ႏုိင္ငံတစ္ခု၏အရင္းအျမစ္မ်ား

Sep 6, 2015ပညာေခတ္ျဖစ္သျဖင့္ ပညာကို မျငင္းပယ္လုိေခ်၊ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတစ္ခု ႀကံခိုင္စြာ ေရရွည္ခံ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ပညာတစ္ခုတည္းျဖင့္ မၿပီးေျမာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္း သုေတသနမ်ားက ေထာက္ျပထားသည္၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ရွိၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာ ေအာက္ပါ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ႏုိင္မွ မွန္ကန္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ Political Capital ကို ျဖည့္ဆည္းသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္၊ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္ မည္မွ်သံုးစြဲႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ စဥ္းစားႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

အဓိကက်ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား

(၁) Human Capital လူ႔အရင္းအျမစ္
(၂) Social Capital လူမႈအရင္းအျမစ္၊ (လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မႈ၊ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ရုိင္းပင္းမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ စသည္မ်ားဆုိင္ရာ)
(၃) Natural Capital သယံဇာတအရင္းအျမစ္
(၄) Physical Capital အေျခခံအေဆာက္အဦးဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္
(၅) Political Capital ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္
(၆) Cultural Capital ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္

အဓိကက်ေသာ အရင္းအျမစ္ (၆) မ်ိဳးအနက္ Human Capital, Natural Capital တုိ႔မွာ သာမန္သူမ်ားပင္ ေကာင္းစြာ သိထားၾကသည္၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားစြာ ခရီးမေရာက္ၾကေသးေသာ ေခတ္က သဘာဝသယံဇာတ ႂကြယ္ဝေသာႏုိင္ငံတို႔ ခ်မ္းသာၾကသည္၊ အသိျမင့္လာ၍ အတတ္မ်ားလာၾကေသာ ေခတ္တြင္ သယံဇာတမ်ားကို ေဈးေပါေပါျဖင့္ဝယ္ယူကာ ကုန္ေခ်ာထုတ္ ျပန္ေရာင္းၾကရာမွ သယံဇာတရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ား တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ၾကၿပီး၊ နည္းပညာေရွ႔ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ား ခ်မ္းသာလာၾကေသာအခါ လူ႔အရင္းအျမစ္၏ အေရးႀကီးပံုကို အမ်ားက သတိထားမိလာခဲ့ၾကသည္၊ ယေန႔ ျမန္မာအပါအဝင္ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝေသာ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား ေကာင္းစြာ မဖြံ႔ၿဖိဳးႏုိင္ေသးေသာ္လည္း လူ႔အရင္းအျမစ္ အားေကာင္း ေသာ စင္ကာပူ၊ ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ စေသာႏုိ္င္ငံငယ္ေလးမ်ား မ်ားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သြားၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

လူမႈအရင္းအျမစ္
*****************

ကမၻာႏုိင္ငံေပါင္း (၂ဝဝ) ေက်ာ္ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေလ့လာမႈျပဳလွ်င္ပင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္၊ မွီခိုစိ္တ္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ရန္လိုအားႀကီးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အခ်င္းခ်င္းမညီမၫြတ္ မရုိင္းပင္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိႏုိင္ငံမ်ား တုိးတက္မႈကို မေတြ႔ရတတ္၊ တစ္ဦးခ်င္း ပညာရည္ျမင့္မား၍ သယံဇာတရွိသည့္တုိင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အျပန္အလွန္တုိက္ခိုက္ေနၾကေသာ ႏုိ္င္ငံမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ဆံုးရႈံး တတ္သည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ေမတåာေရွ႔ထား၊ မုဒိတာပြားရန္ အဆံုးအမထားခဲ့ ေသာ ဗုဒၶသာသနာျပန္႔ပြားရာႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အတိတ္ကာလ ျဖတ္သန္းမႈအေတြ႔အႀကံဳမ်ား၏ပံုေဖာ္မႈကို ခံလုိက္ရခ်ိန္တြင္ ယေန႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ တိုက္လိုခိုက္လိုစိတ္ ႀကီးမားေသာ၊ မစၦရိယစိတ္ ႀကီးမားေသာ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမထားႏုိင္ေသာ၊ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္မွန္း မသိ ျဖစ္လာခဲ့သည္ကို ကံဆိုးစြာ ေတြ႔လုိက္ရသည္၊ ၂ဝ၁၅-ႏွစ္ဦးပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Asia Foundation ၏သုေတသနတြင္ ျမန္မာကို Low Trust Community ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္ ႀကီးမားေသာ ေနာက္ဆြဲအားတစ္ခု ျဖစ္သည္၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြျမင့္မားမႈ သည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏ ၫႊန္ကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာလည္း ထိုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ Social Capital အားေကာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္၊

အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္
**************************************

မွန္ကန္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္ဖို႔ေကာင္းသည္၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းေဖာက္၊ တံတားေဆာက္ၾကသည္ဟုုဆိုရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ ေနရာခ်ထားမႈ ျဖစ္ရန္လိုသည္၊ ဦးစားေပး မည္သည့္ေနရာတြင္ လမ္းေဖာက္၍ မည္သည့္တံတားကို ဦးစားေပးေဆာက္ရမည္ ဟူသည္က အေရးႀကီးသည္၊ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၊ မႏၱေလး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ တို႔ကို မ်က္လံုးတစ္ခ်က္ေဝွ႔လွ်င္ပင္ မည္မွ်ထိေရာက္မႈရွိေသာ၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ႏုိင္ပါလိမ့္မည္၊ ေဖာက္ခဲ့ေသာလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္မႈမရွိပါ၊ လမ္း၏ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားမမီပါ၊ တံတား အခ်ိဳ႔ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ေနရပါသည္၊ ယေန႔ ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မိုးတြင္း၌ ေရလွ်ံေနပါသည္၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ား လူေလွ်ာက္၍ မရေတာ့ပါ၊ အေဆာက္အဦးမ်ား ၾကပ္သိပ္ေနၿပီး အခန္းငယ္တစ္ခန္းတြင္ မိသားစု (၂) စု၊ (၃) စု ေနထုိင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၿမိဳ႔မ်ားကုိ ခ်ဲ႔ထြင္ေသာ္လည္း လူေနအိမ္ကိုသာ ခ်ဲ႔ထြင္သျဖင့္ မနက္တုိင္း ကားမ်ားအားလံုး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ စုၿပံဳလာၾကရာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာကို မရွင္းႏုိင္၊ မီးပိြဳင့္မ်ား အခ်က္ျပမႈပံုစံ မွားယြင္း ေနဆဲ၊

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္လမ္းကို ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားသာ ျဖတ္သန္းခြင့္ရပါက ကုန္ေဈးႏႈန္း မ်ားစြာ က်ဆင္းလာႏုိင္ပါသည္၊ လမ္းအရည္အေသြး ညံံ့ဖ်င္း၍လား၊ အျခားမူဝါဒရွိ၍လား မဆိုႏုိင္၊ ထိုလမ္းကို ကုန္ကားမ်ား အသံုးျပဳ၍မရေသး၊ လမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ စက္ရုံတစ္ခု လည္ပတ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပည့္အဝအသံုးခ်ေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရေလ့ ရွိသည္၊

ႏုိင္ငံေရးဆုိ္င္ရာအရင္းအျမစ္
****************************

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ တတိယႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္ကို ကူးေျပာင္းစႏုိင္ငံမ်ား တြင္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည္ဟု ျမင္သည္၊ အခ်ိဳ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မိမိတို႔က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ေကာင္းစြာပီပီျပင္ျပင္ မက်င့္သံုးႏုိင္ၾက၊ ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ မတည္ၿငိမ္၊ အေမရိကန္တြင္ အဓိကပါတီႀကီး (၂) ခုျဖစ္ေသာ ဒီမုိကရက္ႏွင့္ ရီပတ္ဘလင္ကင္တုိ႔ တစ္လွည့္စီအစိုးရျဖစ္ၾကသျဖင့္ အဓိကပါတီၾကား ျပန္လွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈရကာ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ရရွိေစသည္၊ အခ်ိဳ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီမ်ား အားမေကာင္းၾက၍ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔စည္းၾကရသျဖင့္ မၾကာခဏ ကြဲၾကၿပဲၾကရသည္။ အာဏာအရပ္ရပ္ကို တစ္ေနရာထဲ စုစည္းထားျခင္း ကို ျပန္လွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိရန္ အာဏာ (၃) ရပ္ ခြဲဲျခားက်င့္သံုးသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခု ထဲက အားေကာင္းေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးက အလြန္အကြ်ံ အားေကာင္းေနလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပန္လွန္ထိိန္းေက်ာင္းမႈ အႏွစ္သာရ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏုိင္သည္၊

