ေရာၾကိတ္ ရမ္းၾကိတ္ ။ ။ Little things are telling everything

Mar 24, 2016ခု ပညာအရည္အခ်င္းမွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ ျပႆနာ တက္ေနတဲ့ ဝန္ၾကီးႏွစ္ေယာက္လံုုးရဲ႕ တံုု႔ျပန္မႈမွာေရာ၊ ေနာက္ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူကလဲ တေထရာတည္း တံုု႔ျပန္တယ္နဲ႔ တူပါတယ္ “လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုုးအျဖတ္ကိုု ခံယူၾကမည္” ဆိုုတဲ့ အယူအဆဟာ မမွန္ကန္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လိုု႔လဲ ဆိုုေတာ့ ထုုိသူႏွစ္ဦးဟာ မိမိက တင္ျပထားေသာ ပညာအရည္အခ်င္း အမွန္တကယ္ မွန္ကန္လား မမွန္ကန္လား ဆိုုတာ သက္ေသျပႏိုုင္ဖုု႔ိ တာဝန္ (ဝါ) ဝန္ထုုပ္ဝန္ပိုုး (Burden of Proof) ဟာ ထိုုသူတဦးခ်င္းမွာ ပဲ တာဝန္ရွိပါတယ္။

သည္ကိစၥရဲ႕ အႏွစ္ခ်ုဳပ္ဟာ ရွင္းရွင္းေလးပဲဗ်။ သည္လူေတြဟာ လက္မွတ္အတုု နဲ႔ အလုုပ္အကုုိင္အခြင့္အလမ္းကိုု လူေပၚလူေဇာ္ လုုပ္ျပီး ရွာေဖြတာပဲ။ ဒါကိုု သူတိုု႔ဟာ ဝန္ၾကီးေလာင္းလ်ာေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ အစိုုးရက သူတိုု႔ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီျခင္း ရွိမရွိ မွတ္ေက်ာက္တင္ျခင္းကိုု လိုုက္လုုပ္ေပးရမယ္ဆုုိျပီး ႏိုုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူကိုု လာျပီး ဝန္ထုုပ္လာဖိလိုု႔ မရဘူး။ လႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္သူကိုုယ္စားျပဳ၊ ျပည္သူဟာ အလုုပ္ရွင္၊ သည္ဝန္ၾကီးႏွစ္ေယာက္ဟာ အလုုပ္သမားေလာင္းလ်ာ၊ ထားပါေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ ဝန္ၾကီးရာထူး ဆုုိေတာ့ အလုုပ္သမားေခါင္းေပါ့။ ခင္ဗ်ား အလုုပ္သမားေခါင္း ရာထူးလာေလွ်ာက္တာ ခင္ဗ်ား အရည္အခ်င္းဟာ အလုုပ္သမား ေခါင္းရာထူးနဲ႔ ထိုုက္တန္တဲ့ အရည္အခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ (အစစ္အမွန္) ကိုု တင္ျပဖိုု႔ အလုုပ္ရွင္ဟာ ေတာင္းမွာပဲ။ အဲဒါကိုု ခင္ဗ်ားဟာ အခ်ိန္မီ မတင္ျပႏိုုင္ရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အလုုပ္ေလွ်ာက္လႊာကိုု ခင္ဗ်ားဘာသာ ခင္ဗ်ား ရုုပ္သိမ္းဖုုိ႔ပဲရွိတယ္။ ဒါကိုု ခင္ဗ်ားက လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုုးအျဖတ္ကိုု ခံပါ့မယ္ ဆိုုျပီး ကြက္ေက်ာ္ရိုုက္လိုု႔ မရဘူး။အလုုပ္ရွင္ က်ဳပ္တိုု႔မွာ မိမိတိုု႔ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကိုု တရေဟာ ကုုန္ခံလိုု႔ကာ ခင္ဗ်ားတိုု႔ကိုု ပင့္မျပီး စစ္ေဆးေနဖုုိ႔ ဘာအခ်ိန္မွ မရွိဘူး။

ေနာက္ျပီး သတိျပဳမိေစခ်င္တာက သည္ကိစၥဟာ criminal offense ရာဇဝတ္မႈ အထိပါ စြဲလုု႔ိရတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရဲ႕ စီရင္ပိုုင္ခြင့္နယ္ေျမ မွာရွိတယ္ ဆိုုတာကိုု နားလည္ေစလိုုပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတိုု႔ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘြဲ႔အတုုေတြကိုု လႊတ္ေတာ္က အမတ္ ၆၅၇ ဦးလံုုးကပဲ မဲခြဲပြဲ လုုပ္ကာ အတည္ျပဳ ေထာက္ခံျပီး ခင္ဗ်ားတိုု႔ ဝန္ၾကီး ျဖစ္လာေစဦး၊
ဒါဟာ ႏိုုင္ငံေတာ္ဆိုုင္ရာ မႈခင္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဟာ Special Investigative Task Force အထူးစံုုးစမ္းစစ္ေဆးေရး မစ္ရွင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုု ဖြဲ႔စည္းျပီး ခင္ဗ်ားတိုု႔ကိုု စစ္ေဆးကာ စြဲခ်က္တင္ခံရမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘာလိုု႔လဲ ဆိုုေတာ့ ဒါဟာ ႏိုုင္ငံေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ ရာထူးဌာနႏၲရၾကီးေတြကိုု ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ ပညာအရည္အခ်င္း အၾကီးစားအျဖစ္ ပံုုမွားရိုုက္ကာ လာညာတဲ့ ျပစ္မႈ အေသအခ်ာကိုု ေျမာက္ေနလိုု႔ ပါပဲ။

ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ဆိုုသူနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ လည္း အမ်ားျပည္သူကိုု က်ေနာ္ အကဲခတ္မိတဲ့ အခ်က္တခိ်ဳ႔ကိုု အသိေပးလိုုတာေတြ ရွိပါတယ္။ ပထမဦးဆံုုး တခ်က္က်ေနာ္ အသိေပးလိုုတာက အေမရိကန္ တကၠသိုုလ္ တခုုက ေနျပီး မာစတာဘြဲ႔ တခုုရဖိုု႔ ဆိုုတာ အနည္းေလးအားျဖင့္ credit ေပါင္း ေလးဆယ္ဝန္းက်င္ခန္႔ ျပီးေျမာက္ဖိုု႔ အနည္းေလး လုုိအပ္ပါတယ္။ ၄င္းဟာ Master ဘြဲ႔ကိုု ႏွစ္ႏွစ္လုုပ္တယ္လိုု႔ ေျပာျပီး credit ကိုု ဆယ္ခုုယူတယ္လိုု႔ ေျပာတယ္။ credit ဆယ္ခုုဆိုုတာ ပညာသင္ၾကားမႈ ၾကာေညာင္းခ်ိန္အားျဖင့္ အလြန္ဆံုုး ကုုန္လွမွ ေျခာက္လ ဝန္းက်င္သာသာပဲရွိျပီး ပညာသင္ၾကားခ်ိန္ ႏွစ္ႏွစ္ ၾကာေညာင္းတယ္ဆိုုတဲ့ သူ႔စကားနဲ႔ အရမ္းကိုု ကြာလွမ္းေနကာ ကိုုက္ညီမႈ မရွိတာကိုု ေတြ႔ရပါတယ္။ PhD ဆိုုရင္ ပံုုမွန္အားျဖင့္ credit ၅၂ ခုု ဝန္းက်င္ခန္႔ လိုုအပ္တယ္၊ အင္တာဗ်ဴးမွာ သူေသခ်ာမမွတ္မိတဲ ့ပံုုဟန္နဲ႔ ေျပာတဲ့ သူလုုပ္ခဲ့တယ္ဆိုုတဲ့ PhD credit က ၁၂ခုု၊ အဲသည္ေတာ့ တကယ္က သူဟာ အေမရိကန္ တကၠသိုုလ္တခုုရဲ႕ ပံုုမွန္ ဘဲြ႔အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္မႈမွာ ေက်ာင္းသားလုုပ္သူက ျဖည့္ဆည္းဖိုု႔ လုုိအပ္တဲ့ Credit အေရအတြက္နဲ႔ သံုုးစြဲရမယ့္ အခ်ိန္ကာလၾကာေညာင္းမႈ အတိုုင္းအတာ အခ်ိဳးအဆကိုု တကယ္အားျဖင့္ မသိဘူးေပါ့။ ဒါဟာ ဘာကိုု ျပေနသလဲဆိုုရင္ ေတာ္ေတာ္ရွင္းတယ္ဗ်၊ သူဟာ ဘာ coursework (သင္တန္းသင္ခန္းစာအလုုပ္ေတြကိုု) မွလဲ အဲသည္ အတုု တကၠသိုုလ္နဲ႔ တကယ္လုုပ္ခဲ့တာ မဟုုတ္ဘူး။ အင္တာဗ်ဴးမွာ သူ ၾကားဘူးနားဝေတြ နဲ႔ ရမ္းၾကိတ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကေန ဆက္ျပီး စူးစမ္းရင္ ေသခ်ာတာေပါ့၊ master နဲ႔ PhD တဆက္တည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားၾကီး အကုုန္ခံျပီး လုုပ္တယ္ဆိုုတာဟာလဲ ဘယ္လိုုမွကိုု မဟုုတ္ဘူး၊ အခ်ိန္ေတြ သည္ေလာက္ကုုန္ခံတဲ့သူက course work တခုုတခုုဟာ အတိုုင္းအဆ ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းတယ္၊ credit ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ ရသလဲဆိုုတာကိုု ေသခ်ာေပါက္ကိုု မွတ္မိ သိေနရမယ္ေလ။ အဲသည္ master နဲ႔ PhD ဟာ က်ေနာ္ ေရွ႕က ေျပာခဲ့သလိုု စုုေပါင္းစပ္ေပါင္း ေဒၚလာနဲ႔ ဝယ္ခဲ့တာပဲဗ်။

