ေမးခြန္းေဟာင္း ေမးခြန္းသစ္

Jan 31, 2016
လႊတ္ေတာ္သစ္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္၊ ဒုဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး မန္းဘခိုင္၏ ေျမး မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ဥကၠဌ၊ ဦးေအးသာေအာင္က ဒုုဥကၠဌ။ လႊတ္ေတာ္ထိပ္ဆုံးေလးေနရာ တိုင္းရင္းသားေလးမ်ိဳး၊ ပါတီသုံးပါတီ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေနရာတစ္ေနရာမ ွ် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မယူသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ မထိုင္ေတာ့ဟု ေလာေလာဆယ္ နားလည္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းေပၚလာရသည္။


သူ၏ ေျခလွမ္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ဦးတည္ေနသလား။ ေနာက္တစ္လမ္းက အစိုးရအဖြဲ႔လည္း မ၀င္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း မေနပဲ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္သာ ဆက္ေနမည္လား။


လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လ်င္မူ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ၀င္ေရာက္ျခယ္လွယ္မရႏိုင္။ conflict of interests ေခၚ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ပတိပကၡျဖစ္မည္။ ယေန႔အေျခခံဥပေဒကို ၾကိဳက္ေသာ္ရွိ၊ မၾကိဳက္ေသာ္ရွိ ယင္းသည္လက္ရွိတည္ဆဲျဖစ္ရာ ထိုအေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ေနသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနမည္နည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာမလားဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ ယေန႔ထက္တိုင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ “ယေန႔မွစ၍ ငါးႏွစ္အတြင္းတြင္ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္လာႏုုိင္ပါသည္” ဟုုသာ ေျဖရမည္ ျဖစ္သည္။


ပုဒ္မ၅၉ (စ) ကို ဆိုင္းငံ့ထားမည္လားဟူေသာ ေမးခြန္းသည္လည္း လြန္စြာေခတ္စားသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ျခင္းကို အားမေပးပါ။ ၾကဳံသလိုျဖစ္သလို လုပ္သည့္သေဘာေဆာင္သည္၊ ၾကား၍ သိပ္မေကာင္းပါ။ ေနာင္လာေနာက္သားတို႔အတြက္ တလြဲအစဥ္အလာျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္သည္။ တတ္ႏိုင္လ်င္ တစ္ခါတည္းသာ ျပင္လိုက္ေစလိုသည္။


အရည္အခ်င္းျမင့္ သမၼတ


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္လာႏိုင္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ႏိုုင္ေသးလ်င္ တက္လာမည့္ သမၼတသည္ အသက္အားျဖင့္၊ ၀ါအားျဖင့္၊ ပညာအေျမာ္အျမင္အားျဖင့္ လူရိုေသရွင္ရိုေသျဖစ္ရန္လိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတအထက္က ေနမည္ ေျပာထားသည့္အတြက္ ထိုသမၼတသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါပဲလည္း အစိုးအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ စားပြဲထိပ္ဆုံးက ထိုင္ရမည့္သူျဖစ္ရာ တပ္ဖက္၊ တိုင္းရင္းသားဖက္ကေလးစားသလို NLD တြင္းက ေလးစားသူလည္း ျဖစ္ရမည္။ NLD တင္ေသာ အစုုိးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ႏိုုင္ကိုင္ႏိုုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္သည့္အတြက္ သမၼတသည္ ထိပ္တြင္ ထိုင္ရန္ ထိုသူမ်ားေလးစားရန္လိုသည္။ အဂၤလိပ္စကားလည္း အတန္အသင့္ေျပာႏိုင္ရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္သည့္အခါတြင္ တစ္ဘက္အစိုးရမ်ားက ေလးစားမည္ျဖစ္သည္။ ရုပ္ေသးသမၼတဟု အမ်ားက ထင္ၾကမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းျမင့္မွရမည္။


ထိုသမၼတသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ (မျမဲေသာတရားအရ ဘာမဆို ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အသက္၇၀ေက်ာ္ျပီ) ဆက္လက္တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့လ်င္ သူ႔ဘာသာ ႏိုင္ငံကိုအုုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ၊ NLD ၏ ယုံၾကည္မႈ ျပည္သူ၏ ယုံၾကည္မႈ တပ္မေတာ္၏ ယုံၾကည္မႈကို ရႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္လ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအက်ပ္အတည္း leadership crisis ၾကဳံေတြ႔ရမည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သူမရွိလ်င္ပင္ သမၼတကို NLD ပါတီ၀င္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဆက္လက္သစၥာခံေအာင္ တနည္းနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားမွ ရမည္။ သူရွိေနစဥ္တြင္ သမၼတကို ေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူမရွိခ်ိန္တြင္ သမၼတကို ဆက္လက္ေထာက္ခံမည္လား။ ပါတီတြင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆက္ခံေရး leadership succession ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္မထားလ်င္ leadership crisis ပါတီတြင္းမွာေရာ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ပါ ေပၚမည္ျဖစ္သည္။


cabinet post


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ၀င္ထိုင္မည္ဆိုပါက ၀န္ၾကီးရာထူး cabinet post တစ္ခု ယူထားရန္လိုသည္။ လီကြမ္ယုယူခဲ့သည့္ ၀ါရင့္၀န္ၾကီး Senior Minister၊ သုခမိန္၀န္ၾကီး Minister Mentor ေနရာမ်ားယူထားလ်င္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္း ၀င္ထိုင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လ်င္ ပါတီအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ၀င္မပါရဆိုသည့္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မကို သတိထားသင့္သည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ထိုပုဒ္မေၾကာင့္ USDP ႏွင့္ေ၀းေ၀းေနခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ထိုင္ပါက co-chair သေဘာျဖင့္ ပူးတြဲသဘာပတိေနရာတြင္ထားမည္လား။ သမၼတသည္ တစ္ခုခုဆုံးျဖတ္မည္ဆိုလ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေနရမည္လား။ ထိုုသို႔ေသာ အေသးစိတ္မ်ား technical details သည္ အထူးစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။


အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီသည္ အေရးၾကီးသည္။ ထိုေကာင္စီတြင္ ၀င္ထိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ သမၼတ၊ ဒုသမၼတႏွစ္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွစ္ဦး၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးတို႔သာရွိရာ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး သုံးေနရာမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုသမၼတႏွင့္ သမၼတေနရာမ်ား မရလ်င္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား ေပၚျပီးျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေနရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ယူမွသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ၀င္ထိုင္ခြင့္ရွိမည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးတစ္ခုတည္းဆိုလ်င္ ဂုဏ္ငယ္မည္ထင္လ်င္ သုခမိန္၀န္ၾကီး၊ အၾကံေပး၀န္ၾကီးႏွင့္ တြဲႏိုင္သည္။


သို႔ေသာ္ ၀န္ၾကီးဆိုလ်င္ ပါတီကိစၥမ်ား မေဆာင္ရြက္ရဟူေသာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျငိႏိုုင္သည့္အတြက္ National Advisor “အမ်ိဳးသားအၾကံေပး” ဟူေသာ ေနရာတစ္ခုဖန္တီးလ်င္ ရမည္လား။ တဖန္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီကို အလ်ဥ္း၀င္မထိုင္ေတာ့လ်င္ ၀န္ၾကီးေနရာယူရန္မလိုေတာ့။ ၀င္ထိုင္လိုလ်င္လည္း National Advisor က ၀င္ထိုင္၍ ရႏိုင္ေကာင္းသည္။


