သင္းကြဲတို႔၏ သ႐ုပ္မွန္

Jul 27, 2015
ေနမင္းခန္႔

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ (Globalization) ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲ လာသည့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး (Geopolitics) အရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးသည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္တို႔တြင္ တစ္ဦးတည္း ေနာက္က်မက်န္ ေစေရးအတြက္ မိမိတို႔ႏွင့္ ပထဝီေဒသခ်င္း နီးစပ္မႈရွိသည့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဒသတြင္း အုပ္စု အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းလာၿပီး ေဒသႏွင့္ ေဒသတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ လာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း လိုက္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရး က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္ တြင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ျမန္ဆန္ ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အာရွ လမ္းမႀကီးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ျမဝတီ- ေကာ့ကရိတ္- ဘားအံ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ မ်ားမၾကာမီတြင္ တရားဝင္ အသံုးျပဳႏိုင္ ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အာရွလမ္းမ ႀကီးသည္ မဟာမဲေခါင္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ကာ ထိုင္း- ျမန္မာ- အိႏိၵယ ႏိုင္ငံတို႔ကို အဓိက ခ်ိတ္ဆက္ေပး ထားၿပီး အာရွႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ထားရွိသည္။ အဆိုပါ လမ္းမႀကီးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ See Sang ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္ တာဝန္ယူ ေဖာက္လုပ္လ်က္ ရွိၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ လ်ာထားေသာ လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပုဂၢလိက ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စသည္ျဖင့္ ပံုေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ၏ စားဝတ္ေနေရး အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအား ပံ့ပိုး ျဖည့္ဆည္းသည့္ အေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို တိုးတက္ ဖန္တီးေရး၊ လမ္း၊ တံတားမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း၊ သန္႔ရွင္းသည့္ ေသာက္သံုးေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီးစသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု မ်ား တိုးတက္ေစေရး လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား တိုးတက္ေစေရး စသည္ျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္ ေပၚေပါက္ လာခ်ိန္မွ စတင္၍ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈဟု ဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ႏိုင္မႈတို႔ သည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ က႑မွ ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း နယ္စပ္ေဒသ ပါမက်န္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းရမည္ ဟူေသာ အယူအဆကို လက္ကိုင္ထားကာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ကို ျပဳလုပ္ ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ မ်ား မၾကာမီတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)ကို အၿပီးသတ္ ခ်ဳပ္ဆို ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူ ေနခ်ိန္တြင္ အာရွ လမ္းမသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ စရာ သတင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။ မဟာမဲေခါင္ စီမံကိန္းအရ ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ အာရွ လမ္းမသစ္ကို ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း အေပၚ KKO ( Klohtoobaw Karen Organization ) ခဲြထြက္အဖဲြ႕မွ ေစာေက်ာ္သက္ႏွင့္ ေစာဆန္းေအာင္ တို႔က ရန္စ ေႏွာင့္ယွက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာခဲ့သျဖင့္ အာရွ လမ္းမသစ္တြင္ တိုက္ပဲြသံမ်ား ၾကားခဲ့ရၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူလူထု အား စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ ရသည္။

အာရွ လမ္းမသစ္အား တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အာရွ လမ္းမေပၚရွိ KKO အဖဲြ႕အား ဖယ္ရွားေပးရန္ တပ္မေတာ္က တရားဝင္ညိႇႏိႈင္း အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည္။ နယ္ေျမခံ အထက္ အႀကီးအကဲမ်ားက လမ္းဖြင့္ပဲြ အတြက္ ႀကိဳတင္စစ္ေဆး ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ နယ္ေျမခံ တပ္ရင္းမ်ား လမ္း လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လမ္းမေပၚရွိ ေစာဆန္းေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ KKO အဖဲြ႕က မဖယ္ေပးဘဲ စတင္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ ရသည္။ ဇူလိုင္ ၂ ရက္မွ ၈ ရက္အတြင္း ဘားအံ -ျမဝတီ ျပည္ေထာင္စု လမ္းေဟာင္းတြင္ ၁၉ ႀကိမ္၊ လမ္းသစ္တြင္ အႀကိမ္ ၂ဝ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမွ စားဝတ္ေနေရး၊ သြားလာေရး အခက္အခဲ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည္။

တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ မူလ ဖြင့္လွစ္ရန္ သတ္မွတ္ထား သည့္ ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္တြင္ အာရွ လမ္းမသစ္အား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အကယ္၍ ထိုေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပး ႏိုင္ခဲ့ပါက သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္မ်ားကို ထိုလမ္းမႀကီးမွ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြား လာႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ ရရွိလာ ႏိုင္ျခင္း၊ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး က႑ျမင့္မား တိုးတက္ လာႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ဳိးတရား မ်ားကို ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား သာမက ႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုးသည္လည္း ရရွိခံစား ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ KKO ခဲြထြက္အဖဲြ႕၏ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မဲ့သည့္ ကိုယ္က်ဳိးရွာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အက်ဳိးရွိမည့္ အာရွလမ္းသစ္ ဖြင့္ပဲြသည္ ေနာက္ဆုတ္ သြားခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။

