“ပုဒ္မ ၄၃၆ ကုိျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ပါ၀ါေလွ်ာ႔ေပးခဲ့

Jun 16, 2015
ဒီေန႔ ဆက္ၿပီး ေဝဖန္ေဆြးေႏြးလိုတာကေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဘို႔ တင္ျပထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ထဲက အမွတ္စဥ္ ၅ ပါ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) နဲ႔ (ခ) ကိုျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

၄၃၆(က) ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ဆိုထားတာကို အတိုခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခ်ိဳ႕ေသာ
အေရးႀကီး ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခြင့္ရိွတဲ့ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အားလံုးရဲ႕ ခုႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းက သေဘာတူလက္ခံၿပီး ျပည္လံုး
ကြ်တ္ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့အခါ ဆႏၵမဲ ေပးသူအားလံုးရဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေထာက္ခံဆႏၵမဲရရိွ
ဘို႔လိုအပ္တယ္…. ဆိုတာနဲ႔

၄၃၆ (ခ)ျပင္ဆင္ခ်က္ ကေတာ့ အဲဒီအေရးႀကီးျပဌာန္းခ်က္ေတြမွအပ က်န္ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခ်င္ တယ္ဆုိရင္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရိွတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးရဲ႕ ခုႏွစ္ဆယ္ရာခုိင္ ႏႈန္းက ေထာက္ခံရင္ျပင္ႏိႈင္တယ္လို႔ ဆုိထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျပင္ဆင္ခ်က္က မူလျပဌာန္းခ်က္ထက္ အမ်ားႀကီးတိုးတက္လာတဲ့သေဘာကိုေဆာင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆိုေတာ့ မူလျပဌာန္းထားခ်က္အရ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ျပင္ခ်င္တယ္
ဆုိရင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အားလံုးရဲ႕ ၇၅% ေက်ာ္ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ႏုိ္င္မယ္လို႔ဆုိထား
တာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲက ၂၅% အေရအတြက္ရိွတဲ့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မေထာက္ခံရင္ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့ အေျဖထြက္ေနခဲ့တာပါ။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာလည္း အေရြး ေကာက္ခံေတြလို သီးျခားစီလြတ္လပ္
သူေတြမဟုတ္ဘဲ ကာကြယ္ေရးဥိီးစီးခ်ဳပ္ကခန္႔အပ္ထားခံရသူေတြျဖစ္ၿပီး အမိန္႔ကို နာခံလုပ္ ေဆာင္ရသူေတြလုိ႔ သိရိွထားေလေတာ့ ကာကြယ္ ေရးဥိီးစီးခ်ဳပ္သေဘာမတူရင္ ဘာကိုမွျပင္ဆင္လို႔မရဘူး ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ထြက္ေနပါတယ္။

မူလျပဌာန္းခ်က္မွာက အေရးႀကီးျပဌာန္းခ်က္ေတြအတြက္ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးရဲ႕ ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံရမဲ့အျပင္ ျပည္သူလူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာလည္း ဆႏၵမဲေပး
ပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့သူအား လံုးရဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေထာက္ခံဆႏၵမဲရမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာလည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့သူအားလံုးရဲ႕ ၅၀% ေက်ာ္ဆုိတဲ့ မူလျပဌာန္းခ်က္ကို ဆႏၵမဲေပးသူအားလံုးရဲ႕ ၅၀% ေက်ာ္လို႔ ျပင္ေပးထားတာက ပိုမုိလြယ္ကူေစဘို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုျပင္ဆင္ဘို႔ အဆုိျပဳထားတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) နဲ႔ (ခ) ျပင္ဆင္ခ်က္
သာေအာင္ျမင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းကာလမွာဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့
အခါ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံျခင္း - မေထာက္ခံျခင္းအေပၚတည္မွီ
မေနေတာ့ဘဲ အေရြးေကာက္ခံကိုယ္စား လွယ္ အားလံုးရဲ႕ ၉၄% ကသာေထာက္ခံခဲ့ရင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီအဆုိျပဳခ်က္ကေတာ့ တိုးတက္တဲ့လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္လုိ႔ ႀကိဳဆုိသင့္ေၾကာင္း…..
သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးမဲခဲြၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရဘို႔လည္း အင္မတန္ခက္ခဲမဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ဦးရဲထြန္း

0 comments:

Followers