“ ဖိနပ္နဲ႔ ေတာ္ေအာင္ ဖေနာင့္ကို ဒါးျဖင့္လွီးျခင္း”

Jun 18, 2015ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ထဲက ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တခ်က္ ကိုေဝဖန္ေထာက္ျပလိုပါေသးတယ္။

အဲဒါကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း၊ တာဝန္ေပးျခင္းနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ မူလျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္မႈေတြပါ….။

မူလျပဌာန္းခ်က္မွာက ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူ ညီခ်က္နဲ႔ ခန္႔အပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး (၇) ဦးကေန (၁၁) ဦး အထိကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္ပင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ခန္႔အပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ ခန္႔အပ္တာဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို အတုယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ ဒီလိုဆိုထားပါတယ္။

Nine judges sit on the Court: the chief justice of the United States and eight associate justices. The president of the United States appoints them to the Court for life terms, but the U.S. Senate must approve each appointment with a majority vote.

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တဦးနဲ႔ တရားသူႀကီး(၈) ဦးစုစုေပါင္း (၉) ဦးရိွၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ ဆီးနိတ္ရဲ႕ အမ်ားစုမဲဆႏၵနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကို အတည္ျပဳပါတယ္။ အဲဒီတရားသူႀကီးမ်ားဟာ တသက္တာပတ္လံုး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

က ် ေနာ ္တို႔ လႊတ္ေတာ္မွာတင္တဲ့ အခုျပင္ဆင္ခ်က္မွာက အဲဒီလို သမၼတတေယာက္ထဲက ေရြးခ်ယ္
လို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတို႔က ဒုတိယျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးစီကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းရပါမယ္။ အဲဒီမွာ..သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြျပည့္မီွျခင္းရိွ-မရိွဆိုတာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒုတိယအႀကီးအမႈးမ်ားပါဝင္တဲ့ စိစစ္ေရး အဖဲြ႔က စိစစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီ ၃ ဦးအနက္က ဘယ္သူ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မလဲ ဆိုတာကို ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္က ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ဟာ မူလျပဌာန္း ခ်က္ထက္ ပိုမိုဒီမိုကေရစီက်ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွကာ အရည္အခ်င္းပိုရိွတဲ့သူမ်ားကို ခြင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မဲ့ ပံုရိွပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းဘဲ သမၼတရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုေတာ့ ေလ်ွာ့ခ်လိုက္ရာေရာက္သြားမွာပါ။

ဒီအထိေတာ့ ျပႆနာမရိွဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းဒီတရားသူႀကီးေတြရဲ႕ ရာထူးသက္တမ္းကို ေတာ့ မူလက အသက္(၇၀) ထိထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳထားရာက အခုျပင္ဆင္ခ်က္ထဲမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြသက္တမ္းနဲ႔ အညီ (၅) ႏွစ္ဘဲသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။

အေမရိကန္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးေတြကို အသက္ေသသည္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳ
ထားတာ က ကိုယ့္တာဝန္ကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ အဂတိတရားကင္းကင္းနဲ႔ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ခန္႔အပ္ခံရၿပီးတဲ့ေန႔ကစလို႔ သူတုိ႔ကုိခန္႔အပ္လိုက္တဲ့ သမၼတရဲ႕ အႀကိဳက္ကိုမလိုက္ေလ်ာလို႔လည္း တာဝန္ကဖယ္ရွားခံရ မွာကို ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးသူတို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရ တဲ့အခိ်န္မွာ သူ႔ကုိေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ သမၼတတစ္ဦးနဲ႔ကလဲြၿပီး ေနာက္တက္လာမဲ့ သမၼတမ်ားနဲ႔ မည္သည့္ ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစားမ်ွ ရိွမေနႏိႈင္ေအာင္၊ ေနာက္သမၼတေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုဘာမ်ွ
ေထာက္စရာမလိုေအာင္ စီစဥ္ထားတာလို႔လည္း ေတြးယူႏိုင္ပါတယ္။

