ျမန္မာအစုိးရ ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္း ရွိၿပီေလာ ... (၄)

Aug 16, 2016၃။ အီလစ္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး
(The State of Elite Ralations)
(က) ကသိကေအာက္ႏိုင္ေသာ အတူေနျခင္း


၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရလိုက္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္း တစ္ခုလံုးကို အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ကို တားဆီးခံထားရေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ တိုင္းျပည္၏ အျငင္းပြားစရာ မလိုေတာ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသည္။ ဤအခ်က္ကို သူမ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ အခန္းက႑ျဖင့္ တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ထားသည္။ အေျခခံဥပေဒက ေဖာ္ျပထားေသာ အာဏာခဲြေဝ က်င့္သံုးမႈ ဆုိသည္၏ အဓိပၸာယ္မွာ သူမအေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးပိုင္းတြင္ တာဝန္ယူထားၿပီး ျဖစ္လွ်င္လည္း ဥပေဒျပဳေရးတြင္ေရာ ပါတီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ အလိုအေလ်ာက္ စြန္႔လႊတ္ရမည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ (အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာတြင္ တာဝန္ေပးၿပီးျဖစ္လွ်င္ ဥပေဒျပဳေရး အပိုင္းေရာ ပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ားပါ အလားတူ စြန္႔လႊတ္ရမည့္သေဘာျဖစ္သည္)။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္မူ NLD မွာေရာ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ပါ အလြန္ႀကီးမားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဆက္လက္ ကိုင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္အမွ် ဆိုခဲ့ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာတြင္ အထိန္းအေထ မရွိသလို ျဖစ္သြားသည္။


ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက တပ္မေတာ္ကိုလည္း အေတာ္အတန္ ႀကီးမားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင္းအပ္ထားသည္။ ထိုအထဲတြင္ လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန သံုးခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေရးလည္း ပါဝင္သည္။ (ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ)။ ဥပေဒျပဳေရးတြင္လည္း ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္စရာ မလိုဘဲ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရယူထားႏိုင္သည္။ (သို႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ကို ဗီတိုအာဏာ ႏွင္းအပ္ထားသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။) ထိုမွ်မက စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား စီရင္ေရး အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ စီရင္ခြင့္ ရွိသည္။ သို႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ကသိကေအာက္ႏိုင္ေသာ အတူေနျခင္းလို ျဖစ္ေနရသည္။ အဆိုပါ ဆက္ဆံေရး၏ အရည္အေသြးသည္ပင္ ေအာင္ျမင္မႈ ၏ ေသာ့ခ်က္ အက်ဆံုး အဆံုးအျဖတ္ ေပးမည့္အရာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။


(ခ) တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး


အစိုးရသစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ အမွန္ပင္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ ေထြးေထြးဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔၏ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျမင္ကြင္းမ်ားမွာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည္မွာ မွန္သည္။ သို႔တေစ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးၾကသည္ ဆိုသည္ကိုမူ မသိရသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈသာ မရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး သေဘာတူညီမႈသာ မရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အျပန္အလွန္အေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဂုဏ္သိကၡာ ရရွိေစရန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာေစရန္စေသာ အေရးႀကီးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားကိုးေနရသည့္ သေဘာရွိသည္။ ပို၍ အေျခခံက်သည့္ အခ်က္မွာ တပ္မေတာ္၏ အနာဂတ္ကို ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေအာင္ျမင္မႈထဲတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားရျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ အစိုးရသာ အေရးနိမ့္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္သလို တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္က အစပ်ဳိးေပးခဲ့ေသာ ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္၏ က်ဆံုးမႈလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


