မဟာဗ်ဴဟာအမွားတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေရာင္းစားခံလိုက္ရျခင္း

Sep 6, 2015ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးကို အနီးကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ၿပီး အတြင္းက်က် ေရးသားေလ႔႐ွိေသာ Bertil Lintner ၏ "How the West was Won" သည္ တစ္စံုတစ္ရာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ႐ွိသည္။ ျမန္မာ႔အေျပာင္းအလဲတြင္ ပါဝင္ခဲ႔ေသာ ဇာတ္ေကာင္အခ်ိဳ႔ႏွင္႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဒီမိုကေရစီ မည္သုိ႔မည္ပံု ေလလံတင္
ခံလိုက္ရျခင္း အရိပ္အေငြ႔ မ်ားစြာပါဝင္သည္ဟု ခံစားရသည္။ လင္႔တနာက ေနာ္ေဝမွ Kristoffer Rønneberg ၏ "Veien til Mandalay: En reise Burma til Myanmar" ဟူေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္႔ စာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႔ကို မွီျငမ္းေရးသား
ထားသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရျခင္း၏အရင္းအျမစ္
************************************
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ႔ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသားအခ်ိဳ႔၏ တိုက္တြန္းမႈေၾကာင္႔မဟုတ္ဟု ဆိုထားသည္၊ ၂ဝဝ၄-ခုႏွစ္မွစ၍ စုစည္းခဲ႔ေသာ ျမန္မာ႔စစ္ဘက္အတြင္းေရး စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအရ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္အေပၚ အလြန္အမင္း မွီခိုေနရသည္႔အေပၚ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား
အေနျဖင္႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္မိခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ အေနာက္အုပ္စုကို တံခါးဖြင္႔လိုက္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္လိုေသာ အေနာက္တိုင္းေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာ႐ွင္မ်ား၏စာရင္းပင္ ႐ွိေနသည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ တျဖည္းျဖည္း ဩဇာျမင္႔တက္လာေသာ တ႐ုတ္တို႔ကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္တို႔ ႀကိဳးစားခဲ႔ၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏွင္႔အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို သမၼတ အိုဘားမား ေကာင္းစြာ မ်က္စိက်ခဲ႔သည္၊ ျမန္မာ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အေမရိကန္အတြက္ ေရငတ္
တုန္း ေရတြင္းထဲက်သည္႔ အေျခအေနျဖစ္ခဲ႔ရာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အေမရိကန္သမၼတ
အေနျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ (၂) ႀကိမ္မွ် ျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာခဲ႔သည္အထိ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အေနာက္အုပ္စုအတြက္ ေကာင္းစြာ တံခါးဖြင္႔ႏုိင္ခဲ႔
သည္႔သေဘာ ျဖစ္သည္၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ႔သည္၊

တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ အေရးပါပံုကိုသိေသာ အေမရိကန္သည္ အစိုးရသစ္ႏွင္႔ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈအေပၚ ေက်နပ္ခဲ႔သည္ျဖစ္၍ ယခင္ စစ္အစိုးရကာလမ်ားကဲ႔သုိ႔ ဖိအားမေပးေတာ႔ ေခ်။ အေမရိကန္၏ “လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး”
ေတာင္းဆိုမႈကို အဆင္႔ ေလ်ာ႔ခ်လိုက္ကာ “ပြင္႔လင္းျမင္သာ၍ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ယံုၾကည္လက္
ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ” ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ေရးကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ႔ၿခင္းသည္ထူးၿခားမႈ႔တခုၿဖစ္ေနသည္။

ႏိုင္ငံတိုင္း အက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံၾကသည္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္၏ ေတာင္းဆိုမႈအဆင္႔ေလ်ာ႔ခ်ျခင္း သည္ ဒီမိုကေရစီကို ေဈးၿပိဳင္ေလလံျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ႏွင္႔ တူေနပါေတာ႔သည္၊ အက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔ ပတ္သက္လာ လွ်င္ ဒီမိုကေရစီသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဤသုိ႔ ခ်ေကြ်းျခင္းခံရတတ္သည္လည္း ႐ွိျပန္သည္၊ သင္ခန္းစာ ရယူရန္ ေကာင္းလွသည္။
ၾကားခံလား၊ ထ႐ိုဂ်န္လား

