ျပည္နယ္မ်ား၏ ရုပ္ပုံလႊာကားခ်ပ္ တစ္ခု

Jul 6, 2016


ျပည္နယ္မ်ား၏ ရုပ္ပုံလႊာကားခ်ပ္ တစ္ခုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အရ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားသည္ အဆင့္အတန္းတူညီသည္ဟု ဆုိထားသည္။ ဤသုိ႔ အဆင့္အတန္းတူညီသည္ဟု ဆုိလွ်င္အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသၾကီးဟူ၍ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ထပ္မံခြဲျခားေနရသနည္းဟူေသာ အေမးမ်ားရွိေနသည္။ ျပည္နယ္အားလုံးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ တုိင္းေဒသၾကီး
မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုဟုဆုိလွ်င္ လုိရင္းႏွင့္လုိရာကုိ ေရာက္ႏုိင္
လ်က္ႏွင့္ပပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးဟူ၍ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ သီးသန္႔ ခမ္းနားစြာ
ခြဲျခားျခင္းသည္ ေတြးရခက္ခက္ျဖစ္သည္။


မည္သုိ႔ေသာ ၀ိေသသထူးမ်ား၊ သေဘာထားမ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးတုိ႔ကုိ ခြဲျခားအမည္
ပညတ္ေပးသည္ကုိ ဆုပ္ဆုပ္ကုိင္ကုိင္ ျပႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ၊ ျပႏုိင္လွ်င္လည္း အေရးပါမည့္ကိစၥလည္းျဖစ္မည္မထင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားသည္ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ ထုိထူးျခားခ်က္မ်ားက ျပည္နယ္ေဒသမ်ားသည္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ထုိမွ်မက မက္ေလာက္စရာေကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာအရ အသုံး၀င္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကလည္း ထုိေဒသမ်ားတြင္ အလွ်ံပယ္တည္ရွိေနျပန္သည္။


ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဗဟုိခ်က္မေဒသျဖစ္ေန
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္တစ္ဦး၏အသုံးအႏႈန္းအရဆုိလွ်င္၊ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ ေပါမ်ားေသာ တုိင္းျပည္ဟုအမည္ကင္ပြန္းတပ္ႏုိင္မည္ ထင္သည္။


ကခ်င္
တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အစုိးရ၏အဓိကၿပဳိင္ဘက္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းသည္ KNU ျဖစ္သည္။ယခု KNU ေနရာတြင္ KIA ကဆက္ခံသည္။ KIA ၏လားရာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ လားရာပင္ျဖစ္သည္ဟုေျပာႏုိင္သည္။ ယခု အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ကခ်င္သည္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္လာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ စစ္ပြဲကုိ မည္သို႔မည္ပုံ အဆုံးသတ္မည္နည္းဟူေသာ အခ်က္က စဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္သည္။ေနာက္တစ္ခုက ျမစ္ဆုံးပင္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္။ စစ္ပြဲလည္းျဖစ္ေနသည္။ လူမ်ဳိးေရးတင္းမားမႈသည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိရွိသည္။ သယံဇာ
တေထာင္ေခ်ာက္ကလည္း အျပည့္အႏွက္ပင္။ထုိ႔အျပင္ ကခ်င္ျပႆနာသည္ ျပည္တြင္းျပႆနာ
အဆင့္မွေန၍ ႏုိင္ငံတကာျပႆနာအဆင့္အထိ တုိးျမွင့္လာလွ်င္ ဇာတ္က ဒီထက္နာ၊ ပုိရႈပ္သြားႏုိင္သည္။


ကယား
လူမႈစီးပြားဖြ႔႔ံၿဖဳိးမႈတြင္ အလြန္ေနာက္က်သည့္ျပည္နယ္တြင္ ကယားသည္လည္း ထိပ္ဆုံးက
ပါသည္။ ကယားတြင္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းလည္းရွိသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
လည္းရွိသည္။


ကရင္
တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ လက္သံအေျပာင္ဆုံး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ခဲ့
သည့္ KNU သည္ ယခုအခါ အစုိးရသစ္ႏွင့္အလႊမ္းသင့္ဆုံး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္
လာေခ်ၿပီျဖစ္သည္။ KNU ၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္ က်န္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ေဒသမ်ား
အေပၚတြင္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ လြႊမ္းမုိးမႈရွိသည္။


