ႏိုင္ငံေရး

Jun 29, 2015


လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၆၀၀) ခန္႔ ေဂါတမ ျမတ္ဗုဒၶဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္အခါက
ေ၀သာလီ ျပည္တြင္ ၀ဇီၨမင္းတို႔ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကေလသည္။

ထိုေ၀သာလီျပည္တြင္ လႊတ္ေတာ္ရွိသည္။ လူထုထံမွ အာဏာသက္ဆင္းေစျခင္း(၀ါ) ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးရွိခဲ့ေလသည္။

“ႏိုင္ငံေရး”ဆိုေသာ စကားလံုးကုိ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ေခၚလွ်င္ ေပၚလတစ္က္စ္ (Polities) ဟုေခၚသည္။ ထိုစကားသည္ ဂရိစကားေပၚလီတီေကာ့စ္ (Politikos) မွ လာသည္။

ပိုလီ (Polis) ဆိုေသာ ဂရိစကားကို အဂၤလိပ္လို စီးတီးစတိတ္ (City State) ဟုေခၚသည္။ ျမန္မာလို “ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ”ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။

ထိုၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ၏ အေရးအရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ သေဘာကိုလည္းေကာင္း၊ အလုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အခြင့္အာဏာကိုလည္းေကာင္း၊ အတတ္ပညာကိုလည္းေကာင္း ဂရိလူမ်ဳိးတို႔၏ စကားျဖင့္ “ပိုလီတီေကာ့စ္”ဟုေခၚေလသည္။ “ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာ”(Political Science) ကို စနစ္က်ေသာ အသိပညာ တစ္ရပ္အျဖစ္ စတင္၍ ပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ေရွးေဟာင္းဂရိအမ်ဳိးသားပညာရွိ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဤကမၻာတြင္ အသက္၏မူလအစႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ၏မူလအစႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေစာဒကတက္စရာမရွိေအာင္ မည္သူကမွ် တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ေသးေခ်။ သို႔ေသာ္ လူသားတုိ႔သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္သာ မိမိတို႔၏ဘ၀ကို ထိန္းေက်ာင္း၍ ေနခဲ့ၾကသည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုမူကား အျငင္းပြား ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။

လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ မိမိတို႔၏ လူေနမႈအဖြဲ႕အစည္းကို အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းကို ကာလ၊ ေဒသႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပား ျခားနားေနေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အသီးသီးျဖစ္ေပၚလာၾကေသာ လူမ်ဳိးတိုင္း၊ လူမ်ဳိးတိုင္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏ လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကို ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ အဆိုပါလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေဘာင္အတြင္း၌ပင္၊ လူတို႔၏ စား၊ ၀တ္၊ ေန၊ ေရးႏွင့္တကြ ဘာသာစကား အယူ၀ါဒ၊ ထံုးဓေလ့၊ အစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈအစရွိသည့္ လူမႈေရးရာမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။

လူတို႔သည္ မိမိတုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရးရာမ်ားကို ထူေထာင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လူမႈဆက္ဆံေရး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲရန္အတြက္
လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာတည္းဟူေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာရပ္ႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းလာၾကေလသည္။ ထိုအာဏာႀကီးကား “လူ႔အဖြဲ႕အစည္း”တစ္ခု၀ယ္ မိမိကံၾကမၼာကို မိမိဖန္တီးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာႀကီးပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

သမိုင္းအစဥ္အလာႏွင့္ တည္တည္တံ့တံ့ စုစုစည္းစည္းျဖင့္ ေနထိုင္လာၾကေသာ လူမ်ဳိးစံု (သို႔) လူေပါင္းစု (သို႔) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ လႊမ္းတည္ရာ၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ရာေဒသကို ပထ၀ီ၀င္ နယ္နိမိတ္အရ သတ္မွတ္ထားသည့္အခါတြင္ ထိုနယ္ေျမေဒသကို တိုင္းျပည္(သို႔) ႏိုင္ငံဟု
ေခၚၾကေလသည္။

“တိုင္းျပည္”သည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈ၏ ပုံသၭာန္ျဖစ္၍၊ “ႏိုင္ငံေတာ္”သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈ၏ ပုံသၭာန္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳေသာအားျဖင့္ အညမည ဆက္စပ္လ်က္ရွိၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ “တုိင္းျပည္” တည္းဟူေသာ ေနစရာ၊ ပထ၀ီ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္” အာဏာ တည္းဟူေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရပ္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းရေလသည္။