ယေန႔ ျမန္မာတို႔ စတင္က်င့္သံုးေနသည့္ အာဏာသံုးရပ္ ျဖန္႔ခြဲက်င့္သံုးသည့္စနစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ တင္ေသာ အဆိုျပဳမႈအားလံုးကို သမၼတမွ ျငင္းပုိင္ခြင့္မရွိျခင္းက ျပန္လွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို ႀကီးမားစြာ ပ်က္စီး ေစသည္၊ အေမရိကန္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွတင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို သမၼတက ဗီတိုျဖင့္ ပယ္ခ်ခြင့္ရွိသည္၊ သမၼတအေနျဖင့္ မၾကာခဏ ဗီတိုသံုး၍ မသင့္ေတာ္၊ သမၼတပယ္ခ်ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရ သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ သမၼတကို ထပ္မံ ေက်ာ္လႊားႏုိင္သည္၊ ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္ တြင္ သမၼတအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွတင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ သေဘာမတူပါက (Non-Signing) လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိ ဟူသည္ကလြဲ၍ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိျခင္းမွာ မ်ားစြာအႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ျမင္ပါသည္၊

အင္အားမတိမ္းမယိမ္း ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ား လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍မ်ားျပားေနလွ်င္ ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရကို ေရွာင္လြဲ၍ မရႏုိင္သလုိ၊ ပါတီတစ္ခုတည္းက အမ်ားႏွင့္ မယွဥ္သာေအာင္ ႀကီးမားေနပါလွ်င္လည္း အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ျပန္၍ဦးလွည့္သြားခြင့္ ရွိေနပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္
***********************

ႏုိ္င္ငံတိုင္းတြင္ သူ႔လူမ်ိဳး၊ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျဖစ္သည္၊ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ က်င့္သံုးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ မ်ားစြာ အင္အားႀကီးမားလွပါသည္၊ ဘာသာေရးယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရး ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈစသျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္၊ ဒီမုိကေရစီကို ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝဝ) ေက်ာ္ က်င့္သံုး လာခဲ့ၿပီးသည့္ အေမရိကန္တြင္မွာပင္လွ်င္ လူျဖဴ-လူမည္းျပႆနာကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးပါဟု ဟီလာရီကလင္တန္က ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္ကုိ ဖတ္လိုက္ရပါ၏၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ဆိုလွ်င္ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္သည္၊

မည္သို႔ပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဟု ဆိုေနေစကာမူ အိႏၵိယကဲ့သို႔ေသာ ႏွစ္-ေထာင္ခ်ီ က်င့္သံုးလာသည့္ ]ဇာတ္} ခြဲျခားမႈကို လူ႔အခြင့္အေရးက မေက်ာ္လႊားႏုိင္၊ အေရွ႔အလယ္ပိုင္း အစၥလမ္အယူဝါဒရွိေသာ ေနရာမ်ား တြင္ ေယာက္်ား-မိန္းမ အခြင့္အေရး တန္းတူေပးမထားျခင္းကို ေခတ္သစ္လူ႔အခြင့္အေရး မထိုးေဖာက္ႏုိ္င္ ေသး၊

ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္၍ ကို္ယ့္ႏုိ္င္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို တိုးတက္ေစခ်င္သည္၊ ႏုိင္ငံတာဝန္ကို ရယူ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိ္င္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်သြားႏုိင္ေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားႏုိင္ၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးသည္၊ အထက္ပါ အဓိက်ေသာ အရင္းအျမစ္ (၆) မ်ိဳးအနက္ မည္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ ထားေၾကာင္း ဦးစြာ ကြဲကြဲျပားျပားသိရန္ လိုသည္၊ အခ်ိဳ႔အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရယူႏုိင္သည္၊ ဥပမာ-လူ႔အရင္းအျမစ္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္၊

အခ်ိုဳ႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိ္င္ရန္ လိုသည္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျမာ္ျမင္မႈ၊ လိမၼာပါးနပ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံကုိ ေလ့လာလွ်င္ အကဲဆတ္လွေသာ Political Capital, Cultural Capital တို႔မွာ အျခားႏုိ္င္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ ဆိုးဝါးမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မ်ိဳးရုိးဗီဇအားျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းၾကေသာသူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ ဆိုရလွ်င္ၿမန္မာႏိုင္င ံ သည္အေၿခအေနေကာင္းမ်ားရရွိထားၿပီးမမွနမွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ႏိႈင္ဖို႔
သာလိုအပ္ေသာအေၿခအေနမ်ိဳးၿဖစ္ပါသည္၊

ေနဇင္လတ္ ၆-၇-၁၅ (၁၅၅၈)
0 comments:

Followers