ျပည္သူေတြရဲ႕မူလအခြင့္အေရးေတြ အမွန္တကယ္ရၾကၿပီလား

Aug 14, 2016
14-8-2016

အခြင့္အေရး ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး၏ သာမန္ေျပာဆိုေနထိုင္စားေသာက္မႈ အခြင့္အေရးဟုသာ လူအမ်ားက နားလည္ၾကသည္။ အမွန္တြင္ ဒီထက္မက ေလးနက္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ျပည္သူ ဆိုသည့္ စကားလံုးႏွင့္ ယွဥ္တြဲ သံုးလိုက္လွ်င္ ထိုအခြင့္အေရး ဆိုသည့္ စကားလံုးက ပိုက်ယ္ျပန္႔ သြားၿပီး လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္း ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည္မွာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တာ၀န္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ရသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရး ဆိုသည္မွာ အစိုးရတစ္ရပ္၏ အကန္႔အသတ္ အတြင္းမွာသာ ရိွသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္၊ ထုိင္း၊ တရုတ္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးမရဘဲ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရကေပးသေလာက္သာ ရရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ကြင္းဆင္းေလ့လာကာ ႏုိင္ငံတကာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု သံုး၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။

ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ဥပေဒအရ အညီအမွ် ခံစားပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးဟူ၍ ငါးမ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္သည္။

ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပံုႏိွပ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ံုး လႈပ္ရွားခြင့္တို႔ ပါ၀င္ၿပီး လူသား တစ္ေယာက္၏ ဘ၀အတြက္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း ဆိုင္ရာ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားခြင့္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ဥပေဒအရ အညီအမွ် ခံစားပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ဆိုသည္မွာ လူတိုင္း (လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ က်ားမ၊ အရြယ္) မခြဲျခားဘဲ ဥပေဒအရ အညီအမွ် ရပိုင္ခြင့္ ရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ ျပည္သားတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္ တစ္ခု အေနျဖင့္လည္း အစိုးရတိုင္းက ထိုအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရသည္။ အစိုးရ က ဥပေဒကို လူနည္းစု/လူမ်ားစု ဟူ၍ အေၾကာင္းျပကာ ဘက္လိုက္ေစရန္ တြန္းအား မေပးရေပ။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမွာမူ လူတိုင္း မိမိကိုယ္မိမိ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ စုေဝး ေဆြးေႏြးခြင့္၊ အစိုးရအေပၚ ရသင့္ ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေရးသားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြဲ႔လႈပ္ရွားခြင့္တို႔ပါဝင္သည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ ျပည္သူတိုင္းကို လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္ အညီ တရားစီရင္ျခင္းကို ျပည္သူမ်ား ရပိုင္ခြင့္၊ ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း၏ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ရရွိျခင္းလံုးဝမရွိေသးသလို ရရွိေအာင္ ေတာင္းဆိုျခင္းလည္း မေတြ႔ရေပ။ ျပည္သူတို႔၏ မူလအခြင့္အေရး မ်ားကိုအျပည့္အဝေပးရန္မွာ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိၿပီး ျပည့္သူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဓိက တာဝန္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၆ လ ႏွင့္ အစိုးရသက္တမ္း ၅ လ အတြင္း ျပည့္သူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥဟူ၍ စိုးစဥ္းမွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္ သာမက ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားခဲ့သူမ်ားအားလံုးသည္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့ၾကသည္။

Dr. Right

0 comments:

Followers