လူသည္ လူ၏အျဖစ္ကို ရကတည္းက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ကင္း၍ မေနႏိုင္ဘဲ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါ၀င္ေနထုိင္ရေလသည္။ ထိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဘ၀ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးအပ္ေသာ ႏိုင္ငံ
ေတာ္၏အေရး(သို႔) ႏိုင္ငံေရး(သို႔) တိုင္းေရး၊ ျပည္ေရးတြင္လည္း မပါ၀င္၊ မေဆာင္ရြက္ဘဲေန၍ မရေပ။ လူသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးသတၱ၀ါ ျဖစ္ေနသည္ႏွင့္
အမွ် ႏိုင္ငံေရးသတၱ၀ါလည္း ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မကင္းႏိုင္ေပ။ လူသည္ ႏိုင္ငံေရး ကိုေရွာင္လု႔ိမရေခ်။ လူသည္ သိလ်က္ပင္ ျဖစ္ေစ၊ မသိလ်က္ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံႏွင့္အစဥ္ပင္ ဆက္ဆံေနရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး၏အဓိပၸာယ္ကို လူတိုင္းက သိဖို႔လုိေလသည္။ တိုင္းေရး၊ ျပည္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ားကို ေလ့လာသံုး
သပ္ဆင္ျခင္အပ္ေလသည္။ ေရွာင္သင့္သည္ကို ေရွာင္၍၊ ေဆာင္သင့္ သည္ကို ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာင္လာ၊ ေနာက္သားမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေပးေ၀ႏိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါလွ်င္ “ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဘာလဲ” ဟု ေမးဖြယ္ရာရွိႏိုင္၏။ ထုိအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းဇူးရွင္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ မသမာသူမ်ား၏ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ ဇူလိုင္(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ က်ဆံုးခဲ့ရေလေသာ အာဇာနည္၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာသင့္ေပသည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံသဘင္ႀကီး၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သမုိင္းတြင္ရစ္မည့္ မိန္႔ခြန္းႀကီးတစ္ရပ္ကို ေလးနက္စြာ ေရးသား ဖတ္ၾကားခဲ့ေလသည္။ ထိုမိန္႔ခြန္းထဲတြင္ “ႏိုင္ငံေရးဆုိတာဘာလဲ” ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းထား ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

“ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕သြားပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အလြန္ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေပးအပ္ထားခဲ့သည္ျဖစ္ရာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကလည္း ဤတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းရြက္ရေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ကဲ့သို႔ ထမ္းရြက္ၾကမည္နည္း ဟူ၍ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း သဲလြန္စအေပါင္းတို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္၌ ရွာေဖြသင့္သည္ဟူ၍ ယူဆရေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုေခတ္၊ ယခုအခါ၌ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားတုိ႔ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာအေပါင္းတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေရာေထြးဆက္စပ္လ်က္ရွိရာ ခြဲျခားျခင္း၊ မတတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လ်က္ရွိေနေလသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ေနရာမလပ္ေအာင္ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေနၾကသည္။ အမ်ဳိးသားေရး၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိး ဆက္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ႀကီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ အက်င့္ေကာင္းေရးစေသာ ထိုသို႔ေသာ အေရးတို႔သည္ စင္စစ္မွာ ေရာေထြးယွက္သန္းလ်က္ရွိေသာ ကမၻာ့ျပႆနာႀကီးငယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသာျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေခတ္ကာလႏွင့္လိုက္၍ အစဥ္တစိုက္ သေဘာသၭာန္ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိၾကေလသည္။ ထိုေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤအေရး၊ ဤကိစၥမ်ားကို အသီးသီးအသက အသကတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မဆုိင္ဘိသကဲ့သို႔ စဥ္းစားျခင္းငွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ဤအေရး၊ ဤကိစၥဥႆံုအလံုးစံုကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားေသာအခါ၌လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေခတ္မမီေသာ အေတြးအေခၚ၊ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒတုိ႔ကို ေလွနံဓားထစ္ လုိက္နာျခင္းငွာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ ေခတ္ေျပာင္း၊ ေခတ္လႊဲရိွေၾကာင္းကို နားမလည္ႏုိင္ဘဲ
ေရွးကအေတြးအေခၚရိွသူမ်ား ရိွၾကေပေသးသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ယခုထက္ထိပင္ ယုတ္မာညစ္ေထး၊ ေရွးက ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးကို သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မသိဘဲႏွင့္ျဖစ္ေစ လုိက္စားလ်က္ရိွေနေသးသည္။