မူလစာေရးဆရာ ႐ြန္နီဘာ႔ဂ္က ေနာ္ေဝႏိုင္ငံကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္၊ ေနာ္ေဝအေနျဖင္႔ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္႐ွားမႈအေပၚ ေထာက္ခံေျပာဆို ဖိအားေပးေနရာမွ (ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး) သို့ ေထာက္ခံသူအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ႔သည္ဟု ေရးထားသည္။ ဤသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားရျခင္းမွာ အေမရိကန္၏ အႀကံေပးမႈအရဟုလည္း ဆိုထားသည္၊

ထိုအျမင္ကို လက္ေတြ႔က်ေသာအျမင္အျဖစ္ ယူဆသည္ဟု ဆိုသည္၊ ကြန္ဂရက္က ျပ|ာန္းထားသည္႔ ဥပေဒအခ်ိဳ႔ေၾကာင္႔ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံ၍မရေသာေၾကာင္႔ ဥပေဒ လက္တစ္လံုးၾကား ေနာ္ေဝကို ၾကားခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အလားတူစြာပင္ ဥေရာပသမဂၢမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင္႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံရန္ အခက္အခဲမ်ား ႐ွိခဲ႔သည္၊

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသည္ အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ-မဟုတ္၊ အေမရိကန္ႏွင္႔ ဥေရာပကာကြယ္ေရး မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္သည္႔ NATO အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သျဖင္႔ စိတ္လည္းခ်ရ၊ ဥပေဒႏွင္႔လည္း လြတ္ကင္းသည္ျဖစ္၍ ျမန္မာႏွင္႔ အေနာက္အုပ္စုဆက္ဆံေရး ေပါင္းကူးအတြက္ ေနာ္ေဝသည္ ၾကားပြဲစားေကာင္း ျဖစ္ခဲ႔ပါေတာ႔သည္၊ သုိ႔ဆိုလွ်င္ ေနာ္ေဝသည္ ဒီမိုကေရစီကို ေရာင္းကုန္အျဖစ္ ေလလံတင္မႈအတြက္ ထ႐ိုဂ်န္ ျဖစ္ခဲ႔ၿပီ
လား၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာရေတာ႔သည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္
ေလသံေျပာင္းရန္ ဝန္မေလးတတ္သလို၊ စကားလံုးမ်ားေျပာင္းလဲရန္အတြက္လည္း တံု႔ဆိုင္းမႈ မ႐ွိတတ္ၾကေခ်။ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဒီမိုကေရစီကို (ငရမန္ကန္း) လက္တြင္လည္း ထားရစ္ႏိုင္ခဲ႔ၾက၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ အေနာက္အုပ္စု ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား႐ွိခဲ႔လွ်င္ တ႐ုတ္ကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္မည္႔အျပင္ အခြင္႔အေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားလည္း ရ႐ွိမည္ကို သူတို႔ ေကာင္းစြာသိ႐ွိ တြက္ခ်က္ႏိုင္ခဲ႔ပါ သည္။ သာမန္အက်ိဳးစီးပြားမွ်သာမဟုတ္ဘဲ မဟာဗ်ဴဟာအဆင္႔ အက်ိဳးစီးပြား
အထိ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ခြင္႔ ႐ွိေနပါ သည္။ လူ႔အခြင္႔အေရးလႈပ္႐ွားသူတစ္ဦး၏ မွတ္ခ်က္စကားက ျမင္ကြင္းကို ထင္႐ွားစြာ ျမင္ႏိုင္ေစပါသည္။ ထို လူ႔အခြင္႔အေရးလႈပ္႐ွားသူက … ေနာ္ေဝ၏ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲျဖစ္
ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖိအားေပး ျခင္းထက္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈျပဳေရးသုိ႔ မဟာဗ်ဴဟာ ေျပာင္းလဲသြား
ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဤအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဘက္ အေလးထားခဲ႔ၿပီး၊ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင္႔ လမ္းခြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ႔သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင္႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင္႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ေပးႏိုင္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေနာ္ေဝက ေပးခဲ႔သည္။ ငါးစိမ္းျမင္သည္႔ တစ္ခဏ ငါးကင္ကို ပစ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အက်ိဳးလို၍ ေညာင္ေရသြန္းခဲ႔ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္၊ ႐ွမ္းႀကိဳက္ေတာ႔ ႏြားေခ်ာသည္႔သေဘာျဖင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ဒီမိုကေရစီ ေခ်ာင္ထိုးခံလိုက္ရေတာ႔သည္၊ လူ႔အခြင္႔အေရး လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္သူက “သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံေတြကို ေကာင္းေကာင္း သစၥာေဖာက္သြားတယ္” ဟုပင္ ဆိုခဲ႔သည္အထိ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ အမွန္တကယ္ေတာ႔ (လူ႔အခြင္႔အေရး) (ဒီမိုကေရစီ) ကို ေထာက္ခံျခင္းသည္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအေပၚ အေျခခံခဲ႔ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုလူ႔အခြင္႔အေရး၊ ဒီမိုကေရစီကို ပစ္ပယ္ျခင္းသည္လည္း ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားေပၚ အေျခခံခဲ႔ျခင္း ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္ကို ကြဲျပားစြာ သိထားၾကရန္လိုအပ္သည္ဟု ျမင္ပါသည္၊ ေနာ္ေဝအေနၿဖင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ေသာ DVB ကိုလည္းခ်က္ၿခင္းေငြေၾကး ေထာက္ပံ႔မႈ႔ရပ္ဆိုင္းခဲ႔ၿခင္းကိုၿမင္ေအာင္ ၾကည္႔ႏိုင္လွ်င္ဇာတ္လမ္းတခုလံုး၏ဇာတ္ၫႊန္းကိုၿခံဳငံုမိရန္မ်ားစြာခဲယဥ္းလွမည္မဟုတ္ေခ်။