ခ်င္း
စာရင္းဇယားအရ အဆင္းရဲေဒသ ၊ ျပည္နယ္အျဖစ္ သရဖူေဆာင္းသည္။ မ်ဳိးႏြယ္ေပါင္း (၅၃) မ်ဳိးရွိၿပီး၊
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အသံက်ယ္ေလာင္မႈအရွိဆုံး လူမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရ
သည္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တုိက္ပြဲထိေတြ႔မႈအနည္းဆုံးေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးရွိသည္။
လူဦးေရ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေပရာ ခရစ္ယာန္ျပည္နယ္ဟုလည္း ေျပာႏုိင္
သည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အလြန္တရာသိမ္ေမြ႔ေသာ ဘာသာေရးယဥ္ေက်းမႈ တြန္းတုိက္မႈမ်ားျဖစ္လာ
ႏုိင္သည္။ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား မ်ားျပားလွသည့္အတြက္ မ်ဳိးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္းၾကား ညင္သာေသာ ပါ၀ါလြန္ဆြဲ
ပြဲမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။


မြန္
ဇာတိပုည၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းအစဥ္အလာ စသည့္တုိ႔တြင္ အၾကီးက်ယ္ဆုံးႏွင့္ အခမ္းနားဆုံးေသာ
လူမ်ဳိးကုိ ေဖာ္ညြန္းျပရလွ်င္ မြန္လူမ်ဳိးကုိသာ ေဖာ္ညြန္းရပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိေပးထားခ်က္အရ ေမာ္လၿမဳိင္
သည္ မြန္ျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႔ေတာ္ျဖစ္သည့္တုိင္ ( ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကမူ စီးပြားေရးၿမဳိ႔ေတာ္အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ပါလိမ့္မည္ ) ပဲခူးၿမဳိ႔ သုိ႔မဟုတ္ ဟံသာ၀တီကုိသာ ၄င္းတုိ႔၏ၿမဳိ႔ေတာ္အျဖစ္ မြန္တုိ႔၏ႏွလုံးသားတြင္ စြဲခုိင္ေနဆဲျဖစ္သည္ကုိမူ သတိျပဳရပါလိမ့္မည္။


ရခုိင္
ႏုိင္ငံ၏အေနာက္ဘက္တံခါး၊ သုိ႔မဟုတ္ ၀ံသာႏုရကၡိတစိတ္ဓာတ္အျပင္းအထန္ဆုံးေသာ ျပည္နယ္လည္း
ျဖစ္၊ ပဋိပကၡမ်ားေပါက္ဖြားရာေဒသဟုနာမည္ရသည္။ ၄င္းတုိ႔တြင္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔
အစည္းရွိေသာ္လည္း အားကုိးအားထားရေလာက္သည့္ အေနအထားတြင္ မရွိ။ ၄င္းတုိ႔သည္ ရန္သူမ်ား
ပတ္ပတ္လည္ ၀ုိင္းခံရသည္ဟု ခံစားေနရသည္။ မိမိတုိ႔ႏွင့္ လူမ်ဳိး၊ ကုိးကြယ္မႈ မတူညီသည့္လူမႈအုပ္စု၏
အႏၳရာယ္၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈတူညီေသာ္လည္း လူမ်ဳိးေရးအားျဖင့္ မတူညီသည့္လူမ်ဳိးစုလက္ေအာက္
တြင္ ေနထုိင္အသက္ရွင္ေနရသည္ဟူေသာ သိမွတ္စိတ္တုိ႔သည္ ရခုိင္တြင္ ျပင္းထန္စြာ တည္ရွိေနသည္။
ဒုတိယ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္အျဖစ္ စာရင္းတုိ႔ထားျခင္းခံရသည္ကုိလည္း ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ မခံမရပ္ႏုိင္
အျဖစ္ဆုံး ျဖစ္ေနရသည္။


ရခုိင္တြင္ မတူညီေသာ လူမႈအုပ္စု၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈၾသဇာ ၾကီးထြားလာမႈ၊
ေနျပည္ေတာ္သုိ႔မဟုတ္ လႊမ္းမုိးၾကီးစုိးဆဲ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စသည့္ စိန္ေခၚမႈ
ဖုိခေနာက္ဆုိင္တြင္ ရခုိင္သည္ ရွင္သန္ေနထုိင္ေနရသည္။
ရခုိင္ျပႆနာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံတကာျပႆနာျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။ ျဖစ္ေပၚလာရန္
အတြက္ တာစူေနေသာ အတြန္းအတုိက္၊ အလႈပ္အရြမ်ားလည္း မရွိမဟုတ္ ၊ ရွိသည္။


