ဆိတ္ႏွင့္ေခြး

Mar 31, 2016


တစ္ေန႔သ၌ ဝိေဒဟရာဇ္မင္းႀကီးသည္ နံနက္စာ ပြဲေတာ္တည္၏။ ထို႔ေနာက္ နန္းေတာ္ေဆာင္၌ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ျပတင္းေပါက္၌ ေခတၱရပ္ကာ အျပင္ဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။ ထိုအခါ ဆိတ္ႏွင့္ေခြးတို႔ သင့္ျမတ္စြာ အေဆြ ခင္ပြန္းဖြဲ႔ေနၾကသည္ကို အ့ံဖြယ္ ျမင္ေတြ႔ရသည္။

စင္စစ္ ဆိတ္ႏွင့္ေခြးတို႔သည္ မသင့္ျမတ္ၾက။ ရန္ဘက္ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ေန႔သ၌ ဆိတ္သည္ ဆင္တင္းကုပ္သို႔ သြား၍ ဆင္စာျမက္ကို စားသည္။ ဆင္ထိန္းသိသေသာအခါ ရိုက္လႊတ္လိုက္သည္။ ဆိတ္သည္ ေျပးခဲ့ၿပီး မင္းႀကီး၏ အိမ္ေတာ္နံရံကို မွီ၍ အိပ္ေနသည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ေခြးသည္လည္း စားေတာ္ကဲအလစ္တြင္ စားဖိုအိမ္သို႔ဝင္ကာ အမဲဟင္းကို ခိုးစားသည္။ စားေတာ္ကဲ သိေသာအခါ ေခြးကို ရိုက္လႊတ္သည္။ ေခြးလည္း ထြက္ေျပးလာရာ ဆိတ္ေနေသာေနရာသို႔ ေရာက္လာသည္။ ဤတြင္ အခ်င္းခ်င္းစကားဆိုရာမွ အက်ိဳးအေၾကာင္း သိသြားသည္။ ထိုအခါ ဆိတ္၏ အႀကံေပးခ်က္အရ ေခြးသည္ ဆင္တင္းကုပ္သို႔ သြား၏။ ေခြးသည္ ျမက္စားတတ္သူမဟုတ္သျဖင့္ ဆင္ထိန္းက ေဘးမဲ့ေပးထားသည္။ ဤတြင္ ေခြးက အလစ္တြင္ ဆင္စာျမက္ကို ခ်ီယူလာၿပီး ဆိတ္ကိုေပးသည္။ အလားတူပင္ ဆိတ္ကလည္း စားဖိုအိမ္သို႔ သြားသည္။ ဆိတ္သည္ အမဲဟင္း စားတတ္သူ မဟုတ္သျဖင့္ စားေတာ္ကဲက ေဘးမဲ့ ေပးထားျပန္သည္။ ဤတြင္ ဆိတ္သည္ အလစ္၌ အမဲဟင္းကို ခိုးယူလာၿပီး ေခြးကိုေပးသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဆိတ္ကလည္း ျမက္ကိုစားရသည္။ ေခြးကလည္း အမဲဟင္းကို စားရသည္။ သို႔ျဖင့္ သူတို႔ႏွစ္ေကာင္သည္ အေဆြခင္ပြန္း ျဖစ္ေနၾကေလသည္။

ထိုအေၾကာင္းကို မင္းႀကီးမသိ။ ဆိတ္ႏွင့္ေခြးတို႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ေနၾကသည္ကို အံ့မဆံုးျဖစ္ေနသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ျပႆနာလုပ္ၿပီး ပညာရွိမ်ားကို ေမးအံ့ဟု ႀကံစည္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ညီလာခံတြင္-

"သုခမိန္တို႔၊ ဤေလာက၌ မည္သည့္အခါကမွ် အေဆြခင္ပြန္း အျဖစ္ မေပါင္းသင္းဖူးေသာ ရန္ဘက္ သတၱဝါ ႏွစ္ဦးသည္ ယခုအခါ အေဆြခင္ပြန္း ဖြဲ႔ေနၾကသည္။ အေၾကာင္းရင္းကို ငါသိခ်င္သည္။ ယေန႔ နံနက္စာ စားၿပီးခ်ိန္၌ ေျဖၾကားရမည္။ မေျဖႏိုင္လွ်င္ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္မည္" ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။

