နဂါးခံတြင္းခရီး

Aug 15, 2016


နဂါးဦးေခါင္း ေျမာက္သို႔ လွည့္သည့္ကာလတြင္ ေျမာက္အရပ္မွ အိမ္နီးခ်င္းသို႔ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္သြားမည့္ ခရီးသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး မွတ္တိုင္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္သ
ကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး တြင္လည္း အလွည့္အေျပာင္း အခ်ိဳးအေကြ႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္သည္ တစ္ေန႔တျခား အင္အားႀကီးမားလာသလို ျပင္းထန္လာသည့္ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ အကဲစမ္းပြဲတြင္ ျမန္မာသည္ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနျခင္း၊ ျမန္မာျပည္ တည္ေဆာက္ေရး
သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈေပၚ မူတည္ေနျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း၊ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ တ႐ုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

အေမရိကန္ကို အရင္မသြားဘဲ တ႐ုတ္ကို သြားျခင္းကိုက တ႐ုတ္ကို အေလးထားေၾကာင္း
ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ ေက်နပ္စရာ ျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္ရာ အေလာသုံးဆယ္ သြားစရာ မလိုေသးပါ။ တ႐ုတ္ကို အရင္သြားရသည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း အေမရိကန္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ပိုင္း နားလည္မႈ ရယူၿပီး ျဖစ္ေပမည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို အေလးထားသည့္ ယခင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား
ကဲ့သို႔ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ကို ဂ႐ုစိုက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းထမသြားဘဲ သေဘာထား အျပန္အလွန္ တီးေခါက္သည္၊ တ႐ုတ္ကိစၥမ်ားကို ျပင္ဆင္သည္။ တီးေခါက္ေနစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အေနျဖင့္ လာအို၊ ထိုင္းသို႔ ႀကိဳသြားသည္။ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသို႔ ဦးစြာမသြားသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ကို ဦးစားေပးလြန္းရာလည္း မက်၊ ေျခစမ္းၿပီးလည္းျဖစ္၊ လာအိုသည္ အာဆီယံဥကၠ႒ ျဖစ္သျဖင့္ အာဆီယံကိုလည္း အေလးထားရာ ေရာက္သည္။ တ႐ုတ္လည္း ေက်နပ္၊ ျမန္မာလည္း ဟန္က်။

