ေရွးအက်ဆုံး ဗုဒၶဘာသာသင္ တကၠသုိလ္အား ယူနက္စကုိ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ေနရာ အျဖစ္ စာရင္းသြင္း

Jul 24, 2016*********************************************************

အိႏိၵယႏုိင္ငံ ၊ ဘီဟာျပည္နယ္ရွိ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ နာလႏၵမဟာ၀ိဟာရ တကၠသုိလ္ အကၽြင္းအက်န္မ်ားအား ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ယူနက္စကုိ)က ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ စာရင္းသြင္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ ၿမဳိ႕ေတာ္ ပတၱနာမွ ၉၈ ကီလုိမီတာအကြာအေ၀းရွိ နာလႏၵ တကၠသုိလ္ေဟာင္းအား ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ရန္ ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည့္ ဘီဟာျပည္နယ္ အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဂါယာရွိ မဟာေဗာဓိေစတီၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္ ယူနက္စကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ေနရာ ျဖစ္ လာသည္။

ယူနက္စကုိ၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ “နာလႏၵတကၠသုိလ္ဟာ အိႏိၵယမွာ ေရွးအက်ဆံုး တကၠသုိလ္ျဖစ္ပါတယ္။ နာလႏၵတကၠသုိလ္ဟာ ဗုဒၶ၀ါဒ အေျခခံတဲ့ အသိပညာျဖန္႔ေ၀မႈကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ ၾကာ မရပ္မနား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးေျပာင္းလဲလာပံုနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အေျခခံပညာေရး အစဥ္အလာေတြအေၾကာင္း နာလႏၵတကၠသုိလ္ရဲ႕ သမုိင္းအခ်က္အလက္ေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္” ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရွးေဟာင္း နာလႏၵတကၠသုိလ္သည္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ မာဂဒတုိင္းတြင္ ေအဒီ ၅ ရာစုမွ ေအဒီ ၁၂၀၀ ခန္႔အထိ အဓိက ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ အေရးပါေသာ သင္ၾကားေရးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

၁၂ ဟတ္တာေက်ာ္ က်ယ္ ဧရိယာတြင္ ျပန္႔က်ဲတည္ရွိသည့္ နာလႏၵတကၠသုိလ္အကၽြင္းအက်န္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားပညာရွင္ မာဆာယာ မတ္ဆူအီက ေလ့လာစမ္း
စစ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေရွးေဟာင္းတကၠသုိလ္အား ယူနက္စကုိ၏ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ေထာက္ခံတင္သြင္းခဲ့သည္။

ေအဒီ ၅ ရာစုတြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ႔ေရွးအက်ဆံုး တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ နာလႏၵတကၠသုိလ္မွာ ဂုပၸတမင္းဆက္ လက္ထက္တြင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးစည္ပင္ခဲ့ၿပီး ၁၁၉၃ တြင္ ဘတ္တီယာစီလ္ဂ်ီဦးေဆာင္သည့္ တာကစ္ရွ္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား၏ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။
Credit:TLN0 comments:

Followers