သိန္း၊ ေဒဝိန္း၊ ကာမိန္း၊ ပကၠဳသ္ တည္းဟူေသာ သုခမိန္ႀကီး ၄-ေယာက္မွာ မည္သုိ႔မွ် မေျဖႏိုင္။ အခက္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကသည္။ မေဟာသဓာသုခမိန္မူ တစ္ရက္ေလာက္ အခ်ိန္ရလွ်င္ အေျဖမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စရာရွိသည္ဟု ေတြးၿပီးလွ်င္ သိန္းအမတ္လည္း မေဟာသဓာ၏ အလိုကိုသိသျဖင့္-
"အရွင္မင္းႀကီး၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ စဥ္းစားၿပီးမွ ေျဖဆိုပါမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ၁-ရက္မွ် အခ်ိန္ေပးေတာ္မူပါ" ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

မင္းႀကီးက "ေကာင္းၿပီ။ ငါ ၁-ရက္ အခ်ိန္ေပးမည္။ စဥ္းစားၿပီးမွ ေျဖဆိုၾက။ မေျဖႏိုင္လွ်င္ သင္တို႔ကို တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္မည္" ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။

သုခမိန္း ၅-ေယာက္တို႔သည္လည္း မင္းႀကီးေရွ႕မွ ျပန္လာၾကသည္။ မေဟာသဓာသည္ အိမ္သို႔မျပန္ေသး။ ဥဒုမၺရေဒဝီမိဖုရားႀကီးထံသို႔ သြား၍ ယမန္ေန႔က မင္းႀကီးဘယ္အရပ္၌ ေနသည္ကို စံုစမ္း၏။ မိဖုရားက- "မင္းႀကီးသည္ ယမန္ေန႔က နန္းေတာ္အေဆာင္၌ စႀကႍေလွ်ာက္ရင္း ျပတင္းေပါက္၌ အခ်ိန္တန္ၾကာစြာ ရပ္ေနသည္" ဟု ဆို၏။ မေဟာသဓာလည္း ထိုျပတင္းေပါက္သို႔ သြား၍ စံုစမ္းၾကည့္ရႈ၏။ ထိုအခါ ဆိတ္ႏွင့္ေခြးတို႔ အေဆြခင္ပြန္း ဖြ႔ဲ၍ ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္သြားသည္။ မင္းႀကီးသည္ ဤဆိတ္ႏွင့္ေခြးတို႔ကို ျမင္သျဖင့္ ျပႆနာျပဳလုပ္၍ ေမးေၾကာင္း အတပ္သိသြားသည္။ စိတ္လက္ၾကည္သာစြာျဖင့္ အိမ္သို႔ ျပန္ခဲ့သည္။

ပကၠဳသ္အမတ္၊ ကာမိန္းအမတ္၊ ေဒဝိန္းအမတ္တို႔မူ မည္သို႔မွ် မႀကံတတ္သျဖင့္ သိန္းအမတ္ႀကီးအိမ္သို႔ သြားၾကသည္။ အႀကံေတာင္းၾကသည္။ သိန္းအမတ္ႀကီးလည္း မတတ္ႏိုင္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မေဟာသဓာသည္ သူတို႔ထက္ အသိဉာဏ္က်ယ္သူ ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ အားကိုးတႀကီးျဖင့္ မေဟာသဓာထံ သြားၾကေလသည္။

မေဟာသဓာလည္း ပညာရွိရံုမက သေဘာထားႀကီး၍ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္သူ ျဖစ္သည္။ 'ဤသူတို႔ကို ငါမကယ္ပါက ၄-ေယာက္လံုးပင္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ခံရေတာ့မည္။ သူတို႔မရွိပါက ငါသည္ မင္းႀကီး၏ ခ်ီးေျမွာက္ ပူေဇာ္မႈကို ပိုမိုခံရမည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသူ ၄-ေယာက္မွာ ပ်က္စီးရွာေတာ့မည္။ သူတို႔မပ်က္စီးရေလေအာင္ ငါ ကူမေတာ့မည္' ဟု ဆိုကာ အေျဖျဖစ္ရံု တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ သင္ၾကားေပးလိုက္သည္။

ေနာက္တစ္ေန႔ ညီလာခံတြင္ မင္းႀကီးကေမးေသာအခါ သိန္းအမတ္က "အရွင္မင္းႀကီး၊ လူတို႔သည္ ဆိတ္၏ အသားကို ႏွစ္သက္စြာ စားၾကသည္။ ေခြး၏ အသားကိုကား မစားၾကပါ။ ယင္းသို႔ အသားခ်င္း မတူၾကပါလ်က္ ဆိတ္ႏွင့္ေခြးတို႔သည္ အေဆြခင္ပြန္း ဖြဲ႔ၾကသည္ျဖစ္ရာ၏" ဟု ေျဖဆိုသည္။

