သမၼတျဖစ္လိုသူ ေခါင္းေဆာင္ သံုးဦးအတြက္ ေမးခြန္းသံုးခု

Jul 29, 2015From : ..ေမာင္ေနဝင္း (4G)


၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္မတူ ထူးျခားသည့္ ကိစၥတစ္ခု ပါလာသည္။ သမၼတ မည္သူျဖစ္မည္နည္း ဆိုသည့္ ကိစၥ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက လူထုက ထိုကိစၥကို စိတ္မဝင္စားခဲ့။သမၼတျဖစ္လိုေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ဝန္ခံထားသူ ႏွစ္ဦးရွိပါသည္။ အမ်ားသိၾကၿပီး ျဖစ္သည့္တိုင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း။ လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအတုိင္းဟု ဆိုထားေလရာ သမၼတ မည္သူျဖစ္မည္နည္း ဆိုသည့္ ကိစၥမွာ အရွိန္ျမင့္လာပါသည္။ သံုးဦးလံုးမွာလည္း
 ႏုိင္ငံကို ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္သူမ်ား ဆိုသည္မွာ သံသယရွိစရာ မလိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ပရိသတ္ႏွင့္ သူလည္း ရွိၾကပါေပသည္။သို႔ႏွင့္တိုင္ ယခုျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးတြန္းအားမ်ား၊ အေရြ႕မ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားက ေမးခြန္းႏွစ္ခုကို ထြက္ေပၚေစသည္။ ထိုေမးခြန္းႏွစ္ခုမွာ စာေရးသူ အသိခ်င္ဆံုး၊ ဆႏၵအျပင္းျပဆံုး ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ားလည္း ထိုကိစၥကို သိခ်င္ၾကပါလိမ့္မည္။
 ျပည္သူေတြအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ သမၼတလုပ္မည့္သူကို ဘာေၾကာင္၊့ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္
ေရြးရမွာလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္း။ ထိုေမးခြန္းအတြက္ အေျဖလည္း ျဖစ္ႏိုင္မည့္ ဒုတိယေမးခြန္း ရွိပါေသးသည္။ ထိုဒုတိယေမးခြန္းမွာ သမၼတေလာင္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မတူညီႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းသံုး
ခု ျဖစ္သည္။အမ်ားသိၾကၿပီး ျဖစ္သည့္အတုိင္းပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအေပၚ
တြင္ ၾသဇာတိကၠမ ႀကီးမားသည့္ Moral Authority တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ျငင္သာစြာ ကိုင္တြယ္တတ္မႈ၊ ျပည္သူမ်ား စိတ္ပ်က္ရန္မလိုဘဲ
ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ၾကရန္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးႏိုင္မႈ (Moral Courage) တို႔က သက္ေသပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ သမၼတျဖစ္လာမည္ ဆိုပါက သို႔မဟုတ္ သမၼတျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္ ဆိုပါက ယခုထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း
ကို ျပည္သူလူထုထံခ်ျပရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ အကဲဆတ္လြန္းလွပါသည္။ အကဲြအၿပဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆမ်ားကလည္း Divided Society ဟု ေခၚလို႔ရသည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္ ျပင္းထန္လွပါသည္။လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ လက္စားမေခ်ေရးလမ္းေၾကာင္း ဆိုသည္ကို အားလံုးက သိၾကပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ထိုကိစၥကို ယခုထက္ ပိုမိုေလးနက္စြာ ေျပာၾကားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အေကာင္းဆံုးသင္ခန္းစာမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း မကိုင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ လူထုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြသာမက တိုင္းျပည္ပါ ေရစုန္ေမ်ာခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယေန႔အေျခအေနသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ထက္စာလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး
အင္အားစုမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဤကဲ့သို႔ သပၸာရနံ႔ ေပါင္းစံုလွေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို မည္သို႔လုပ္
ေဆာင္မည္ ဆိုသည္ကို လူထုေခါင္းေဆာင္ အေနႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပဲြ သမိုင္းတြင္ ၁၉၉၀ ထက္ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္ မရွိပါ။ သို႔ႏွင့္တုိင္ ျပည္သူေထာက္ခံတိုင္း အေျဖမထြက္ႏုိင္ဆိုသည့္ ခါးသီးသည့္ သင္ခန္းစာကိုလည္း
ေပးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္ပါသည္။လူထုေခါင္းေဆာင္ အေနႏွင့္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအင္အား
စုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ား၊ အတြန္းအတိုက္မ်ားကို မည္သို႔ အေကာင္းဆံုး ကိုင္တြယ္ၿပီး
ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကို ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆီသို႔ မည္သို႔ မည္ပံု ေခၚေဆာင္သြားမည္နည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေမးခြန္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု
တိုင္းတြင္ ရွိႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ကုိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုထက္ပို၍ ရွင္းလင္းက်ယ္ျပန္႔ေသာ သတင္းစကားေပးရန္ လိုအပ္ၿပီဟု ထင္ျမင္မိသည့္အတြက္ စာေရးသူအေနႏွင့္ ဤေမးခြန္းကို ေမးရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွာလည္း သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ခံယူသည့္ေန႔မွာပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ အိပ္မက္မ်ား ႐ွင္သန္လာေစခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ ေပးထားခ်က္မ်ား အတြင္းမွပင္လွ်င္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး
ဂုဏ္သေရလည္း ရွိထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသံကို တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ဆိုသည့္ ျမစ္ဆံုကိစၥ၊ ဒဂံုစီးတီး ကိစၥမ်ားကဲ့သို႔ သက္ေသျပထားခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား
