အခ်ိန္ႏွင့္ အရွိန္

Aug 26, 2016ေလာကတစ္ခြင္ စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေဝမႈ ဘက္စုံ အခင္းအက်င္း ေကာင္းဆိုးႏွစ္ျဖာ အားထုတ္စရာ မ်ားစြာရိွၾက၊ အသုံးခ်ၾကရာတြင္

တူညီစြာ အခြင့္အလမ္း ေပးထားေသာ အရာတစ္ခု ရိွေပ၏။ ၎မွာ အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ လူတိုင္းကိုယ္စီ အသုံးျပဳႏုိင္ရာ အဆင့္အတန္းမခြဲျခား၊ က်ားမ မေရြး၊ လူမ်ဳိးဘာသာ ကိုးကြယ္ရာ မတူကြဲျပား ၾကေသာ္လည္း တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီဟူေသာ အပိုင္းအျခားကို မွ်တစြာ ေပးထားေလသည္။ အခ်ိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ၾက။ သို႔ရာတြင္ အသုံးခ်ရာတြင္ ကြဲျပားၾက၏။ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် ေျပာင္းလဲျခင္းေပၚ မူတည္၍ အရွိန္ကို အသုံးခ် ရသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ အရွိန္သည္ မ်ားစြာေသာ ေနရာဌာန အေျခအေနမ်ား အေလ်ာက္ တြင္ က်ယ္စြာ အသုံးခ်ၾကရေပသည္။ အသုံးခ်မႈေပၚ မူတည္၍ အက်ဳိးဆက္ ကြဲျပားၾက၊ ရလဒ္ အေကာင္းအဆိုးမွာ မိမိ၏အားထုတ္မႈ၊ အားထည့္မႈေပၚတြင္ မူတည္ၾကသည္ဟု ဆိုခ်င္၏။ က်စ္လ်စ္ေသာ ေဝါဟာရႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း စကားပရိယာယ္ ေဝါဟာရ အေထြေထြ ၾကြယ္ ဝၾကသည္ဟု ဆိုႏုိင္၏။

အခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဝါဟာရမ်ားစြာ ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။အခ်ိန္က်သည္။ အခ်ိန္ေကာင္းသည္။ အခ်ိန္ငဲ့သည္။ အခ်ိန္ေစာသည္။ အခ်ိန္ေစ့ သည္။ အခ်ိန္ကိုက္သည္။ အခ်ိန္ကူးသည္။ အခ်ိန္ေစာင့္သည္။ အခ်ိန္ဆြဲသည္။ အခ်ိန္ဆက္ သည္။ အခ်ိန္ေညာင္းသည္။ အခ်ိန္ညိႇသည္။အခ်ိန္ကိုတြက္သည္။ အခ်ိန္နည္းသည္။ အခ်ိန္ ေႏွာင္းသည္။ အခ်ိန္ျပည့္သည္။ အခ်ိန္ဖင့္သည္။ အခ်ိန္ျဖဳန္းသည္။ အခ်ိန္မ်ားသည္။ အခ်ိန္ ျမန္သည္။ အခ်ိန္ရသည္။ အခ်ိန္မွ်သည္။ အခ်ိန္လုသည္။ အခ်ိန္လြဲသည္။ အခ်ိန္လိုသည္။ အခ်ိန္ေဝးသည္။ အခ်ိန္ရွားသည္။ အခ်ိန္အားသည္။ အခ်ိန္တိုသည္။ အခ်ိန္ေပးသည္။ အခ်ိန္ ယူသည္ စသည္ျဖင့္ မဆုံးႏုိင္ေအာင္ ၾကြယ္ဝပါ၏။ အခ်ိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္၍မရႏုိင္။သို႔ေသာ္ အရွိန္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ ရသည္လည္းရိွ၏။ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းငွာ မစြမ္းသာသည္လည္း ရိွေပသည္။ အရိွန္ ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကလည္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသုံးအႏႈန္းတုိ႔သည္ ေနရာဌာန၊ အခ်ိန္အခါ အလိုက္ ကြဲျပားျခားနားေပသည္။ အရွိန္ေကာင္းသည္။ အရွိန္က်သည္။ အရိွန္ျမင့္သည္။ အရွိန္ ျမႇင့္သည္။ အရွိန္ျမန္သည္။ အရိွန္ပိုသည္။ အရိွန္နည္းသည္။ အရိွန္ယူသည္။ အရိွန္မ်ားသည္။ အရိွန္လိုသည္။ အရိွန္သြက္သည္။ အရိွန္အဟုန္ေကာင္းသည္ စသည္ျဖင့္ ပရိယာယ္ၾကြယ္ ၾကြယ္ စကားအလဲ အလွယ္ကို ေန႔စဥ္သုံး ေဝါဟာရအျဖစ္ တြင္က်ယ္လွပစြာ ေျပာဆိုတတ္ ၏။ ပါးလ်ားေသာ အခ်ိန္၊ ေပါမ်ားေသာအခ်ိန္ႏွင့္ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသည့္ အရွိန္ သဘာဝတရားေၾကာင့္ ျဖစ္ၾက၊ ႀကံဳရ၊ ရင္ဆုိင္ရသည့္ အရိွန္ကို မူတည္၍ ရလဒ္ေကာင္း၊ အက်ဳိး တရားေကာင္းေတြ
ေဆာင္ၾကဥ္းဖို႔သာျဖစ္၏။ ေလာကတစ္ခြင္ အံ့မခန္းတိုးတက္ ဖန္ တီးႀကီးပြား ဆုတ္ယုတ္ၾကျခင္းမွာ အခ်ိန္ႏွင့္ အရိွန္ေၾကာင့္ဟု ဆိုခ်င္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္း က်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစဥ္အလာ ၾသဝါဒနီတိမ်ားကို သတိျပဳသင့္၏။ အခ်ိန္ကို စနစ္တက်အသုံးခ် အရိွန္အဟုန္ေကာင္းကို ျမႇင့္တ
င္ရသည့္သေဘာကား ေရတိုေရရွည္ လုပ္ ငန္းေတြအတြက္ အတုိင္းအဆမရိွ အက်ဳိးပြားေပသည္။

