မိုင္းလားေဒသကဘိန္းပေပ်ာက္ေရးျပတိုက္ႀကီးရဲ႕ငိုေၾကြးသံ

Jun 10, 2015

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၇ ဖြဲ႕တြင္ NDAA(မိုင္းလား)အဖြဲ႕လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ မိုင္းလားေဒသသည္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၄၆ မိုင္အကြာတြင္ရွိၿပီးလြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိရြာႀကီး
တစ္ရြာျဖစ္တယ္။ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္း NDAA(မိုင္းလား)အဖြ႕ဲရဲ႕ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၀င္ေရာက္လာမႈကို လက္ခံခဲ့ၿပီးရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမိုင္းလားေဒသအထူးေဒသ(၄)အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ကာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္း/တံတားမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္
စက္႐ံုမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး႐ံုးနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးေရးစခန္းမ်ားကိုတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မိုင္းလားသည္
ေက်းရြာဆင့္မွ ၿမိဳ႕ျပအဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား၊ ေခတ္မီစီးပြားေရးအေဆာက္အဦမ်ား၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦနဲ႔ဘုရားေက်ာင္းကန္ေစတီပုထိုးမ်ားခမ္းနားထည္၀ါစြာတည္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

မိုင္းလားဥကၠ႒ စိုင္းလင္းဟာမိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအေၾကာင္းျပ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရထံမွ အကူအညီႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားေတာင္းခံရယူခဲ့ေသာ္လည္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဟန္ျပအျဖစ္သာေဆာင္
ရြက္ခဲ့ၿပီးမူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္ကုန္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုမစြန္႔လႊတ္ႏိုင္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။

NDAA (မိုင္းလား)အဖြဲ႕ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔မွာမိုင္းလားဥကၠ႒ စိုင္းလင္းဦးစီးအဖြဲ႕ေတြဟာ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု အပါအ၀င္ အင္အား ၇၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၀မ္ျဖတ္ေက်းရြာအနီး၊ ဘိန္းခင္း ၄၅ ဧကႏွင့္ ဘိန္းမ်ိဳးေစ့မ်ားအားဖ်က္ဆီးျပခဲ့သလို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ား၏ႀကီးၾကပ္မႈ ေအာက္တြင္ မိုင္းလားရွိဘိန္းခ်က္စက္႐ံု ၁ ႐ံု၊ ဘိန္းျဖဴ ၆၀ ကီလိုဂရမ္၊ ဘိန္း၀ါ ၃၀ ကီလုိဂရမ္၊ ဘိန္းညိဳ ၅၀ ကီလုိဂရမ္၊ ဘိန္းစိမ္း ၃ ပိႆာ၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား၊ စုစုေပါင္းကာလတန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာသိန္း ၁၅၀၀ ခန္႔အားမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျပသခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္းအထူးေဒသ(၄)မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးဆုိင္
ရာေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းအထူးေဒသ(၄) နယ္ေျမအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း လံုး၀ခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းအထူးေဒသ
(၄)နယ္ေျမမွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံ၊ သို႔မဟုတ္ အျခားနယ္ေျမေဒသသို႔ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း လံုး၀ခြင့္မျပဳ၊ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ျပင္းထန္စြာအေရး
ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ အထူးေဒသ(၄) အဖြဲ႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအား ၎စီမံကိန္းအတိုင္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းျဖဴ ၈၅၀၈ ဂရမ္၊ ဘိန္းစိမ္း ၉၅၀ ဂရမ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေငြ ၁၃၆ သိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တရားခံမ်ား၏ ပစၥည္းတန္ဖိုးသိန္း ၂၀၀ ခန္႔အားလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းျဖဴ ၁၄၃၃ ဂရမ္၊ ဘိန္းစိမ္း ၁၀၀၀၀ ဂရမ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေငြ ၂၆ သိန္းအားလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ ဘိန္းျဖဴ ၄၄၅၁ ဂရမ္၊ ဘိန္းစိမ္း ၅၂၇၅ ဂရမ္၊ ဘိန္းေစ့ ၅၀၀၀၀ ဂရမ္ တို႔အားဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ၁၁၃၀ အခ်ိန္မွ ၁၂၄၅ အခ်ိန္ထိ UNDCP မွ အႀကံေပးအရာရွိမစၥတာမက္ဟုန္၊ မစၥတာေဟာက္၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းအထူးေဒသ(၄)၊ တပ္မဟာ ၃၆၉ မွ ႏိုင္ငံေရးမွဴးအဆင့္ရွိဦးစံေအာင္ ဦးစီးေသာအဖြဲ႕ ပူးေပါင္းအင္အား ၄၀ ခန္႔သည္ ၀မ္က်ံဳရြာအနီး ခန္႔မွန္းေျမပံုၫႊန္း LK-၇၀၃၇ ႏွင့္ ယမ္းခမ္းခန္႔မွန္းေျမပုံညႊန္း LK-၇၀၄၁ ရွိဘိန္းခင္း ၁ ဧကအားဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းအထူးေဒသ(၄) လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ သံုးစြဲသူ ၂၇ ဦးအားဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းအထူးေဒသ(၄)အားဘိန္းအစားထိုးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ လယ္ယာစိုက္
ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကိုအေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆည္ေျမာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လယ္ယာေျမသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ား ၀ယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ ေဆးမ်ားသံုးစြဲေစျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းမ်ား
ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အျပင္ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံမ်ားအားမိုင္းလားေဒသတြင္ ႀကံဧက ၁၆၀၀ ၊ ဖရဲခင္း ၅၀၀ ဧက၊ ရာဘာပင္ ၄၀၀ ဧက၊ နန္႔ပန္ ေဒသတြင္ ဖာလာေစ့ ၁၇၀ ဧကေက်ာ္၊ ရာဘာ ၂၈၀ ဧကႏွင့္ လက္ဖက္စိုက္ခင္းမ်ား၊ ဆီလူးေဒသတြင္ လက္ဖက္ ၁၀၀ ဧက၊ ၾကက္ဆူပင္ ၁၇၀၀ ဧက၊ စားေတာ္ပဲ၊ ေျမပဲႏွင့္ င႐ုတ္စိုက္ခင္းမ်ားအားစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းအထူးေဒသ(၄)အတြက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံအျဖစ္ ပန္းဂ်ံဳစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုေလာက္ကိုင္၊ ကုန္းၾကမ္း၊ မံုးကိုး၊ ကြမ္းလံု၊ ဟိုပန္၊ နမ့္ခမ္း၊ လား႐ိႈး၊ တန္႔ယန္းတို႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါတယ္။

