ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ

Aug 22, 2016


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အတၳဳပၸတၱိအျမင္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ ႐ႈေထာင့္မွ စာေရးသူ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏွစ္ ၂၀၁၀ က ထုတ္ေဝခဲ့ရာ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္မႈပညာရပ္ အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈခ်င္လာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို သူအထြတ္အထိပ္ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေရးရသည္မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိသည္။ ဥပမာ- လူၾကည္ညိဳသူ လက္ရွိအာဏာလည္း ရေနသူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေရးရသျဖင့္ မိမိျမင္သည့္အတိုင္း ေရးရာတြင္ သေဘာမေတြ႔သူမ်ား ရွိႏိုင္သည္။

တစ္ဖက္တြင္ အားသာခ်က္မ်ားစြာလည္း ရွိသည္။ ဥပမာ- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အသက္ရွင္ဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ ကြယ္လြန္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မတူဘဲ သူ႔အေၾကာင္း အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္သည္ ေစာင့္ႏိုင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို သ႐ုပ္ခြဲရလွ်င္ အနီးစပ္ဆုံးမွာ Charismatic Leadership ေခၚ ညိႇဳ႕အားျပင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္ Max Weber ၏ Charismatic Leadership Theory အရ ေခါင္းေဆာင္ရရွိေနေသာ ၾသဇာအာဏာ တစ္နည္း Power သည္ ေခါင္းေဆာင္ ဝါ ပုဂၢိဳလ္ထံမွလာသည္။ ႐ုပ္ရည္၊ အရည္အခ်င္း၊ အက်င့္သီလ၊ အေျပာအေဟာတို႔ကို အမ်ားၾကည္ညိဳ ခ်စ္ခင္ျခင္းမွ Charismatic Power ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုသို႔ေသာ Power ရထားသည့္ Charismatic Leader သည္ သံလိုက္ဓာတ္ ရွိေနသကဲ့သို႔ ညိႇဳ႕အားေကာင္းသည္။ ေခါင္းေဆာင္၏ ထိုညိႇဳ႕အားျဖင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္ေအာင္ ေခၚေဆာင္သြားသည္။

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ Charismatic Leader ျဖင့္ ထင္ရွားသူ ေနာက္တစ္ဦးမွာ အျခားမဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေရေၾကာေျမေၾကာ ႐ံႈသြားသည့္ေခတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရလာပုံ မတူညီျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထက္ပင္ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ေက်ာ္လြန္ ထင္ရွားသူ ျဖစ္သည္။

Charismatic Leader တြင္ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ သူ႔ေနရာကို ဆက္ခံႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ရွားပါးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Charismatic Leader မ်ား မရွိေတာ့လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေလဟာနယ္ Leadership Vaccum ျဖစ္ေပၚၿပီး သူတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ၿပိဳက်တတ္သည္။

Charismatic Leader မ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္အရွိန္အဝါ အလြန္ႀကီးသျဖင့္ ‘အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္သည္ အဖြဲ႔အစည္း’ ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ခြဲမရေတာ့။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကာလတြင္ NLD သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NLD ျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ထိုတည္ေဆာက္ပုံအတိုင္း ျမင္ေနရဆဲ။

Philosopher Queen Vs Strong Leader

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဏာအရပ္ရပ္ကို တစ္ဦးတည္း စုကိုင္ထားသည္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟူေသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား Power Circle ႏွင့္ အနီးအနားမွေရာ အေဝးအရပ္မွပါ ၾကားရသည္။ ထိုအရိပ္လကၡဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စကားအေျပာအဆိုမ်ား အမူအရာမ်ားတြင္လည္း သတိထားၾကည့္လွ်င္ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ယင္းသို႔ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသာ မွန္ကန္လွ်င္ သူ၏ စ႐ိုက္ေၾကာင့္ေလာ၊ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ေလာဟု စဥ္းစားရန္ ရွိသည္။

သူ႔စ႐ိုက္ေၾကာင့္လား ဟူသည္ကို အသာထားၿပီး အျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသို႔ လွည့္ပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ေတြးေတြးဆဆ ေခါင္းေဆာင္မ်ား Philosopher Kings/Queens ထက္ တင္းမာျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား Strong Leader မ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ လိုလားသေယာင္ ျမင္ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစဥ္အဆက္ တန္ခိုးႀကီးေသာ တပ္မေတာ္တြင္ေရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားတြင္ပါ ထိပ္ဆုံးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေယာက်္ားသားမ်ားျဖစ္ရာ ယင္းတို႔၏ ေလးစားမႈကို ရရွိရန္လည္း လိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္မည္သာ။

ေနာက္တစ္ခ်က္။ အကူးအေျပာင္းကာလ သဘာဝ Transition ေၾကာင့္ေပလား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရသည္ အာဏာအလႊဲအေျပာင္းတြင္ အာဏာကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး Consolidation of Power ကို အာ႐ုံစိုက္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ အရာရာကို သူကိုယ္တိုင္ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု သေဘာေပါက္ရသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ သူကိုယ္တိုင္လည္း ပါတီတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ လူ ၅၁ သန္းေက်ာ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္းမႀကီးတြင္ အႀကီးဆုံးႏိုင္ငံ၊ ျပႆနာေပါင္း မ်ားလွစြာေသာ ဆင္းရဲႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ အရွိန္ယူေနရသည္။

တစ္ဖက္တြင္ ၾကည့္ျပန္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရလာသည္၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ပိုသိလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ေနရာေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် သူ၏အျမင္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံတို႔ကို ေျပာင္းလဲရန္ ဝန္မေလးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ- တ႐ုတ္ကို ယခင္က ေဝဖန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ပိုင္းတြင္ မေဝဖန္ေတာ့။ အာဏာရအၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံပုံမွာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း။

အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းသည့္အခါတြင္မူ စြမ္းရည္ Capability ထက္ သစၥာရွိမႈ Loyalty ကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သည့္ သေဘာျမင္ရသည္။ ကနဦးပိုင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သစၥာရွိသူကို တာဝန္ေပးၿပီး ၿငိမ္သြားမွ လူစားလဲမည့္ သေဘာဟုလည္း ထင္ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဦးတည္းသာ အရာရာကို စဥ္းစားေနသည္ ဆိုပါက ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သူ႔အေပၚတြင္ မွီခို္ေနရသည့္အတြက္ Bottle Neck ေခၚ ပုလင္းလည္ပင္းတြင္ တစ္ဆို႔ျခင္းဟူေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပႆနာ ေပၚႏိုင္သည္။

အနစ္နာခံခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလအရေရာ၊ အသက္အရြယ္ကို အေလးထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဘြားအရြယ္ ျဖစ္ေနျခင္း အရေရာ၊ ကမာၻ႔ၾသဇာအႀကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးအျဖစ္ အျခားႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေလးစားမႈအရေရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္အတြက္ေရာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သည့္ အတြက္ေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အားသာခ်က္ မ်ားစြာရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျမင္ခြင့္ရၾကၿပီ။

ေဇယ်သူ0 comments:

Followers