၏ ျပယုဂ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့မႈမွာလည္း အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။သို႔ႏွင့္တိုင္ သူ၏သက္တမ္းတြင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ရသည့္ ကိစၥမ်ား ႐ွိပါသည္။သမၼတသက္တမ္း အစပိုင္းတြင္ အစိုးရအဖဲြ႔ထဲတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလိုလားသူမ်ားအား ခ်န္ရစ္ခဲ့မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္တိုင္ လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ ျပည္သူလူထုကို စိတ္ပ်က္ေစေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အစိုးရယႏၲရားထဲတြင္ က်န္႐ွိေနပါေသးသည္။ ပို၍ဆိုးဝါးသည္မွာ ထိုသူမ်ားသာမက၊ အစိုးရယႏၲရား တစ္ခုလံုးထဲတြင္ ပါရွိေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ လဲြမွားေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေနႏွင့္ ယခုထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အလႊာအသီးသီးတြင္ ထိပ္တန္းက ဦးေဆာင္ေနၾကေသာ အီလစ္မ်ား အၾကားတြင္လည္း ထိုျပႆနာကို အစိုးရအေနႏွင့္ မည္သို႔ကိုင္တြယ္မည္နည္း ဟူေသာ အေတြးမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦး၏ ႏႈတ္ဖ်ားမွ ျပည္ပခရီးစဥ္ အခ်ဳိ႕တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျပာစကား၊ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွတ္ခ်က္စကား၊ လက္ပံတန္းသပိတ္ ၿဖိဳခြင္းမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္စကားတို႔မွာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု
ကုိ မ်ားစြာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။သို႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေမးရမည့္ ေမး
ခြန္းမွာ လာမည့္သက္တမ္းတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေနသည့္ လဲြမွားေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို သမၼတသက္တမ္း တာဝန္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္သည့္အခါ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္မည္နည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္းတြင္ ထိုသူမ်ားကို အေရးယူရန္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက အေရးႀကီးေနသျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ရပါသည္ဟုဆိုဆို၊
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အကဲဆတ္သည့္ ကိစၥအခ်ိဳ႕ကို မကိုင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့ပါ
ဟုေျပာေျပာ လာမည့္သက္တမ္းတြင္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို လူထုက မေတြ႔ခ်င္ မျမင္ခ်င္ေတာ့သည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ရာ ထိုကိစၥကို လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အေျဖေပးရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းမွာ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ အတက္ႂကြဆံုးႏွင့္ အပြင့္လင္းဆံုး ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသူ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ ေပၚေပါက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို လက္ညိႇဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ တံဆိပ္ေခါင္းထု (Rubber Stamp) လႊတ္ေတာ္သာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု လူထုက ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ရာမွ သူရဦးေရႊမန္း၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္ သက္ဝင္ရွင္သန္ေနေသာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္မႈ ရွိလာေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႀကိဳးစားမႈမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။သို႔ႏွင့္တိုင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ား ရိွေနသည္မွာ သူရဦးေရႊမန္း၏ အမာခံမ်ား။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းရာတြင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္မည္နည္း ဆိုသည္ကို သူရဦးေရႊမန္း အေနႏွင့္ အေျဖေပးရန္ လိုပါသည္။ အကယ္၍မ်ား သူရဦးေရႊမန္း သမၼတ ျဖစ္လာသည့္အခါ ထိုသူမ်ား အစိုးရအဖဲြ႔တြင္ ျပန္လည္ပါဝင္လာမည္ေလာ ဆိုသည့္ စိုးရိမ္မႈမွာလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားထံတြင္ ႐ွိၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး အီလစ္မ်ားအၾကား ထိုစိုးရိမ္မႈ ႐ွိပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအျပင္ သူရဦးေရႊမန္း မိသားစုပိုင္ စီးပြားေရးအင္ပါယာမွာ ေမးခြန္းအထုတ္ခံရဆံုး ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း ထိပ္တန္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အၾကား အက်ဳိးစီးပြားလြန္ဆဲြမႈ (Conflict of Interest) ႐ွိၾကသည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ အခြင့္ထူးခံျခင္း ဆိုသည့္ အေျခအေနမွ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ စီးပြားေရးေလာကတြင္သာမက ႏိုင္ငံေရးကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ ဂယက္႐ိုက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။သို႔ျဖစ္ရာ အကယ္၍ သူရဦးေရႊမန္း အေနႏွင့္ သမၼတ တာဝန္ယူမည္ဆိုပါက ယခင္အစိုးရလက္ထက္က နာမည္ပ်က္႐ွိခဲ့သူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔ကိုင္တြယ္မည္၊ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ မိသားစု စီးပြားေရးတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား မည္သို႔ လိုင္းတားျပမည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထိနာခဲ့ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ ဤေမးခြန္းမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။


စာေရးသူမွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ေနရျခင္းမွာ ႀကီးက်ယ္လိုက္ရန္ေကာဟု မယူဆေစလိုပါ။ စာေရးသူမွာ စာေရးျခင္းအရာတြင္ ေသာတုဇနတစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူထဲ
က ျပည္သူတစ္ဦးသာျဖစ္ရာ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး အေနႏွင့္ သိခ်င္လိမ့္မည္ဟု ယူဆသည့္ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို အေတြးပြားမိျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေမးရသည္မွာလည္း စာေရးသူတို႔ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွာ အထက္ကဆိုသလိုပင္ သံသယ၊ မယံုၾကည္မႈႏွင့္ ရန္လိုမႈမ်ားေသာ Divided Society ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သာျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ တြန္းအားမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားကလည္း ျပည္သူမ်ား၏ သံသယကို ပိုမိုႀကီးေစၿပီး မိမိတို႔ ေခါင္းေဆာင္ကို
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ေခါင္းေဆာင္က အနာဂတ္အတြက္ ဘာေျပာသည္၊ ဘယ္အရာေတြက မိမိတို႔ လိုလားခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္၊ ဘယ္သူက သမၼတျဖစ္သင့္သည္ ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူလူထု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္သာ တရားဝင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူလူထု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚကို အေျခခံေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္မွသာ ႏိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္မႈ ရွိပါလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ အခင္းအက်င္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား လမ္းျပေခၚေဆာင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။..

0 comments:

Followers