ေနရာဌာနသုံးခု


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနရာဌာနသုံးခုကို မ်က္ျခည္မျပတ္စီမံရမည္။ လႊတ္ေတာ္၊ ပါတီႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔။ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ တစ္ဦးစီ၊ ေပါင္းႏွစ္ဦး။ ပါတီတြင္းတြင္ ယုံၾကည္ရသူ အနည္းဆုံးတစ္ဦး။ သမၼတအျဖစ္ တစ္ဦးတို႔ကို စဥ္းစားရမည္။ ယခု စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ရာပင္ ေလးဦးကုန္သြားျပီ။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ NLD တြင္းတြင္ အသက္အရြယ္အရ၊ လူေလးစားမႈအရ၊ ပညာအရ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယုုံၾကည္မႈ စေသာ စံတို႔ျဖင့္ တိုက္စစ္လိုက္လ်င္ လူမ်ားမ်ားမရွိ။ အေတာ္ဂရုတစိုက္ေရြးရမည့္သေဘာ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်င္လည္ဖူးသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီးျပီျဖစ္သျဖင့္ အေတြ႔အၾကဳံရွိေနျပီ။ တစ္ခ်က္သာရွိသည္။ ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ ျပင္ပမွ လူသစ္မ်ားစြာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသစ္အေဟာင္း သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ စီမံရန္ ရွိေနသည္။ လႊတ္ေတာ္မွာမူ ေကာ္မတီမ်ားသည္ အဓိကျဖစ္သျဖင့္ ေကာ္မတီဆယ္ခုရွိလ်င္ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႈးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ ေကာင္းေကာင္းႏွစ္ေယာက္၊ ေလးဦးရွိလ်င္ ေကာ္မတီဆယ္ခု ေလးဆယ္ဦးဆိုလ်င္ ရျပီ။ ေကာ္မတီ၁၅ခုထားလ်င္ ၄ႏွင့္ေျမွာက္ ၆၀။ မိမိပါတီမွ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားမွ အမတ္မ်ားႏွင့္ ထိုေကာ္မတီမ်ားကို ေခါင္းေခါက္ျဖည့္ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ကို စိတ္ခ်ထားႏိုင္သည္။ ယခုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမလုပ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုိယ္တိုင္သမၼတလုပ္ခ်င္သည္ဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို သမၼတလုပ္ရရ၊ မရရ အာရုံစိုက္ေပမည္။


အစိုးရသစ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ သမၼတႏွင့္ ၀န္ၾကီးမ်ားကို ျပည္သူအမ်ား စိတ္၀င္စားေနၾက၊ နီးစပ္သူတို႔ မီဒီယာတို႔က ေဟာကိန္းထုတ္ေနၾကသည္မွာ သမၼတ၊ ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္တကြေသာ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ကို စိတ္အထူး၀င္စားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စိတ္၀င္စားျခင္းသည္ အားကိုးလိုျခင္းျဖစ္ရာေကာင္းသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အားကိုးသေလာက္ မွန္းခ်က္မကိုက္လ်င္ ဖိအားမ်ားစြာတက္လာႏိုင္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ယခင္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေထာက္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း non-partisan၊ meritocratic government ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္အစိုးရအဖြဲ႔သာ တင္ႏိုင္လ်င္ NLD အမ်ားစု လႊမ္းမိုးမည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းညိွႏိုင္မည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနရာတိုင္းတြင္ ၀င္ပါႏိုုင္ပါ့မလား၊ micro-manage လုပ္မွာလားဟူေသာ ေမးခြန္းသည္လည္း အသုုိင္းအ၀ိုင္းအခ်ိဳ႔တြင္ ေခတ္စားသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ ၀င္ပါရသည္မွာ အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အၾကား စြမ္းရည္ကြာဟလ်င္ ပါတတ္သလို ေခါင္းေဆာင္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဟန္ပန္ႏွင့္လည္း ဆိုင္သည္။ ပါတီတြင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ micro-manage လုပ္ႏိုုင္ခ်င္လုပ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်ယ္ေျပာရႈပ္ေထြးလွေသာ တစ္ႏုုိင္ငံလုံးကို စီမံရာတြင္ micro-manage လုုပ္မရႏိုုင္ပါ။


ေမးခြန္းသစ္မ်ား၊ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ အေျဖေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ဟု
ေမ ွ်ာ္လင့္ပါသည္။


ေဇယ်သူ
30.1.2016, The Voice

0 comments:

Followers