ဥပေဒနဲ႔ အညီေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ အဂတိ တရားကင္းကင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးဟာ တရားစီရင္ေရးမွာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း(သမၼတ တို႔၊ အစိုးရတို႔) လည္းေၾကာက္ရ…ဥပေဒျပဳေရး ( လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ တို႔) ကိုလည္းေၾကာက္ေနရတယ္ဆိုရင္ အဂတိတရားမကင္းႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အဂတိတရားမကင္းရင္၊ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္မႈေတြခံရရင္ တရားစီရင္ေရးဟာ ညစ္ေထးေနေတာ့မွာ အေသအခ်ာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး သန္႔ရွင္းေနဘို႔ဆိုရင္ တရားသူႀကီးမ်ားကိုယ္တုိင္ ပင္ကိုက အရည္အခ်င္းရိွၿပီး သန္႔ရွင္းဘို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလို ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းရိွၿပီး အဂတိကင္းေနတဲ့ တရားသူႀကီးမ်ားကို ရာထူးတာဝန္က ျပဳတ္သြားမဲ့အေရးေတြးၿပီး အေၾကာက္အလန္႔ မရိွေအာင္ အာမခံခ်က္ေပး
တဲ့အေနနဲ႔ တသက္ပတ္လံုုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳတာဟာ တရားစီရင္ေရးႀကံံ့ခိုင္သန္႔ရွင္းဘို႔
ေကာင္းမြန္တဲ့အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းအသင့္အတင့္သာရိွၿပီး အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္ကို ဟုိေၾကာက္- ဒီေၾကာက္ ေၾကာက္ေနရတဲ့ဘဝမွာ သူတို႔အလိုက် မဟုတ္တာအကုန္လုပ္တတ္ခဲ့လို႔ အဂတိတရားထူေျပာေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးေလာကကို အဲဒီလို တသက္တာပတ္လံုုး(သို႔မဟုတ္) အသက္ (၇၀) ထိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳလိုက္ တဲ့အခါ ဘာလုပ္လုပ္ ဒို႔မျပဳတ္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ပိုမ်ားဆုိးရြားလာေလသလားလို႔ စဥ္းစားထားခ်က္ကေန ဒီလိုသက္တမ္း (၅) ႏွစ္ဘဲလို႔ သတ္မွတ္လိုက္တာျဖစ္ပံုရပါတယ္။

က်ေနာ့္အျမင္မွာေတာ့ ဒါက “ဖိနပ္နဲ႔ေတာ္ေအာင္ ဖေနာင့္ကိုဒါးနဲ႔လွီးတာနဲ႔တူေနပါတယ္။”

မူလျပဌာန္းခ်က္မွာကိုဘဲ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ဥပေဒအရေပးအပ္တဲ့
တာဝန္ ေက်ျပြန္ေအာင္မထမ္း ေဆာင္ႏို္င္ခဲ့ရင္ သမၼတကေသာ္၎၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေသာ္၎ စြပ္စဲြပစ္တင္လို႔ ရပါတယ္။ တာဝန္မေက်ျပြန္တာ ထင္ရွားလို႔ လႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ဘို႔မသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပီး တာဝန္က ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

အခုလို (၅) ႏွစ္သာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ္လို႔သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခါ၊ “ မိုးဆိုတာတသက္လံုးေကာင္းႏိုင္ တာမဟုတ္ဘူး၊ မိုးေကာင္းတံုးေရခံထားမွ” ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ အဂတိေတြ ပိုလုပ္လာေလမလား ဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာပါ။ က်ေနာ့္အျမင္မွာေတာ့ တရားစီရင္ေရးေလာကရဲ႕ အျမင့္ဆံုးေသာသူမ်ား.. မိမိအတြက္ သတ္မွတ္ေပး ထားတဲ့ အခ်ိန္ ကာလေစ့ရင္ ႏႈတ္ထြက္ရေတာ့မွာလား? စတဲ့ ပူပန္ေသာကေတြမရိွေစဘဲ မိမိပညာရပ္အေပၚသစၥာရိွရိွနဲ႔ သန္႔သန္႔ရွင္း ရွင္း အဂတိကင္းကင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတာကို ဘဲျမင္လိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုလို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားရဲ႕ သက္တမ္းကို (၅) ႏွစ္သတ္မွတ္ မဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ သေဘာမတူပါ။


ဦးရဲထြန္း0 comments:

Followers