အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ေနေသာ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ၾကီး

Apr 1, 2016
လက္ရွိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ  ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပဌာန္းဖို႔ၾကံရြယ္ေနတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေျမာက္အမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေနရတာေတြ႔ရပါတယ္။ဒါဟာဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ ၊ ဘာေၾကာင့္ ကန္႕ကြက္ၾကတာလဲဆိုတာ ဒီအပါတ္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။


ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ေသြဖီေနေသာ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္


လက္ရွိကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ေလွ်ာက္လွမ္းလာတာ သက္တမ္းငါးနွစ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြဟာဒီမုိကေရစီဆိုတာနဲ႔ငါးနွစ္တာ
ကာလေတာ့ထိေတြ႕ျမည္းစမ္းေလ့လာခြင့္ရခဲ့ျပီျဖစ္တယ္။ဒီေတာ့ဒီမုိကေရစီရဲ႕အႏွစ္သာရကဘာလဲ။
ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာဘာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုေရြးျခယ္ၾကတာလဲ။အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အနွစ္သာရဟာ
အာဏာခြဲေ၀ေပးထားျခင္း(Saperation of Power)ျဖစ္တယ္။ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ အရ ႏိုင္င့ေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခက္မသံုးျဖာနဲ႔ပိုင္းျခားထားတယ္။ဒါကေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအာဏာ ဆိုတဲ့ အာဏာသံုးရပ္ကို ခြဲေ၀သံုးစြဲျပီး အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း(Check & Balance)
သေဘာတရားနဲ႔သြားေနတာျဖစ္တယ္။သို႔ေသာ္ယခု တင္သြင္းတဲ့ " ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒ"ပါ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၅(ဂ) အရ "အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္အစိုးရအဖြဲ႔၊ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊
လူပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာက္ရြက္ႏိုင္သည္"ဆိုျခင္းမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရဲ႕ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊အုပ္ခ်ုပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို ပိုင္းျခားသံုးစြဲျခင္းနွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းဆိုသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။


အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၂) နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနျခင္း
-------------------------------------------------------
ဥပေဒမူၾကမ္း အခန္း(၂) ပုဒ္မ ၃(ဂ)တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္င့ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဟု ေဖာ္ျပထားသည့္စကားရပ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၂)တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို "ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္"ဟုေခၚတြင္ေစရမည္ ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုိ ဆန္႔က်င္ေသာ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။


ဒါေၾကာင့္ ယခုတင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ ေက်ာ္လြန္သည့္သေဘာျဖစ္ေနသည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိအေနနဲ႔ ေထာက္ျပလိုပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာတိုင္းျပည္အတြက္ မ်ားစြာ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ထုိ႔အတူ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီးတစ္ဦးတည္းခ်ုပ္ကိုင္လုိသည့္
သေဘာျဖစ္ေနပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္မီရပ္တန္႔ရန္လိုေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္။သို႔မဟုတ္ပါပဲ
အေျခခံဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ျပီးဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုလွ်င္ အေျခခံဥပေဒကိုကာကြယ္ရန္
တပ္မေတာ္သည္ တာ၀န္ရွိသည္ဆိုသည့္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၊ ပုဒ္မခြဲ (စ)နဲ႔တည့္တည့္တိုးမည္
စိုးပါသည္။
စည္သူေမာင္ျမင့္

4 comments:

Enquirer said...

What NLD is trying to do is not democracy but dictatorship of the majority

Me no nothing said...

" Ohh That kind of Dictatorship is Warmly Welcome & Happily Accepted ".....

Enquirer said...

Dictatorship of the majority means mob rule and knows nothing about civilized human beings. Only angry crazy with full of hatred in their heart mind like such chaotic situation. Wise people never condone such system

Me no nothing said...

Someone who´s wiseenough won't be here .....

Followers