ေလလံတန္ဖိုး
**************

ေနာ္ေဝသည္ ၎၏ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္မူဝါဒကို အျဖဴမွအမည္း သို႔တိုိ္င္ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္၊ ထုိ႔အတြက္လည္း ေနာ္ေဝ၏ Telenor တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီသည္ အက်ိဳး အျမတ္ ႀကီးမားေသာ ကန္ထရုိက္တစ္ခုကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွရရွိခဲ့သည္ဟု မူရင္းစာေရးဆရာက ေထာက္ျပ
ထား သည္၊ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားသာရခဲ့သည္-မဟုတ္၊ ျမန္မာႏုိ္္င္ငံႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈႏွင့္ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အေရးပါသည့္ေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္မွ ေနာ္ေဝသံ
အမတ္ႀကီး Katja Norgaard အေနျဖင့္လည္း တယ္လီေနာကုမၸဏီတြင္ လစာအလြန္ေကာင္းေသာ အဆင့္ျမင့္ရာထူးကို ရရွိသြား ခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္ထားသည္။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကသူမ်ားကို …

“တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ကန္ထရုိက္ရေအာင္ မယူဘူးဆိုရင္ တရုတ္ေတြ လုပ္သြားမွာေပါ့” ဟု ျပန္၍ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ျမန္မာကို ေကာင္းစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏုိင္ရန္ ၾကားပြဲစားျပဳခဲ့ေသာ ေနာ္ေဝ အေနျဖင့္ အက်ိဳး အျမတ္အျဖစ္ တယ္လီေနာကုမၸဏီ ကန္ထရုိက္ရခဲ့သည့္အျပင္ ေနာ္ေဝ၏ ႏုိ္င္ငံျခားေရးမူဝါဒ တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟူေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။

