ေမွ်ာ္လင္႕ခ်ိန္ခါ . . . . . . ရက္ ၁၀၀

Jun 28, 2016ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမရက္ ၁၀၀ ဟူ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက စီမံကိန္းမ်ားဘက္စံုခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာလည္း ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ရႊန္းရႊန္းေ၀စည္ေန သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးရွိ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုစု မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္တကြ ျပည္သူလူထုတုိ႔ပူးေပါင္းကာ က႑ အသီးသီးအလုိက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားအား အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကုိ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈေနရသျဖင့္ လြန္စြာအားက်မိပါသည္။

ျဖတ္သန္းကုန္လြန္ၿပီးေသာ ရက္ ၆၀ မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕အေနအထားျဖင့္ သိပ္အားမရလွ ေပ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း ဌာနဆုိင္ရာကတစ္လုိင္း၊ ပါတီ အသီးသီးကတစ္လုိင္း၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ကတစ္လုိင္း၊ အပုိင္းအပုိင္းကြဲေန၍ ျပည္သူလူထုမွာ ထုိရက္ ၁၀၀ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ ကင္းကြာ ျခားနားသေယာင္ခံစားမိသည္။ သည္ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒုတိယ တန္ဖုိး အမ်ားဆံုးစံခ်ိန္တင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအား လက္ရဖမ္းဆီးလုိက္ႏုိင္သည့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ ၏ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ထည့္ေျပာရမည္ျဖစ္ သည္။ မီးမေရာက္ရွိေသးေသာ ၿမိဳ႕ႏွင့္အလွမ္း သိပ္ မကြာသည့္ ေက်းရြာမ်ားထံ ဓာတ္တုိင္မ်ားစိုက္ထူ ကာ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖန္႔ေ၀ေပးမည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကုိ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ျမင္ရသည္။

(လ.၀.က) ကလည္း မွတ္ပံုတင္ မရွိေသးသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စု မျပဳလုပ္ရေသးသူမ်ား ေဆာင္ ရြက္ျပဳလုပ္ေပးမည္ဆုိသည္ေတာ့ သတင္းသဲ့သဲ့ၾကား ရသည္။ တကယ္လုိအပ္၍ သြားလုပ္ပါက ေန႔ေရႊ႕၊ ညေရႊ႕၊ ဟုိရက္ခ်ိန္း၊ သည္ရက္ခ်ိန္းဆုိလွ်င္ေတာ့ မေျပာတတ္။ ၿဴီ ပါတီကေတာ့ မွ်ေ၀ျခင္း အစီစဥ္အျဖစ္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားထံ စာေရးကိရိယာမ်ားလွဴဒါန္းေနဆဲပင္။ ဆုိလုိသည္ မွာ အကြဲကြဲအျပား ျပားျဖစ္ေနေသာ အင္အားစုမ်ားစုေပါင္း၍ ထိေရာက္သည့္ အင္အားစုႀကီးတစ္ခု အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ကေလးရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာက႑အား ထိေရာက္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ သင့္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕၌ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္စရာ အေရးႀကီးဆံုးတစ္ခုရွိသည္။

ၿမိဳ႕ထဲ၌ ေကြ႕ပတ္ကာ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ေခ်ာင္းကေလးႏွစ္စင္းရွိေနသည္။ တစ္စင္းမွာ နမ့္တိန္း၀မ္းေခ်ာင္းဟုေခၚတြင္၍ အျခားေခ်ာင္း တစ္စင္းမွာ နမ့္ခုိင္ေခ်ာင္းဟုအမည္ေခၚတြင္ၾက သည္။ နမ့္ခုိင္ေခ်ာင္းမွာ ရပ္ကြက္ ၄ ၊ ရပ္ကြက္ ၃ ထဲမွ ျဖတ္သန္းစီးဆင္း၍ နမ့္တိန္း၀မ္းေခ်ာင္းမွာ ရပ္ကြက္ ၅ မွ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည္။ ထုိေခ်ာင္း ႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းကာ ဒု႒၀တီျမစ္ထဲသုိ႔ စီး၀င္ၾကသည္။

ေခ်ာင္းအတြင္းေပါက္ေရာက္ေနေသာ ခ်ဳံ၊ ျမက္ထူထူမ်ား၊ ျမင့္ေမာက္ေနေသာ ႏုန္းေသာင္ခံု မ်ား၊ စည္းကမ္းမဲ့စြာ စြန္႔ပစ္ၾကေသာ ဆာလာအိတ္ အမႈိက္ထုပ္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ဟုိသည္ တစ္စုစု။ ေခ်ာင္း ပံုပင္ မေပၚခ်င္ေတာ့ဘဲေျမာင္းသာသာ ဆုိရမေလာက္ပင္ ႐ုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္စြာ ျမင္ေတြ႕ ေနၾကရ သည္။ ထုိ႔ျပင္ေခ်ာင္းအတြင္းသုိ႔ ၀က္၊ ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ၾကက္စသည့္ အိမ္ေမြး တိရစ္ၦာန္အေသ မ်ား ေမွ်ာခ်စြန္႔ ပစ္ၾကရာမွ ေရစီးမသန္လွေသာ ေခ်ာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုပ္ပြကာ ဟုိေသာင္တင္၊ သည္ကမ္း ဆုိက္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား အနံ႔သက္ဆိုးမ်ား ႐ွဴ႐ိႈက္ၾကရသည္။

ပုိမုိဆုိးရြားလွသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕၌ ယခင္ေရႊလီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုိ မရရွိေသးခင္ ကာလ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထု အားထားျပဳရန္ ရည္ ရြယ္ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ၾကသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူရန္ ေခ်ာင္းကန္႔လန္႔ပိတ္ ေရကာတာအုတ္႐ုိးမ်ားလည္းေရာက္ေနေပသည္။ အသံုးမလုိအပ္ေတာ့ေသာ အဆုိပါ အုတ္႐ုိးေရကာတာမ်ားအား ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီပစ္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ေရစီးမသန္ေတာ့ေသာ ေခ်ာင္းကေလးထဲအမႈိက္သ႐ုိက္မ်ဳိးစံု၊ စုၿပံဳပစ္ကာ ေမွ်ာခ်မႈေၾကာင့္ မုိးရာသီ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ေရႀကီးမႈ မ်ားမၾကာခဏေတြ႕ျမင္ရသည္။ အနိမ့္ပုိင္းက်ေရာက္ ေသာေခ်ာင္းႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးအိမ္မ်ားတြင္ ေခ်ာင္းေရသည္ ရင္ဆုိ႔အထိပင္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထုိ ေခ်ာင္းအား ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ ဂ႐ုတစုိက္ထိန္းသိမ္း မႈအားနည္းလာရာ ႏွစ္စဥ္မုိးရာသီဆုိလွ်င္ ေခ်ာင္း နံေဘးအိမ္မ်ားသည္ ေရေဘးဒုက္ၡ ကြက္ၾကား ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

တုိက္ဆုိင္စြာပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ စေနေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း သီေပါၿမိဳ႕၌ ျပည္သူအက်ဳိး ျပဳ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ ေရးဌာနက မုိးကာလၿမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္း ေရႀကီးေရလွ်ံ မႈမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဘက္ဟုိးေျမတူးစက္ႀကီး မ်ားျဖင့္ ႏုန္းဆယ္ယူတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ လူမႈကူညီေရးအသင္းဥက္ၠ႒ႏွင့္ အသင္းသားမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက အားေပးၾကည့္ ႐ႈၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေသြးေၾကာၿမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္း ေရစီး
ေ ရလာေကာင္းမြန္ေရး ႏွင့္ မုိးကာ လမေရာက္မီလည္း တစ္ေက်ာ့ပင္ ျပန္လည္တူး
ေဖာ္ေရးလုပ္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ အမႈေဆာင္ အရာရွိက ေျပာဆုိေၾကာင္း ဂုဏ္ယူအားက်ဖြယ္ဖတ္႐ႈလုိက္ရသည္။

အေတာ္ပင္ တာ၀န္ေက်ၾကသည့္ သီေပါၿမိဳ႕ေပပင္။ သူတုိ႔ဆီမွ ၿမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္းအားအသက္
ေသြးေၾကာဆုိသည့္ စကားလံုးျဖင့္ အလွပန္းဆင္ကာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လက္ေတြ႕ဂ႐ုစုိက္ထိန္း
သိမ္းျပ ေလသည္။ အမႈိက္ေမွ်ာတတ္သည့္ ျပည္သူႏွင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ သေဘာမျပခဲ့သည့္ သက္ ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအၾကား သည္ေခ်ာင္း ကေလးဘယ္ေလာက္မ်ား မ်က္ႏွာငယ္လိမ့္မလဲ။ သည္ေခ်ာင္း ကေလးအားသီေပါၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအတုိင္း လက္ေတြ႕လုပ္ျပၾကမည္ဆုိလွ်င္ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထု အတုိင္း မသိ ၀မ္းသာႀကိဳဆုိလုိက္မည့္ျဖစ္ျခင္း။ ၿမိဳ႕တြင္းအမႈိက္သိမ္းစနစ္သာ ပီပီျပင္ျပင္လုပ္၊ ေခ်ာင္းတြင္း အမႈိက္ စြန္႔ပစ္သူကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူပါ။ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေခ်ာင္း သည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕၏ က်က္သေရေဆာင္ျဖစ္
လာေပမည္။

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာမွ တာ၀န္ရွိပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးႏွင့္ တကြ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖျပည္သူလူထုအားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ သည္ၿမိဳ႕ကေလးရွိ သဘာ၀ကေပးေသာ ေကာလုတိမ္းပါးရွိေတာ့မည့္ သည္ေခ်ာင္းကေလးႏွစ္စင္း အား ေမွ်ာ္လင့္ခ်ိန္ခါသည္ရက္ ၁၀၀ ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သင့္ပါေၾကာင္း။

ေအာင္ဘညိဳ(ကြတ္ခိုင္)1 comments:

Enquirer said...

Aung Ba Nyo is dumb that what the media are writing government 100 day activities are all propaganda, all lies and nothing is realized up to now. Aung Ba Nyo sees by himself that media propaganda are false in the case of his town. Yet he believes other places are enjoying the fruits 100 day government programs. In other words he so silly that he believes without any doubt that every thing that is said in the media is true

Followers