ႏိုင္ငံေရးမည္သည္ ယုတ္မာညစ္ေထးသည္ဟု ဆုိရမယ္ေလာ၊ စင္စစ္မွာ ႏုိင္ငံေရးသည္ ယုတ္မာညစ္ေထးသည္မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံေရးကို ညစ္ေထးေအာင္လုပ္သူတုိ႔သာလွ်င္ ယုတ္မာျခင္းသာျဖစ္ေလသည္”

ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ဘာလဲဟု ေမးဖြယ္ရာ ရိွျပန္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သာမန္ပုထုဇဥ္ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးကို မလုပ္သင့္၊ ႏုိင္ငံေရးသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္မတန္မရာ၊ ေလးျမတ္စြာ ေမွ်ာ္႐ႈရန္သာလွ်င္ရိွသည္ဟူ၍ ဆုိရမည္ေလာ။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ လူလိမ္လူညာတို႔သည္ ေတာအံုးကနား၊ ေက်းေတာသား၊ လူ႐ိုးလူအတုိ႔ကို အတိိတ္၊ တေဘာင္၊ စံနည္း၊ ဘေ၀ါတုိ႔ကိုတြင္တြင္ႀကီး ေဟာေျပာ၍ ထုိသူတုိ႔၏ မေနာအႀကိဳက္ကို လုိက္၍ အငိုက္ကိုဖမ္းေနတယ္ထင္ၾကသည့္ ကိစၥဟုဆုိရမည္ေလာ။

သို႔တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးသည္ ကႏၱာရခရီးပမာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ၊ အႏၲရာယ္မ်ားစြာရိွေသာ၊ အေရးကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ဟု ဆုိရမည္ေလာ။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေျပာေလ့၊ ေျပာထရိွသည့္အတုိင္း အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ အေရးဟူ၍ပင္ ဆုိရဦးမည္ေလာ။

ႏုိင္ငံေရး သေဘာအမွန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူသားတုိ႔ႏွင့္ မတန္မရာ ျမင့္ျမတ္လြန္းသည္လည္း မဟုတ္၊ နိမ့္က်လြန္းသည္လည္း မဟုတ္၊ မ်က္လွည့္ေဗဒင္လည္းမဟုတ္၊ အဂ္ၢိရတ္လည္းမဟုတ္၊ ေၾကာက္
မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ကႏၲာရခရီးလည္းမဟုတ္၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ စိတ္ေဇာႏွင့္ လုပ္ေသာအေရးကိစၥလည္းမဟုတ္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အေျခေပၚတြင္ ေမွ်ာ္ေခၚ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ အေရးကိစၥ သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

အတိုခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လူ႔ေလာက၌ ေတြ႕ႀကံဳေနၾကရေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံေရး ဆုိသည္မွာ လူ႔ကိစၥဟုဆိုရေပမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စားမႈ၊ ေသာက္မႈ၊ ေနမႈ၊ ထုိင္မႈ၊ သြားမႈ၊ လာမႈ အစုစုသည္ ႏုိင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးကို မဆင္ျခင္၊ မေတြးေတာမိေစကာမူ ႏုိင္ငံေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အၿမဲတေစ ဆက္သြယ္ေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးကို ေရွာင္ရွားေစကာမူ၊ ႏုိင္ငံေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အိမ္၊ ႐ံုး၊ အလုပ္႐ံုအစရိွသည္တုိ႔၌ ေပၚေပါက္ လ်က္ရိွသည္။ ဤဌာနမ်ား၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံေရးကိုပင္ လုပ္ေနရသည္။

အလုပ္သမားသည္ အခေၾကးေငြ အတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၏။ ေတာင္သူလယ္သမားသည္ ၀မ္းစာအတြက္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္၏။ စာေရးစာခ်ီအမႈထမ္းသည္လည္း လစာေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရေလသည္။ ကုန္သည္ပြဲစား စသည္တုိ႔သည္ အသီးသီး ၀င္ေငြရရန္ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ အခ်ဳပ္မွာ စားေသာက္ေနထုိင္ေရးအတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားသည္ အခေၾကးေငြကုိ တုိးတက္၍ ရၿပီးလွ်င္စားသာ၊ ေသာက္သာေသာ အေျခအေနကို ရရိွလုိသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားသည္ မိမိ၏ လယ္ေျမကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိလုိသည္။ စာေရးစာခ်ီ အမႈထမ္းတုိ႔သည္လည္း ႐ံုး၌ တကုပ္ကုပ္ေနရေသာဘ၀ထက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ရွိေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လိုၾကသည္။ ကုန္သည္ပြဲစားတို႔သည္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူ တုိးခ်ဲ႕၍ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ လိုၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိ တို႔၏ အခြင့္အေရးကို ရယူလိုျခင္းသည္ “ႏိုင္ငံေရး”ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရကား “ႏိုင္ငံေရး”သည္ လူမႈ၊ လူေရးမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားမလည္
စရာအေၾကာင္း မရွိေခ်။

သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေနထိုင္၊ စားေသာက္မႈသည္ ေျပာင္းလဲ
လ်က္ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံေရးသည္လည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိေလသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသည္ ယုတ္မာညစ္ေထးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေရးသည္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားပင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆိုၾကျပန္သည္။ ႏိုင္ငံေရးကို ဘာသာတရား ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေျပာဆိုၾကေသာ လူမ်ားမွာ ယုတ္မာညစ္ေထးေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုသူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤက့ဲသို႔ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လီဆယ္၍ အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆိုးကို ေ၀ဖန္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္မွာ ထိုသူတို႔ျပဳလုပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္။ မိမိတုိ႔အေကာက္ၪာဏ္ကို သံုး၍ မိမိတို႔ႀကီးပြားေရး တစ္နပ္စား ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။

ရာဇ၀င္ကုိၾကည့္မႈ၊ ဘာသာတရားကို မွီ၍ အသက္ေမြးေသာ သူမ်ားကို ခြဲျခား၍ သိႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လူမႈေရးကို ဘာသာတရားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေစသည္မဟုတ္၊ ဘာသာတရားကိုမွီ၍ အသက္ေမြး ၾကကုန္ေသာ သူတို႔သာလွ်င္ ႐ႈပ္ေထြးေစၾက၏။ ဘာသာတရားကိုၾကည့္ျပန္မူ ဘာသာတရားသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာလူမ်ဳိးကို အားေပးျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရေပလိမ့္မည္။

စင္စစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးတို႔မည္သည္ ၿပီးဆံုးျခင္းေရာက္ၿပီဟူ၍ မရွိႏိုင္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သံသရာ၌ လည္ေနသ၍၊ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္တရားေတာ္ျမတ္အတိုင္း အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး၊ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ဆက္စပ္၍ မည္မွ်ရွည္လ်ားလွေသာ ခရီးကိုသာ ဆက္လက္၍ သြားေနရေလသည္။

ဤကဲ့သို႔အေၾကာင္းတရား၊ အက်ဳိးတရား အမ်ဳိးအစားလိုက္၍ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္၏”

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ လံုေလာက္ၿပီဟု ဆိုရေပမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ကား ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၀ယ္ စား၀တ္ေနေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာ အျဖာျဖာတုိ႔ကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယင္းသို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာကို အသံုးျပဳျခင္းအစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးအရာမ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေပသတည္း။


Messenger


1 comments:

John Ht said...

1-THERE ARE TWO KINGDOM IN INDIA MORE THAN 2600 YEARS AGO PRACTICAL
PRACTICING DEMOCRACY SYSTEM.
THEY ARE AS FOLLOWS;
WEI THA LE AND MALAR TAING.
THE TERM OF RULING GOVERNMENT IS JUST 4 YEAR ONLY
AND NOT ALLOW TWO TERMS.
2-THE REAL MEANING OF POLITIC IS GOOD AND POLITICIANS SHOULD FAITHFULLY SERVING TO THE PEOPLE AND THE COUNTRY.
BUT MANY POLITICIANS HOLDING GOVERNMENT POSITIONS LIKE TO HOLD THROUGH OUT HIS/HER
LIFE;THIS IS THE REASON NEARLY ALL POLITICIANS PLAY THE DIRTY TRICKS.
THIS IS THE REASON-THE PEOPLE LIKE THE POLITICIAN WHILE SHE/HE WORKING AS OPPOSITION
PARTY SIDE AND ATTACKING THE RULING GOVERNMENT BUT HIS/HER NAME GRADUALLY FADE
AWAY WHEN SHE/HE RULING THE COUNTRY FOR MANY YEARS.
3-WE CAN FIND VERY FEW GOOD LEADERS AND POLITICIANS-THEY MAINTAIN THE CLEAN RECORD AND MANY PEOPLE LIKE HIM/HER BECAUSE PEOPLE HAPPY UNDER HIS/HER GOVERNMENT.

Followers