ျပည္သူေတြကို ေျခမျဖတ္ပါနဲ့

Jul 1, 2015အခု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ မွာ ပုဒ္မ ၅၉ အျပင္ တျခားဘယ္ပုဒ္မေတြကို ကာထားေသးလဲလို႔ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။
.
{ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ အထိ }
ဒီပုဒ္မေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြ၊ အေျခခံမူဝါဒေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးစနစ္သတ္မွတ္ပံု၊ စရွိတာေတြပါဝင္ပါတယ္။
.
{ အခန္း (၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ အထိ}
ဒီပုဒ္မေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ ႏုိင္ငံေတာ္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ပံု၊ ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္လိုလွ်င္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်က္ စတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
.
{အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ ၆၀}
ဒီပုဒ္မေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရး
အဖြဲ႔ ဖဲြ႔စည္းပုံတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။
.
{အခန္း (၄) ပုုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊}
ဒီပုဒ္မေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႔စည္းျခင္း ပါဝင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဖဲြ႔စည္းျခင္းနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႔စည္းျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါတယ္။
.
{အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၁၀၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆}
ဒီပုဒ္မေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းျခင္းပါဝင္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သဝဏ္လႊာ
ေပးပို႔ခြင့္ရွိတဲ့ အေျခအေနေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းျခင္း၊ ကုိပ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေတြ ဦးစီးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းျခင္း စတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
.

{အခန္း (၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀}
ဒီပုဒ္မေတြမွာ တရားရံုးဖဲြ႔စည္းျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ဖဲြ႔စည္းျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး
နဲ႔ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေတြ ဖဲြ႔စည္းျခင္း၊ အဲဒီအဖဲြ႔ေတြရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာ ရွိရမယ့္ တရားရံုးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဖဲြ႔စည္းျခင္း၊ စတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
.
{အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀မွ ၄၃၂ အထိ}
.
ဒီပုဒ္မေတြထဲမွာ အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
.
ေနာက္ဆံုးတစ္ခုအေနနဲ႔ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ေနပါတယ္။
.
ဒီေတာ့ ဒီပုဒ္မေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ အႀကီးအက်ယ္မွားယြင္းေနတဲ့ အခ်က္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အင္မတန္ ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းအေရးတႀကီး ျပင္စရာမလိုပါ။ အခုလက္ရွိေနရာကေန ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားႏုိင္တဲ့အဆင့္အထိေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္စရာအခ်က္ တစ္ခ်က္မွမပါဘူး။ ဒါေတြက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီ့ထက္ အစြန္းေရာက္တဲ့ သမၼတအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ၅၉ (စ) ကို ၾကည့္ၿပီး ဒီမိုကေရစီမက်ဘူးလို႔ ေျပာေနလုိ႔မရပါ။ ၂၀၀၈ မွာ ဒါေတြထက္ ဒီမိုကေရစီမက်တဲ့ ပုဒ္မေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ပါေသးတယ္။ ဒီပုဒ္မေတြထက္ ပိုမိုအေရးေပးၿပီး ျပင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ဥပမာ ပုဒ္မ ၂၈၈ လိုမ်ိဳး၊ ခရိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ေတြကို ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြခန္႔အပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ပုဒ္မပါ။ ရပ္/ေက်း ဥကၠဌေတြကို ေရြးေကာက္ၿပီးေတာ့ ခရိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုက်ေတာ့ ျပည္ထဲေရးကို ျပန္ခန္႔ၿပီး စည္းခ်ဳပ္လိုက္တယ္။ ဒါဆို ဘာလို႔ ရပ္/ ေက်းေတြ ေရြးေကာက္ေနဦးေတာ့မွာလဲ။

ေနာက္ၿပီး ပုဒ္မ ၂၃၁။ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန နွင္႔ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင္႔ေလ်ာ္သည္႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ရယူရမည္ ဆုိတဲ့ပုဒ္မပါ။ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ခြင္႔ရိွေနၿခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တာ၀န္ရိွတဲ့ ၿပည္ထဲေရးနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တပ္မေတာ္ရဲ႕ တိုက္ရိုက္လႊမ္းမိုးမႈေအာက္ ပို႔ထားပါတယ္။ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္က သီးျခားလြတ္လပ္စြာနဲ႔ခန္႔သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္ရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ ကာ/လံု ထဲမွာလဲ အာဏာတစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနမႈကို ကာကြယ္ၿပီးသားျဖစ္သြားမယ္။


ပုဒ္မ- ၃၄၇ႏွင့္ ၃၄၈ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရဲ႕ ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပုဒ္မ-၃၉(စ)နဲ႔ လံုး၀ ဆန့္က်င္ေနတယ္။
ပုဒ္မ-၃၄၉ မွာလည္း ေရွ႕ေနာက္ ဆန္႔က်င္ေနတာမ်ိဳးေတြ၊ ပုဒ္မ ပုဒ္မ ၄၀၇ ပုဒ္မ ၃၈၃ တုိ႔လို႔ မလိုအပ္ဘဲ ျပဌာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မေတြ စသျဖင့္ စသျဖင့္ ဒါမ်ိဳးေတြ မွ အမ်ားႀကီးဘဲ။ စာအုပ္လွန္လိုက္တာနဲ႔ တန္းေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။
.
ပုဂၢလိက သေဘာထားအရေတာ့ ၅၉ (စ) ကို မျပင္ဆင္လိုပါ။ တခ်ိဳ႕ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီ့ထက္ အစြန္းေရာက္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။ အရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး တမင္တားျမစ္ခဲ့တဲ့အခ်က္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ ေရရွည္မွာ တကယ္လိုအပ္တဲ့ ကိစၥပါ။ ဖန္ေျခနင္းနဲ႔ မေတာ္ခဲ့ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သူ႔ ေျခေထာက္ကိုေတာ့ ျဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူေတြေျခေထာက္ကိုေတာ့ မျဖတ္ေစလိုပါ။


မ်က္ျခယ္0 comments:

Followers