NDAA(မိုင္းလား)ဥကၠ႒ စိုင္းလင္းဟာမိုင္းလားအထူးေဒသ(၄) နယ္ေျမတစ္ခုလံုးမူးယစ္ ေဆး၀ါး လံုး၀ပေပ်ာက္ေရးေဒသ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းမဲ့ဇုန္အျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာဘိန္းပေပ်ာက္ေရးအထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္အားဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာမိုင္းလားၿမိဳ႕အတြင္းမွ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ ေဆးျပား ၈၀၀၀၀ ျပားအားတရားခံ
မ်ားႏွင့္အတူဖမ္းဆီးရမိမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးလက္ရွိအေျခအေနထိလည္းမိုင္းလားေဒသဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ NDAA(မိုင္းလား)ဥကၠ႒ စိုင္းလင္းဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာလက္နက္ခဲယမ္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ လူသတ္မႈမ်ားျဖင့္ တရာခံေျပးေၾကညာထား
ေသာေယာကၡမျဖစ္သူဖုန္ၾကားရွင္အားခိုလံႈခြင့္ေပးခဲ့သလိုယခုကဲ့သို႔ ဖုန္ၾကားရွင္ေခါင္းေထာင္လာႏိုင္ေအာင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရေအာင္ အကူအညီမ်ားစြာေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာဖုန္ၾကားရွင္ အားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံအသနားခံစာတင္ျပ၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့မႈကိုအခြင့္ေကာင္းယူကာ NDAA(မိုင္းလား)ဥကၠ႒ စိုင္းလင္းကယခုေလာက္
ကိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားမွာလည္းလူ၊ လက္နက္၊ ေငြေၾကးမ်ားအကူအညီေပးခဲ့သလိုဖုန္ၾကားရွင္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း အလင္း၀င္ စစ္ေၾကာခ်က္ေတြ
အရေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

NDAA(မိုင္းလား)ဥကၠ႒ စိုင္းလင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ မိုင္းလားေဒသမွာဘိန္း
ပေပ်ာက္ေရးျပတိုက္ႀကီးတည္ေဆာက္မႈ မိုင္းလားေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥမႈ ကင္းရွင္းပါၿပီဟုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ အႀကိမ္ႀကိမ္လိမ္ညာခဲ့ေပမယ့္ ယခုအခ်ိန္ထိမိုင္းလားေဒသမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားလာမႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ စိုင္းလင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရရဲ႕မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏မူးယစ္ရာဇာ
အမည္စာရင္းသြင္း၍စစ္ေဆးဖမ္းဆီးမႈမ်ားကိုေရွာင္လြဲရန္အတြက္နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ လိမ္လည္ေျပာဆိုမႈေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းကတိုင္းရင္းသားေတြကမယံုၾကည္ၾကေတာ့သလိုသူေဆာက္ခဲ့တဲ့ ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးျပတိုက္ႀကီးဟာလည္းစိုင္းလင္းရဲ႕အသံုးခ်ခံသာမန္အေဆာက္အဦတစ္ခုသာျဖစ္ပါေၾကာင္း
ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


စိုင္းေ၀လင္း (လားရိႈး)


0 comments:

Followers