ႏုိင္ငံရပ္ျခား စကားပုံတစ္ခုတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္ ဟုဆို၏။ ႐ိုးရွင္း၏။ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ ကြၽမ္းဝင္ၿပီးျဖစ္ေသာ အေတြးပုံရိပ္ျဖစ္၏။ အခ်ိန္သည္ လည္းေကာင္း ၊ ျမစ္ ေခ်ာင္းအင္း
အုိင္က ဒီေရသည္လည္းေကာင္း သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ေနမည္သာျဖစ္၏။ တားဆီး၍ မရ။ အသုံးခ်တတ္ဖို႔
သာျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ဆုံးမစကားတြင္ အခ်ိန္မျဖဳန္းႏွင့္ဟု သြန္သင္၏။ ေကာင္းျမတ္ေသာ အမႈကိစၥတြင္ အရိွန္အဟုန္ မပ်က္ေအာင္ သတိျပဳရေသး၏။ အခ်ဳိးညီၫြတ္ လက္လြတ္စပယ္ မျပဳမိဖို႔ျဖစ္
ေလသည္။ အရွိန္ေကာင္းခ်ိန္ ရပ္တန္႔မႈသည္ အက်ဳိးတရားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေစ၏။ ၾကားဖူးနားဝ ျမန္မာ့ဆုိ႐ိုး စကားတြင္ ေလွေျပးတုန္းတက္က်ဳိး သည္ဟုဆိုၾက၏။ အရိွန္အဟုန္ ေကာင္းေကာင္း ခရီးတြင္ေစျခင္းမွ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေပရာ မူလကတည္း က ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ေတြးဆဖြယ္ျဖစ္၏။ မွတ္သားစရာ တစ္ခုရိွ၏။ အေရးေကာင္းတုန္း ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ ဟူ၍ျဖစ္၏။ အရိွန္ရခ်ိန္၊ ေကာင္းခ်ိန္၌ ရပ္တန္႔မႈကို ႀကံဳရျခင္းျဖစ္၏။ မူရင္းအေၾကာင္းရပ္ရိွ၏။ ေရွးအခါက ပုဂံျပည္တြင္ ေမာင္မွန္ဆိုေသာ သူ႐ူး တစ္ေယာက္ရိွ၏။ စိတ္မႏွံ႕ဟုဆိုေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံသူ႔ ေျပာစကားက မွန္ေနတတ္ပါ၏။ ဘယ္ေညာင္ပင္ေအာက္တြင္ ရတနာရိွသည္။ ဘယ္ေနရာမွာ ေရႊ၊ ေငြရိွသည္။ မည္သူ႔အိမ္
ေထာင့္ ေျမေအာက္တြင္ တစ္စုံတစ္ခုရိွသည္ စသည္ျဖင့္ တတြတ္တြတ္ ႏႈတ္ထြက္စကား ေျပာတတ္၏။ ၾကားရသူတို႔ ဟုတ္၊ မဟုတ္တူးဆြၾက၏။ ေျပာသည့္အတုိင္း မွန္ေလ့ရိွ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားသည္ သူသြားရာ ေနာက္သုိ႔လုိက္ၾကသည္။ ေျပာသမွ်စကား ေရးမွတ္ရန္ အသင့္ျပင္ထား၏။ ေမာင္မွန္ကႏႈတ္မွ စကားထြက္ ဆိုေျပာေန၏။ လူေတြက လိုက္မွတ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ေမာင္မွန္က သူ႔ေနာက္က လူအမ်ား ေရးမွတ္ေနသည္ကို ရိပ္မိ သိရိွသျဖင့္ သူ႔စကား ကိုျဖတ္လ်က္ ဒိန္းေဒါင္းဒိန္းေဒါင္းဟု ဆုိလိုက္ ၏။ ေရးမွတ္သူတို႔ အခက္ေတြ႕ၾကသည္။ အေရး ေကာင္းတုန္း ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ျခင္း ခံရမႈျဖစ္၏။ ဒ႑ာရီျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ လုပ္ခင္းေဆာင္တာ အရိွန္အဟုန္ေကာင္းဆဲ ရပ္တန္႔ဖို႔အေၾကာင္း ဖန္လာျခင္းက အားပ်က္စရာ ျဖစ္ရေလသည္။