ရွမ္း
ႏုိင္ငံေရး အစဥ္အလာၾကီးမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးရုိးၾကီးျမတ္မႈတုိ႔သည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးတြင္ရွိသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
မ်ားအနက္ ႏုိင္ငံေရးအစဥ္အလာအၾကီးဆုံးသည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားဖြဲ႔စည္းပုံအရ
နယ္ေျမဧရိယာအၾကီးမားဆုံးလည္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ(၅)ခုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ရွိ
သည္။ မတူညီကြဲျပားသည္ လူမ်ဳိးစုယဥ္ေက်းမႈအမ်ားဆုံး တည္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (၂) ဖြဲ႔အျပင္၊ ရွမ္းမဟုတ္သည့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ခုိင္ခုိင္မာမာ ၊ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္း ရွိေနျပန္သည္။


တရုတ္၊ လာအုိ၊ ထုိင္းစသည့္ အိမ္နီးခ်င္းသုံးႏုိင္ငံစလုံးႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ျပည္နယ္လည္းျဖစ္သည့္အျပင္
စစ္တုိင္းဌာနခ်ဳပ္ (၃)ခု ( အေရွ႔ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႔ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ၾတိဂံတုိင္းစစ္ဌာန
ခ်ဳပ္ )သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အေျခစုိက္သည္။


ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အင္အားစုအခ်င္းခ်င္း ပါ၀ါၿပဳိင္ဆုိင္မႈအျပင္းထန္ဆုံးေသာ ျပည္နယ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။


ဗမာ
အဓိကအားျဖင့္ တုိင္းေဒသၾကီး (၇)ခု၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတြင္ ေနထုိင္သည္။ လူမ်ဳိးၾကီးအျဖစ္ အျခား
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စြပ္စြဲမႈကုိခံေနရသည့္ လူမ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး
လည္းျဖစ္သည္။ အစဥ္အဆက္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္သည့္ လူမ်ဳိးအျဖစ္လည္း ပုံေဖာ္ျခင္း
ခံရသည္။ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအသီးသီးတုိ႔က လူမ်ဳိးၾကီးဆန္သည္၊ ဗမာကုိလုိနီ
စနစ္က်င့္သုံးေနသည္ဟု စြပ္စြဲေနခုိက္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ တုိင္းတစ္ပါးယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမုိးမႈ ( အထူးသျဖင့္ တရုတ္၊ ကုိးရီးယားယဥ္ေက်းမႈ ) တုိ႔ကုိ အၾကီးအက်ယ္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ဗမာတုိ႔၏ယဥ္ေက်း
မႈၿမဳိ႔ေတာ္သည္ပင္ တုိင္းျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ား စုိးမုိးအုပ္စုိးလာသည့္ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း
ခံရေနသည္။ဗမာတုိင္းရင္းသား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာေသခ်ာသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ၄င္းတုိ႔ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမည့္ စိန္ေခၚမႈသည္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားထက္ ပုိမုိျပင္းထန္ၾကီးမားႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


နိဂုံး
ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈ၊ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ား
အားလုံး တန္းတူညီတူ ခံစားေနရသည့္ ဘုံျပႆနာရပ္မ်ားလည္းရွိသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီးအလုိက္
အထူးဂရုဓမၼျပဳရမည့္ ၀ိေသသျပႆနာရပ္မ်ားလည္းရွိသည္ကုိေတြ႔ရသည္။


ကိုဇန္
The Trade Times Journal Issue 115 page_1

2 comments:

Enquirer said...

The trade times journal is dead wrong. I will only point out how wrong it is about Bamar. the trade times journal said Bamars are facing with Chinese and Korean cultures. Wrong. Bamar are facing with Western cultures such as Islamic cultures, Indian cultures, European and British cultures and American cultures.

Enquirer said...

Though Myanmar don't quite mind absorbing some korean, Chinese ,Indian and Western cultures consistent with their Myanmar Buddhist culture they vehemently oppose to any Islamic culture which UN and Western powers are trying to import just simply to ease this undesirable Islamic culture pressuring in their countries.

Followers