ဤသို႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားက အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးသို႔ သူ႔အလိုလို ဦးတည္ သြားလိမ့္မည္ဟူ၍ကား ခပ္လြယ္လြယ္ ေကာက္ခ်က္ဆဲြ၍ ရႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ၾကားတြင္ သေဘာကဲြလဲြစရာ အခ်က္အလက္မ်ား မနည္းမေနာ ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း အတည္ျပဳလိုက္ေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္” ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ခဲ့ဟန္ ရွိပါသည္။ အႏွစ္သာရပိုင္းအရ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို မႏွစ္သက္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားမွာ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြစြာ ျပဳစုထားျခင္း၊ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ထိပါးရာ ေရာက္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ ႏွစ္ရပ္လံုးကို တာဝန္ခံေစျခင္း စေသာ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား ေထာက္ျပၾကသည္မွာလည္း ဤအခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ေျပာရလွ်င္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အေျခခံ ဥပေဒကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ သတိႀကီးႀကီး ထားရဟန္ တူပါသည္။ အေျခခံဥပေဒက ႏွင္းအပ္ထားေသာ အထူး လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေၾကာင့္သာ အရပ္ဘက္သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လႊဲအပ္ေပးဖို႔ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အေျခခံဥပေဒ ကိစၥဆိုလွ်င္ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံလိုသည့္သေဘာ ရွိႏိုင္သည္။ ဥပေဒျပဳပံု နည္းနာႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ သိပ္ေက်လည္ဟန္ မရွိပါေခ်။ အထူးသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ပင္ မေပးဘဲ ဥပေဒၾကမ္းကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းကို မတားဆီးႏိုင္ေတာ့သည္ႏွင့္ ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ သေကၤတနည္းျဖင့္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ထဲမွ တစ္ဦးက ယခုလို တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “လႊတ္ေတာ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆိုျပဳထားတဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းကို မဲေပးဖို႔ ျငင္းဆန္ပါတယ္”။ ထိုေန႔က အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး မတ္တတ္ရပ္ၿပီး အသံတိတ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ “လူမ်ားစုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္မႈ”ဟု လူသိရွင္ၾကား စြပ္စဲြ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုး အဖဲြ႔ဝင္ အားလံုးကိုလည္း NLD ကပင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သားအစု အဖဲြ႔အေနႏွင့္ တရားဝင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ စိန္ေခၚလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ဆမိဟန္ တူပါသည္။ သို႔အတြက္ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔စရာမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္တိုက္ဆိုသလို ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ဤသို႔ ႀကံဳရသည့္အခါတိုင္းလည္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္ “ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ”(ANP) မွ ဥပေဒျပဳ အမတ္တစ္ဦးက အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးတႀကီး အဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ “ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္တပ္ဖဲြ႔ (AA) ၾကား တိုက္ပဲြမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါ ရခိုင္တပ္ဖဲြ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေစေရး”အဆို ျဖစ္ပါသည္။ ေမလ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အဆိုပါ အေရးႀကီးအဆိုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဆိုတြင္ ပါေသာ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္လံုးကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ “AA မွာ က်ဴးေက်ာ္သူသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ AA အေနႏွင့္ ၎၏ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပဲြကို အဆံုးသတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း” ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ “အဆိုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို သေဘာကဲြလဲြေစရာ ေရာက္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ NLD ကသာ ဟန္႔တားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးစု ေဒသမ်ားတြင္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္လည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၾကားအေျဖအျဖစ္ အေရးႀကီးအဆို မဟုတ္ဘဲ မွတ္တမ္း တင္ထား႐ံုသာ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ရာ ေထာက္ခံ ၁၉၅ မဲ၊ ကန္႔ကြက္ ၆ မဲ ျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ သည္လိုႏွင့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစေလာက္သည့္ အေျခအေန တင္းမာမႈကို ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။


လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္မူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဟန္ ရွိပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္က ထိပ္တန္း အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားကို ပံုမွန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ရေစရန္ ဖန္တီးေပးလိုက္သလိုရွိရာ အခိုင္အမာ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြး ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သည္လိုႏွင့္ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသည္ပင္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာ ေနရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆိုခဲ့ပါ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့သည့္အတိုင္း သေဘာထား ကဲြလဲြဆဲ ျပႆနာမ်ားကား မနည္းမေနာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။


လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကပင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ သက္တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မွာ သူႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၾကား အေခ်အတင္ ျငင္းခံုစရာ တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဆိုေသာ မွန္းဆခ်က္ ရွိပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ အသက္မွာ ပံုမွန္ ပင္စင္သက္ ၆ဝ ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ မီဒီယာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက “အေျခခံဥပေဒက သူ႔ကို သူ၏ အၿငိမ္းစား ယူရမည့္သက္တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း” အခိုင္အမာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ နည္းဥပေဒအရ အဆင့္အသီးသီး၏ သက္တမ္းကို သတ္မွတ္ခြင့္ ရွိသည္ဟုဆိုသည္ (သို႔တေစ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးဆိုေသာ သူ႔အဆင့္ကိုေတာ့ သတ္မွတ္ခြင့္ မရွိပါ)။ “ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ က်န္းမာေရးက ခြင့္ျပဳထားသေရြ႕ ဆက္ၿပီး တာဝန္ယူဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္”ဟုဆိုသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ “အခရာ”လို ျဖစ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္မူ ဆိုခဲ့ပါအခ်က္မွာ အေရးႀကီးေသာ သြယ္ဝိုက္ ပတ္သက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။


(ဂ) လူမ်ဳိးစုႏိုင္ငံေရး


NLD ၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ျမင္မႈမွာ လူမ်ဳိးစု လူနည္းစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေဘးေပါက္ ပါတီငယ္ေလးမ်ားကို တံျမက္စည္း လွည္းထုတ္လိုက္သလို ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုပါ ပါတီငယ္ေလးမ်ား စုစုေပါင္း ရရွိသည့္ အမတ္ ေနရာမွာ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည္။ အမွန္တကယ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ေသာ ပါတီဆို၍လည္း ANP ပါတီႏွင့္ “ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္”(SNLD) တို႔သာ ရွိသည္။ က်န္ပါတီမ်ားမွာ မျဖစ္စေလာက္ အမတ္ေနရာသာရၿပီး အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ တစ္ေနရာမွပင္ မရခဲ့ပါေခ်။


ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ေက်ာ္ဝင္း


0 comments:

Followers