အခ်ိန္ရွိခုိက္ လုံ႔လစိုက္ ဆိုေသာ စကားရပ္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အရိွန္ မွ်တစြာ သုံးစြဲသင့္ေၾကာင္း ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ပါ၏။ အလာေကာင္းေသာ္လည္း အခါေႏွာင္းသည္။ အႀကံေကာင္းေသာ္ လည္း ေႏွာင္းလွ်င္ အက်ဳိးမရိွ ဆိုေသာ ေလာကီသုံး စကားတို႔သည္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရိွန္ကို မေလး စားျခင္းျဖစ္၏။ အခ်ိန္ကို မေလးစားပါက သူကလည္း အက်ဳိးမဲ့ေစပါမည္။ ခ်မ္းလြန္းသည္။ ပူသည္။ ဆာေလာင္သည္။ ဝမ္းဝလြန္းသည္။ ေစာလြန္းသည္။ ေနာက္က်သည္ ဆိုေသာ ပ်င္းရိျခင္းတုိ႔သည္ အျပစ္မ်ားသာျဖစ္၏။ ေအာက္တန္း၊ ေနာက္တန္းဘဝကို ျဖစ္ေစ၏။ ျမန္မာ မႈတြင္ ပထမအရြယ္ပညာရွာ၊ ဒုတိယအရြယ္ ဥစၥာရွာ၊ တတိယအရြယ္ ကုသုိလ္ဘာဝနာပြား ဟူေသာ အမွတ္အသား စကားအေထြေထြရိွ၏။ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အရိွန္ အသုံးခ်တတ္ေစဖို႔ ဦးတည္မႈဟု ဆိုခ်င္၏။ ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း ထုိသေဘာကိုေတြ႕ရ၏။ သူ႔ထက္ငါေကာင္း ထိပ္တန္းေရာက္ေစမႈ၌ အခ်ိန္ႏွင့္ အရိွန္ကို ဖန္တီးအသုံးခ်ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ အေမရိကန္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဟီ႐ိုရွီးမားႏွင့္ နာဂါစကီ ၿမိဳ႕ႀကီးတို႔ကို ဗုံးႀကဲစစ္ကို အဆုံးသတ္ ေစရာတြင္ ရာသီဥတု၊ အသုံးျပဳရမည့္အခ်ိန္၊ ျမႇင့္တင္ရမည့္ အရိွန္တို႔ကို တြက္ဆၾကရသည္။ ထို႔အတူ ပုလဲဆိပ္ကမ္း ဗုံးႀကဲရာ၌ ထုိသေဘာပင္ျဖစ္ပါမည္။ အဆိုးတရားဟု ဆိုခ်င္ဆိုႏုိင္၏။ ေကာင္းသည့္ဘက္၌လည္း ထုိသေဘာပင္ျဖစ္၏။ အခ်ိန္ႏွင့္ အရိွန္ စနစ္တက် အသုံးခ်ရ၏။ လြန္ကဲျခင္းမရိွေစရ။ အရိွန္ေကာင္းလြန္းတိုင္း အလုပ္မျဖစ္။ အရိွန္ခ်သင့္က ခ်ရေပသည္။ ကမၻာ့ ေဘာလုံးပြဲမ်ားတြင္ မိမိအသင္း အႏုိင္ရဂုိး အေရအတြက္ လုံေလာက္ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ ကုန္ခါနီးတြင္ အရိွန္ေလွ်ာ့ရ၏။ ကစားသမားမ်ား အထိမနာေစခ်င္။ မိမိလိုရာ ပန္းတိုင္ရပါက အရိွန္ေလွ်ာ့သင့္က ေလွ်ာ့ရ၏။ ခရီးသြားကားေတြ၊ ရထားေတြ၊ ေလယာဥ္ေတြ စတင္ထြက္ခ်ိန္ ၌ အရိွန္ျမႇင့္ရ၏။ ၿပီးေတာ့ ပုံမွန္အေနအထား ရယူအပ္၏။ ရပ္တန္႔ခါနီးတြင္ အရိွန္ေလွ်ာ့ခ်ရ၏။ အသုံးတြင္ေသာ လုပ္ရပ္ကို လူသားတို႔ နည္းမွီသင့္၏။ ျပဳသင့္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္၊ ေလွ်ာ့ ခ်ရမည့္အရိွန္ တြက္ဆရေပသည္။ အရိွန္ဆိုတုိင္း အတိုင္းအဆမရိွ လြန္ကဲျခင္း မရိွအပ္ေပ။ ဗုဒၶျမတ္စြာပင္ ပါရမီေတာ္ ဆယ္ပါးကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္ ဝီရိယတင့္စြာ က်င့္ႀကံရ၏။ သိဒၶတၴ မင္းသားဘဝတြင္ ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာမွ် က်င့္၏။ လြန္ကဲသြား၏။ သို႔ေသာ္ အရိွန္ကို ေလွ်ာ့ခ် မဇၩိမပဋိပဒါ က်င့္စဥ္ကို အသုံးခ်သည့္အခါတြင္ တုႏႈန္းလြတ္ကင္း သဗၺညဳတ ဘုရား ရွင္ အျဖစ္ရရိွကာ ေလာကကို အက်ဳိးျပဳႏုိင္ ေလသည္။