ေနာ္ေဝအေျခစုိက္ ျမန္မာ့အသံျဖင့္ လႊင့္ထုတ္ခဲ့ေသာ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး အသံလႊင့္္ဌာနကိုလည္း ဆက္လက္တည္ရွိခြင့္ မျပဳေတာ့ေခ်၊ ထိုလူႀကိဳက္မ်ားေသာ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး အသံလႊင့္ဌာနကိုသာ ပိတ္သိ္မ္း လုိက္သည္မဟုတ္၊ ေနာ္ေဝအေျခစုိက္ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈကလည္း တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး ထိုသူမ်ားမွာ ေနာ္ေဝ အစုိးရ၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ား မရႏုိ္င္ခဲ့ၾကေတာ့ေခ်။

မူရင္းစာေရးဆရာ၏ သံုးသပ္ခ်က္က စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းသလို အျဖစ္မွန္ကိုလည္း ေတြ႔သြားဟန္ရွိ သည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းရန္ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္း၍ တုိးတက္မႈရွိလာခဲ့ မည္ဟုဆိုလွ်င္ ထိုရလဒ္သည္ ျမန္မာတို႔၏ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာ
aသာရလဒ္သာ ျဖစ္သည္”

“ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိ္ုးႏုိ္င္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲေနၾကေသာ ေနာ္ေဝႏွင့္ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္ မ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္မႈရၾကသည္ မဟုတ္ပါ”

“ျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျမန္မာအေၾကာင္း အနည္းငယ္မွ်သာ နားလည္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ထုိျပင္ပ မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စစ္တုရင္၏ နယ္ရုပ္ကေလးမွ်သာ ျဖစ္သည္”

ကုိယ္ႀကိဳးစားမွ ကိုယ္ရပါသည္
******************************

ႏုိ္င္ငံတိုင္းသည္ ကိုယ့့္အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပးၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ား အျမင္ေကာင္းရန္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို သံုးလာခဲ့ၾကသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ခုတည္းသာ-မဟုတ္၊ ေရွးေရွးက ႏုိင္ငံမ်ားစြာကို သံုးစြဲခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္၊ ယေန႔ ေရနံထြက္ေသာ အေရွ႔ အလယ္ပုိင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံတုိင္း က်ရႈံးႏုိ္င္ငံ Failed States မ်ားအျဖစ္ ေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ႏုိင္ သည္၊ အီဂ်စ္တြင္ မူဘာရတ္ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ဒီမုိကေရစီနည္းျဖင့္ တက္လာေသာ သမၼတေမာ္စီသည္ အေမရိကန္ လက္မခံႏုိင္ေသာ Muslim Brotherhood မွျဖစ္သျဖင့္ အေမရိကန္တြင္ သင္တန္းတက္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စီစီက အာဏာသိမ္းခဲ့သည္၊ ဤအာဏာသိမ္းမႈတြင္ အေမရိကန္က (ဒီမုိကေရစီကို ထိန္းသိမ္းျခင္းပါ) ဟု ဆိုခဲ့ သည္၊

ႏုိင္ငံတကာ၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအေျခခံမႈ မူဝါဒကို ျမန္မာတို႔ ေကာင္းစြာ သိရွိသေဘာေပါက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ ျပည္တြင္းအားသည္ ျပည္တြင္းမွာသာရွိၿပီး အခ်င္းခ်င္း မစည္းရုံးၾကလွ်င္ သူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားကို ျဖည့္ဆည္းေပးၾကသူမ်ား၊ အသံုးခ်ခံသူမ်ား ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္၊

သူတို႔အတြက္ ဒီမုိကေရစီသည္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးသည္လည္းေကာင္း၊ တစ္သမတ္ သေဘာရွိသည္ မဟုတ္ၾကပါ၊ သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္ခဲ့လွ်င္ ဒီမုိကေရစီသည္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္ အေရးသည္လည္းေကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေလလံပြဲ၏ ၾကမ္းခင္းေဈးမွ်
ေလာက္ႏွင့္ပင္ ေရာင္းခ်တတ္သည့္မ်ား ရွိသည္ကို ျမန္မာတို႔ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ႏုိင္
ရန္ ျဖစ္ပါသည္၊

ေနဇင္လတ္

0 comments:

Followers