KKO အဖဲြ႕သည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အလြတ္သေဘာ တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ေလးႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားေသာ KKO အဖဲြ႕မွ ေစာေက်ာ္သက္ႏွင့္ ေစာဆန္းေအာင္ တို႔လို လူတစ္စုေၾကာင့္ KKO အဖဲြ႕အေပၚ ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိၿပီး ရရွိၿပီးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ပ်က္စီး သြားမည္ကိုလည္း ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားက မလိုလားၾကပါ။ ေစာေက်ာ္သက္ႏွင့္ ေစာဆန္းေအာင္ တို႔၏ က်ဴးလြန္မႈကို သည္အတိုင္း လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနၾက သလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ ေနၾကသည္။ လက္ရွိ KKO ေခါင္းေဆာင္က ယခုျဖစ္စဥ္အား လက္မခံေၾကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ရရွိထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းသည္ လည္ပင္း ကင္ဆာ ေရာဂါျဖင့္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတြင္ ေဆးဝါးကုသ မႈခံယူေနစဥ္ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ ေစာမိုေရွး ကို တာဝန္ေပး ခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ ရေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ KKO အဖဲြ႕အား အထင္အျမင္ မလဲြမွား ေစရန္ အစိုးရအဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မ်ားထံသို႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ေျဖရွင္းညိႇႏိႈင္း ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကရင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကလည္း KKO ခဲြထြက္ အဖဲြ႕ေၾကာင့္ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထစ္အေငါ့ ျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး က ''လက္ရွိ ေဒသတြင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို မွန္ကန္စြာ သံုးသပ္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အျမင္ တစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္လို႔ ဘယ္ရမလဲ၊ အခုျဖစ္စဥ္ဟာ လမ္းေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးယူမယ့္ ကိစၥကို တပ္မေတာ္က KKO ကို ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္း အေၾကာင္းၾကား ၿပီးသားပါ။ KNU ကေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္တဲ့ အတြက္ ဘာျပႆနာမွ မရွိခဲ့ဘူး။ KKO အဖဲြ႕ဝင္ အခ်ဳိ႕က ညိႇႏိႈင္းတာကို လက္မခံဘဲ စၿပီးပစ္တဲ့ အတြက္ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ရတာ၊ KKO တစ္ဖဲြ႕လံုးနဲ႔ေတာ့ မဆိုင္ပါဘူး။ အဲဒီျဖစ္စဥ္မွာ KNU က ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ မရွိပါဘူး။ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈ ေတြလည္း မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ လက္ရွိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြဟာ မူလ ရည္မွန္းခ်က္ အတိုင္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမွာပါ'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KKO တစ္ဖဲြ႕လံုး၏ ပံုရိပ္ကို က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ၿပီး ေစာေက်ာ္သက္ ႏွင့္ ေစာဆန္းေအာင္ တို႔ခဲြထြက္ျခင္းသည္ ၄င္းတို႔ ေနာက္ကြယ္၌ ႀကိဳးကိုင္ေနသူ ရွိေသာေၾကာင့္ ဟု ကရင္ လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KKO ခဲြထြက္အဖဲြ႕ တို႔၏ တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားရေသာ အဓိက အေၾကာင္းရင္းသည္ KKO ခဲြထြက္အဖဲြ႕၏ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္း အခက္အခဲ ျဖစ္သြားျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အာရွလမ္းသစ္တြင္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ယာဥ္မ်ားထံမွ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းကို ဟန္ျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာမွ ဖယ္ေပး လိုက္ပါက မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သယ္သူ ပို႔ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္၍ မရမည္ကို စိုးရိမ္ၿပီး တိုက္ပဲြမ်ား ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

KKO ခဲြထြက္အဖဲြ႕ ခိုေအာင္းရာ ေနရာျဖစ္ေသာ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းမႈေက်းရြာ အနီးတစ္ဝိုက္သို႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္ BGF ပူးေပါင္းအဖဲြ႕ တို႔က လိုက္လံ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္တြင္ WY စာတန္းပါ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၁၁၂ဝဝဝ ျပား၊ ကာလတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၃၃၆ဝ ကိုလည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္၂ဝ ရက္တြင္ WY စာတန္းပါ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၄၃၂ဝဝဝ ျပား၊ ကာလတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၁၂၉၆ဝ ကိုလည္းေကာင္း သိမ္းဆည္းရမိ ခဲ့ျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ KKO ခဲြထြက္အဖဲြ႕သည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ တံုးေစမည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုဂိုဏ္း ဆိုသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း မူးယစ္ဂိုဏ္း အဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ ေစာေက်ာ္သက္ ႏွင့္ ေစာဆန္းေအာင္ တို႔အား KKO အဖဲြ႕မွ ထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ေစာေက်ာ္သက္ ႏွင့္ ေစာဆန္းေအာင္တို႔ လုပ္ရပ္သည္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ရပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ ဖန္တီးခဲ့ေသာ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ရရွိၿပီးေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးရွိ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး လူၫြန္႔တုံး ေစမည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကိုပါ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္ရာ ကရင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး၏ ဘံုရန္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ကရင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားက စည္းလံုး ညီၫြတ္စြာ သတိျပဳ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ လိုအပ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔မွ ခြင့္လႊတ္ ေပးႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိေတာ့ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ပစၥကၡ အေျခအေနမ်ား အရ KKO ခဲြထြက္အဖဲြ႕ သင္းကြဲတို႔၏ သ႐ုပ္မွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။#PyiChitThar

0 comments:

Followers