လူတိုင္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရိွန္ကို မကင္းမကြာ အသုံးခ်ၾကရာ အေျခအေန ေပးသမွ် က်င့္သုံး ရ၏။ သို႔ေသာ္ ထင္တိုင္း မေပါက္တတ္သည္လည္း ရိွ၏။ စာေရးသူသည္ ဝါသနာႏွင့္ ကြၽမ္း က်င္မႈ အေလ်ာက္ စာေပဌာနႀကီးတြင္ ရႊင္ေပ်ာ္စြာ အရိွန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေရးသားျပဳစု တည္းျဖတ္၏။ အဆင္ေျပ၏။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ အထက္လူႀကီးမ်ားက မိမိႏွင့္ ဆႏၵကင္း စြာ မသင့္ျမတ္သည့္ ဌာနသို႔ပို႔၏။ မိမိဘာလုပ္သနည္း။ လုပ္ငန္းကို စိတ္မဝင္စားသျဖင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္း၏။ အရိွန္ေလွ်ာ့၏။ အရည္အေသြးကို အသုံးမျပဳ။ လူႀကီးေတြ မၿငိဳျငင္ေအာင္သာ ဝတ္ေက်တမ္းေက် မင္းတိုင္းေက်လုပ္ ၏။ ဘာမွ်အက်ဳိး
မရိွ။ ေနာက္မွ ေနရာမွန္ျပန္ေရာက္ကာ အရိွန္ျမႇင့္ရေတာ့၏။ အခ်ိန္ရိွတုန္း၊ အေျခအေနေပးတုန္း အရိွန္ျမႇင့္ပါက ပညာ၊ စီးပြား အလား အလာေကာင္း၏။ ႏုိင္ငံတစ္ခု အေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ အခ်ိန္ႏွင့္ အရိွန္ အသုံးခ်ကာ ေခတ္တုိင္းတြင္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အဟန္႔အတား ေတြႀကံဳခဲ့ရ၏။ ဖယ္ရွားရသည္က အခ်ိန္ကုန္၏။ အရိွန္က်၏။ သည္ေတာ့ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ခင္ခင္မင္မင္ လက္တြဲဖို႔သာရိွ၏။ တစ္ေျပးညီ ရရိွထားေသာ အခ်ိန္ကာလ မ်ားကို ေရတိုေရရွည္ ခရီးအတြက္ အရိွန္အဟုန္ေကာင္းဖုိ႔ လုံ႔လျပဳျခင္း ႏွလုံးသြင္း ၾကရပါ မည္။

မိုးဦး


0 comments:

Followers