တ႐ုတ္ဘက္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မူဝါဒမ်ားကို ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ သူႏွင့္ အတူတြဲလုပ္မွသာ ၎တို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္ကို သေဘာေပါက္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္အၿပီး ပထမဦးဆုံး ေတြ႔ဆုံသည္မွာ တ႐ုတ္သံအ
မတ္ႀကီးျဖစ္ရာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အေလးထားမႈကို ျမင္ႏိုင္သည္။ စင္စစ္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တ႐ုတ္သည္ အေရးပါသည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ အင္အားေတာင့္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အေျခစိုက္ လႈပ္ရွားသည္။ မိုင္ဂ်ာယန္ ညီလာခံတြင္ တ႐ုတ္သည္ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ အင္အားႀကီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဝ ႏွင့္ မိုင္းလားသည္ မိုင္ဂ်ာယန္သို႔ မတက္ဘဲ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လာေတြ႔ျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တ႐ုတ္၏ ေထာက္ခံမႈကို ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ ရသြားေလသလား တြက္ဆစရာ။ အျပန္အလွန္ အေပးအယူ မည္သို႔ရွိမွန္းမူ အတိအက်မသိ။ တ႐ုတ္သို႔ ခရီးတြင္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လူႀကီးခ်င္း အၿပီးသတ္ႏိုင္သည္။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔တြင္လည္း တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ လက္ရွိတြင္ ထိပ္တန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၊ ထိပ္တန္းကုန္သြယ္ဘက္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ျမန္မာ
လိုအပ္သလို တ႐ုတ္ကိုလည္း ျမန္မာတို႔ လိုအပ္သည္။ အေမရိကန္သည္ ေပးရန္ကမ္းရန္ ႏိုင္ငံမ်ားသည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ပံ့လွ်င္လည္း အနည္းအက်ဥ္းသာ ေပးႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္မွာမူ ေငြေၾကး
အလွ်ံပယ္။ အေမရိကန္က သန္းဆယ္ဂဏန္း အလြန္ဆုံး ရာဂဏန္း စကားေျပာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ကမူ ဘီလီယံစကား ေျပာႏိုင္သည္။ အင္အားေတာင့္ခဲ့ေသာ အေနာက္ဥေရာပသည္လည္း က်ဆင္းေနသည္။ လူလတ္တန္းစား သန္းတစ္ရာေက်ာ္ ရွိသည့္ တ႐ုတ္သို႔ ျမန္မာပို႔ကုန္မ်ား ယခုထက္ အမယ္စုံစုံ၊ ပမာဏျမင့္ျမင့္၊ တန္ဖိုးမ်ားမ်ား ပို႔ႏိုင္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ႀကံေဆာင္မည္ဟု ယူဆရသည္။ တ႐ုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္း ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေအာင္ ဆြဲေဆာင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ထင္မိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ပထဝီဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ အေရးပါေၾကာင္း စာေရးသူ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔ကတည္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အခါတြင္ ပိုအေရးပါေၾကာင္း ေျပာရဦးမည္သာ။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပင္းထန္လာသည္။ ေတာင္
တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္းတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ အရွိန္ျမင့္လာျခင္းသည္ အေမရိ
ကန္စနက္ မကင္းဟု တ႐ုတ္က ယူဆသည္။ တ႐ုတ္ကိုထိန္းရန္ လိုၿပီဟု အေမရိကန္က ယူဆပုံရသည္။ တ႐ုတ္ပတ္ပတ္လည္ရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္လာသည္။ တ႐ုတ္အေနႏွင့္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာထြက္ေပါက္ လိုခ်င္သည္။

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အလြန္လက္ေတြ႔က်လာသည္။ တ႐ုတ္သည္ multi-faceted diplomacy ေခၚေသာ ဘက္ေပါင္းစုံ သံခင္းတမန္ခင္းကို သုံးစြဲကာ ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ေနရာ တ႐ုတ္မွ ဟုတ္ပါေလစဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္ပင္။ တစ္ဖက္တြင္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္က တ႐ုတ္ကို ေဝဖန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဝဖန္ျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္း သို႔မဟုတ္ မရွိေတာ့ေပ။ တ႐ုတ္အေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားကို အစဥ္တစိုက္ ေလ့လာေနခဲ့ရာ သူ၏ တ႐ုတ္မူဝါဒကို သေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ဆိုသည္ႏွင့္ ေျပးျမင္ၾကသည္မွာ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနသည့္
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔ဘက္က ျမစ္ဆုံျပန္စလိုသည္ဟု ေလသံမ်ား အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူကတည္းက အရွိန္ျမင့္လာခဲ့ေသာ္လည္း ျမစ္ဆုံသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ကိစၥတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္၊ ကန္႔လန္႔ခံေနမည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ ျမစ္ဆုံဆက္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္သည္ ျမစ္ဆုံကိစၥ ျမန္မာ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံမည္သာ။ ျမန္မာသည္
လည္း မွ်မွ်တတ ဆုံးျဖတ္မည္သာ။ စင္စစ္ ယခုအခ်ိန္ေလာက္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အၿပီးသတ္ေလာက္ၿပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္ အဆင့္အတန္းက တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ျမန္မာ့
အားသာခ်က္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တန္းတူရည္တူရွိမႈအေပၚ အေျခခံကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကဥ္းလိမ့္မည္။ သူသည္ ျမန္မာအား တ႐ုတ္ အေမရိကန္ၾကားက ေျမစာ
ပင္အစား ေပါင္းကူးတံတားသာအျဖစ္ ခံေပလိမ့္မည္။

ေဇယ်သူ


1 comments:

Enquirer said...

Reality is China has helped Myanmar in many ways for more than two decades while US has been hostile to Myanmar up to now.

Followers