန္း။ ၂၉ ႏွစ္။ ဟိုက္ဘရစ္ဂ်္ရုဒ္၊ ေအးလ္စ္ဘာရီ။ မုဒိမ္းမႈ ၁ ခု၊ ကေလးႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ ၁ မႈ၊ ႀကိဳတင္ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ ၂ ခု၊

ဂ်ာရိုမီ ဂ်ိဳး။ ၃၅ ႏွစ္။ ပိုက္တေလ ကရက္ဆန္႔၊ ဘတ္ကင္ရႈိင္းယား။ မုဒိမ္းမႈ ၁ ခု၊ ကေလးႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ ၁ မႈ၊

ဆာဂ်ဒ္အလီ။ ၃၄ ႏွစ္။ ဘေရာ့ခ္ဟာ့စ္ ရုဒ္၊ ခ်တ္စ္ဟမ္း။ မုဒိမ္းမႈ ၁ ခု၊ ကေလးႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ ၁ မႈ၊ ေဆးခတ္မႈ။

ဆိုေဟးလ္ကမာ။ ၄၁ ႏွစ္။ စိန္႔အန္နီရုဒ္၊ ေအးလ္စ္ဘာရီ။ မုဒိမ္းမႈ ၂ ခု၊ ကေလးႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ ၂ မႈ၊ ရံဖန္ရံခါ ရိုက္ႏွိက္မႈ။

ဖိုင္ဆယ္လ္ အကၠေဘာလ္။ ၃၂ ႏွစ္။ ပိုင္ဇီးရုဒ္၊ ေအးလ္စ္ဘာရီ။ ႀကိဳတင္ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ ၂ ခု။

0 comments:

Followers