ေနာက္ျပီး ထိုုသူက အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာတာက ၂၀၀၀ မွာ ဥပေဒေျပာင္းသြားတယ္ (တကယ္က ၁၉၉၉ ကတည္းက ဟာဝိုုင္ယီဖက္မွာ Pacific Western က မာစတာဘြဲ႔ေတြေရာ၊ PhD ဘြဲ႔ေတြေရာ ၄င္းဘြဲ႔အားလံုုး ဘယ္ဟာမွ တရားမဝင္ေၾကာင္း အစိုုးရက ေၾကျငာပါတယ္ ။ တဖြဲ႔တည္းျဖစ္တဲ့ California ဖက္က တကၠသိုု္လ္ဟာလဲ –– ျပည္နယ္အစိုုးရေတြရဲ႕ ထက္ျမက္တက္ၾကြမႈ မတူတဲ့ အတြက္ –– သည္ဖက္က အစိုုးရက ေၾကျငာျခင္း မရွိသည့္တုုိင္ ၄င္း အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဆိုုင္တဲ့ ဘြဲ႔ေတြအားလံုုးဟာ သည္ဖက္မွာလဲ အလားတူ တရားမဝင္ဘူးလိုု႔ပဲ ယူဆရမွာ ျဖစ္တယ္) ၊ အေရးယူမႈေတြ ရွိတယ္ဆိုုတာကိုု ၄င္းက သိထားခဲ့တဲ့ အေနနဲ႔ ေျပာတယ္။ ဒါဆိုုရင္ ဒါကိုု သိရဲ႕သားနဲ႔ သူ႕ကိုုယ္သူ မသကၤာရင္ သူရတဲ့ ဘြဲ႔ဟာ တကယ္ တရားဝင္လား မဝင္လားဆိုုတာကိုု ကိုုယ့္ဟာကိုုယ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေနာက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းဖိုု႔ ဘာလိုု႔ မလုုပ္ထားတာလဲ။ ဒါဟာ တမင္ေရာၾကိတ္ဖိုု႔ ၾကိဳးစားတာပဲ ဆိုုတာ ေပၚလြင္ထင္ရွား ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး ပထမဆံုုးေန႔မွာတင္ ဘယ္သူမွ သတိမမူမိခင္ က်ေနာ္ေတြ႔တဲ့ တခ်က္ရွိေသးတယ္။ ပံုုမွာ မွ်ားနီေကာက္ကေလး ထိုုးျပ ထားတယ္။ အဲသည္ေန႔ ဦးၾကည္တိုုးတင္တဲ့ ဓာတ္ပံုုကိုု ၾကည့္ျပီး က်ေနာ္ အိပ္ငိုုက္ငိုုက္နဲ႔ပဲ စဥ္းစားေနတာ တခုုခုုေတာ့ လြဲေနျပီလိုု႔၊ ဘြဲ႔ရတဲ့ တကၠသိုုလိကိုု မေဖာ္ျပထားဘူး၊ ဘယ္ အေမရိကန္ PhD အစစ္ကမွ ေရးရိုုး ထံုုးစံမရွိတဲ့ USA လိုု႔ ပဲ ေရးထားတယ္၊ ဟုုတ္ကဲ့ မဟုုတ္လား ကိုုသိန္းေမာင္ေရ။ သူ႔ေနာက္ကိုု (တကၠသိုုလ္ နာမည္ေနာက္ကိုု) လုုိက္လိုု႔ မရေအာင္ ၾကိဳျပီး ဖံုုးထားတာပါပဲ။ သည္အေၾကာင္းအရာေတြ ဆက္စပ္လိုုက္ရင္ သည္ပုုဂၢိဳလ္ဟာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္တဲ့ ဆိုုးက်ိဳးေတြကိုု နားလည္ထားျပီးသား ျဖစ္တယ္၊ တမင္ကိုုယ္က်ိဳးအတြက္ မရမက လွည့္ပတ္လိမ္ညာကာ ေရွ႕တိုုးတယ္ ဆိုုတာ ေပၚလြင္ျခင္း မက ေပၚလြင္လြန္းလွပါတယ္။


ညိဳထြန္း3 comments:

Enquirer said...

Than Myint, Kyaw Win and Henry Vanhtoo are all liers. Those approve of appointing high offices of the country are NLD crooks including Aung San Su Kyi. If Myanmar people let them get away with it I claim that Myanmar people are asses, donkeys, cows. They should all eat grass and straws like animals. Myanmar people are not fit for human meals.

Enquirer said...

All Myanmar should drown dead in a waterless stream by blocking their noses.

Enquirer said...

Myanmar were mules in 1885. They are mules again 2016.

Followers