ပကၠဳသ္အမတ္က "အရွင္မင္းႀကီး၊ လူတို႔သည္ ဆိတ္၏အေရကို ျမင္းကုန္းႏွီးလုပ္ၾက၏။ ေခြး၏ အေရကိုကား ျမင္းကုန္းႏွီးမလုပ္ၾကပါ။ ယင္းသို႔ အေရျခင္း မတူၾကပါလ်က္ ဆိတ္ႏွင့္ေခြးတို႔ အေဆြခင္ပြန္း ဖြဲ႔သည္ျဖစ္ရာ၏" ဟု ေျဖဆို၏။

ကာမိန္းအမတ္က "အရွင္မင္းႀကီး၊ ဆိတ္သည္ ေကာက္လိမ္ေသာ ဦးခ်ိဳရွိ၏။ ေခြးကား ဦးခ်ိဳမရွိပါ။ ထို႔ျပင္ ဆိတ္သည္ ျမက္ကိုသာစား၏။ ေခြးကား အသားကို စားပါသည္။ ယင္းသို႔ မတူပါလ်က္ ဆိတ္ႏွင့္ေခြးတို႔ အေဆြခင္ပြန္း ဖြဲ႔သည္ျဖစ္ရာ၏" ဟု ေျဖဆိုသည္။

ေဒဝိန္းအမတ္က "အရွင္မင္းႀကီး၊ ဆိတ္သည္ ျမက္သစ္ရြက္ကို စား၏။ သူတစ္ပါးကို ဖမ္းယူ၍ မစား။ ေခြးကား ျမက္သစ္ရြက္ကို မစား။ ယုန္၊ ေၾကာင္စသည္တို႔ကို ဖမ္း၍စားတတ္၏။ ယင္းသို႔ မတူပါလ်က္ ဆိတ္ႏွင့္ေခြးတို႔သည္ အေဆြခင္ပြန္း ဖြဲ႔ၾကသည္ ျဖစ္ရာ၏" ဟု ေျဖဆိုေလသည္။

သုခမိန္ ၄-ေယာက္တို႔သည္ မေဟာသဓာ ႏႈတ္တိုက္သင္ေပးလိုက္သည့္အတိုင္း ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္တင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အနက္ အဓိပၸာယ္ကိုကား မသိၾကေခ်။ သို႔ရာတြင္ မင္းႀကီးကမူ သုခမိန္တို႔သည္ အနက္အဓိပၸာယ္ကို သေသာေၾကာင့္ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ထင္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ မေဟာသဓာကိုေမးရာ မေဟာသဓာက "အရွင္မင္းႀကီး၊ ဆိတ္သည္ ေခြးအတြက္ စဖိုအိမ္မွ အမဲကို အမွတ္မဲ့ ယူေဆာင္ေပးသည္။ ေခြးကလည္း ဆိတ္အတြက္ ဆင္တင္းကုပ္မွ ျမက္ကို အမွတ္မဲ့ ယူေဆာင္ေပးသည္။ ဤသို႔ ဆိတ္ႏွင့္ေခြး အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးအစာ တစ္ဦး ယူေဆာင္ေပးကာ အေဆြခင္ပြန္း ဖြဲ႔ၾကသည္ကို မင္းႀကီး ျမင္ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ရာသည္" ဟု ေလွ်ာက္၏။

မင္းႀကီးလည္း အလြန္ႏွစ္သက္ရသျဖင့္ သုခမိန္ ၅-ေယာက္အား အႆတိုရ္ျမင္းကေသာရထား တစ္စီးစီ၊ ၇ြာတစ္ရြာစီ ခ်ီးျမွင့္ေလသည္။

သုခမိန္ ၄-ေယာက္တို႔သည္ မိမိတို႔အစြမ္းျဖင့္ သိသည္မဟုတ္၊ မေဟာသဓာ သင္ေပးေသာေၾကာင့္သာ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ကို ဥဒုမၺရေဒဝီ သိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မင္းႀကီးက ညီတူညီမွ် ခ်ီးေျမွာက္သည္ကို မေက်နပ္။ ထိုအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားသည္။ ထိုအခါ မင္းႀကီးက ခ်ီးေျမွာက္ၿပီးျဖစ္၍ မျပင္သာၿပီ။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပႆနာအသစ္တစ္ခု ေမးၿပီး မေဟာသဓာကို ထိုက္တန္ေအာင္ ခ်ီးျမွင့္ရေတာ့မည္ဟု ဆိုေလ၏။

Credit: ေမတၱာပန္းတို႔ လန္းရာေျမ

0 comments:

Followers