ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ "မဂၤလာေစ်း ျပန္္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအမံမ်ား" ခ်မွတ္ လမ္းညႊန္

Jan 11, 2016





ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ မီးေလာင္ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရသည့္ မဂၤလာေစ်းအေဆာက္အဦအား ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ (ယေန႔) သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ျပီး မဂၤလာေစ်း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ေရွးဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား မဂၤလာေစ်း ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ မီးေလာင္ ပ်က္စီးမႈႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား ကို ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တင္ျပခဲ့ၾကျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လိုအပ္သည့္ လမ္းညႊန္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။


၄င္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီး တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ မီးေလာင္ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရသည့္ မဂၤလာေစ်းမွ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား
အား ေတြ႕ဆုံျပီး စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေရး အားေပးစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။


၄င္းေနာက္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံႏႈတ္ဆက္ျပီး ၄င္းတို႕၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ "မဂၤလာေစ်း ျပန္္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအမံမ်ား" ကို အသိေပး ေျပာၾကးခဲ့သည္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လမ္းညႊန္ခ်မွတ္ေပးသည့္ "မဂၤလာေစ်း ျပန္္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအမံမ်ား" မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-


(၁) ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအတြက္ ယာယီေစ်းအား တတ္ႏိုင္သမွ် စုစုစည္းစည္း ျဖစ္ေစေရး၊ သပ္ရပ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာျပီး ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊


(၂) မီးေလာင္ဆုံးရႈံးသြားသည့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအတြက္ စည္ပင္ဘဏ္မွ သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းေပးရန္၊


(၃) ယာယီေစ်းသို႕ ဆိုင္ခန္းေရႊ႕ေျပာင္းစရိတ္ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းခ်င္းအလိုက္ သင့္ေတာ္သည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊


(၄) ေစ်းအေဆာက္အဦသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ မီးေဘး အပါအင္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ၾကဳိတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ တည္ေဆာက္မႈျဖစ္ေစေရး၊ ေရရွည္အားျဖင့္ အဆင့္မီ အဆင့္ျမင့္
ေစ်းသစ္ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပိသုကာ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦပုံစံမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ားအသင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊


(၅) လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈ၊ ဓါတ္အားၾကဳိးမ်ား ျဖန္႔ခြဲတပ္ဆင္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဘးကင္း လုံျခဳံေစေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ညွိႏႈိင္း၍ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ား ျပည့္မီေစေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားရန္။


Myanmar President Office






0 comments:

Followers